Edit Content
Çözüm Avukatlık

İstanbul Avukatlık Bürosu: Çözüm Hukuk Bürosu

İcra Dosyası Borç Tahsilat Sorgulama

07/07/2022
İcra Dosyası Sorgulama

Bireylerin özel hukuk ilişkilerinden doğan borçların tahsiline ve ödenmesine dair usul ve esasları düzenleyip ele alan hukuka, icra iflas hukuku denir. Peki çok birey tarafından merak edilen ve sıklıkla sorulan ‘’icra iflas hukuku nedir?’’ sorusuna verilebilecek en özet cevap bu şekildedir.

İcra Dosyası; Borç, Tahsilat, Sorgulama Ayrıntıları…

İcra iflas hukukuna dair tüm usul ve esaslar icra iflas kanunu ile tanzim edilmiştir. İcra iflas kanunu gereğince alacağın tahsil edilmesi için:

 • İcra ve iflas daireleri
 • İcra mahkemeleri

Görevli kılınmıştır. Kimi durumlarda gereksinim hali söz konusu olduğu takdirde; polis ve kolluk kuvvetleri cebri icra için görevlendirilebilir. Ancak burada İcra Müdürü’nün talebi söz konusu olacaktır.

İcra ve İflas Hukuku Nedir?
İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

Bireyler farklı türde pek çok özel hukuk ilişkilerine girebilir. Kimi durumlarda bu özel hukuk ilişkilerinde uyuşmazlıklar meydana gelir. Meydana gelen uyuşmazlık sonucu özel hukuk ilişkisinden doğan para ve teminat borcu söz konusu olmaktadır. Borçlu tarafından para ve teminat borcu eda edilmediği takdirde alacaklı borcun eda edilmesini talep eder. İcra iflas hukuku; yasada öngörülen kurallar çerçevesinde kamu otoritesini kullanarak bu borcun ödenmesini konu alır. Söz konusu borcun karşılanması;

 • Borçlunun taşınır malları
 • Borçlunun taşınmaz malları
 • Borçlunun 3. Şahıslar üzerindeki hak ve alacakları

Üzerinden gerçekleştirilir.

İcra işlemleri neticesinde mal varlığının ne kadarına el konulabileceği alacak miktarı ile paralel değişmektedir. Ancak iflas söz konusu olduğunda doğacak sonuçlar icraya göre daha ağır olmaktadır. Zira iflas davasında mal varlığının sadece bir bölümüne değil tamamına da el konulması söz konusu olabilir.

İcra ve iflas arasında bir diğer fark; takip kararı icra için kâfi gelirken iflas davalarında durum farklı olmaktadır. İflas davalarında ticaret mahkemesinden çıkan bir karar gereklidir. Bu karar ticaret mahkemesinden çıkmadığı müddet iflas söz konusu olmayacaktır.

İcra İflas Hukuku Davaları

İcra iflas hukuku davaları ile ilgili merak edilen bir diğer husus ‘’alacak’’ kavramının kapsamıdır.  Alacak kavramı genellikle mal veya para olarak bilinir ancak mal veya paranın yanında alacak kavramının kapsadığı başka kavramlar da vardır. Söz gelimi boşanma neticesinde velayeti verilmiş olan çocuklar da buradaki alacak kavramının kapsamındadır.

İcra İflas Hukuku Davaları
İcra İflas Hukuku Davaları

İcra takibinin başlatılabilmesi için her zaman mahkeme kararı şart değildir. Söz konusu alacağın para veya alacaklıya verilmesi gereken teminat olması halinde mahkeme kararı olmaksızın takip başlatılabilir. Şayet borçlu olarak nitelendirilen kişi, borcun olmadığını iddia eder ve takibin yersiz olduğunu ifade ederse takip durdurulabilir. Alacaklı bu durumda söz konusu alacağın ispatına dair başka birtakım yöntemler kullanmalıdır (hukuki sınırlarda kalmak kaydı ile).

İcra Takibi Nedir?
İcra Takibi Nedir?

İcra Takibi Nedir?

Bir alacaklı, söz konusu alacağını borçludan almak amacıyla icra müdürlüğü aracılığı ile harekete geçer. Söz konusu hukuki işlem icra takibi olarak adlandırılır. Söz gelimi şahıs A, şahıs B’den 10.000 TL alacaklı konumdadır. Ancak o ya da bu sebepten dolayı B kişisi A kişisine olan 10.000 TL borcunu ödememektedir. Burada alacaklının borcunu alabilmesi için başvurduğu yer icra müdürlüğüdür. İcra müdürlüğünde gerekli hukuki işlemler tamamlanır ve B kişisi hakkında icra takibi başlatılır.

Evime Haciz Geldi Ne Yapmalıyım?

Pek çok kişiden ‘’evime haciz geldi’’ cümlesini duymuşsunuzdur. Aslında halk arasında kullanılan haciz kavramı ile hukuki haciz kavramı birbirinden farklıdır. Peki haciz nedir? Haciz, bir borçlunun mal ve haklarına el konulmasıdır. Ancak mal ve haklara el konulması icra müdürlüğü aracılığı ile gerçekleştirilir. Haciz, icra takibi işlemlerinin tamamını kapsamamakta olup sürecin bir aşamasını ifade etmektedir.

Evime Haciz Geldi Ne Yapmalıyım?
Evime Haciz Geldi Ne Yapmalıyım?

Eğer ‘evime haciz geldi ne yapmalıyım’ diyorsanız burada yapacağınız en doğru hareket icra avukatı ile görüşmek olacaktır. Hukuki liyakati yüksek bir icra avukatının süreç ile ilgili yönlendirmesine göre hareket edilmeli ve bu sayede meydana gelebilecek zarar en aza indirgenmelidir.

İcra Emri Geldiğinde Ne Yapılır?
İcra Emri Geldiğinde Ne Yapılır?

İcra Emri Geldiğinde Ne Yapılır?

Genellikle mal ve haklar haczedilmeden önce icra emri gelir. Bu itibarla denilebilir ki; icra emri, icralık birey için son aşamadır. Eğer ‘icra emri geldi ne yapmam gerekir?’ diyorsanız ilk yapmanız gereken metni okumaktır. Metni okumak önemlidir zira yasal haklarınız dahil pek çok noktaya değinen bir metindir. Metni okumak, anlamak ve nasıl hareket etmek gerektiği noktasında zorlanırsanız elbette bilirkişiden yani hukukçudan destek almanız faydalı olacaktır.

Mal Beyanında Bulunmazsam Ne Olur?

İcralık bir durum söz konusu olduğunda borçlu çoğu zaman ‘mal beyanında bulunmazsam ne olur?’ un yanıtını merak etmektedir. Böyle bir durumda alacaklı eğer icra mahkemesine başvurursa hapis cezası gündeme gelebilir. Mal beyanında bulununcaya kadar üç ayı geçmemek şartı ile hapis cezası ihtimali doğacaktır.

Haciz İşlemini Şikâyet Edebilir Miyim?

Bazı durumlarda haczedilen kişi şikâyet davası açabilmektedir. Zira haciz işlemi memur işlemidir ve bu nedenle doğabilecek kanuna aykırılık hallerinde icra mahkemesine şikâyet davası açılabilir. Haciz işlemi sırasında kanuna aykırılık gerçekleştiyse ‘haciz işlemini şikâyet edebilir miyim?’ sorusunun yanıtı evettir.

Eşyalarım Haczedildi Geri Alabilir Miyim?
Eşyalarım Haczedildi Geri Alabilir Miyim?

Eşyalarım Haczedildi Geri Alabilir Miyim?

Eşyaları haczedilen pek çok birey haczedilen eşyaların geri alınıp alınmayacağını merak eder. Eşyalarım haczedildi geri alabilir miyim? Sorusunun cevabı evettir. Ancak eşyalarınızın tutulduğu yediemin deposunu bir ücret verilmesi gerekir. Haczedilen eşyaların geri almak için söz konusu borcun ve icra masraflarının ödenmesi gerekir.

Hakkımda İcra Takibi Açılıp Açılmadığını Nasıl Öğrenebilirim?

Lehinize ya da aleyhinize hakkınızda açılmış icra takibi olabilir. Hakkımda icra takibi açılıp açılmadığını nasıl öğrenebilirim? Diyorsanız ilk yapmanız gereken e – devlet sistemine girmek olacaktır. E – devlet, icra dosyası sorgulama sekmesine gelerek aradığınız tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda e-devlet üzerinden dava dosyası sorgulama bölümüne tıklayarak hakkınızda açılan, devam eden bir dava bulunup bulunmadığına da göz atabilirsiniz.

İcra Dosyası Sorgulama

Son zamanlarda bir sektör haline geldi icra dosyaları. Belli hukuk büroları sadece bu alanda çalışmaktadır. Yüzlerce kişiden oluşan ekipleri ile her gün binlerce icra takibi başlatmaktadırlar. Haklı ya da haksız bu kısmı tartışılabilir ancak vatandaş bu durumdan oldukça mustarip. İcra dosyalarının başınıza bela olmaması için size takip başlatıldığı andan itibaren 15 gün içerinde gerekli aksiyonu almak olacaktır. Bunun da en etkili yolu icra dosyası sorgulama yapmaktır. Belli zaman periyotları ile icra dosyası sorgulama yaparsanız hakkınızda takip açıılıp açılmadığını görebilirsiniz.  E-devlet şifreniz ile giriş yaparak https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama bu adres üzerinden icra dosyası sorgulama yapabilirsiniz.

İcra Dosyası Borç Tahsilat Sorgulama  işlemlerinizi e-devlet üzerinden güvenle yapabilirsiniz.

İcra Dosyası Nasıl Sorgulanır?
İcra Dosyası Nasıl Sorgulanır?

Evime Haciz Geldi Neleri Haczedebilirler?

Devlet gücü kullanılarak alacağın tahsil edilmesine haciz denir. Haciz sırasında her mal haczedilemez. Hangi mallar haczedilebilir hususu 2004 sayılı İcra İflas Kanunu madde 82’de ifade edilmektedir. Maddenin esas gayesi; borçlunun temel hak ve hürriyetlerinin korunmasını esas alır.

Yeniden Evlenirsem Eski Eşim Velayeti Alabilir Mi?

Yeniden evlilik söz konusu olduğunda çocuğun velayeti ile ilgili bir değişiklik gerekmez. Çocuk ister annesinde ister babasında kalsın yeni bir evlilik bu durumu etkilemeyecektir. Velayet, çocuğun menfaatini korumak amacıyla verilir. Yeni bir evlilik tek başına velayetin alınıp diğer eşe verilmesine bir sebep değildir.

Çocuğum 7 Yaşına Gelince Velayet Davası Açabilir Miyim?

Velayet kurumunda amaç; müşterek çocuğun yararının tesis edilmesidir. Dolayısıyla çocuğun velayetini belirleyen unsur yaşı değil sosyo – ekonomik refahıdır. Ancak halk içinde yaygın bir inanış olarak müşterek çocuğun yedi yaşına gelmesi ile velayetin açılacağı sıklıkla ifade edilir. Bu yanlış bir bilgi olup velayete etki eden unsurlar yukarıda ifade edildiği gibi yaşa bağlı değildir.

İcra Dosyası; Borç, Tahsilat, Sorgulama

icra dosyanızda önce sorgulama yaparak sonuca ulaşabilirsiniz. E devlet yani internet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Kapak hesabınızı ve dosyanızın ayrıntılarını öğrendikten sonra iyi bir icra avukatı bulmalısınız.

7 yanıt

 1. yapıkredi de kredi ve kredi kartı borcum dolayı icra kagıtları geldi evime ödeme yapacagım fakat anapara üzerine eklenen avukatlık vekalet harcı tahsil masraflar ve faizler var ben bunların hepsini ödemek zorundamıyım durumum da yok anaparayı ödemek istiyorum bu konuda yardımcı olabilirmisiniz çünkü anaparanın 2 katı üzerine çıkmış durumda borç farklı bir yöntemi var mıdır

 2. Merhaba eşimin trafik kazası geçirmesi sebebiyle sigorta şirketi tarafından evimize icra ödeme emri geldi,ama ödeyecek durumumuz yok meblağda yüksek bir tutar,
  Gelen icra ödeme emrinde “mal beyanında bulunmaz iseniz hapis cezası ile tazyik olunacağınız”diye yazıyor,herhangi bir mal varlığımız yok ne yapmalıyız,mal beyanı zorunlu mu?

 3. Merhaba eşimin trafik kazası geçirmesi sebebiyle sigorta şirketi tarafından evimize icra ödeme emri geldi,ama ödeyecek durumumuz yok meblağda yüksek bir tutar,
  Gelen icra ödeme emrinde “mal beyanında bulunmaz iseniz hapis cezası ile tazyik olunacağınız”diye yazıyor,herhangi bir mal varlığımız yok ne yapmalıyız,mal beyanı zorunlu mu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler
Kategoriler
istanbul avukat