Meslek Hastalığı Sebebiyle Tazminat Davası

İş sağlığı ve önlemleri adı verilen uygulamaların ülkemizde yeterince dikkate alınmaması gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan iş kazaları ya da mesleki hastalığı olarak tanımlanan rahatsızlıkların meydana gelmelerinde etkili olan bir diğer unsur da kişilerin yeterince bilinçli olmamasıdır. Bu tür durumlar ortaya çıktığında vatandaşların bilmesi gereken bazı detaylar olmakta ve çalışanların bilinçlenmesi, hangi durumlarda ne tür haklara sahip olduklarını öğrenmeleri gerekmektedir. Meslek Hastalığı Sebebiyle Tazminat Davası açmak için sağlanması gereken koşulların neler olduğu etraflıca anlaşılması gereken bir konudur.

İşveren olarak tanımlanan kişiler iş yerlerinde iş güvenliğini tesis etmek üzere her türlü önlemi almakla yükümlüyken çalışanların da sorumlulukları söz konusudur. Çalışanlar alınan her türlü önleme uymakla sorumlu olan kişilerdir.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı

Mesleki hastalığa bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlar için kişilerin hakları yasalar çerçevesinde korunmaktadır. Bu tür davalar için kişilere ödenecek tazminatın miktarı ve verilme şartları hastalığın durumuna göre şekilleneceğinden herkes için farklı bir sonuçla karşılaşılması mümkündür.

 

İşverene bu noktada düşen sorumluluklar arasında önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemek ve işçilerin karşılaşabilecekleri sorunlar karşısında kendilerini uyarmak yer alır. İşveren ayrıca bu konuya yönelik olarak gerekli mesleki eğitimleri işçilere vermekle yükümlüdür.

Mesleki hastalığa bağlı olarak kişilerin haklarından yararlanabilmeleri için gerekli olan şartlardan biri kişinin iş yaşamını sigortalılık kapsamında sürdürüyor olmasıdır. İşveren tarafından sigortalanmak sureti ile çalıştırılan kişi herhangi bir hastalığa yakalandığı takdirde sigorta yardımından istifade edebilmektedir. Burada çalışanların bilmesi gereken en önemli konu sigortalı olarak çalışmanın kişiye bazı haklar kazandırdığıdır.

Meslek Hastalığı Nedir

Mesleki hastalık olarak tanımlanan rahatsızlıklar sigortalı işçinin çalıştığı işin niteliğine bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz şartların tekrarlanmak sureti ile kişide yaratacağı sürekli bir hastalık ya da sakatlık haline denmektedir. Bu tür rahatsızlıklar geçici özellikte olabileceği gibi ruhi yönden oluşacak arızalar da bu kapsamda ele alınmaktadır. Bu tür rahatsızlıkların mesleki hastalık olarak kabul edilmesi için gerekli olan şartlar şunlardır:

 • Sigortalı olarak işçi statüsünde çalışıyor olmak. (İşçi sigortalı olmasa dahi bu hastalık sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası açabilmektedir)
 •  Hastalığın ortaya çıkışı işin ifası sebebiyle olmalıdır.
 • Mesleki hastalık belli bir süre içerisinde oluşmuş olmalıdır.
 • Hastalık olarak kabul edilen rahatsızlıklardan biri olmalı ve bu durum SGK sağlık raporları ile ispatlanmalıdır.

Meslek Hastalığı Tanımı

Çalıştığınız iş yerinizden kaynaklanan bir sebeple hastalığa yakalanırsanız bu vaka mesleki hastalık olarak tanımlanmaktadır. Tedavisi olur ya da bir ömür o hastalıkla yaşamak zorunda da kalabilirsiniz. Bu mesleki hastalık konusunda hiç bir şeyi değiştirmez. Mesleki hastalık sebebiyle haklarınız iş kazası olarak değerlendirilerek iş mahkemeleri tarafından görülmektedir. Sosyal güvenlik kurumu ise tarafından mesleki hastalığı;  “Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

 

Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Sorusu için verilecek yanıt, çalışanın sigortalı olmaması durumunda işverenin ihmalinden kaynaklanan durumlar karşısında davaların işverene açıldığı yönünde olmaktadır. Çalışan sigorta kapsamında ise bu durumda işveren ve kurum muhatap alınmaktadır.

Çalışan kişi mesleki hastalığa bağlı olarak vefat ederse bu defa da yakınlarına dava açma hakkı doğmaktadır. Mesleki hastalık nedeniyle Kıdem Tazminatı belirlenirken tarafların kusurluluk durumları, maluliyet oluşmuşsa maluliyetin derecesi önemli hale gelmektedir.

Mesleki Hastalık ve İş Kazasının Unsurları Nelerdir?

Mesleki anlamda bir iş kazasından söz edebilmek için kazaya ait unsurların olması gerekmektedir. Bu unsurlar sigortalı olarak çalışan kişinin vücut bütünlüğünün bozulmasına yönelik olarak ortaya çıkan durumlardır. Bunun için işçinin vücut bütünlüğünün bozulması ya da vefatın gerçekleşmesi gerekmektedir. Kazanın işe bağlı nedenlerle gerçekleşmesi bu unsurlardan biridir. Yapılan işle kaza arasında bir nedensellik bağının olması önemli bir ayrıntıdır. İş kazası / meslek hastalığı sebebiyle alınacak tazminat belirlenirken kişide oluşan rahatsızlığın yol açtığı durumlar ve ortaya çıkan malullük oranı tazminat miktarında belirleyici bir unsurdur.

Meslek Hastalığı Raporu Nereden Alınır?

Mesleki hastalığa yakalandığı düşünülen kişinin rahatsızlığına yönelik tespit çalışması SGK’nın yetki verdiği kurumlardan alınan raporlar sayesinde tespit edilmektedir. Bu kurumlar arasında Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastaneleri, devlet üniversiteleri yer alır. Mesleki hastalığa yakalanan işçinin bunu sağlık raporları ile belgelemesi gerekmektedir. Meslek hastalığı raporu ile tazminat davası açabilmenin koşulu rahatsızlığın mesleki nedenlerle ve işverenin ihmaline bağlı olarak oluştuğunu belgelemektir. Çalışanın dava açacağı zaman bazı belgelere gereksinimi olmaktadır. Bu belgeler arasında şunlar yer almaktadır:

 • İşe girdiği tarihteki sağlık raporları,
 • Çalışanın mesai saatlerinin yer aldığı liste,
 • T.C Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş sağlık kurulu raporu ve arşiv dosyası,
 • İş yerinde periyodik aralıklarla yapılan muayene raporlarının aslı veya onaylı numuneleri,

İşçinin, işverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi ya da eksik getirmesi durumunda karşılaşabileceği meslek hastalıkları kendisine ya da vefat ederse yakınlarına maddi ve manevi tazminat talep etme hakkını doğurmaktadır. Bu sebeple açılacak tazminat davasında işçinin mesleki hastalığını belgeleyen raporlarının olması bir zorunluluktur. Mesleki hastalık sebebiyle alınacak tazminat işçinin yaşadığı rahatsızlığın boyutlarına bağlı olarak şekillenecek bir durumdur. Ayrıca malullük varsa bunun ne oranda gerçekleştiği de tazminat miktarını belirleyen unsurlardan biridir.

Meslek Hastalığı Hastaneleri

Ülkemizde sadece meslek hastalıkları hastanesi olarak görev yapan kurumlarda vardır. Bunların sayıları az olmakla birlikte yoğunlukları da oldukça fazladır. Ancak meslek hastalıklarıyla ilgili her ilde görevlendirilmiş hastaneler vardır. Bu hastaneler daha çok üniversite ve eğitim araştırma hastaneleridir. Bu iki hastanenin olmadığı durumlarda Şehir hastaneleri mesleki hastalıklara bakmaktadır. Türkiye’de mesleki hastalık adını taşıyan 3 tane hastane vardır.

 • T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi
 • Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi
 • Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi

Meslek Hastalığı Raporu Nasıl Alınır?

Çalıştığınız iş yerinizle ilgili sağlık problemleri yaşıyorsunuz ve bu problemler süreklilik arz ediyor. Gittiğiniz doktorlarda çare bulamadınız. Artık kronik olan hastalığınızın mesleki hastalık olduğuna karar verdiniz. Önce bu alanda gerekli tetkik ve tahlilleri tamamlamanız gerekmektedir. Daha sonra bölgenizde bulunan mesleki hastalık hastanesine başvuru yapmalısınız. Mesleki hastalık Hastaneleri bu alanda oldukça donanımlı ve işinde oldukça iyidirler. Sizin oradaki doktorlara durumu

Θ İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır , Yazımızı Okuyun —> https://wwhttp://cozumavukatlik.org/is-kazasi-bildirimi-nasil-yapilir/ 

Meslek Hastalığı Bildirim Süresi

Mesleki hastalık durumlarında ilk tanı koyulduğunda yani hastalığınızın bir mesleki hastalık olduğu kararına varıldığı tarihten itibaren 3 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekiyor. Mesleki hastalığın  öğrenme süreci  biraz sıkıntılı olabilir. Mesleki hastalık raporu ile birlikte bildirim yapılması zorunluluğu vardır. Aksi taktirde iş yerine ceza-i müeyyide uygulanacaktır. İş kazası ve meslek hastalığı kanunu, 6331 sayılı kanunun 14. maddesi mesleki hastalık ile ilgili konularda düzenleme yapılmıştır. iş kazası ve meslek hastalığı

SGK sistemi üzerinden de bildirim yapmak mümkündür. https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do  adresini kullanarak meslek hastalığı bildirimini online olarak da yapabilirsiniz.

Bir başka bildirim yolu ise iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu doldurarak ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü’nde iş kazaları birimine teslim etmeniz gerekiyor. Formu aşağıya bırakacağım linkten indirebilirsiniz. Meslek hastalığı SGK başvuru dilekçesi ile de başvuru ve bildirim şartını yerine getirmiş olursunuz.

 

WORD indir —-> http://cozumavukatlik.org/wp-content/uploads/2021/03/meslek-hastaligi-bildirim-formu.doc

Sigortasız Çalışıyorum Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası Açabilir Miyim?

Sigortalı olarak çalışan işçilerin mesleki çalışma ortamlarına bağlı olarak ve işverenin ihmalkarlığının neticesinde ortaya çıkan rahatsızlığı veya malullük durumu karşısında işverene ve kuruma dava açılabilir. Çalışanın kendisi tarafından ya da vefat etmesi durumunda yakınları aracılığı ile iş mahkemesine başvurularak maddi ve manevi tazminat davası açılmak koşulu ile hak talep edilebilmektedir. Mesleki hastalık nedeniyle tazminat davası sigortalı ya da sigortasız çalışan işçilere kanunların tanıdığı haklardan biridir.

Meslek hastalıklarının önlenmesinde devlete ve işverenlere sorumluluklar düşmektedir. Bu konuda işçi sendikaları da sorumluluk altında olan taraf olarak değerlendirilmektedir. İşverenlerin ve sendikaların işçilere iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda eğitim vermeleri önemli bir ayrıntı olurken bunu denetleme görevi de devlete düşmektedir. Mesleki hastalık tazminat hakkını elde etmek için işçinin bu hakkı elde etme yönünde koşulları sağlaması önemli hale gelmektedir.

Meslek Hastalığı Nedeni ile Ne Kadar Tazminat Alırım?

Mesleki hastalığa bağlı olarak iş gücü kaybı yaşayan işçinin maddi zararı hesaplanırken mahrum kaldığı ücretin tespit edilmesi gerekmektedir. İşçinin maluliyetinden doğacak maddi ve manevi tazminat davasında işçinin gerçek ücreti üzerinden tazminat hesaplama yapılmaktadır. Bu miktar belirlenirken işçinin kıdemi ve yaptığı işin özelliği dikkate alınır. Mesleki hastalık tazminatı hesaplama sırasında kusur oranlarının da tespit edilmesi gerekli olmaktadır.

İşçinin sigortalı olarak çalıştığı işte tazminat davası açmak için hak elde edebilmesi hastalığın hekim raporu ile ispatlanması sayesinde mümkündür. Bunun için belirlenen liste esas alınmaktadır. Hastalık bu listede yer alan rahatsızlıklarla uyuşmadığı takdirde uyuşmazlığın çözümü için Yüksek Sağlık Kuruluna başvurmak gerekmektedir. Mesleki hastalık nedeni ile tazminat hakkı doğan işçinin maddi ve manevi tazminat almaya hak kazanması mümkündür.

İşçinin iş kazasına ya da mesleki hastalığa bağlı olarak meslekte çalışma gücünün bir kısmını veya tamamını kaybetmesi durumunda hâkim zarara yönelik tüm unsurları dikkate almakla yükümlü olan kişidir. Mesleki hastalık tazminatı nasıl hesaplanır? Sorusu karşısında hâkimin yapacağı tespitler arasında işçinin net geliri, çalışma süresi, sakatlık oranı, tarafların kusur oranları, davacının sosyal durumu gibi birçok ayrıntı yer alır.

Meslek Hastalığı Tazminat Hesaplama

Meslek hastalığı tazminatı hesaplama yapılabilmesi için öncelikle mesleki hastalık rapor oranınızın kesinleşmiş olması gerekmektedir. Tazminat hesaplama kriterleri burada yapılacak hesaplama için de geçerlidir. İş Kazası Tazminat hesaplama ile meslek hastalığı tazminat hesaplama bir bakıma benzerlik gösterir. Zaman zaman meslek hastalıkları iş kazası olarak sayıldığı durumlarla da karşılaşılmıştır. Meslek Hastalığı tazminat hesaplama neye göre yapılıyor;

 • Hastanın yaşı
 • Hastanın maaşı
 • Hastanın rapor oranı
 • Hastanın kusuru

Bu saydığımız maddeler göz önünde bulundurularak mesleki hastalık tazminat hesaplama yapılmaktadır.

Meslek Hastalığı Maaşı Ne Kadar

Yakalandığınız mesleki hastalık hayatınıza ne kadar etki ediyorsa alacağınız maaşta o ölçüde o olacaktır. Meslek hastalığı maaşı hesaplama kriterlerini SGK belirlemiştir. Mesleki hastalık teşhisi konulduktan sonra alacağınız Meslek Hastalığı Raporu sizin maaş hesaplamasında en önemli kriter olacaktır. Maaş hesaplaması yapılırken SGK meslekte kazanma gücü kaybı üzerinden hesaplama yapmaktadır.

Mesleki hastalık maaşı bağlanma aşamasındasınız ve ne kadar maaş alacağınızı merak ediyorsunuz. Ne kadar maaş alacağınızı bir örnek üzerinden hesaplayım. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Meslekte kazanma gücü kaybı oranı maluliyet oranlarına göre değişiklik göstermektedir. Ayakta bir iş yapıyorsunuzdur ve yapacağınız işin büyük çoğunluğu bedeni güce dayanıyordur ve sizin de ciğerlerinizde bir hastalık meydana gelmiştir. Fazla yorulamıyor hatta ayakta durmakta güçlük çekiyorsunuzdur. Meslekte kazanma gücü kaybınızda aynı oranda yüksek olacaktır.

Meslek Hastalığı Raporu yüzde 25 geldiğini varsayalım. O dönemde de aldığınız maaşın 100 lira olduğunu düşünelim. Size mesleki hastalık tanısı koyulduğu andan itibaren işlemeye başlayan alacağınız maaş 25 lira olacaktır.

Meslek hastalığı Raporu ile tazminat işlemlerine başlayabilirsiniz. Dilerseniz hukuki bir süreç yürüterek tazminat talebinde de bulunabilirsiniz.

Meslek Hastalığı Nedeni ile Tazminat Davası Zamanaşımı

Zamanaşımı adı verilen kavram alacak hak talep edilmediğinde belli bir sürenin geçmesi koşulu ile oluşan bir durumdur. Mesleki hastalık nedeniyle tazminat davası zamanaşımı söz konusu olabileceğinden işçinin 10 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde başvuru yapması gerekmektedir. Zaman aşımı süresinin başlangıcı olarak kesin sağlık raporlarının oluşturulduğu tarih esas alınmaktadır.
Mesleki hastalık ortaya çıktığında kişi işten ayrılmış olsa dahi bu hakkını talep edebilmektedir. Bunun için kanunların kişiye tanıdığı haklardan biri de bu tür davalara yönelik zamanaşımı süresinin 10 yıl olmasıdır.

Çalışanın işten ayrılmış olsa dahi 10 yıl içinde mesleki hastalığa yakalandığını raporlarla ispat etmesi durumunda dava açma hakkı saklı kalmaktadır. 10 yıllık süre içerisinde dava açılmaması durumunda ise çalışan kanuni haklarını kaybetmektedir.

İşverenime Dava Açabilir Miyim?

Sigortalı veya sigortasız olma durumuna bağlı olarak işçi gerekli hastalık koşullarını taşıması durumunda dava açabilmektedir. Sigortalı işçiler bağlı oldukları kurumunu muhatap alırken sigortasız işçilerin işverene dava açması gerekmektedir.

Dava Açabilmem İçin Neler gerekli?

 • Hastalığın yürütülen işe bağlı olarak ortaya çıkması
 • Hastalığın kurum raporları ile tespit edilmesi
 • Hastalığın belli bir süre içerisinde oluşması

Meslek Hastalığı Örnekleri

Meslek hastalığı örnekleri milyon adete kadar sıralanabilir. Çok çeşitli hastalıklar vardır mesleğe göre hastalıklar envanterler ile sıralanmıştır. Güncel mesleki hastalık listesini inceliğimizde yaklaşık 200 sayfalık bir hastalık listesi ile karşılaşmaktayız. Ancak şunu belirtmekte fayda var dünya sağlık örgütünün bu alanda yaptığı çalışmalar vardır. Ve tabi bizim sağlık bakanlığı tarafından mesleki hastalıklara ilişkin yapılan çalışmalar vardır. Bizde yapılan çalışma da mesleki hastalıklar 5 ayrı grupta toplanmıştır. Aşağı da başlıca mesleki hastalıkları sıraladık.

 • Başta oluşan arızalar
 • Göz
 • Kulak
 • Yüz
 • Boyun
 • Göğüs
 • NS
 • Omurga
 • Karın
 • Omuz ve kol arızaları

Meslek Hastalığı Listesi 2021

Yakalandığınız mesleki hastalık çalıştığınız iş alanına göre değişiklik göstermektedir. Gazeteciyseniz, sinir, strese bağlı hastalıklara yakalanma şansınız yüksektir. Ya da kamera taşımaktan bel ve omuz ağırlarınız olabilir. Kimyasallarla ilgili bir iş yapıyorsanız solunum yolu hastalıklarına yakalanmanız olasıdır. Hatırlarsınız 90’lı yıllarda haberlerde fazlasıyla yer almıştı kot taşlama işçilerinin yaşadığı rahatsızlıklar. Bu liste böyle uzar gider. Sosyal Güvenlik Kurumu meslek hastalığı listesi zaman zaman güncellenmektedir.

Mesleki hastalık listesi Sosyal Sigortalar Kanunu Sağlık İşlemleri Tüzüğü ekinde yer alır. SGK’nın iş kazası ve mesleki hastalık sınıflandırmaları organa ve etkene bağlı olarak 5 ana gurupta toplanmıştır.

 

 

Covid 19 Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edildi

Malum süreci tüm dünya olarak yaşamaktayız. Dünyadaki örneklerine baktığımız zaman bir çok ülke de Covid 19 meslek hastalığı olarak kabul ediliyor. işinize gidip geliyorsunuz ve gerekli tedbirler çerçevesinde işinizi de aksatmıyorsunuz, ancak yine de bu hastalığa yakalandınız. Hastalık sonucunda ölüm de var kalıcı hasarlarda söz konusu oluyor. Sağlık çalışanları yaptığı iş sebebiyle COVİD-19 hastalığına yakalanırsa zararının tazmini, rehabilitasyonu ve tedavisinin sağlanması sağlık çalışanının haklarındandır. 6331 sayılı Kanununda düzenleme yapılarak kanun kapsamına alınmıştır. Mesleki riskler sebebiyle ortaya çıkan olumsuzluklar sağlık çalışanları açısından Covid 19 meslek hastalığı olarak tanımlanmıştır.

Bu konuyu daha iyi anlamak için pandemi sürecinde meslek hastalığı rehberini inceleyebilirsiniz.

Covid 19 Meslek Hastalığı Rehberini Okuyun —>  http://cozumavukatlik.org/wp-content/uploads/2021/03/covid-19-meslek-hastaligi.pdf

 

Meslek Hastalığı Dilekçesi Nereye Verilir?

İşveren kendisine yüklenen sorumluluğun bir gereği olarak çalışanlarının sağlığına yönelik tedbirleri almakla yükümlü olan kişidir. İşverenin sorumluluğunu hakkıyla yerine getirmesi bir zorunluluk olarak çalışanların güvenliğinin sağlanması açısından önemli hale gelirken zaman zaman mesleki sebeplerle çalışanların çeşitli hastalıklara yakalanması söz konusu olabilmektedir. Bu tür hastalıkların önlenmesi hem iş veriminin artmasında hem de ekonomik kalkınmanın hızlanmasında önemli bir etken olarak karşılaşılan bir durumdur.

İş mahkemelerine ithafen yazılacak mesleki hastalık nedeni ile dilekçede davacıya ait kimlik bilgilerinin ardından vekil olarak ilgili avukata ait kimlik bilgileri yer almaktadır. Alt satırda ise davalıya ait bilgilerin yer aldığı bölüm bulunmaktadır. Açıklamalar kısmının ardından maddi ve manevi tazminat talepleri dile getirilmekte ve sonuç/istek kısmı ise eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Dilekçede ayrıca yer alan ekli belgeler arasında savcılığın iddianamesi, SGK raporları, iş kazası dosyası gibi evraklar da yer almaktadır.
Çalışanların uzun süre belli bir işi yapmak durumunda kalması mesleki hastalık adı verilen rahatsızlıklarla karşılaşmasına yol açabilmektedir. Bu durumda kişinin maddi ve manevi tazminat davası açmaya hak kazanması mümkündür.

Çalışanın sigortalı olmaması durumunda işverene açılmak sureti ile gerçekleştirilecek davalarda başvuru sırasında bir dilekçe hazırlanması gerekmektedir. Mesleki hastalık nedeniyle tazminat davası dilekçe örneği ise üzerinde çeşitli bilgilerin yer alacağı resmi bir evraktır. Çalışan sigortalı ise bu durumda sigortalı olduğu kurumun muhatap kabul edilmesi gerekmektedir.

Meslek Hastalığı Tazminat Dilekçe Örneği

 

İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Davacı : Ali Tiryaki (TC……………..)

Adres:…………………………………………….

Vekili : Av. …………………
Adres:…………………………………………….

Davalı : Gebze Organize Sanayii …. Kimya ….
Adres:…………………………………………….

Dava Konusu : Meslek hastalığı nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.107 uyarınca belirlenmek üzere

 

Meslek Hastalığı Yargıtay Kararları

Mesleki hastalıklara ilişkin süren davaların uzunluklarına bazen ömür de yetmeye biliyor. Bu noktada yerel mahkemelerin ve üst yargı makamlarının işini daha önce meydana gelmiş olaylara ilişkin çözümlenen davalar koşuyor. Meslek hastalığı emsal karar olarak daha çok Yargıtay hukuk dairelerinin incelediği ve sonuca bağladığı dosyalar üzerinden verilmektedir. Meslek hastalığı Yargıtay kararları yerel mahkemelere yol göstermekte ve davanın seyrini belirlemektedir. Bu alanda verilmiş çokta karar vardır. Bu meslek hastalığı Yargıtay kararlarından bazılarını burada sizinle paylaşacağız.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sebebiyle Tazminat Davası Yargıtay Kararları 

 

KAYNAKÇA

AKIN Levent, İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat,1. b., Ankara, Yetkin Yayınları, 2001.

GÜNEREN Ali, İş Kazası veya Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, 2. b., Ankara, Adalet Yayınevi, 2011

ÖZKANLI Ezgi, İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Manevi Tazminat Davası, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.

SEVİMLİ K. Ahmet, Türk Borçlar Kanunu m. 417 ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu Işığında Genel Olarak İşçinin Kişiliğinin Korunması, Çalışma ve Toplum Dergisi, 36. S., 2013/1, s. 107-143.

http://kazanci.com.tr/gunluk/21hd-2019-2310.htm Erişim Tarihi: 15.08.2020

https://www.tazminathukuku.com/dilekce-ornekleri/is-kazalari-nedeniyle-tazminat-davalari-dilekce-ornekleri.htm Erişim Tarihi: 12.04.2021
Başa dön tuşu
Hemen bizimle iletişime geç!