Faaliyet Alanlarımız

Faaliyet Alanlarımız

Medeni Hukuk

Genellikle boşanma davası, çocuğun velayeti, nafaka davası ve edinilmiş malların paylaşımı gibi aile hukuku sorunlarının ele alındığı bir hukuk alanıdır. Bunun dışında mirasta mal paylaşımı, mirastan mal kaçırma,

Özel hukuk alanında medeni hukukta uzmanlaşmış avukatlar için; miras avukatı, boşanma avukatı ve aile avukatı gibi kavramlar halk arasında kullanılmaktadır.

Fikr-İ Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan fikri ürünlerin hukuki açıdan koruma altına alınmasını sağlayan bir özel hukuk alanıdır. Bu alan genellikle telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki ana başlık altında incelenmektedir. İlk olarak telif hakları, bir eserin meydana getirilmesiyle eserin üreticisi arasında kendiliğinden oluşmaktadır. Telif hakkının korunması, eserin kamuya sunuluşu ile kendiliğinden sağlanmaktadır.

Bilişim Hukuku

Bilgi teknolojisi hukuku ve internet hukuku alt başlıklarına sahip bir özel hukuk alanıdır. Bilişim hukukunun temel incelediği alan sayısal bilginin paylaşılmasıdır.

İnternet kullanımında yasal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu da kapsadığı için günümüzde en sık gündeme gelen özel hukuk alanlarından biridir. Özellikle internet kullanımıyla daha da yaygınlaşan gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar.

Arabuluculuk Hizmet

Herhangi bir konuda uyuşmazlık yaşayan tarafları, uyuşmazlığı çözmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla bir araya getirilmesine arabuluculuk hizmeti adı verilmektedir.

Arabuluculuk hizmetinde tarafsız ve objektif bir konumda bulunan arabulucunun olması zorunludur. Arabulucunun katılımıyla devam eden ve gönüllü alternatif bir uyuşmazlık çözme yöntemi olan arabuluculuk yöntemdir.

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve finans hukuku; bankalarla, kredi kullanımıyla, yatırımcı firmalarla ve devlet kuruluşlarıyla ilgili işlemlerin yapılandırılması, müzakeresi ve mevzuata uygun olup olmadığının belirlenmesi konusunu ele alan özel hukuk dalıdır.

Bankalar hukuku ile finans ve kredi kuruluşlarının işleyişi bu kanunlara göre çerçeve içine alınmaktadır.

Miras Hukuku

İnsanların vefat etmesinden sonra sahip oldukları malları üzerinde ölüme bağlı tasarruflarını, terekenin yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacağı gibi konularla ilgilenen özel hukuk dalına miras hukuku adı verilmektedir. Kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmesinden sonra mirasa konu olan mallarının (terekesinin) ne şekilde paylaştırılıp borçlarıdır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bireylerin iş yaşamlarını, işçi, işveren ve devlet açısından ele alan özel hukuku alanına iş ve sosyal güvenlik hukuku adı verilmektedir. Kişilerin sosyal refahını etkileyecek riskleri önleme ve sosyal güvenliği sağlamak için de bu hukuk dalındaki hükümlere başvurulmaktadır. İş hukuku, bir işverene bağımlı şekilde çalışmanın yanı sıra tarafların yapmış oldukları iş sözleşmelerini de kapsamaktadır.

Vergi ve İdare Hukuku

Vergi hukuku, devletin finansal faaliyetlerini hukuki açıdan takip eden kamu hukuku dallarından biridir. Devletin mükellefi vergilendirmesi söz konusu olmaktadır. Hukuk sistemimize göre vergilendirme süreci; tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamalarından oluşmaktadır. Vergi hukuku kapsamında yaşanan uyuşmazlıkların avukatlardan destek alınması önemlidir.

Tazminat Hukuku Aktüer Hesaplama Yöntemleri

Özel hukuk ilişkileri kapsamına giren tazminat hukuku uyuşmazlıkları ele almaktadır. Uyuşmazlıklar sonucunda maddi ve manevi tazminat şeklinde hukuki alanda görülen davaları içermektedir. Sistemimizde maddi ve manevi tazminat davalarına örnek olarak; trafik kazası, iş kazası vs birçok davalar gösterebilir.

Ceza Hukuku

Hukuki alanda kişilerin destek alması gereken en önemli süreçlerden biri de ceza yargılaması sürecidir. Ceza hukuku; arama, el koyma, yakalama, gözaltı, tutuklama gibi koruma tedbirleri ile adli para cezası ya da hapis cezası gibi mahkeme kararlarını ilgilendirdiği için oldukça önemlidir. Kişinin özgürlüğüne doğrudan müdahale edilen bir alan olduğundan dolayı ceza hukukunda yardım alınması gerekmektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, adından da anlaşılacağı üzere taşınmaz bir malın mülkiyet hakkını etkileyen, ekonomik açıdan dava değeri yüksek davaları konu alan bir özel hukuk alanıdır.

Gayrimenkul hukuku kapsamında en sık görülen davalar arasında; tapu iptal ve tescil davaları, önalım ve ortaklığın giderilmesi davaları, taşınmaz vaadi sözleşmesinin feshi gibi davalar yer almaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

Hukuk sistemimizde 2004 sayılı kapsamında düzenlenen hükümlerin konusu olduğu özel hukuk dalına icra ve iflas hukuku adı verilmektedir. Alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkiyi hukuki açıdan ele alan bu özel hukuk alanında, borçlu kişinin borcunu zamanında ödememesi durumunda neler yapılacağını düzenlemektedir. Aynı zamanda sadece borçlu kişilerin değil, alacaklının da ne gibi haklara sahip olduğu belirlenmektedir.

Kişisel Verilen Korunması

Kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun hükümleriyle, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uymaları gereken usul ve esaslar da düzenlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma sorumluluğu bulunmaktadır.

Şirketler Hukuku

Bünyesine ticaret hukukunu da barındıran ve ticari şirketlerin kurulmasından birleşmesine, bölünmesinden devir işlemlerine kadar geniş çaptaki konuları ele alan özel hukuk alanına şirketler hukuku adı verilmektedir.

Firmaların tip değiştirmesi, tasfiye edilmesi gibi konulardaki normları ihtiva etmek için şirketler hukuku özel alnına bakılmaktadır. Ticaret ve şirketler hakkında hukuk sistemimizde temel alınan kanun, Türk Ticaret Kanunu’dur.

Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

Uyuşmazlıkların çözümünde etkili olan yöntemler ve uygulamalar, uyuşmazlığın konusuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu alanda avukatların sık sık başvurduğu alanlardan biri de uluslararası tahkim mekanizmalarıdır. Tahkim ve alternatif uyuşmazlıkların çözümünde en çok tercih edilen hukuki mekanizmalar, Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LICA), Amerikan Tahkim Birliği (AAA), ve benzeri örgütlerdir.

Tazminat Hukuku

Tazminat konusunun gündeme geldiği uyuşmazlıkların konusu olduğu özel hukuk alanına tazminat hukuku adı verilmektedir. Çeşitli uyuşmazlıkların akabinde ortaya çıkan maddi ve manevi tazminat talepleri bu özel hukuk alanının kapsamındadır. Trafik kazaları, iş kazası, doktor hatası, boşanma davaları, sözleşmeye uyulmaması, suç işlenmesi gibi olaylarda maddi ve manevi tazminat sonucu doğurabilir.