Meslek Hastalığı Sebebiyle Tazminat Davası

Meslek Hastalığı Sebebiyle Tazminat Davası

Meslek hastalığı, işçinin işyerinde maruz kaldığı zararlı etkenler sonucunda ortaya çıkan hastalıktır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 13. maddesine göre, “İşyerinde meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalıya veya hak sahiplerine yapılan ödemeler, Kurumca karşılanır. Bu ödemeler, sigortalının veya hak sahiplerinin işverene karşı tazminat haklarına halel getirmez.”

Bu hükümden anlaşılacağı üzere, mesleki hastalık nedeniyle işçinin uğradığı zararlar, işverene karşı tazminat davası yoluyla da talep edilebilir. İşverenin tazminat sorumluluğu, işçinin işyerinde maruz kaldığı zararlı etkenler ile mesleki hastalık arasında uygun illiyet bağı bulunmasına bağlıdır.

İşçi, meslek hastalığı nedeniyle işverene karşı maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Maddi tazminat, işçinin uğradığı zararın karşılanması amacıyla talep edilir. Bu kapsamda, işçinin tedavi giderleri, çalışamadığı süre boyunca mahrum kaldığı kazancı ve gelecekte çalışma gücünün kaybından dolayı uğrayacağı zararlar tazmin edilebilir.

Manevi tazminat ise, işçinin kişilik değerlerinin zedelenmesi nedeniyle talep edilir. Bu kapsamda, işçinin yaşadığı acı, elem, keder ve üzüntü gibi duygusal zararlar tazmin edilebilir.

Mesleki hastalık nedeniyle tazminat davası açmak için, işçinin öncelikle meslek hastalığının tespit edilmesi gerekir. Meslek hastalığı tespiti, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılır. Kurum, meslek hastalığını tespit ettiği takdirde, işçiye gerekli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini sunar.

Meslek hastalığı nedeniyle tazminat davası, işçinin işyerinde çalıştığı işverene karşı açılır. Dava, işçinin ikametgahının bulunduğu yerdeki İş Mahkemesinde açılır.

Meslek hastalığı nedeniyle tazminat davası açma süresi, meslek hastalığının tespit tarihinden itibaren 10 yıldır.

Meslek Hastalığı Nedir?

Mesleki hastalık olarak tanımlanan rahatsızlıklar sigortalı işçinin çalıştığı işin niteliğine bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz şartların tekrarlanmak sureti ile kişide yaratacağı sürekli bir hastalık ya da sakatlık haline denmektedir. Bu tür rahatsızlıklar geçici özellikte olabileceği gibi ruhi yönden oluşacak arızalar da bu kapsamda ele alınmaktadır. Bu tür rahatsızlıkların mesleki hastalık olarak kabul edilmesi için gerekli olan şartlar şunlardır:

 • Sigortalı olarak işçi statüsünde çalışıyor olmak. (İşçi sigortalı olmasa dahi bu hastalık sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası açabilmektedir)
 •  Hastalığın ortaya çıkışı işin ifası sebebiyle olmalıdır.
 • Mesleki hastalık belli bir süre içerisinde oluşmuş olmalıdır.
 • Hastalık olarak kabul edilen rahatsızlıklardan biri olmalı ve bu durum SGK sağlık raporları ile ispatlanmalıdır.
Meslek Hastalığı Nedir?
Meslek Hastalığı Nedir?

İş Kazası – Meslek Hastalığı Tazminatı

İşveren olarak tanımlanan kişiler iş yerlerinde iş güvenliğini tesis etmek üzere her türlü önlemi almakla yükümlüyken çalışanların da sorumlulukları söz konusudur. Çalışanlar alınan her türlü önleme uymakla sorumlu olan kişilerdir. Mesleki hastalığa bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlar için kişilerin hakları yasalar çerçevesinde korunmaktadır. Bu tür davalar için kişilere ödenecek tazminatın miktarı ve verilme şartları hastalığın durumuna göre şekilleneceğinden herkes için farklı bir sonuçla karşılaşılması mümkündür.

İş Kazası Meslek Hastalığı
İş Kazası Meslek Hastalığı

İşverene bu noktada düşen sorumluluklar arasında önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemek ve işçilerin karşılaşabilecekleri sorunlar karşısında kendilerini uyarmak yer alır. İşveren ayrıca bu konuya yönelik olarak gerekli mesleki eğitimleri işçilere vermekle yükümlüdür.

Mesleki hastalığa bağlı olarak kişilerin haklarından yararlanabilmeleri için gerekli olan şartlardan biri kişinin iş yaşamını sigortalılık kapsamında sürdürüyor olmasıdır. İşveren tarafından sigortalanmak sureti ile çalıştırılan kişi herhangi bir hastalığa yakalandığı takdirde sigorta yardımından istifade edebilmektedir. Burada çalışanların bilmesi gereken en önemli konu sigortalı olarak çalışmanın kişiye bazı haklar kazandırdığıdır.

Meslek Hastalığı Tanımı

Çalıştığınız iş yerinizden kaynaklanan bir sebeple hastalığa yakalanırsanız bu vaka mesleki hastalık olarak tanımlanmaktadır. Tedavisi olur ya da bir ömür o hastalıkla yaşamak zorunda da kalabilirsiniz. Bu mesleki hastalık konusunda hiç bir şeyi değiştirmez. Mesleki hastalık sebebiyle haklarınız iş kazası olarak değerlendirilerek iş mahkemeleri tarafından görülmektedir. Sosyal güvenlik kurumu ise tarafından mesleki hastalığı;  “Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Meslek hastalığı Hakları Nelerdir?

1- İşçiye, geçici iş göremezlik dönemi boyunca iş göremezlik maaşı verilmelidir.
Çalışamadığı günler de yapılan destek amaçlı yardımdır. Tedavi bitene kadar ödeme devam eder.
2- İşçi, kalıcı olarak iş göremeyecekse sürekli olarak gelir bağlanmalıdır.
3- Meslek hastalığı sebebi ile vefat eden çalışanın ailesine, maaş bağlanır.
4-  Vefat eden çalışanın kızı varsa, maaş bağlandıktan sonra evlendiğinde evlilik ödeneği sağlanır.
Aldıkları aylık gelirin 2 yıllık tutarı kadar bir defaya mahsus evlenme ödeneği alabilirler.
5- Çalışanın cenazesinde ödenek verilmelidir.
Ölen sigortalının eşi, çocukları, anne, babası veya kardeşleri bu ödeneği alabilecektir.

Yaptığınız işten kaynaklanan rahatsızlıklar yetkili hastane tarafından verilen mesleki hastalık raporu ile tespit edilir. Meslek hastalığı tanısı koyulan hastalıkların hepsi mesleki hastalık olarak kabul edilir. Bu hastalıkların başında;
1-Baş arızaları (kafa kemikleri, nöroloji, nöröşirürji, psikiatri arıza ve hastalıkları)
2-Göz arızaları
3-Kulak arızaları
4-Yüz arızaları
5-Boyun arızaları
6-Göğüs hastalıkları
7-Omuz ve kol arızaları
8-El bileği ve el arızaları
9-El parmakları arızaları
10-Omurga arızaları
11-Karın hastalık ve arızaları
12-Pelvis ve alt ekstremite arızaları
13-Endokrin, metabolizma, kol

Mesleki hastalığa maruz kalan işçiler tespitin yapılması durumunda gördüğü zararı iki şekilde karşılayabilir. Birincisi SGK üzerinden ikincisi ise iş veren üzerinden alınacak maddi ve manevi tazminattır.

 • Sürekli iş göremezlik ödeneği
 • Geçici iş göremezlik ödeneği
 • Tedavi ve Sağlık giderleri
 • Ölüm halinde destekten yoksun kalma tazminatı ödemesi
 • Ölüm halinde cenaze ve defin giderleri
 • İşverenden maddi tazminat
 • işverenden manevi tazminat

Meslek Hastalığı Örnekleri

Meslek hastalığı örnekleri milyon adete kadar sıralanabilir. Çok çeşitli hastalıklar vardır mesleğe göre hastalıklar envanterler ile sıralanmıştır. Güncel mesleki hastalık listesini inceliğimizde yaklaşık 200 sayfalık bir hastalık listesi ile karşılaşmaktayız. Ancak şunu belirtmekte fayda var dünya sağlık örgütünün bu alanda yaptığı çalışmalar vardır. Ve tabi bizim sağlık bakanlığı tarafından mesleki hastalıklara ilişkin yapılan çalışmalar vardır. Bizde yapılan çalışma da mesleki hastalıklar 5 ayrı grupta toplanmıştır. Aşağı da başlıca mesleki hastalıkları sıraladık.

 • Başta oluşan arızalar
 • Göz
 • Kulak
 • Yüz
 • Boyun
 • Göğüs
 • NS
 • Omurga
 • Karın
 • Omuz ve kol arızaları

Meslek hastalığı Sebepleri

Meslek hastalığı adı üzerinde işçiler yaptığı mesleğe göre hastalığa yakalanırlar. Bu sebepler arasında;

 • Fiziksel sebepler
 • Psikolojik sebepler
 • Kimyasal sebepler
 • Biyolojik Etmenler
 • Toz Kaynaklı Etmenler
 • Ergonomik Etmenler

Meslek hastalığı sebepleri arasında en sık rastlanan ve teşhisi konulan hastaların başında fiziksel etkenler gelmektedir. Bir örnekle açıklamak gerekirse ofis çalışına olarak büroda çalışan işçilerde sürekli oturmaktan kaynaklanan rahatsızlıklar görülmektedir.

Meslek Hastalığı Listesi 2024

Yakalandığınız mesleki hastalık çalıştığınız iş alanına göre değişiklik göstermektedir. Gazeteciyseniz, sinir, strese bağlı hastalıklara yakalanma şansınız yüksektir. Ya da kamera taşımaktan bel ve omuz ağrılarınız olabilir. Kimyasallarla ilgili bir iş yapıyorsanız solunum yolu hastalıklarına yakalanmanız olasıdır. Hatırlarsınız 90’lı yıllarda haberlerde fazlasıyla yer almıştı kot taşlama işçilerinin yaşadığı rahatsızlıklar. Bu liste böyle uzar gider. Sosyal Güvenlik Kurumu meslek hastalığı listesi zaman zaman güncellenmektedir.

Mesleki hastalık listesi Sosyal Sigortalar Kanunu Sağlık İşlemleri Tüzüğü ekinde yer alır. SGK’nın iş kazası ve mesleki hasta

Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Sorusu için verilecek yanıt, çalışanın sigortalı olmaması durumunda işverenin ihmalinden kaynaklanan durumlar karşısında davaların işverene açıldığı yönünde olmaktadır. Çalışan sigorta kapsamında ise bu durumda işveren ve kurum muhatap alınmaktadır.

Çalışan kişi mesleki hastalığa bağlı olarak vefat ederse bu defa da yakınlarına dava açma hakkı doğmaktadır. Mesleki hastalık nedeniyle Kıdem Tazminatı belirlenirken tarafların kusurluluk durumları, maluliyet oluşmuşsa maluliyetin derecesi önemli hale gelmektedir.

Mesleki Hastalık ve İş Kazasının Unsurları Nelerdir?

Mesleki anlamda bir iş kazasından söz edebilmek için kazaya ait unsurların olması gerekmektedir. Bu unsurlar sigortalı olarak çalışan kişinin vücut bütünlüğünün bozulmasına yönelik olarak ortaya çıkan durumlardır. Bunun için işçinin vücut bütünlüğünün bozulması ya da vefatın gerçekleşmesi gerekmektedir. Kazanın işe bağlı nedenlerle gerçekleşmesi bu unsurlardan biridir. Yapılan işle kaza arasında bir nedensellik bağının olması önemli bir ayrıntıdır. İş kazası / meslek hastalığı sebebiyle alınacak tazminat belirlenirken kişide oluşan rahatsızlığın yol açtığı durumlar ve ortaya çıkan malullük oranı tazminat miktarında belirleyici bir unsurdur.

Meslek Hastalığı Raporu Nereden Alınır?
Meslek Hastalığı Raporu Nereden Alınır?

Meslek Hastalığı Raporu Nereden Alınır?

Mesleki hastalığa yakalandığı düşünülen kişinin rahatsızlığına yönelik tespit çalışması SGK’nın yetki verdiği kurumlardan alınan raporlar sayesinde tespit edilmektedir. Bu kurumlar arasında Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastaneleri, devlet üniversiteleri yer alır. Mesleki hastalığa yakalanan işçinin bunu sağlık raporları ile belgelemesi gerekmektedir. Meslek hastalığı raporu ile tazminat davası açabilmenin koşulu rahatsızlığın mesleki nedenlerle ve işverenin ihmaline bağlı olarak oluştuğunu belgelemektir. Çalışanın dava açacağı zaman bazı belgelere gereksinimi olmaktadır. Bu belgeler arasında şunlar yer almaktadır:

 • İşe girdiği tarihteki sağlık raporları,
 • Çalışanın mesai saatlerinin yer aldığı liste,
 • T.C Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş sağlık kurulu raporu ve arşiv dosyası,
 • İş yerinde periyodik aralıklarla yapılan muayene raporlarının aslı veya onaylı numuneleri,

İşçinin, işverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi ya da eksik getirmesi durumunda karşılaşabileceği meslek hastalıkları kendisine ya da vefat ederse yakınlarına maddi ve manevi tazminat talep etme hakkını doğurmaktadır. Bu sebeple açılacak tazminat davasında işçinin mesleki hastalığını belgeleyen raporlarının olması bir zorunluluktur. Mesleki hastalık sebebiyle alınacak tazminat işçinin yaşadığı rahatsızlığın boyutlarına bağlı olarak şekillenecek bir durumdur. Ayrıca malullük varsa bunun ne oranda gerçekleştiği de tazminat miktarını belirleyen unsurlardan biridir.

Meslek Hastalığı Hastaneleri

Ülkemizde sadece meslek hastalıkları hastanesi olarak görev yapan kurumlarda vardır. Bunların sayıları az olmakla birlikte yoğunlukları da oldukça fazladır. Ancak meslek hastalıklarıyla ilgili her ilde görevlendirilmiş hastaneler vardır. Bu hastaneler daha çok üniversite ve eğitim araştırma hastaneleridir. Bu iki hastanenin olmadığı durumlarda Şehir hastaneleri mesleki hastalıklara bakmaktadır. Türkiye’de mesleki hastalık adını taşıyan 3 tane hastane vardır.

 • T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi
 • Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi
 • Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi
Meslek Hastalığı Raporu Nasıl Alınır?

Meslek Hastalığı Raporu Nasıl Alınır?

Çalıştığınız iş yerinizle ilgili sağlık problemleri yaşıyorsunuz ve bu problemler süreklilik arz ediyor. Gittiğiniz doktorlarda çare bulamadınız. Artık kronik olan hastalığınızın mesleki hastalık olduğuna karar verdiniz. Önce bu alanda gerekli tetkik ve tahlilleri tamamlamanız gerekmektedir. Daha sonra bölgenizde bulunan mesleki hastalık hastanesine başvuru yapmalısınız. Mesleki hastalık Hastaneleri bu alanda oldukça donanımlı ve işinde oldukça iyidirler. Sizin oradaki doktorlara durumu

Meslek Hastalığı Bildirim Süresi

Mesleki hastalık durumlarında ilk tanı koyulduğunda yani hastalığınızın bir mesleki hastalık olduğu kararına varıldığı tarihten itibaren 3 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekiyor. Mesleki hastalığın  öğrenme süreci  biraz sıkıntılı olabilir. Mesleki hastalık raporu ile birlikte bildirim yapılması zorunluluğu vardır. Aksi taktirde iş yerine ceza-i müeyyide uygulanacaktır.

İş kazası ve meslek hastalığı kanunu, 6331 sayılı kanunun 14. maddesi mesleki hastalık ile ilgili konularda düzenleme yapılmıştır. iş kazası ve meslek hastalığı SGK sistemi üzerinden de bildirim yapmak mümkündür. https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do  adresini kullanarak mesleki hastalık bildirimini online olarak da yapabilirsiniz.

Meslek Hastalığı Bildirim Süresi
Meslek Hastalığı Bildirim Süresi

Bir başka bildirim yolu ise iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu doldurarak ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğünde iş kazaları birimine teslim etmeniz gerekiyor. Formu aşağıya bırakacağım linkten indirebilirsiniz. Meslek hastalığı SGK başvuru dilekçesi ile de başvuru ve bildirim şartını yerine getirmiş olursunuz.

Meslek Hastalığı Tazminat Hesaplama

Meslek Hastalığı Tazminat Hesaplama

Meslek hastalığı tazminat hesaplama yapılabilmesi için öncelikle mesleki hastalık rapor oranınızın kesinleşmiş olması gerekmektedir. Tazminat hesaplama kriterleri burada yapılacak hesaplama için de geçerlidir. İş Kazası Tazminat hesaplama ile meslek hastalığı tazminat hesaplama bir bakıma benzerlik gösterir. Meslek hastalıkları aynı zamanda iş kazası olarak değerlendirilir. Meslek Hastalığı tazminat hesaplama neye göre yapılıyor;

 • Hastanın yaşı
 • Hastanın maaşı
 • Hastanın rapor oranı
 • Hastanın kusuru

Bu saydığımız maddeler göz önünde bulundurularak mesleki hastalık tazminat hesaplama yapılmaktadır.

Mesleki hastalığa bağlı olarak iş gücü kaybı yaşayan işçinin maddi zararı hesaplanırken mahrum kaldığı ücretin tespit edilmesi gerekmektedir. İşçinin maluliyetinden doğacak maddi ve manevi tazminat davasında işçinin gerçek ücreti üzerinden tazminat hesaplama yapılmaktadır. Bu miktar belirlenirken işçinin kıdemi ve yaptığı işin özelliği dikkate alınır. Mesleki hastalık tazminatı hesaplama sırasında kusur oranlarının da tespit edilmesi gerekli olmaktadır.

İşçinin sigortalı olarak çalıştığı işte tazminat davası açmak için hak elde edebilmesi hastalığın hekim raporu ile ispatlanması sayesinde mümkündür. Bunun için belirlenen liste esas alınmaktadır. Hastalık bu listede yer alan rahatsızlıklarla uyuşmadığı takdirde uyuşmazlığın çözümü için Yüksek Sağlık Kuruluna başvurmak gerekmektedir. Mesleki hastalık nedeni ile tazminat hakkı doğan işçinin maddi ve manevi tazminat almaya hak kazanması mümkündür.

İşçinin iş kazasına ya da mesleki hastalığa bağlı olarak meslekte çalışma gücünün bir kısmını veya tamamını kaybetmesi durumunda hakim zarara yönelik tüm unsurları dikkate almakla yükümlü olan kişidir. Mesleki hastalık tazminatı nasıl hesaplanır? Sorusu karşısında hakimin yapacağı tespitler arasında işçinin net geliri, çalışma süresi, sakatlık oranı, tarafların kusur oranları, davacının sosyal durumu gibi birçok ayrıntı yer alır.

Meslek Hastalığı Tazminat Davası Zamanaşımı

Zamanaşımı adı verilen kavram alacak hak talep edilmediğinde belli bir sürenin geçmesi koşulu ile oluşan bir durumdur. Mesleki hastalık nedeniyle tazminat davası zamanaşımı söz konusu olabileceğinden işçinin 10 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde başvuru yapması gerekmektedir. Zaman aşımı süresinin başlangıcı olarak kesin sağlık raporlarının oluşturulduğu tarih esas alınmaktadır.
Mesleki hastalık ortaya çıktığında kişi işten ayrılmış olsa dahi bu hakkını talep edebilmektedir. Bunun için kanunların kişiye tanıdığı haklardan biri de bu tür davalara yönelik zamanaşımı süresinin 10 yıl olmasıdır.

Çalışanın işten ayrılmış olsa dahi 10 yıl içinde mesleki hastalığa yakalandığını raporlarla ispat etmesi durumunda dava açma hakkı saklı kalmaktadır. 10 yıllık süre içerisinde dava açılmaması durumunda ise çalışan kanuni haklarını kaybetmektedir.

İşverene Dava Açabilir Miyim?

Sigortalı veya sigortasız olma durumuna bağlı olarak işçi gerekli hastalık koşullarını taşıması durumunda dava açabilmektedir. Sigortalı işçiler bağlı oldukları kurumunu muhatap alırken sigortasız işçilerin işverene dava açması gerekmektedir.

Dava Açabilmem İçin Neler gerekli?

 • Hastalığın yürütülen işe bağlı olarak ortaya çıkması
 • Hastalığın kurum raporları ile tespit edilmesi
 • Hastalığın belli bir süre içerisinde oluşması

Meslek Hastalığı Tazminat Davası Dilekçe Örneği

İSTANBUL ………… İŞ MAHKEMESİNE

Davacı : Gamze Dilan (TC……………..)

Adres:…………………………………………….

Vekili : Av. Cuma Ali Koç
Adres:…………………………………………….

Davalı : Gebze Organize Sanayii …. Kimya ….
Adres:…………………………………………….

Konu: Dava Konusu : Meslek hastalığı nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.107 uyarınca belirlenmek üzere……. ….TL olmak kaydıyla maddi tazminat ve …TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte müvekkile ödenmesi, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesi talebimizdir.

Dava Değeri:

Açıklamalar:

Meslek Hastalığı Dilekçesi Nereye Verilir?

İşveren kendisine yüklenen sorumluluğun bir gereği olarak çalışanlarının sağlığına yönelik tedbirleri almakla yükümlü olan kişidir. İşverenin sorumluluğunu hakkıyla yerine getirmesi bir zorunluluk olarak çalışanların güvenliğinin sağlanması açısından önemli hale gelirken zaman zaman mesleki sebeplerle çalışanların çeşitli hastalıklara yakalanması söz konusu olabilmektedir. Bu tür hastalıkların önlenmesi hem iş veriminin artmasında hem de ekonomik kalkınmanın hızlanmasında önemli bir etken olarak karşılaşılan bir durumdur.

İş mahkemelerine ithafen yazılacak mesleki hastalık nedeni ile dilekçede davacıya ait kimlik bilgilerinin ardından vekil olarak ilgili avukata ait kimlik bilgileri yer almaktadır. Alt satırda ise davalıya ait bilgilerin yer aldığı bölüm bulunmaktadır. Açıklamalar kısmının ardından maddi ve manevi tazminat talepleri dile getirilmekte ve sonuç/istek kısmı ise eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Dilekçede ayrıca yer alan ekli belgeler arasında savcılığın iddianamesi, SGK raporları, iş kazası dosyası gibi evraklar da yer almaktadır.
Çalışanların uzun süre belli bir işi yapmak durumunda kalması mesleki hastalık adı verilen rahatsızlıklarla karşılaşmasına yol açabilmektedir. Bu durumda kişinin maddi ve manevi tazminat davası açmaya hak kazanması mümkündür.

Çalışanın sigortalı olmaması durumunda işverene açılmak sureti ile gerçekleştirilecek davalarda başvuru sırasında bir dilekçe hazırlanması gerekmektedir. Mesleki hastalık nedeniyle tazminat davası dilekçe örneği ise üzerinde çeşitli bilgilerin yer alacağı resmi bir evraktır. Çalışan sigortalı ise bu durumda sigortalı olduğu kurumun muhatap kabul edilmesi gerekmektedir.

Meslek Hastalığı Yargıtay Kararları

Mesleki hastalıklara ilişkin süren davaların uzunluklarına bazen ömür de yetmeye biliyor. Bu noktada yerel mahkemelerin ve üst yargı makamlarının işini daha önce meydana gelmiş olaylara ilişkin çözümlenen davalar koşuyor. Meslek hastalığı emsal karar olarak daha çok Yargıtay hukuk dairelerinin incelediği ve sonuca bağladığı dosyalar üzerinden verilmektedir. Meslek hastalığı Yargıtay kararları yerel mahkemelere yol göstermekte ve davanın seyrini belirlemektedir. Bu alanda verilmiş çokta karar vardır. Bu meslek hastalığı Yargıtay kararlarından bazılarını burada sizinle paylaşacağız.

Meslek Hastalığı Maaşı Ne Kadar?

Yakalandığınız mesleki hastalık hayatınıza ne kadar etki ediyorsa alacağınız maaşta o ölçüde o olacaktır. Meslek hastalığı maaşı hesaplama kriterlerini SGK belirlemiştir. Mesleki hastalık teşhisi konulduktan sonra alacağınız Meslek Hastalığı Raporu sizin maaş hesaplamasında en önemli kriter olacaktır. Maaş hesaplaması yapılırken SGK meslekte kazanma gücü kaybı üzerinden hesaplama yapmaktadır.

Mesleki hastalık maaşı bağlanma aşamasındasınız ve ne kadar maaş alacağınızı merak ediyorsunuz. Ne kadar maaş alacağınızı bir örnek üzerinden hesaplayalım. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Meslekte kazanma gücü kaybı oranı maluliyet oranlarına göre değişiklik göstermektedir. Ayakta bir iş yapıyorsunuzdur ve yapacağınız işin büyük çoğunluğu bedeni güce dayanıyordur ve sizin de ciğerlerinizde bir hastalık meydana gelmiştir. Fazla yorulamıyor hatta ayakta durmakta güçlük çekiyorsunuzdur. Meslekte kazanma gücü kaybınızda aynı oranda yüksek olacaktır.

Meslek Hastalığı Raporu yüzde 25 geldiğini varsayalım. O dönemde de aldığınız maaşın 100 lira olduğunu düşünelim. Size mesleki hastalık tanısı koyulduğu andan itibaren işlemeye başlayan alacağınız maaş 25 lira olacaktır.

Covid 19 Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edildi

Malum süreci tüm dünya olarak yaşamaktayız. Dünyadaki örneklerine baktığımız zaman bir çok ülke de Covid 19 meslek hastalığı olarak kabul ediliyor. işinize gidip geliyorsunuz ve gerekli tedbirler çerçevesinde işinizi de aksatmıyorsunuz, ancak yine de bu hastalığa yakalandınız. Hastalık sonucunda ölüm de var kalıcı hasarlarda söz konusu oluyor. Sağlık çalışanları yaptığı iş sebebiyle COVİD-19 hastalığına yakalanırsa zararının tazmini, rehabilitasyonu ve tedavisinin sağlanması sağlık çalışanının haklarındandır. 6331 sayılı Kanununda düzenleme yapılarak kanun kapsamına alınmıştır. Mesleki riskler sebebiyle ortaya çıkan olumsuzluklar sağlık çalışanları açısından Covid 19 meslek hastalığı olarak tanımlanmıştır.

Meslek Hastalığından Nasıl emekli olunur?

Eğer kaybınız yüzde 60 ve üzeri ise yatırılmış sigorta priminiz de 1800 gün ve üzerindeyse malulen emekli olabilirsiniz.

Boyun fıtığı meslek hastalığı sayılır mı?

Boyun fıtığı ispatı ve illiyet bağı kurulması zor bir hastalıktır. Boyun fıtığı sebebi iş yeriniz olsa bile, normal hayatta yaşadıklarınız da boyun fıtığına sebep olabilir.

Meslek hastalıkları nasıl tespit edilir?

Çalışanın işinden dolayı meslek hastalığına yakalandığının, yetkilendirilen sağlık hizmet çalışanlarının tarafınca usule uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

Meslek hastalığı yükümlülük süresi nedir?

Çalışanın meslek hastalığına yakalanmasına neden olan işinden ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının ortaya çıktığı tarih arasında geçen süreye meslek hastalığı yükümlülük süresi denir.

Meslek hastalıkları kaç gruba ayrılır?

Kimyasal maddelerle oluşan meslek hastalıkları; kimyasal maddelerin yapısına göre 25 alt gruba ayrılır.
Mesleki cilt hastalıkları; 2 gruba ayrılır.
Pnömokonyozlar (Akciğerin toz hastalıkları )ve solunum sisteminin diğer hastalıkları; 9 alt gruba ayrılır.
Mesleki bulaşıcı hastalıklar; 4 alt gruba ayrılır.
Fizik etkenlerle oluşan meslek hastalıkları; 12 alt gruba ayrılarak değerlendirilmektedir.

Silikozis hastalığı ne demek?

Silikoziskuvars şeklinde kristal yapıya sahip silika tozlarının bir süre solunması sonucu akciğerlerde kalıcı ve ilerleyebilen hasara yol açan bir hastalıktır.
Koruyucu önlemler alınarak hastalığın önüne geçilmesi tabii mümkündür.
Maden işçileri, kot taşlama işçileri, oto boya çalışanları, çimento fabrikası çalışanları, cam endüstrisi çalışanları, diş teknisyenleri ve teknikerlerinin bu hastalığa yakalanması öncü görülür.

Meslek hastalığı raporu ne ise yarar?

Bu rapor iş yerinde size ve hastalığınıza daha uygun bir konuma geçmenizi sağlar.
Yüzde onun üzerinde maluliyet oranınız bulunuyorsa size meslek hastalığı maaşı bağlanmasını sağlar.
Aynı şekilde maddi manevi tazminat açacağınız zaman en önemli unsurlardan biridir

Türkiye’de en çok görülen meslek hastalığı nedir?

Bildirimi en çok yapılan, mesleki hastalık, akciğere bağlı yaşanan sorunlardır.
Mesleki deri hastalıkları, en sık gözle görülen meslek hastalıklarıdır.

Meslek hastalıkları Hastanesinden nasıl randevu alınır?

Vatandaşların MHRS üzerinden (http://www.imhh.gov.tr) veya 182 arayarak randevu alabilecekleri gibi hastaneye giderek başvuruda bulunabilirler.

Meslek hastalığı şüphesi olan sigortalı nereye başvurmalı?

Çalışan, meslek hastalığının tespit edilmesi için çalıştığı iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvuracak ve işlemler söz konusu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezince takip edilecektir.

Mesleki astım hastalığı için yükümlülük süresi ne kadardır?

Mesleki astım hastalığı için yükümlülük süresi 1 yıldır.
Risk altında olan meslek grupları; fırıncılık, pastacılık, hayvan laboratuvarların da çalışma, veterinerlik, deterjan endüstrisi, tekstil sanayi, sağlık hizmetleri, boyacılık, mobilyacılık, kuaförlük ve metal sanayisidir.

Meslek hastalığı olan kişiler çıkışını alabilir mi?

İşçi, işin niteliği nedeniyle belirli bir zaman sonra yaptığı işten etkilenmekte ve meslek hastalığına yakalanmaktadır. Meslek hastalığına yakalanan işçinin ise maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı doğmaktadır.
Dilerse işten ayrılabilir, tazminat hakkı devam eder.

Meslek hastalığı tazminat davası ne kadar sürer?

Yakalanmış olduğu meslek hastalığının durumuna, seviyesine, davanın gidişatına, avukatın davayı takip etme şekline göre değişmektedir. Zaman olarak belirtmek gerekirse 1 buçuk yıl ile 3 yıl arasında dava süresi değişmektedir.

Meslek hastalığı rapor sorgulama

Meslek hastalığı için hastaneden geçtiğiniz;
E-Devletinizden giriş yapıp meslek hastalığı raporunuzu sorgulayabilirsiniz.
https://www.turkiye.gov.tr/sgk-esgkuyg-esgksifre-isgoremezlik

AKIN Levent, İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat,1. b., Ankara, Yetkin Yayınları, 2001.

GÜNEREN Ali, İş Kazası veya Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, 2. b., Ankara, Adalet Yayınevi, 2011

ÖZKANLI Ezgi, İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Manevi Tazminat Davası, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.

SEVİMLİ K. Ahmet, Türk Borçlar Kanunu m. 417 ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu Işığında Genel Olarak İşçinin Kişiliğinin Korunması, Çalışma ve Toplum Dergisi, 36. S., 2013/1, s. 107-143.

http://kazanci.com.tr/gunluk/21hd-2019-2310.htm Erişim Tarihi: 15.08.2020

https://www.tazminathukuku.com/dilekce-ornekleri/is-kazalari-nedeniyle-tazminat-davalari-dilekce-ornekleri.htm Erişim Tarihi: 12.04.2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler