İş Kazası Tespit Davası

İs Kazası Tespit Davası

İş kazası tespit davası çok zaman tercih edilen bir dava türü değildir. Ancak iş yerlerinde gerçekleşen kazalarda çalışan kazayı iş kazası olarak bildirmemiş ise tespit davası açmak gerekebiliyor.

İş Kazası Tespit Davası Şartları

İş kazası tespit davasının ardından işveren ve işçinin SGK Kurumuna gerekli bildirimi yapması gerekmektedir. İş kazası tespit davasında yetkili makamlar, iş kazalarının tespiti konusunda uzman (müfettişler) kazayla ilgili soruşturmalar yürütür ve konuyla ilgili bir rapor hazırlar.

Ekspertiz değerlendirmesi sonucunda kaza iş kazası programına dahil edilmezse kazayı yaşayan işçi, kazanın tespiti için hem SGK Kurumu’na hem de işverene dava açma hakkına sahiptir.  İş kazası tespiti yapılamayan durumlarda açılan davaların kaybedildiği aşikardır. Raporda herhangi bir iş kazasının tespit edilemediği tespit edilirse ve bu durumda mağduriyet yaşadığınızı iddia ederseniz dava açma hakkınız vardır.

İş kazası meydana geldikten sonra işveren iş kazasını ilgili yerlere bildirmek zorundadır. İş kazası bildiriminin yapılacağı yerlerden biri de Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. SGK müfettişleri olayı inceler ve olayın iş kazası olup olmadığına karar verir. Böyle durumlarda iş kazası tespiti yapılmasına ihtiyaç yoktur.

İs Kazası Tespiti Davası Nedir?

İş kazasının tespiti ile sonuçlanan işçi lehine iş kazası tespiti davası sonuçlandırıldığında SGK, malul olması halinde işçiye, vefat etmesi halinde merhumun meşru yakınlarına düzenli bir gelir ödemesi yapmaktadır. Bağlantılı gelirin bir kısmı, tazminat davasında talep edilen tazminat tutarından mahsup edilir.

İş kazası sonucunda işveren veya işin sorumluları tarafından ihmal veya hile yapılması halinde ceza davası gündeme alınacaktır.

İş kazası meydana gelmeden önce işveren, yetkili yerlere zamanında bildirmek zorundadır. Bunlardan biri, iş kazası meydana geldikten hemen sonra yetkili kolluk kuvvetlerine haber vermektir.

Yapılan ihbar sonucunda polis, olayın meydana geldiği yerde gerekli incelemeleri yaparak, olayda ihmal veya kast olup olmadığı araştırılmakta ve olayın meydana geldiğine dair deliller korunarak kaza mahallinin güvenliği garanti altına alınmaktadır. İşverenin derhal bildirimde bulunmaması durumunda işçinin tedavi gördüğü sağlık birimi en geç 10 gün içinde kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunmak zorundadır.

İş Kazası Tespit Davası Nerede Açılır?
İş Kazası Tespit Davası Nerede Açılır?

İş Kazası Tespit Davası Nerede Açılır?

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 6. maddesi uyarınca davalı gerçek veya tüzel kişinin iddia tarihindeki yerleşim yeri mahkemesi ile iş veya işlemin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir. Birden fazla davalı varsa bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

İş Kazası Tespit Davası Masrafları

İş kazası tazminatı hesaplanırken işçinin kaza yapmamış olması durumunda elde edeceği gelir dikkate alınır. İş kazaları için tazminat hesaplama yöntemi içtihatla ilerler. Hesaplamada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Aktif dönem ve pasif dönem hesapları da işçi tazminat talebinin hesaplanmasına dahil edilir.

Tazminatın hesaplanmasında kanunun indirime izin verdiği durumlar da vardır. Bunlardan ilki olayda zarar gören tarafın kusurunun tespitidir. İş kazasında ölen işçinin eşinin yeniden evlenme ihtimali de dikkate alınan bir diğer durumdur. Bu durumda hakim, her bir özel davanın gereklerine göre ayrı ayrı karar verir. Zarara neden olan kişi maddi açıdan zor durumda ise hakim takdirine bağlı olarak belirli bir indirim uygulayabilir.

İş Kazası Tespit Davası Zamanaşımı

İş kazası meydana geldikten sonra işveren iş kazasını ilgili yerlere bildirmek zorundadır. İş kazası bildiriminin yapılacağı yerlerden biri de Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. İş kazasının kuruma bildirilmesinden sonra kurum tarafından görevlendirilen müfettişler aracılığıyla kazanın meydana geldiği yerde incelemesi yapılır ve ona göre karar verilir. Yaralının sağlık kontrolünden geçirilmesi rica olunur. Bu muayeneler sonucunda işçinin malullük oranı belirlenir.

İş Kazası Tespit Davası Zamanaşımı
İş Kazası Tespit Davası Zamanaşımı

İş kazası geçiren işçinin tazminat talebinde sakatlık oranı dikkate alınır. Çalışanın maluliyet oranı esas alınarak kurum tarafından yardımlar sağlanmakta ve bu yardımların bir kısmı tazminat tutarından mahsup edilmektedir. İş kazası nedeniyle maluliyet oranına karşı kuruma itiraz edilebilir. İtirazın reddedilmesi durumunda iş kazası maluliyet oranı tespiti için ayrı bir dava açılabilir. İş kazalarının tespiti için Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine dava açılır. Bu durumda meydana gelen kazanın iş kazası olarak kabul edilmesi rica olunur.

İş kazası nedeniyle açılan tazminat davasında kuruma kaza hakkında bilgi verilmediği anlaşılırsa mahkemenin kuruma bildirme süresi vardır. Durum kurum tarafından iş kazası olarak değerlendirilirse tazminat davası devam eder. Kurumun olayın iş kazası olmadığına kanaat getirmesi durumunda, tazminat talep edenin kurum aleyhine iş kazası tespit davası açması gerekir.

İş Kazası Tespit Davası Açma Süresi

Borçlar Kanunu çerçevesinde sözleşmenin ihlali nedeniyle doğabilecek uyuşmazlıklarda zamanaşımı 10 yıl olarak düzenlenmiştir. Sigortalı işçinin iş kazası geçirmesi durumunda, bu kazaya işverenin kusurlu olarak sebep olduğu tespit edilirse, sözleşmeye aykırılıktan bahsedilecektir. İşçinin tazminat davasında zamanaşımı süresi, işçinin işveren tarafından sözleşmeye aykırı davranması nedeniyle zarara uğraması nedeniyle 10 yıllık süreye tabi olacaktır.

İş Kazası Tespit Tutanağı

İş Kazası Tespit Tutanağı

İş Kazası Tespit Tutanağı

İş kazası tespit tutanağı, olay gerçekleştikten hemen sonra tutulmalıdır. Olay yerine gelen kolluk kuvvetleri tarafından da tutulabilir. Ancak olay sonrasında taraflar tarafından da tanzim edilip ilgili yerlere sunulabilir.

İş Kazası Tespit Tutanağı PDF İndir

İş Kazası Tespit Tutanağı Örneği

İş kazası tespit tutanağı doldurmak için bir başka örnekten faydalanabilirsiniz.

İş Kazası Tespit Tutanağı Formu

İş kazası tespit tutanağı formu oldukça önemli bir evraktır. İş kazalarında olmazsa olmaz belgelerin başında gelir. İş kazası tespit tutanağı formu nasıl doldurulduğu önemlidir. Form oluşturulmuş olsa bile yine de titizlikle incelemek ve yanlışlar var ise itirazda bulunmak gerekiyor.

İş Kazası Tespit Tutanağı Formu İndir

 

avukata danisin

İs Kazası Tespit Davası Dilekçesi

İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                                : 1-) (İşveren)

                                                2-) Sosyal Güvenlik Kurumu

KONU                                    : İş kazasının tespiti istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR               :1-) Müvekkilimiz, halen davalı işverenin işçisi olup dava konusu iş kazası meydana gelmeden önce, davalı işveren nezdinde seramik işçisi olarak çalışmakta idi. (EK 1)

2-) Dava konusu iş kazası, …/…/… tarihinde, saat … civarında, … …. …/… adresinde meydana gelmiş olup kazanın ayrıntıları, dilekçemizin izleyen paragrafında açıklanmıştır.

3-) Davalı işverenin sahibi ve işletmecisi olduğu fabrikanın frit (seramik hamuru) hazırlama bölümünde görevli olan müvekkilimize, çalışmakta olduğu sırada, fabrikaya malzeme taşıyan araçlardan birinin dolu olarak fabrika binasına vardığı bildirilerek aracın taşıdığı malzemenin boşaltılması işine yardımcı olması yönünde talimat verilmiştir. Talimatı veren, bölüm şefi … …’dir. Kendisi ve dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK 2) isimleri yer alan ilgililer de, mahkemenizce uygun görülmesi halinde duruma ilişkin izahat verecektir.

4-) Müvekkilimiz, aldığı talimat üzerine, zaman kaybetmeden, boşaltma işleminin yapılacağı yere gitmiş ve kendisine verilen görevi yerine getirmeye başlamıştır.

5-) Ancak, bu sırada manevra yapmakta olan araç sürücüsünün, ortamın gürültülü olmasının da etkisiyle, kendisine yapılan sesli uyarıları da duymayarak, direksiyonu ters yöne kırması sonucu, müvekkilimiz, araç ile peron duvarı arasına sıkışmış ve ciddi biçimde yaralanmıştır. Aynı gün hastaneye kaldırılan müvekkilimiz, belden aşağısının felç olması nedeniyle çalışamaz duruma gelmiştir.

6-) Meydana gelen işbu kaza, aynı gün … İli, … İlçesi Jandarma Komutanlığı’na bildirilmiş , jandarma tarafından yapılan inceleme neticesinde kaza tutanağı tutulmuş (EK 3), kaza tarihinden bir gün sonra …/…/… tarihinde de Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmiştir. (EK 4)

7-)  Kuruma yapmış olduğumuz yazılı başvuruya (EK 5) karşılık, kurum yetkilileri tarafından yapılan inceleme sonunda hazırlanan rapora dayanılarak, tarafımıza hitaben kaleme alınan …/…/… tarihli cevabi nitelikli yazıda (EK 6), özetle, kaza ile meydana gelen sonuç arasında illiyet bağı bulunmadığı, zira, insani duygularla da olsa, kaza meydana geldikten sonra başlatılan kurtarma girişimleri sonucunda ve bu müdahaleler nedeniyle müvekkilimizin felç olduğu, öyle ki, araç ile duvar arasında sıkıştığı sırada kendisini kurtarma içgüdüsüyle çabalayan müvekkilimizin ayaklarını hareket ettirebildiğinin tanıklar tarafından da açıkça beyan edildiği belirtilmektedir. Bu görüşe katılmak mümkün değildir. Zira, bu husus, müvekkilimizin kazadan sonra sevk edildiği … Hastanesi Başhekimliği tarafından düzenlenen rapor (EK 7) ile örtüşmemektedir.

8 ) Müvekkilimize geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, sürekli iş göremezlik geliri bağlanması ve kurum tarafından karşılanmayan zararlarımızın davalı işverenden talep edilmesi konularında taşıdığı önem nedeniyle, dava konusu olayın iş kazası olduğunun tespitini mahkemenizden istemek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 5510 S. K. m. 13, 101, 6100 S. K. m. 1, 6, 106, 5521 S. K. m. 1, 5

HUKUKİ DELİLLER        : İşyeri şahsi sicil dosyası, Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kayıtları, …/…/… tarihli kaza tutanağı, …/…/… tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yazısı, …/…/… tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu cevabi yazısı, , … Hastanesi Başhekimliği’nin …/…/… tarihli ve … sayılı raporu, tanık anlatımları, keşif ve bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, dava konusu olayın iş kazası olarak tespiti ile yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederim. …/…/…

EKLER :       1-)       İşyeri şahsi sicil dosyası ve Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kayıtları

2-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

3-) …/…/… tarihli kaza tutanağı.

4-) …/…/… tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yazısı.

5-)  …/…/… tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yazısı.

6-) …/…/… tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu cevabi yazısı.

7-) … Hastanesi Başhekimliği’nin …/…/… tarih ve … sayılı yazısı.

8 ) Bir adet onaylı vekaletname örneği

 Davacı Vekili

İş Kazası Tespit Dava Dilekçesi PDF

>İlgili İçerik: İş Kazası Tutanağı

Is Kazasi SGK Basvuru Dilekcesi

İş Kazası SGK Başvuru Dilekçesi

İş Kazası SGK Başvuru Dilekçesi

 • İs kazası SGK başvuru dilekçesi örneği incelendiğinde kazanın hemen ardından kuruma yapılacak başvuru için bu belgenin gerekli olduğu görülür. İş kazası gerçekleşmesi durumunda mağdur olan tarafın tazminat davasını işverene açabilmesi için gerekli olan bu süreçte kurumun kazayı iş kazası olarak kabul etmesi gerekmektedir.
 • İş kazası tespit davası açılabilmesi için SGK’nın kazayı bir iş kazası olarak değerlendirmemiş olması gerekir. Kaza olduğunda Sosyal Güvenlik Kurumu’na haber verilmelidir. Kurumun oluşturacağı raporlarda bu kaza bir iş kazası olarak değerlendirilmediğinde ise dava açılır.
 • İş kazası SGK başvuru dava şartı olması nedeni ile kurumun kazayı bir iş kazası olarak değerlendirmemesi tespit davası açılmasını zorunlu kılar.
 • Maluliyet tespit davası dilekçe örneği hazırlanarak bu belgenin mahkemeye sunulması gerekmektedir. Bu sayede işçinin maluliyet oranına bağlı olarak tazminat alması söz konusu olur.
 • İs kazası tespiti SGK başvuru Dilekçesi aracılığı ile kazanın ardından kurumun inceleme yapması talep edilir. İncelemenin olumlu sonuçlanması durumunda mağdur olan taraf işveren aleyhinde dava açma hakkı kazanır.
 • Kazanın gerçekleşmesinin hemen ardından İs kazası tespiti SGK başvuru Dilekçesi oluşturulur. Bu dilekçe aracılığı ile iş kazasının tespit edilmesi için talepte bulunulur.
 • İşçinin kusuru nedeniyle is kazası Yargıtay kararları incelendiğinde kusur oranları göz önünde bulundurularak hesaplama yapıldığı görülür.

İş Kazası Tespiti SGK Başvuru Dilekçesi Word

İş Kazası Tespit Davası Arabuluculuk

İş Kazası Tespit Davası Arabuluculuk

İş Kazası Tespit Davası Arabuluculuk

İş Mahkemeleri Kanunu’nun “Dava şartı olarak arabuluculuk” başlıklı 3. maddesinde düzenlenen kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayalı olarak işçi veya işverene iade edilmesi vardır.

İş kazalarından doğan alacaklarda, aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca dava şartı olarak arabuluculuğun mu yoksa genel olarak arabuluculuğun mu uygulanacağı açık değildir. Ancak iş kazalarından kaynaklanan davalarda arabuluculuğun dava şartı olarak uygulanmayacağı kanunun mantığından anlaşılmaktadır. Bu yoruma göre taraflar dilerlerse iş kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için arabuluculuğa başvurabilirler. Bu durumda keyfi arabuluculuk gerçekleşir.

İş Kazası Tespit Davası Kime Karşı Açılır?

Davacı, olayın iş kazası veya meslek hastalığı olmadığına ilişkin kurum kararları karşısında, iş kazası veya meslek hastalığı geçiren kişi veya hak sahipleridir. Bu durumda davalı Sosyal Güvenlik Kurumu ve işverendir. İşveren vefat etmiş ise dava mirasçılarına gitmelidir.

YouTube video

İş kazası tespit vakasının iş kazası tarihinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde sunulması gerekir. İş kazasına ilişkin tespit yapılmadan maddi ve manevi tazminat davası açılması halinde iş kazasının tespiti davasının sonuçlanması beklenmelidir.

İş Kazası Tespit Davası Resen Araştırma

İş Kazası Tespit Davası Resen Araştırma

İş Kazası Tespit Davası Resen Araştırma

Medeni hukuk davalarında “tarafların hazırlaması” ilkesi temel ilke olarak kabul edilmiştir. Taraflarca hazırlık ilkesi, davanın ve savunmanın dayandığı olguların ve delillerin tarafların kendileri tarafından mahkemeye iletilmesi anlamına gelir. Ancak, resen soruşturma ilkesi medeni hukuk davası olan iş davalarında da geçerlidir.

Resen soruşturma ilkesi, hakimin savunmanın dayandırıldığı olgu ve delilleri hazırlamaktan da sorumlu olduğunu ifade eder. Resen soruşturma ilkesi, uyuşmazlığın çözümü için dikkate alınması gereken hususların mahkeme tarafından otomatik olarak ele alınması ve soruşturulmasıdır.

Mahkemenin bu yetkisi taraflar lehinedir. Hukuki uyuşmazlıkların sağlıklı çözümüne katkı sağlayan bir ilkedir. Prosedürel ekonomi açısından davayı daha hızlı ve kolay görmenizi sağlar. Hakimin dava için gerekli olan bilgi ve belgeleri kamu veya özel kuruluşlardan temin etmesi yeterlidir. Sadece anlaşmazlık durumunda değil, sizi şüpheye düşüren bir durumun tespiti halinde taraflar talep etmese dahi durumu araştırıp sonuca varabileceksiniz.

Tazminat ve ücret alacakları iş davaları davalarında tartışmalı bir konu olduğundan, mahkeme gerektiğinde bir emir yazarak bu uyuşmazlıkları netleştirmek zorundadır. Keşif ve bilirkişi incelemesi yapmak ise en yaygın kullanılan resen inceleme yöntemlerinden biridir.

İş Kazası Tespit Davası Resen Araştırma Nasıl Yapılır?

Medeni hukuk davalarında “tarafların hazırlaması” ilkesi temel ilke olarak kabul edilmiştir. Taraflarca hazırlık ilkesi, davanın ve savunmanın dayandığı olguların ve delillerin tarafların kendileri tarafından mahkemeye iletilmesi anlamına gelir. Ancak, resen soruşturma ilkesi medeni hukuk davası olan iş davalarında da geçerlidir.

Resen soruşturma ilkesi, hakimin savunmanın dayandırıldığı olgu ve delilleri hazırlamaktan da sorumlu olduğunu ifade eder. Resen soruşturma ilkesi, uyuşmazlığın çözümü için dikkate alınması gereken hususların mahkeme tarafından otomatik olarak ele alınması ve soruşturulmasıdır.

Mahkemenin bu yetkisi taraflar lehinedir. Hukuki uyuşmazlıkların sağlıklı çözümüne katkı sağlayan bir ilkedir. Prosedürel ekonomi açısından davayı daha hızlı ve kolay görmenizi sağlar. Hakimin dava için gerekli olan bilgi ve belgeleri kamu veya özel kuruluşlardan temin etmesi yeterlidir. Sadece anlaşmazlık durumunda değil, sizi şüpheye düşüren bir durumun tespiti halinde taraflar talep etmese dahi durumu araştırıp sonuca varabileceksiniz.

Tazminat ve ücret alacakları iş davaları davalarında tartışmalı bir konu olduğundan, mahkeme gerektiğinde bir emir yazarak bu uyuşmazlıkları netleştirmek zorundadır. Keşif ve bilirkişi incelemesi yapmak ise en yaygın kullanılan resen inceleme yöntemlerinden biridir.

İş Kazası Olup Olmadığının Tespiti
İş Kazası Olup Olmadığının Tespiti

İş Kazası Olup Olmadığının Tespiti Nasıl Yapılır?

İş kazası işveren tarafından SGK’ya bildirilmelidir. İşveren veya işçinin bildirimi üzerine SGK, müfettişler aracılığıyla inceleme yapar ve olayın iş kazası olup olmadığını, olayın nasıl meydana geldiğini ve parçaların arıza durumunu düzenleyen bir inceleme raporu düzenler.

avukata danisin

İş kazası olmadığının tespiti için açılan davada, Mahkeme kararında aynı zamanda sigortalının hakkına atıfta bulunulmasına rağmen, sigortalı yöntemiyle sigortalıyı husumet haline getirmeden karar verilmesi yanlış olacaktır. Bu maddi ve hukuki gerçekler ne olursa olsun, hatalı bir değerlendirme sonucunda mahkemenin yazılı kararı usule ve hukuka aykırı olup, iptal sebebidir.

İş Kazası Tespit Davası Kesinleşmeden İcraya Konulabilir Mi?

Genel bir kural olarak, mahkeme kararlarının uygulanabilmesi için kesinleşmiş olması şart değildir. Ancak bazı istisnai durumlarda kararların kesinleşmeden icrası mümkün olmamaktadır.

Hükümlerin kesinleşmesinden kastedilen, mahkeme kararlarının Yargıtay veya Yargıtay tarafından incelemeye tabi tutulduğu veya kararın temyiz süresi içinde taraflarca temyiz edilmediği veya temyiz edilmediğidir. Mahkemece verilen karar için düzeltme yolu açık ise, kararın düzeltilmesini isteme süresi dolmadıkça veya karar düzeltme talebi sonuçlanmadıkça kararın kesinleşmesi görüşülemez. .

Yürütülmesi için kesinleştirilmesi gereken ilamlar şunlardır;

 • Aile ve kişisel hukuk üzerine ilamlar
 • Aynı gayrimenkul ile ilgili ilamlar
 • Olumsuz tasfiye veya geri alma (geri alım) durumlarında düzenlenen ilamlar
 • Yabancı yargı veya tahkim kararlarının infazına ilişkin ilamlar
 • Tazminat davasının kabulüne ilişkin kararda dava masrafları (dava reddedilirse kesinleşmeye gerek yoktur).

Sayıştay

Kesinleşmeden tenfizi mümkün olmayan yargılama giderleri, tazminat ve faiz gibi tali giderler, karar kesinleşmeden icra edilemez.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesine göre, yeniden kuruluş başvurularının sonuçlanmadan gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin özel bir hüküm bulunmamaktadır.

Tazminat Davasından Önce İş Kazasının Tespiti Davası Açılmalıdır?

İş kazası tespit davasının iş kazası tarihinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde sunulması gerekir. İş kazasına ilişkin tespit yapılmadan maddi ve manevi tazminat davası açılması halinde iş kazasının tespiti davasının sonuçlanması beklenmelidir.

İs Kazası Tespitine İtiraz

Kaza tutanağının geçerli olması için kazaya karışan tüm sürücülerin olayı kabul etmesi ve tutanağı imzalaması gerekir. Karşı tarafça hazırlanan raporun durumu doğru bir şekilde tanımlamadığını düşünüyorsanız, belgeyi imzalamayı reddedebilir ve polis veya jandarmayı arayarak durumu bildirebilirsiniz.

Kaza raporunun sigorta şirketinize iletilmesinden sonraki süreçte, her iki tarafın eksperleri tarafından kaza incelenir ve kusur oranları belirlenir. Sürücüler de belirlenen kusur oranlarına itiraz etme hakkına sahiptir. İnceleme sonucunda bir hata yapıldığını düşünüyorsanız ve kusur oranınızın yeniden değerlendirilmesini istiyorsanız, yazılı talepte bulunarak Sigorta Birliği Merkezine talepte bulunabilir veya Tespit Raporu İtiraz Formu‘nu doldurabilirsiniz. İtirazınızdan sonra kaza raporları yeniden incelenir ve herhangi bir hata bulunması durumunda kusur oranları değiştirilir.

İş Kazası Tespit Komisyonu Üyeleri

Komisyon, kısa vadeli sigorta hizmeti başkanı veya ilgili birimin hizmet yetkilisi, il sosyal güvenlik müdür yardımcısı veya sosyal güvenlik merkezi müdürü ile sigortalı iseler Kurum avukatından oluşur. Kısa süreli sigorta hizmetleri, iş kazasının mevcut bilgi ve belgelerle tespit edilememesi durumunda eldeki belgeler ışığında iş kazası olduğuna karar verebilir.

İş Kazası Tespit Komisyonu Üyeleri Kimlerden Oluşur?

Komisyon, kısa vadeli sigorta hizmeti başkanı veya ilgili birimin hizmet yetkilisi, il sosyal güvenlik müdür yardımcısı veya sosyal güvenlik merkezi müdürü ile sigortalı iseler Kurum avukatından oluşur.

İş Kazası Tespit Davası Dilekçesi Örneği

İş kazası öncesinde yaşananları ve olayın bütün detaylarını anlatacak sağlam bir dilekçe kaleme almak gerekiyor. Bu aslında iş kazası avukatının görevidir. İş kazası tespit davası dilekçe örneğini makale içerisinde bulabilirsiniz. Aşağıda vereceğim linkten dilekçe örneğini indirip inceleyebilirsiniz.

İş Kazası Tespit Davası Dilekçe Örneği Word İndir

İş kazası olmadığının tespiti için açılan davada, Mahkeme kararında aynı zamanda sigortalının hakkına atıfta bulunulmasına rağmen, sigortalı yöntemiyle sigortalıyı husumet haline getirmeden karar verilmesi yanlış olacaktır. Bu maddi ve hukuki gerçekler ne olursa olsun, hatalı bir değerlendirme sonucunda mahkemenin yazılı kararı usule ve hukuka aykırı olup, iptal sebebidir.

İş kazası tespit davasının işçi lehine sonuçlanarak iş kazasının tespiti ile sonuçlanmasının ardından SGK, malul olması halinde işçiye, ölümü halinde ise merhumun meşru yakınlarına düzenli bir gelir ödemesi yapmaktadır. Bağlantılı gelirin bir kısmı, tazminat davasında talep edilen tazminat tutarından mahsup edilir.

İş Kazası Tespit Davası Sgk

İş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi ancak SGK’nın olayı iş kazası olarak kabul etmemesi durumunda hem SGK’nın hem de işverenin davalı olarak görüleceği bir “tespit davası” açılabilir. İş kazalarının tespiti halinde zamanaşımı iş kazası tarihinden itibaren 10 yıldır.

İş Kazası Tespit Davası Yetkili Mahkeme
İş Kazası Tespit Davası Yetkili Mahkeme

İş Kazası Tespit Davası Yetkili Mahkeme

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 6. maddesi uyarınca davalı gerçek veya tüzel kişinin iddia tarihindeki yerleşim yeri mahkemesi ile iş veya işlemin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir.

İş Kazası Tespit Davası Cevap Dilekçesi

Karşı tarafın yazdığı dilekçeye bir de cevap dilekçesi yazmak gerekmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus onların sizi çekmek istediği noktaya odaklanmak değil de sizin anlatmak istediğiniz hususları belirtmek olmalıdır.

İş Kazası Tespiti Ve Tazminat Davası

İş kazası tazminat davası; İşyerinde çalışan bir çalışanın iş ilişkisi nedeniyle yaralanması veya ölümü halinde tazminattan sorumlu işveren tarafından açılan maddi ve manevi tazminat talebi türüdür.

İşçi tazminat davası hem asıl işverene hem de tüm alt işverenlere (alt işverenler) karşı açılabilir. Örneğin, A Şirketi inşaatının elektrik işini B Şirketi’ne taşerona vermişse ve B Şirketi elektrik işlerinin bir kısmını C Şirketi ile birlikte yapmışsa; C şirketinden bir işçinin iş kazası sonucu vefatı halinde, iş kazası nedeniyle tüm şirketlerden (A, B ve C) maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

İş Kazası Tespit Davasında Yetki

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 6. maddesi uyarınca davalı gerçek veya tüzel kişinin iddia tarihindeki yerleşim yeri mahkemesi ile iş veya işlemin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir. Birden fazla davalı varsa bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

Sgk İş Kazası Tespiti Nasıl Yapılır?

İş kazasının tespiti ve bundan kaynaklanan maddi ve manevi zararların tazmini talebine ilişkin söz konusu davalar 506 sayılı Kanun’un 11. maddesinden (5510 sayılı Kanun’un 13. maddesi) kaynaklanmaktadır.

 1. a) Sigortalı işyerinde iken,
 2. b) İşverenin yaptığı işten dolayı,
 3. c) Sigortalının, görevli işveren tarafından asıl işini yapmaksızın başka bir yere gönderilmesi,
 4. d) Sigortalının işveren tarafından temin edilen bir araçla işyerine gidiş-dönüşü sırasında sigortalının ani veya bedenen veya ruhen arızalanmasına neden olan olaylardır.

Zararlı sigorta olayının iş kazası sayılabilmesi için;

1) Sigortalılık olayına maruz kalan kişinin Sosyal Güvenlik Kanununun 2. maddesi anlamında sigortalı olması,

2) Sigorta olayının maddede belirtilen sınırlı ve sınırlı durumlardan birinde gerçekleşmesi şartıdır.

Yani bir sigorta olayının iş yeri kazası sayılabilmesi için iki şartın bir arada bulunması gerekir. Kaza, işin yapıldığı işyerinde, çalışma sırasında ve çalışma süresi içinde meydana gelmelidir.

Yani bir sigorta olayının iş yeri kazası sayılabilmesi için iki şartın bir arada bulunması gerekir. 506 sayılı Kanun’un 2. maddesinde kimin sigortalı sayılacağı belirlenmekte ve dolayısıyla bir kişinin sigortalı sayılabilmesi için bir veya birden fazla işverenin hizmet sözleşmesine dayalı olarak faal çalışması yani hizmet sözleşmesinin unsurları esas alınmaktadır. Bağımlılığın amacı, bir işverenin size göstermesi gereken işleri emir ve talimatları doğrultusunda yapmak ve emrinde olmaktır. Bu işin belirli bir süre içerisinde yapılması ve tamamlanmasının beklenmesi hizmet sözleşmesinin süre unsurunu oluşturur.

İş kazasının tespiti davası ile maddi ve manevi tazminat talepleri bir arada görülemeyeceğinden birlikte açılan davanın farklılaştırılması gerekir.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin