İnfaz Hesaplama, Yatar Hesaplama, Denetimli Serbestlik Hesaplama Programı 2024

İnfaz hesaplama, hapis cezasına çarptırılan bir kişinin cezaevinde ne kadar kalması gerektiğini hesaplayan bir araçtır. İnfaz hesaplama programı , infaz hesaplamasının hızlı öğrenilmesi için hazırlanmıştır. Yürütmenin sözlük anlamı yürütmedir. Bu anlamda infaz, mahkemeler tarafından dikte edilen ve kesinleşen yaptırımların ve güvenlik tedbirlerinin uygulanması olarak tanımlanabilir. İcra hukuku ise ceza mahkemeleri tarafından verilen ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin nihai kararların tenfizine ilişkin esasları gösteren bağımsız bir hukuk dalıdır. Aslında icra kanunu, icra, yani cezai müeyyidelerin infazı ile ilgilenir ve buna ilişkin ilke, esas ve usulleri gösterir.

İnfaz Hesaplama Programı

İnfaz Hesaplama

İnfaz Hesaplama
İnfaz Hesaplama

İnfaz Hesaplama Nasıl Yapılır?

İnfaz hesaplama; kesinleşmiş mahkeme kararı ile hapis cezasına çarptırılan kişinin, cezaevinde yatması gereken süre, cezaevinden çıktıktan sonra denetimli serbestlik, şartla tahliye sürelerini belirler.

İnfaz hesaplama yapmak için gerekenler:

 • Hükümlünün suç tarihi,
 • Suç türü, tutukluluk süresi,
 • Tekerrür durumu,
 • Kesinleşen ceza süresi gibi bilgiler gereklidir.

İnfaz (Yatar) Hesaplama Nedir?

İnfaz hesaplama hapis cezasına çarptırılan kişinin hapisten çıktıktan sonra ceza mahkemelerinin vereceği nihai karar sonucunda cezaevinde ne kadar kalması gerektiği, deneme süresinin uzunluğunun, şartlı salıverilme süresinin ve iki haklı salıverilme süresinin hesaplanması işlemine denir. İcra hesaplama işleminin hukuk literatüründe adı vade hesabı, halk arasında ise yalan hesabıdır.

İnfaz (Yatar) Hesaplama Şartları
İnfaz (Yatar) Hesaplama Şartları

İnfaz Hesaplama Şartları

İnfaz yatar hesaplama süreci, Hüküm giyip hapis cezasına çarptırılan kişinin en merak edilen yargı süreçlerinden biridir. Fail hakkında verilecek infaz hesaplama cezasını uzatan veya kısaltan failin geçmiş ve mevcut durumlarına ilişkin birçok faktör bulunmaktadır.

İnfaz hesaplama şartları şu şekildedir:

 • Suç hangi tarihte işlenmiştir,
 • Failin bir kadını ve üç yaşından küçük bir çocuğu varsa,
 • İşlenen suçun niteliği,
 • Suçlunun yaşı,
 • Suçun tekrarlanıp tekrarlanmadığı,
 • Tekerrür halinde fail ikinci defa okunursa,
 • Bu suçtan cezaevindeyken firar edip etmediğiniz,
 • Suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan infaz kanunu,
 • İnfaz kanunu failin hapis cezasının infaz tarihinde ve ara dönemde.
İnfaz (Yatar ) Nasıl Hesaplanır?
İnfaz (Yatar ) Nasıl Hesaplanır?

İnfaz Nasıl Hesaplanır? Yatar Nasıl Hesaplanır?

İnfaz hesaplamasında en önemli faktör hesaplamanın hangi suça ilişkin yapılacağıdır. İnfaz hesaplama, kişinin cezası mahkeme tarafından açıklandıktan sonra koşullu salıverilme oranına göre hesaplanır. Eğer ortada iyi hal uygulaması veya mahsup edilecek ceza miktarı varsa, o zaman bunlar da hesaba katılarak son yatar hesaplanmalıdır.

Ceza infaz süresini etkileyen faktörlere bağlı olarak yatar süresi değişebilmektedir. Bu faktörler:

Mahkeme kararlarında verilen ceza süresi gün, ay ve yıl olarak belirtilir. Bu sürelerin tamamı hesaplamalarda kullanılır. Hesaplama yapılırken, suçla ilgili bilgiler ve infaz rejimine dair detayların bulunması daha sağlıklı bir infaz hesaplaması sağlar. Bu bilgiler olmadan da hesaplamalar yapılabilir, ancak özel durumlar göz ardı edileceği için doğru sonuçlar elde edilemeyebilir.

Hesaplama yapılırken hükümlünün cezasını yüksek güvenlikli bir kapalı ceza infaz kurumunda geçirip geçirmediği önemlidir. Cezanın, TCK 142, 148, 149, 1288, 199 maddelerinden birine uygun olup olmadığına da bakılır. Hükümlüler, 221. Maddeye uygun olduğunda kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna geçebilir. Ayrıca, terör ya da örgütlü suçlardan hükümlü olan kişilerin örgütten ayrıldığının sabit olması da hesaplama yapılırken daha net sonuçlar elde edilmesini sağlar. Sadece rakamlara bakarak hapis süresi hesaplanamaz. İlgili kanun maddelerince belirlenen kurallar doğrultusunda hükümlünün durumunu genel hatlarıyla değerlendirmek önemlidir.

Hükümlünün şartlı salıverilmesinden 1 yıl önce şartlı tahliye başvurusuna karar verilebilir. Yeni düzenleme ile; 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlar açısından bu 1 yıllık süre 3 yıla çıkarılmıştır. Bu özel düzenleme ile cezaevlerinin büyük ölçüde boşaltılması amaçlanıyor. Düzenleme sonucunda, ayrı suçlar dışında 6 yıl ve daha az hapis cezasına çarptırılan hükümlüler için tahliye yolu açıldı. Örneğin 30.03.2020 tarihinden önce işlediği bir suçtan dolayı 6 yıl hapis cezasına çarptırılan bir hükümlü ilk 3 yılını denetimli serbestlikle, kalan 3 yılını da cezaevi dışında denetimli serbestlik le tamamlayacaktır. Suçun 30.03.2020 tarihinden önce gerçekleşmiş olması yeterlidir. Mahkemenin bu tarihten sonraki kararının hükmü yoktur.

YouTube video

Mahkeme kararıyla sonuçlanan hapis cezasının miktarı gün, ay ve yıl olarak belirtilir. Tüm bu veriler hesaplamalarda kullanılır. Hesaplama yapılırken suça ilişkin bilgiler ve infaz hesaplaması rejimine ilişkin bilgiler de daha sağlıklı bir tenfiz hesaplaması yapılmasını sağlayacaktır. Hesaplamalar bu bilgiler olmadan yapılabilir. Ancak özel durumlar göz ardı edildiğinden kesin sonuç alınamamaktadır.

Hesap yapılırken hükümlünün cezasının yüksek güvenlikli kapalı bir cezaevinde geçirilip geçirilmediği önemlidir. Ayrıca yaptırımın TCK’nın 142, 148, 149, 1288, 199. maddelerinden hiçbirine uymadığı kabul edilecektir. 221. maddeye göre hükümlüler kapalı cezaevinden açık cezaevine geçebilirler. Ayrıca terör veya organize suçtan hüküm giymiş olmanız ve örgütten ayrılmış olmanız hesaplama yaparken daha net sonuçlar verecek kriterlerdir. Sadece rakamlara bakarak çekilecek tutukluluk süresi hesaplanamaz. Hükümlü kişinin durumunun genel hatlarıyla ilgili kanun maddelerinin belirlediği kurallar çerçevesinde ele alınması önemlidir.

Yetişkinler İçin Hapis Cezalarının İnfazı
Yetişkinler İçin Hapis Cezalarının İnfazı

Yetişkinler İçin Hapis Cezalarının İnfazı

7242 sayılı Kanun kapsamında yapılan değişikliklerle bazı suçları işleyen hükümlüler 1/2 oranında Denetimli serbestlik  ve 3 Yıl Denetimli serbestlik ‘ten yararlanamayacak. Ne zaman işlendiğine bakılmaksızın, istisnai suç denetim süresi 1 yıldır.

 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kasten adam öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83),
 • Sonuçları ile ağırlaşan yaralama suçu (Madde 87, ikinci fıkra, d bendi),
 • İşkence suçu (madde 94 ve 95),
 • İşkence suçu (madde 96),
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (madde 102, 103, 104 ve 105),
 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138. maddeler),
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme ve pazarlama suçu (madde 188)
 • 1/1/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamında suçlardan hüküm giyenler,

Terör suçları (3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamındaki suçlar)

Tahliyeye ilişkin yönetmeliğin Geçici 1. maddesine göre 3 gün cezaevinde kalacak ve İnfaz Hakiminin “Şartlı Salıverilme Cezası” ile İnfaz ve İdari Savcılık tarafından belirlenen sürenin ardından tahliye edilecek. Söz konusu hükümlüler, kanunun onaylandığı tarihte kapalı cezaevinde iseler, İnfaz Savcılığı tarafından yeniden düzenlenecek sürenin ardından Yönetim Kurulu raporu ve İnfaz Hakiminin “Şartlı Tahliye Kararı” ile serbest bırakılırlar.

 • 0-6 yaş arası çocukları olan hükümlü kadınlar ile 70 yaşını doldurmuş veya 65 yaşını doldurmuş hükümlüler hakkında hapis cezasının infazı;
 • Kasten adam öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar ve terör suçları hariç 30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlar hakkında;
 • 0-6 yaş arası çocuğu olan hükümlü kadınlar ve 70 yaşını doldurmuş hükümlüler için denetimli serbestlik 4 yıl olarak uygulanacaktır.
 • Yine, ağır hastalık, maluliyet veya maruz kaldıkları yaşlılık nedeniyle cezaevinde tek başına yaşamını sürdüremeyen 65 yaşını doldurmuş hükümlüler, sağlık kurulu raporu ile belgelenmek kaydıyla denetimli serbestlik ile infaz edilecektir. Adalet Bakanlığınca belirlenen devlet hastanesinden temin edilebilir.

Hükümlü reşit olmayanlar için hapis cezalarının infazı;

Genel kural: CGTİHK No. 5275 Geçici 6/1. makaleye göre; 30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlarda, istisnai suçlar hariç olmak üzere, hapis cezasına çarptırılanlar, cezalarının yarısını ceza infaz kurumunda geçirmeleri halinde şartlı tahliyesiz yaralanırlar. CGTİHK No 5275107/2. Maddede 2/3 olan bu oran, ilgili kanunda yapılan değişiklikle 1/2’ye düşürülmüştür. İşlenen suçun 5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/1 maddesinde belirtilen istisnai suçları içermemesi halinde denetimli serbestlik de 3 yıl olarak uygulanacaktır.

İstisna

 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (TCK 102/2, 103, 104 / 2-3
 • Uyuşturucu suçlarından (TCK 188),
 • Terör suçları (3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamındaki suçlar)
 • Bir suç veya örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçları işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek.
 • CGTİHK No. 5275 Geçici 6/4. Madde uyarınca denetimli serbestlik süresinin hesaplanmasında;
 • 1 gün, hükümlü 15 yaşına gelene kadar 3 gün ceza infaz kurumunda;
 • Hükümlünün 18 yaşına gelene kadar ceza infaz kurumunda kaldığı süre 1 gün veya 2 gün olarak sayılır.
 • Serbest Bırakma Yönetmeliği’nin Geçici 1. Maddesi uyarınca, İnfaz Savcılığı tarafından CGTİHK 5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/4’ü 3 gün hapiste kalacak. İnfaz Hakiminin “Şartlı Tahliye Cezası” ile Ceza İnfaz Kurumu tarafından hazırlanacak olan Madde ve İdari ve Gözetim Kurulu raporu dikkate alınarak hazırlanacak yeni takvimin ardından tahliye edilecek. Hükümlü reşit olmayanlar, kanunun çıktığı tarihte kapalı cezaevinde iseler, dışarıda bulunma şartı ortadan kalktığı için, İnfaz Savcılığı Geçici CGTİHK 6/4 Sayılı 5275 sayılı CGTİHK çıkardı. Maddesi dikkate alınarak hazırlanan takvim ile Ceza İnfaz Kurumu tarafından hazırlanacak İdari ve Gözetim Kurulu raporundan sonra infaz Hakiminin onayına sunulur.
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti için hapis cezalarının infazı;
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin üretimi ve ticarileştirilmesinde;

1- Suçun işlendiği tarih 28.06.2014 tarihinden önce ise; denetimli serbestlik (2/3) uygulanır.

2- Suçun işlendiği tarih 06.28.2014 tarihinden sonra ise;

 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde üretimi ve pazarlamasında şartlı salıverme oranı (3/4) olarak uygulanmaya devam edecektir. (5275 sayılı CGTİHK’nin 108/9 uncu maddesine göre)
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarla ilgili olarak (Yetişkinler),
 • Nitelikli cinsel suçlar Türk Ceza Kanunu’nun 102/2, 103, 104/2-3’üncü maddelerinde denetimli serbestlik oranı (3/4) olarak uygulanmaya devam edecektir. (5275 sayılı CGTİHK’nin 108/9 uncu maddesine göre)
 • Basit cinsel suçlar Türk Ceza Kanunu’nun 102/1, 104/1 ve 105. maddelerinde denetimli serbestlik (2/3) olarak uygulanmaya devam edilecektir. (5275 sayılı CGTİHK 107/2-d maddesine göre)
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar bakımından (çocuklar bakımından) Seks suçları Türk Ceza Kanunu’nun 102, 103, 104, 105’inci maddelerinde denetimli serbestlik oranı (2/3) olarak uygulanmaya devam edecektir. (5275 sayılı CGTİHK 107/2-e maddesine göre)
 • Teftiş Süresine ilişkin olarak, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (TCK 102, 103, 104 ve 105) ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti (TCK m.188) Geçici Kanunda belirtilen İstisnalar arasında yer almaktadır. 5275 Sayılı CGTİHK Madde 6/1. Denetimli serbestlik de 1 yıl olarak uygulanacaktır.

Mükerrer olarak yaptırım uygulanması;

 • Mükerrer hükümlüler için denetimli serbestlik  süresinin (3/4) (2/3) hapis cezasına indirildiği göz önüne alındığında, 7242 sayılı yeni kanun yürürlüğe girdiğinde yeni bir süre belirlenip uygulanması gerekecektir. yeni zaman. lehinize sınırlayın.
 • Denetim Süresi ile ilgili olarak, mükerrer suçlular için özel yaptırım rejimi uygulanırken denetim süresi belirlenirken asıl suç dikkate alınacaktır. Menşe suçu, yani işlenen suç, 5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/1 maddesinde belirtilen istisnai suçlardan biri ise denetimli serbestlik de 1 yıl olarak uygulanacaktır. Ancak menşe suçu, yani işlenen suç, 5275 sayılı CGTİHK’nin geçici 6/1 maddesinde belirtilen istisnai suçlardan değilse, denetimli serbestlik de 3 yıl olarak uygulanacaktır.
Terör Suçları Açısından Hapis Cezalarının İnfazı
Terör Suçları Açısından Hapis Cezalarının İnfazı

Terör Suçları Açısından Hapis Cezalarının İnfazı

 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun uygulandığı terör suçundan hüküm giyenler için şartlı salıverilme oranı (3/4)’dür. “3713 Sayılı Kanunun 17. Maddesi; Bu Kanun kapsamındaki suçlardan hüküm giyenler hakkında 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107’inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 108 inci maddesi hükümleri, şartlı tahliye ve şartlı tahliye tedbirinin uygulanması. Ancak hapis cezası bakımından düzenlenen şartlı tahliye oranı (3/4) olarak uygulanır.
 • Suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan veya yönetmekten hüküm giyen veya 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına girmeyen hükümlülerin (5275 sayılı CGTİHK md. 107/4 uyarınca) şartlı salıverilme oranı uygulandığında (2/3).

TCK 58/9’a göre mükerrer failler için özel infaz rejiminin uygulanmasına kanunla karar verildiğinden, örgüt kurma, yönlendirme ve örgüt üyeliği suçlarında şartlı salıverme oranı (3/4) geçerlidir. 7242, 5275 sayılı yeni infaz kanununun infaz hesaplaması ile mükerrer suç işleyenler için özel infaz rejiminin uygulanmasında CGTİHK’nin 108/1-d sayılı maddesinin (2/3)’e indirilmesi nedeniyle şartlı tahliye oranı uygulanır, dolayısıyla (2. /3).

Denetim Dönemine ilişkin olarak, TCK’nın İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde (Madde 302 ve 339) işlenen suçlar ile 6698 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan; 4/12/1991, 5275 Sayılı 3713 Sayılı CGTİHK Geçici 6/1 maddesinde belirtilen istisna suçlardan olduğu için denetimli serbestlik de 1 yıl olarak uygulanacaktır.

Ancak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde veya bir örgütün kuruluşu veya liderliği tarafından işlenen suçlardan hüküm giymiş hükümlülerin denetim süresi göz önüne alındığında, kanunun uygulanmadığı bir suç işlenir. 3713 sayılı, 5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/1’de belirtilen istisnalardan biri uygulanmaz, denetimli serbestlik 3 yıldır.

04/15/2020 tarihi itibarıyla 7242 sayılı yeni İnfaz Kanunu Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdiğinde;

(CGTİHK 5275 Sayılı 107/2 maddesine göre)

 • Koşullu salıverme oranı (1/2) uygulanacaktır. Hapis cezasına çarptırılanlar, aşağıda sıralanan istisnalar dışında, cezalarının yarısını ceza infaz kurumlarında infaz ettikleri takdirde denetimli serbestlik ten yararlanabilirler.
 • Sanık suç işledikten sonra suçun tekrarına tekerrür denir. Mükerrer olarak adlandırılacak sanık, suçu işleyen ve aynı suçtan hüküm giyen kişidir. Bu insanlar suçu tekrarladıklarında idamları sona erecek. Cezası belirlenen sanıklar için geçerli olan Mükerrer İnfaz Rejimi, suçun işlendiği süreye göre belirlenebilir. Suç işlendiği sürece o tarihte yürürlükte olan şartlı tahliye kanunları dikkate alınacak ve hesaplama bu esasa göre yapılabilecektir.
 • İnfaz Hesapları yapılırken mükerrer durumda olan sanıklar da bu durumdan etkilenmekte ve konuyu merak etmektedirler. Hesaplama süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar sonuçları doğrudan etkiler. İnfaz hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da hükümlünün yaşıdır. 15 yaş altı hükümlüler ile 15 yaş üstü hükümlülerin infazına ilişkin hesaplama işlemleri farklı yürütülmektedir.

Denetimli Serbestlik Nedir?

Hükümlü kişinin sosyal hayatta cezasının kanunla belirlenen denetimli serbestlik içinde infazına izin veren ceza kanununa şartlı salıverme denir. Suç işleyen birey bu şekilde sosyal hayatta gözlenir. Bu yasa, bireyin ailesiyle bağını korumak ve dış dünyaya daha hızlı uyum sağlamak amacıyla çıkarılmıştır. Hükümlü bu şekilde belirli bir süre denetimli serbestliğe tabi tutulur. Ancak sosyal hayatta kontrol altında tutulur.

Denetimli Serbestlik Yasası

5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun 105/A maddesi ile getirilen bir düzenleme olan denetimli serbestlik , birçok kişinin cezaevinden tahliyesini garanti ediyor. 01.07.2016 tarihi barajdır. Bu tarihten önce olanlar cezalarının yarısını, bu tarihten sonrakiler 2/3’ünü çeker. Bu tarihten önce hüküm giyenler 2 yıl süreyle denetimli serbestlik ten yararlanabilirler. Bu tarihten sonrakiler bir yıl süreyle faydalanabilirler. Bu haklardan yararlanamayan hükümlüler vardır. Belirli suçları işleyenler 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanamazlar. Bunlar:

 • Kasıtlı cinayet
 • Eşler veya kardeşler gibi kendilerini savunamayan düşük veya yüksek soylu kişilere kasıtlı olarak zarar verme
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
 • Mahremiyet ve mahremiyete karşı suçlar
 • Uyuşturucu veya uyarıcıların ticareti veya üretimi
 • Devlet güvenliğine karşı suçlar
 • Anayasal düzene, milli savunmaya, devlet saflarına karşı işlenen amaçlar
 • Terörle Mücadele Yasası kapsamındaki suçlar
 • Organize suçlar, denetimli serbestliği kaldırılan hükümlüler
 • Tazminat ve borçların ödenmediği durumlarda banka zimmete para geçirme suçları
 • Cezaevinde disiplin cezası alan ve disiplin kurulu tarafından yaptırımı kaldırılmayanlar
 • Taahhüdü ihlal suçunu işleyenler
 • Hükümlünün denetimli kısmi salıverilmesi şartlı tahliyedir. Bu sistemde amaç, hüküm giymiş kişiyi topluma yeniden kazandırmaktır. İşin doğası gereği bir sistemden çok bir uygulama olarak tanımlanabilir.
 • Kişi, denetimli serbestlik içinde dışarıda olsa dahi, hükümlü, denetimli serbestlik  bürosunun gözetim, denetim ve gözetimi altındadır.

Cezanın 1/10’unun Kapalı Cezaevinde Geçirme Şartı

 • 09/07/2016 tarih ve 29824 sayılı ve 22/02/2017 tarih 29987 sayılı yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Bu sayede şartlı tahliye ve açık cezaevine geçiş uygulaması değişti. Açık cezaevine geçebilmek için cezanın 1/10’unu kapalı cezaevinde geçirmek şartı aranır. Bu gereksinimi uygulamak için:
 • 01/07/2016 tarihinden önce işlenen 671 sayılı Kanun kapsamındaki suçlardan 5 yıldan az hapis cezasına çarptırılanlar, 3 gün içinde iyi durumda oldukları takdirde açık cezaevine nakledilecekler. Diğer şartlar sağlanmış olsa dahi denetimli serbestlik ten yararlanma imkanı sağlanır.
 • 01.07.2016 tarihinden önce işlenen 671 sayılı Kanun kapsamındaki suçlar 5 yıldan fazla 10 yıldan az ise, kalan süreyi açık cezaevinde 1 ay kapalı cezaevinde geçirmek üzere denetimli serbestlik ten yararlanırlar.
 • 01/07/2016 tarihinden önce işlenen 671 sayılı Kanun kapsamındaki suçların 10 yıldan fazla olması halinde toplam cezanın 1/10’u iyi hal ile kapalı cezaevinde geçirilir. Ve açık cezaevine geçişi sağlar.
 • Hükümlünün kapalı cezaevinde ne kadar kalacağı hesaplanırken, kapalı cezaevinde geçirmesi gereken süreye tutukluluk süresi eklenir.
 • 1 Temmuz 2016 tarihinden sonra işlenen suçlarda 18 ay hapis cezasına çarptırılan hükümlüler doğrudan denetimli serbestlikten yararlanabilirler.

Yeni İcra Kanunu 2021

Artan ziyaret süresi

 • Tutukluların ziyaret süresi bir saatten bir buçuk saate çıkarıldı. Tutuklu ve hükümlüler için hasta ziyareti için gerekçeli izinler arasında en az bir ay geçmesi şartı kaldırıldı.
 • Nakil talebinde bulunan hükümlünün mali durumunun yetersiz olduğunu belgelemesi halinde nakil masrafları alınmaz.

E-posta gönderilebilir

 • Hükümlüler ayrıca elektronik olarak mektup gönderip alabilecekler. Resmi makamlara veya savunma avukatına gönderilen mektup, faks ve telgraflar, muhatap dışındaki kişilerin erişimini engelleyecek her türlü tedbir alınarak posta veya elektronik posta yoluyla da gönderilebilir.

Şarkı sözleri saklanabilir

 • Terör ve örgütle ilgili suçlardan hükümlü veya tehlikeli bir durumda bulunan veya dışarısı ile iletişimi kurum güvenliği açısından tehlikeli kabul edilen hükümlülerin aldıkları veya gönderdikleri mektup, faks ve telgraflar dijital veya fiziki olarak kayıt altına alınacaktır.
 • Önceden bilgi verilerek hükümlülerle yapılan görüşmeler elektronik cihazlar da dahil olmak üzere aynı alan içerisinde dinlenebilmekte ve kaydedilebilmektedir.
 • Bu mesajlara ilişkin kayıt veya belgeler başka bir amaçla kullanılamaz, kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamaz ve herhangi bir soruşturma veya kovuşturmaya tabi tutulmadığı takdirde silinir. veya en geç bir yılın sonunda imha edilir.
 • Başsavcı, soruşturmayı sonlandıran savcıların kararları arasında ortaya çıkabilecek farklılıkları ortadan kaldırmak ve bu kararların hukuka uygunluğunu denetlemekle yükümlü ve yetkili olacaktır.
Kesinleşen Cezanın Ne Kadarı Yatılır?
Kesinleşen Cezanın Ne Kadarı Yatılır?

Kesinleşen Cezanın Ne Kadarı Yatılır?

Kesinleşmiş cezası bulunanlar ½ -3 arasında cez yatmaktadır.

31.03.2020 Tarihinden Sonraki Adi Suçlar

 • 31 Mart 2020 tarihinden sonra işlenen adi suçlar için hapis cezası sanığa isnat edilen suçun süresine göre değişmektedir. Bu kapsamda sanığa verilen cezadan denetimli serbestlik yani denetimli serbestlik  süresi çıkarıldığında sanık 1 ay 0 gün hapis cezasına çarptırılır. Karar sonucuna göre verilen cezanın 3 yıl veya daha az olması nedeniyle sanık 5275 sayılı Kanun’un 105/A maddesi uyarınca şartlı tahliyeden yararlanır.
 • Sanığa verilen cezanın 3 yıl veya daha az olması nedeniyle bu tür adi suçlar için cezaevi müessesesinin ayrılmasına ilişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri uygulanır. Bu hükümlere göre sanık, doğrudan açık cezaevine nakledilerek cezasını çekecektir. Öte yandan 5275 sayılı Kanunun geçici 9. maddesine göre toplam hapis cezası on yıldan azdır. Kapalı cezaevinde bir ay kalan ve durumu iyi olan hükümlüler ise açık ceza infaz kurumundan ayrılmalarına bir yıl veya daha az süre kalmışsa doğrudan açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilir. Bu fıkra hükmü 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerlidir.

31.03.2020 Sonrası Cinsel Suçlar

 • 31 Mart 2020 tarihinden sonra işlenen cinsel suçlar için ceza miktarı farklı yasal hükümlere göre uygulanır. Bu tür suçlarda sanığa verilen ceza 2 yıl 0 ay 0 gün hapistir. Sanıklara verilen cezadan denetimli serbestlik süresi çıkarıldığında hükümlü 1 yıl 4 ay 1 gün hapis cezasına çarptırılır. Bu kapsamda bu tarihten sonra cinsel suçtan yargılanan sanık, nihai ceza yönünden 1 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılıyor. Burada 5275 sayılı Kanun hükümleri devreye giriyor. Bu kanunun 105/A maddesinin gerekçesine göre sanık doğrudan şartlı tahliyeden yararlanamaz.

31.03.2020 Tarihinden Önceki Adi Suçlar

 • 31 Mart 2020 tarihinden önce işlenen adi suçlarda sanıklara 2 yıl 0 ay 0 gün hapis cezası verilir. Sanıklara verilen bu cezadan denetimli serbestlik süresi çıkarıldığında hükümlü 1 yıl 0 ay 0 gün hapis cezasına çarptırılır. Nihai cezanın 3 yıl veya daha az olması nedeniyle sanık 5275 sayılı Kanun’un 105/A maddesi uyarınca şartlı tahliyeden yararlanır. Sanık hakkında verilen ceza 3 yıl veya daha az olduğu için Sanık doğrudan adliyeye sevk edilir. Açık ceza infaz kurumunun ayrılmasına ilişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin getirilmesi ile açık ceza infaz kurumu. Bu fıkra hükmü 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerlidir.

03.2020 Öncesi Cinsel Suçlar

 • 31 Mart 2020 tarihinden önce işlenen cinsel suçlarda sanıklara verilen hapis cezası 2 yıl 0 ay 0 gündür. Sanıklara verilen bu cezadan denetimli serbestlik süresi çıkarıldığında hükümlü 1 yıl 4 ay 1 gün hapis cezasına çarptırılır. 5275 sayılı Kanunun ilgili maddeleri hükümlerine göre 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldım.

Yürütmenin Hesaplanması

2022 yılı cezası hesaplanırken aşağıdaki durumlar dikkate alınır:

 • Suç tarihi: 06.01.2005 tarihinden önce, 06.01.2005 ile 07.01.2016 tarihleri ​​arasında ve 07.01.2016 tarihinden sonra ayrı işlemler uygulanır.
 • Suç türü: Adi suçlar ve terör suçları olarak sınıflandırılan suçların yanı sıra kasten adam öldürme, kasten yaralama, cinsel suçlar, özel hayatın gizliliğini ihlal suçları, uyuşturucu kaçakçılığı ve anayasal suçlar da değerlendirilmektedir.
 • Hüküm giyen kişinin yaşı: 15 yaş ve üstü vatandaşlar farklı hesaplanıyor.
 • Sabıka kaydı: Önceki sabıka kaydı hesabı etkileyecektir. Nihai yaptırımın miktarı: Yıl, ay ve gün bazında dikkate alınır.

Mükerrer Ne Anlama Gelir?

Kesinleşmiş birkaç davada mükerrerlik görülmesi halinde, karar verilenlerin cezası kesinleşir. İcra, bireyler için belirlenmiş ve uygulanmaya hazır olan cezai yaptırımlardır. Mükerrerler suçlarını tekrarladıklarında doğrudan infaza giderler. Bu zamanlarda yapılan ceza infaz hesaplamaları, suçun işlendiği dönemin şartlı tahliye kanunlarına tabidir.

5275 sayılı Kanunla düzenlenen yaptırım ve infaz kararları, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması için çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Cezalarının bir kısmını denetimli serbestlik le geçirenler, denetimli serbestlik le salıveriliyor ve sosyal hayata giriyor. 15 yaşın altındakiler için ceza genellikle yarıya indirilir. Bir diğer imkan da hapis cezasının para cezasına çevrilmesidir.

Yaptırımların İcra Hesabını Hangi Durumlar Etkiler?

Cezanın infaz hesaplanmasını etkileyen durumlar şu şekilde özetlenebilir:

 • Suç 06.01.2005 ile 07.01.2016 tarihleri ​​arasında işlenmişse hapis cezasının yarısı infaz, kalanı denetimli serbestlik tir. Cezanın bitimine 2 yıl kala denetimli serbestlik ten yararlanılması da mümkündür.
 • Suç 01.07.2016 tarihinden sonra işlenmişse para cezasının üçte ikisi ödenir. Bu sürecin bitmesine bir yıl kala şartlı tahliye fırsatından yararlanabilirsiniz. Kalan süre denetimli serbestlik için harcanabilir.
 • Bu yüzey hesapları çeşitli durumlara göre farklılık gösterebilir. Tamamen doğru bir ceza infaz hesabı için profesyonel bir hizmet almak gerekir.

Sosyal hayatta şartlı hürriyet cezasına çarptırılan kişilerin infazını mümkün kılan bir durumdur. Kişilerin cezalarını sosyal hayattan soyutlanmadan ödemelerini sağlayan denetimli serbestlik  kanunu sıklıkla uygulanan bir işlemdir. Şartlı tahliye talebinden bir süre önce sunulan şartlı tahliye talebinden aşağıdaki durumlardan herhangi birinde bulunan kişiler yararlanamaz:

 • Kasten adam öldürmekten hüküm giymiş olmak, Yakın aile fertlerine ve eşlerine karşı yaralama suçlarına karışmak
 • Cinsel suçlardan birini işlemek
 • Özel hayata yönelik suçlardan hükümlü olmak
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek ve satmak
 • Devletin birlik ve beraberliğine yönelik suçlara karışmak
 • Denetimli serbestlik hakkının yandığı hallerde bulunmak

Vekaletin işlevi, yaptırım uygulananların cezalarını açıkça ilan etmektir. Bu belge savcılık tarafından hazırlanır ve ceza infaz hesaplaması sonucunda elde edilen sonucun resmi olarak duyurulmasını sağlar. Tüm koşullarda katılım için yapılan hesaplamalar dönem içindeki ceza ile örtüşmektedir. Gözden kaçan durumlar nedeniyle, hesaplar bazen son tarihe kadar sonuçlarla güncel tutulmamaktadır. Yönetmelikte hüküm giyenlerle ilgili şu bilgiler yer alıyor:

 • Adı ve soyadı Mahkeme müdürü ve karar numarası
 • Gözetim bilgileri
 • Gözaltı bilgileri
 • İşlenen suçun tarihi ve türü
 • Hükümlünün ıslah kurumuna getirildiği tarih
 • Denetimli serbestlik tarihi
 • Tahliye tarihi
YouTube video

∇ Kaynaklar : 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5275&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/2.5.200610218.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210625-1.htm
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4675.pdf

Y.4.CD, E: 2006/4694, K: 2007/612, T: 24.01.2007.

Y.4.CD, E: 2006/4694, K: 2007/612, T: 24.01.2007.

Y.1.CD, E: 2019/3268, K: 2021/5914, T: 02.04.2021.

Y.1.CD, E: 2019/3268, K: 2021/5914

TCK’nın İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan Millete ve Devlete karşı suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar.

15 Nisan 2020 Tarihli ve 31100 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 14 Nisan 2020 tarihli ve 7242 sayılı Kanun

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Resmî Gazete Tarihi: 29.12.2004, R. G. Sayısı: 25685.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

2 yanıt

 1. Hocam kolay gelsin
  Ben 2013 yılında kız kaçırdım ve 11yıl ceza aldım kişiyi hürriyet yoksun kılma suçundan beraat ettim.
  Fakat beraat bozuldu tekrar yargılama oldu 6 yıl ceza aldım. Yargıtaya temyiz itirazları oldu. Bu süre zarfında ise 11 yıl (cinsel suç) olan cezayı kapalı ve açık olmak üzere bitirdim yaklaşık olarak 2 aydır denetimli serbestlik deyim.
  Fakat 6 yıl olan kişiyi hürriyet yoksun kılma 1/2 cezası onandı ve nerdeyse yakalama çıkacak.
  Şuan hesaplamama göre 1 yıl kapalida yatmam gereki .
  Çıkan son yasaya göre cinsel ve uyuşturucu suçu da bildiğim kadarıyla açık ceza evine çıkmasına 1 yıl veya daha az kaldığı taktirde açığa çıkmasina bir engel olmuyormuş. En doğru bilgiyi sizden öğreneceğime inanıyorum teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin