Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Tazminat Alabilir mi?

Kendi İsteği İle İşten Ayrılan Tazminat Alabilir Mi?

Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi? sorusu ile ilgili halihazırda yürürlükte bulunan yasal düzenlemelerde kesin bir cevap vardır. Yasal düzenlemelerde kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı hakkı olmadığı belirtilmiştir.

İşten ayrılma, işverenin iş sözleşmesini feshetmesi ya da işçinin iş sözleşmesini feshetmesi ile olabilmektedir. Kendi isteği ile işten ayrılan işçi, işten ayrılmasında haklı bir neden varsa bu durumda kıdem tazminatına hak kazanabilir. Ancak iş sözleşmesini fesheden taraf kesinlikle ihbar tazminatına hak kazanamaz. Dolayısıyla işçi haklı bir nedenle olsa dahi iş sözleşmesini feshederse ihbar tazminatına hak kazanamayacak, ancak kıdem tazminatına hak kazanabilecektir.

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Çalışan Tazminat Alabilir mi?

4857 sayılı iş kanunu gereğince mazeretsiz iş yerinden ayrılan (istifa eden) işçiye ödeme yapılmaz. Fakat işçi sözleşmesini haklı bir neden ile fes ederse ödeme alabilir. Bir başka söyleyişle işten istifa eden işçiye tazminat ödenmiyor ancak haklı nedenlerle istifa eden işçi kıdem tazminatı alabiliyor. Yargıtay’ın son kararları bu yöndedir.

PDF Yargıtay Kararı İnceleme : 

Yasalar gereği Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan işçinin tazminat alması için gereken şartlar;

 • İş mevzuatında yer alan bilgiler doğrultusunda haklı bir sebebe dayanarak işten ayrılanların kıdem tazminatı almaya hak kazanması söz konusu olur.
 • Genel kural haklı bir sebebi olmadan istifa eden işçinin kıdem tazminatı alamayacağı yönünde işlemektedir.
 • İşçinin haklı bir sebebe dayanarak işten ayrıldığı durumlar arasında sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ya da zorlayıcı sebepler geçerli olabilirken bu tür durumların tazminata hak kazanabilmek için işçi tarafından ispatlanması talep edilir.

İşten kendi ayrılan bir kişi haklı bir nedene dayanmadığı sürece tazminat almaya hak kazanamamaktadır. İşçinin haklı bir nedene dayanarak işten ayrılması durumunda ise bunu belgelerle ispat etmesi gerekir. İşçinin kendi rızası ile işten ayrıldığı durumlarda tazminat alma hakkı olmaz.

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Tazminat Alma Şartları 2024

“Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi?” sorusu ile ilgili tazminat alma şartlarına göz atmak faydalı olacaktır.

İş hukukuna göre işçi kendi isteği ile istifa ettiğinde tazminat alma hakkına sahip olmazken haklı olması durumunda bunu ispatla yükümlü tutulur. İstifa gerekçesi haklı bulunduğunda ise kıdem tazminatı alabilmektedir.

2024 Yılında Güncel Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Tazminat Alma Şartları :

 • İşçi ve işveren arasında imzalanan iş sözleşmesi kanunlarla belirlenen koşullar dahilinde sonlandığında işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Ayrıca işçinin asgari çalışma süresini de doldurmuş olması gerekir.
 • İşçi kendiliğinden işten ayrılmamalı ve işveren tarafından da işi akdi sınırlandırılmamalıdır. İşçinin iş kanunları çerçevesinde en az bir yıl süreyle iş yerinde çalışmış olması gerekirken işverene karşı da kusurlu davranışlar sergilememelidir.
 • Kıdem tazminatı hesaplanırken hizmet süresi dikkate alınır. İşçinin vefat etmesi durumunda bu haktan mirasçıları yararlanabilir.

İşten ayrılan bireyler bu sürecin sonunda çalışma süreçleri ile ilgili tazminat talebinde bulanma hakkını elde edip etmediği oldukça önemlidir.

Yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler gereği, işten kendi isteğiyle ayrılan (istifa eden) işçinin kıdem tazminat talep hakkı bulunmamaktadır. Fakat işçi, “İş mevzuatında gösterilen haklı bir sebep” ileri sürerek iş yerinden ayrılırsa, işi kendi bırakmış olsa dahi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi haklılık durumunu ispat ederse kötüniyet tazminatı için de gerekli yolu açmış olur. Yine iş yerinde yaşanan olumsuzlukların başında yapılan ayrımcılık geliyor ise ve bu mahkeme yolu ile ispat edilmiş durumdaysa işçi ayrımcılık tazminatı başvurusunda da bulunabilir.

Haklı sebeplerle istifa

İş kanununa göre, işçinin haklı bir sebebe dayanarak istifa etmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. Haklı sebep olarak kabul edilebilecek durumlar şunlardır:

 • İşverenin işçiye karşı ağır bir kusur işlemesi
 • İşverenin işçiyi iş sözleşmesinin esaslı unsurlarını ihlal etmesi
 • İşçinin sağlık durumunun çalışmayı engelleyecek şekilde bozulması
 • İşverenin işçiyi cinsel tacize maruz bırakması

Evlilik nedeniyle istifa

Evli kadın işçiler, evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde iş sözleşmesini feshetmeleri durumunda kıdem tazminatına hak kazanabilmektedirler. Bu durumda, işçinin istifasının haklı bir nedene dayanması gerekmemektedir.

Prim gün sayısı ve sigortalılık süresi

Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için, işyerinde en az bir yıl çalışmış olması ve bu süre içinde en az 3000 gün prim ödemesi gerekmektedir. Prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartları, iş kanununda öngörülen yaş dışındaki diğer koşulları yerine getirmesi halinde emeklilik için de geçerlidir.

İşverenden tazminat almadan istifa

İşçi, işverenden tazminat almadan istifa etmesi durumunda, işverene ihbar süresine ait ücret ödemekle yükümlüdür. İhbar süresi, işçinin kıdem süresine göre değişmektedir.

Tazminat Alarak İşten Ayrılma Şartları

Tazminat alarak işten ayrılabilmek için, 4857 sayılı İş Kanunu’nun “İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı” kenar başlıklı 24. Maddesi incelenmelidir:

“Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: 

I. Sağlık sebepleri:

 a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

 b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

 II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa. 

d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.

e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

 f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.

III. Zorlayıcı sebepler: İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.”

Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller olarak;

 • İşverenin işçiyi yanıltması,
 • İşverenin şeref ve namusa dokunacak sözler söylemesi,
 • Cinsel tacizde bulunması,
 • Mobbinge uğratması,
 • İşverenin işçiye yahut ailesine sataşması,
 • İşçinin bir diğer işçi ya da başkaca kişiler tarafından cinsel tacize uğraması,
 • İşverenin gerekli önlemleri almaması,
 • İşverenin ücret ödememesi,
 • Çalışma koşullarının uymaması gibi durumlar sayılabilir.

İş Akdinin Sona Erme Sürecinde Önemli Noktalar

Tazminat elde etmek ve iş sürecinin sonunda sürekli gelir elde edemeyecek duruma gelmek verilen tazminatlar açısından önem arz etmektedir. Kişi kendi isteği ile işten ayrılmış dahi olsa bunun haklı bir gerekçesi bulunmalıdır. Aksi takdirde iş akdine uygun çıkarılma da tazminat hakkı kaybedilmektedir. Kıdem tazminatı kimler alabilir buna uygun sonuçların doğabilmesi için kişinin mutlaka gereken detaylara özen göstermesi her zaman gerekecektir.

Tazminat Alabilmek İçin Kaç Gün Sigortalı Olmak Gerekiyor?

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için 1 yıl süre ile çalışmak ve haklı bir nedenle iş sözleşmesini feshetmek yeterlidir. Lakin bir işçinin prim günü ve sigortalılık süresi dolmuş, emeklilik yaşı henüz dolmamışsa, iş sözleşmesini kıdem tazminatı alarak feshetmek ve emeklilik yaşını beklemek istiyorsa, bu durumda kıdem tazminatına hak kazanabilmek için sigortalılık başlangıç tarihi önemlidir zira sigortalılık başlangıç tarihine göre bir tasnif yapılmaktadır:

 • Sigortalılık başlangıç tarihi 08.09.1999 tarihinden önce olan işçiler için 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık şartını doldurmak şartı,
 • Sigortalılık başlangıç tarihi 08.09.1999 tarihinden sonra olan işçiler ise 4500 prim günü şartını ve 25 yıl sigortalılık şartını doldurmak kaydıyla ya da sigortalı olduğu yıl sayısı fark etmeksizin 7000 prim gününü doldurmak şartı,
 • Sigortalılık başlangıç tarihi 30.04.2008 tarihinden sonra olan işçiler ise 5400 prim günü şartını ve 25 yıl sigortalılık şartını doldurmak kaydıyla kıdem tazminatına hak kazanarak emeklilik yaşı beklemek üzere iş sözleşmesini feshedebilir.

Aniden İşten Ayrılma

Aniden işten ayrılma durumunda da, haklı bir sebep mevcutsa işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir. Ancak işçi haklı bir sebep yokken iş sözleşmesini feshederse bu durumda tazminata hak kazanamayacaktır.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatının hesaplanmasında, işçinin çalıştığı her yıl için 1 aylık brüt ücreti kabul edilir. Bu ücret, işçinin son çalışmasındaki giydirilmiş brüt ücrettir. Giydirilmiş denilmesinin sebebi; işverence işçiye yemek, su, yol gibi imkanlar sağlanıyorsa bu imkanlar da ücrete dahil edilir. Örneğin bir işçi işyerinde 10 yıl çalışmış olsun, bu 10 yılın en sonunda aldığı aylık ücret 15.000 Türk Lirası olsun. Ayrıca işçiyi iş yerine her gün taşıyan bir servis olsun. Servisin de günlük 40 TL’ye tekabül ettiğini düşürsek, işçi 26 gün işe gidiyorsa bu durumda 26 x 40’dan 1.040 Türk Lirası yapar. Ve işçinin giydirilmiş brüt ücreti 15.000 + 1040’dan 16040 Türk Lirası yapar. İşçinin kıdem tazminatı ise 10 yıl çalıştığından, 16040 x 10’dan 160400 Türk Lirası’na tekabül eder.

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan İşsizlik Maaşı Alabilir Mi 2024?

Kendi isteğiyle işten ayrılan kişiler, ancak haklı bir sebebin varlığı ile işten ayrılmışsa bu durumda işsizlik maaşı alabilirler. Burada olayın mahkemeye intikal etmesi ve mahkeme de işçinin feshini haklı fesih olarak değerlendirmesi önemlidir. Ancak haklı bir fesih yapmayan işçi, kendi isteğiyle işten ayrıldığı takdirde işsizlik maaşı alamaz.

Aşağıdaki videoda “kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi?” sorusuna detaylı cevap verilmiştir.

YouTube video
Istifa Yazmadan Isten Ayrilmak
İstifa Yazmadan İşten Ayrılmak

İstifa Yazmadan İşten Ayrılmak

İstifa yazmadan işten ayrılan işçi, haklı bir sebebin varlığı halinde noter marifetiyle işten ayrıldığını, işten ayrılmasının haklı sebeplerini, kendisine ödenmesi gereken tazminatların ödenmesini isteyerek işverene ihtar çekebilir. Bu durum işçinin yararına olacaktır. Aksi takdirde uygulamada kötüniyetli işverenler tarafından işçinin iş yerine gelmediği ve bu sebeple kendilerinin iş sözleşmesini feshettikleri yönünde bildirimde bulunduğu görülmektedir. Bu durum işçinin kıdem tazminatını kaybetmesine ve işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmasına sebep olabilir. Dolayısıyla işçiler, istifa yazmadan işten ayrıldıkları takdirde işverene derhal bir ihtar çekmelidirler.

İstifa Eden İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenirse Ne Olur?

Kıdem Tazminatı ödenmesinin belli koşulları vardır. İstifa eden işçiye kıdem tazminatı ödenebilmesi için işçinin haklı bir sebep ile sözleşmesini fesih etmiş olması gerekmektedir. Haksız bir sebep ile istifa eden işçiye normal şartlarda kıdem tazminatı ödemesi yapılmamaktadır. Ancak işçinin verdiği emek işveren memnuniyeti gibi durumlar devreye girerek patron istifa eden işçisine kıdem tazminatı ödemesini kendi inisiyatifinde yapabilir. Hatta bu durum ülkemizde sıkça karşılaşılan bir olgudur.

Hak Edilmeyen Kıdem Tazminatının Kanundaki Yeri Nedir? 

Kıdem tazminatı adı altında hak edilmeyen tazminatı ödeyen işveren bunu damga vergisi olarak düşememektedir. Çünkü kanunda bunun bir karşılığı yoktur. Bunu sağlayabilmesi için ya işçiyi haklı bir sebeple işten çıktığını göstererek ödeme yapabilir. Ya da kendi isteğiyle işten ayrılan işçiye yaptığı ödemeyi ücret olarak göstermek durumundadır. İşçinin son maaş bordrosuna ücret ödemesi olarak yansıtılan tutarın, gelir vergisi, damga vergisi ve sgk primleri kesilerek hesaplaması yapılır. İstifa eden işçiye ödenen ücret, hiç bir şekilde kıdem tazminatı olarak karşılık bulmaz.

İlginizi Çekebilir: İş Kazası Tazminat Hesaplama

Pandemi Döneminde İstifa Eden Tazminat Alabilir Mi?

Pandemi döneminde çıkartılan yeni yasalar ile birlikte hem iş veren hem de bir taraftan da işçiler zarar görmesin diye tedbirler alınmaya çalışılıyor. Bu özel zaman diliminde işten çıkarma yasağı ile birlikte yeni düzenlemeler yapıldı. Ancak verilen ödeneklerin yetersiz olması, teşvik ve desteklerin istenilen seviyeye ulaşmaması özellikle evine gelecek maaşla geçimini sağlayan işçileri yeni arayışlara yönlendirdi.

Covid-19 sürecinde kıdem tazminatını ve çalıştığın iş yerindeki hakları almaya yönelik yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Kıdem tazminatı alarak iş yerinden ayrılmanın hükümleri bellidir. Ancak bu süreçte iş veren ile iyi niyet çerçevesinde böyle bir talepte bulunarak biraz rahatlamak için adımlar atılabilir.

Aşşağıdaki videoda “kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi?” sorusu ile ilgili? pandemi sürecinde kıdem tazminatı konuları ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz.

YouTube video

1 Gün Çalışıp İşten Ayrılmak

Bir iş yeri ile anlaştınız ve işe başladınız. İlk günün sonunda işin size uygun olmadığına karar verdiniz. Ve bir daha işe gitmediniz. Böyle durumlarda başladığınız işin ne olduğuna ve işveren ile aranızda bir sözleşme olup olmadığına bakmak gerekiyor. Size anlatılan iş ile yaptırılan iş arasında fark farsa ya da uygun olmayan koşullarda çalıştırılma söz konusu ise iş yerinden tazminat alarak ayrılmanız mümkün. Ancak yapılan iş sözleşmesinde deneme süreci gibi bir ibare var ise tazminat alamazsınız.

İş yerinden ayrılırken iki ayrı tazminat alabilirsiniz. Birincisi kıdem tazminatı diğeri ise ihbar tazminatı. Kıdem tazminatı için 1 yıllık süre şartı var. Ancak ihbar tazminatı için böyle bir durum söz konusu değil bir saat bile çalışmış olsanız tazminat hak kazanabilirsiniz. Çalışma süreniz 6 aydan kısa ise bu 1 saat bile olabilir. 2 haftalık ihbar tazminatı almanız gerekiyor.

İstifa Ettikten Sonra 15 Gün Çalışmak Zorunluluğu

İş hukuku işçinin haklarını koruduğu gibi işverenin de haklarını korur, ve işinin zarar görmemesi için tedbirleri alacak şekilde düzenlenmiştir. İş yerinize istifa mektubunu sunduğunuz andan itibaren işvereninde size verdiği işi bir başkasına yaptırması için zamana ihtiyacı vardır. İstifa mektubunun ardından verilen süreler kıdeme göre değişmektedir. Size verilen sürede iş yerinde çalışmazsanız iş yerine ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Isi Birakmak Istiyorum Ne Yapmaliyim

İşi Bırakmak İstiyorum Ne Yapmalıyım?

İş yerinizden ayrılmak istiyorsunuz ancak yıllardır verilen bir emek var ve haklarınızı da almadan ayrılmak istemiyorsunuz. İş hukuku ve bu alanda yapılan düzenlemeler kıdem tazminatı ve haklarınızı alarak iş yerinden ayrılmanızın ne şekilde olacağını düzenlemiştir.

İş yerinden ayrılmak istiyorsanız öncelikle haklı bir nedeniniz olmalı. Bu konuyu takip eden avukatlar ile görüşmenizde fayda var. Size en sağlıklı yolu göstereceklerdir. Ama şunu söyleyebiliriz. Kötü çalışma koşulları, mobbing, fazla mesai, hak ettiğinizi alamama, haftalık izin, yıllık izin, maaş ödemeleri, sizin konumunuzda çalışan birinin daha iyi imkanlara sahip olması gibi yüzlerce sebeple işten ayrılabilirsiniz.

Istifa Eden Iscinin Haklari
İstifa Eden İşçinin Hakları

İstifa Eden İşçinin Hakları

Bir işçi çalıştığı iş yerinden neden istifa eder ki? Aslında bütün mesele burada, şartları iyi olan hak ettiği maaşı alan ve çalıştığı iş yerinde olumsuzluk yaşamayan çalışan iş yerinde çalışmaya devam eder ve istifayı aklının ucundan bile geçirmez. Buradan yola çıkarak. İstifa eden kişinin neden istifa ettiğine bakarak bir değerlendirme yapmak mümkün olur. Eğer işçinin kendi özel sebeplerden dolayı istifa etmiyorsa mutlaka tazminat hakkı vardır!

İstifa eden işçinin haklı bir sebeple oradan ayrıldığını varsayacak olursak. Kıdem ihbar tazminatı ile birlikte, yıllık izin, fazla mesai, resmi tatillerde çalışmış ise onların hakları gibi bir çok alacağı olduğunu söyleyebiliriz.

Engelli İstifa Ederse Tazminat Alabilir Mi?

Engelli birisi istifa ederse tazminat alabilir mi sorusu ile kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi sorusunun cevapları aynıdır. Ancak engelli vatandaşın özel durumları var ise ya da işten kaynaklanan sıkıntılar yaşıyor ise bunun işin uzmanı bir avukat tarafından bütün yönleriyle ele alınıp değerlendirmesi gerekebilir.

Çocuğa Bakmak İçin İşten Ayrılma 2024

Doğum izninin ardından bir çok anne hem çocuğuyla olan manevi bağını kuvvetlendirmek hem de özel sebeplerden dolayı iş yerinden haklarını alarak ayrılmak istemektedir. Yeni annelerin en çok merak ettiği konuların başında doğum sonrası tazminatını alarak işten ayrılabilir miyim sorusudur. Bu konu iş kanunu 74. maddesinde düzenlenmiştir. Yaklaşık 6 aylık bir süre anne için yasal haktır. Kadın çalışan yasal haklarını kullandıktan sonra isteği halinde 6 ay da ücretsiz izin hakkını kullanabilir.

Kanunda yer alan bu hakların kullandırılmaması haklı nedenle fesih sebebi sayılabilir. Ancak yasal hakları kullanıldıktan sonra kadının çocuğa bakmak için işten ayrılmak istemesi haklı nedenle fesih sebebi sayılmamaktadır.

Kendi İsteğiyle İşten Ayılan Tazminat Alabilir Mi?

Bu yazıda kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi konusunu detaylıca anlattık. Mevcut düzenlemeler kendi isteğiyle işten ayrılan biri tazminat alabilir mi sorusuna kesin cevap veriyor. Yazımızda bu konu ile ilgili güncel ve gerçek bilgileri bulabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular:

10 yıl çalışan kendi isteğiyle ayrılanlar da tazminat alabilecek mi?

Hayır, 10 yıl çalışan kendi isteğiyle ayrılanlar da tazminat alamayacaktır.

İşten tazminat alarak ayrılmanın yolları nelerdir?

İşten tazminat alarak ayrılmanın iki yolu vardır: İşveren tarafından işten çıkarılmak Haklı bir nedene dayanarak istifa etmek

5 yıl çalışan kendi isteğiyle ayrılanlar tazminat alabilecek mi?

Hayır, 5 yıl çalışan kendi isteğiyle ayrılanlar da tazminat alamayacaktır.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

115 yanıt

 1. Merhabalar 2014’te Bir kurye firma şirketine başladım üç buçuk sene sigortasız çalıştırdılar 3,4 seneden sonra sigortamı yaptılar ve halen yanlarında kendi aracımla kuryecilik yapıyorum yaklaşık 8 buçuk 9 senedir yanlarını dayım 5 yıllık bir sigortam var son zamanda ek ilave bir iş verdiler veriyorlar teklif ediyorlar fakat kabul edersen benzin farkını vermeyeceklerini söylediler kabul etmedim işveren çok sinirli bir şekilde arayarak sen zıvanadan çıktın senin bölgeni sürgün misali çok farklı bir yere vereceğim seni diyerekten bana konuşma yaptı farklı gönderdiği bölge çok uzak bir mesafe onun da ücret olarak farkının vermeyeceğini söyledi ben de eğer ben size gerçekten zorluk zorluk ve ağır geliyorsa 9 yıllık benim çalışma hakkımı tazminatımı verin ayrılayım dedim onu da yapmıyorlar ne yapabilirim teşekkürler

  1. Merhaba
   Geçmiş olsun öncelikle, konuyla ilgili endişe etmenize gerek yok. Fazlasıyla elinizde kozlarınız var. Ve iyi bir iş avukatı ile haklarınızı fazlasıyla alırsınız. Bizimle +90 544 129 34 68 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz. Aramanız ya da whatsapp tan mesaj atmanız yeterli olacaktır.

 2. Kargo firmasında çalışıyordum ve kargo ücretlerini düşürmüşüm iş yerinden avans istedim parayı o şekilde geri koymak için zvans vermiyoruz dediler ve beni zimmete para geçirmişin diyerek işten çıkarmakla tehdit edip siciline işlenir dediler.Kendin istifa edersen bundan bahsetmeyiz diyip bana istifa kağıdı imzalattılar ve kağıda kargo paralarını yerine koyamadığımdan kendi isteği le istifa ediyorum yazdırdılar 2013 şubat ayından beri çalışmaktayım tazminatımı alamam mı

  1. Merhaba
   Yaşadığınız durumdan dolayı üzüntümüzü iletmek isteriz. Evet tazminat hakkınız var. İmzalatılan evrak yok hükmünde diyebiliriz. Ancak yine de detaylı bir inceleyip bakmak gerekiyor. Bizimle iletişime geçiniz lütfen.

 3. Selam isveren beni isden cikarip bana imza atirdi ben istemeden cikisimi verdi 2.5 yikdir ayni sirketteyim bayram tatili hic verilmedi tazminat alabilimiyim

  1. Kerime Hanım Merhaba
   İmzaladığınız evrakı görmek gerekiyor. Ama tazminat alma hakkınız var. Dava yolu ile hakkınızı aramalısınız. +90 544 129 34 68 numaralı hattımız üzerinden Whatsupp üzerinden bize yazın ya da arayabilirsiniz.

 4. Selam isveren beni isden cikarip bana imza atirdi ben istemeden cikisimi verdi 2.5 yildir ayni sirketteyim bayram tatili hic verilmedi tazminat alabilimiyim

 5. Ben 11 yıldır lokum üzerinde çalışıyorum işten saglik yüzünden ayrılmak istiyorum sara epilepsi hastasiyim mesai mı alamıyorum tazminat alabilirmiyim

  1. Ümit Bey geçmiş olsun öncelikle
   Konuyla ilgili detaylı bir değerlendirme yapmak lazım. Elinizdeki evraklar ile birlikte ofisimize gelin mutlaka sizin için bir çıkış yolu bulunacaktır.

 6. Merhaba. Kardeşim Ankara da küçük bi firmada mühendis olarak 15 aydır çalışıyor. Son zamanlarda mobbinge maruz kalıyor. İsveren sürekli kafayı takmış durumda iş yükünü her gecen gun arttırıyormus. Psikolojik baskı yapıyormus. Diger iscilerin yaninda azarliyormus. Kendi tanıdıkları olan diger mühendise basit isler verip tüm yükü kardeşime yüklüyormus. Suan isten ayrilmak isterse de 15 ay boyunca zorunlu verilen eğitim ücretlerini (toplam 4000 tl civarinda) odemek zorundaymis. Biz eğitim ucretini odemeden ve ayrıca tazminat alarak isten ayrılmanın yolu var mi merak ediyoruz. Bu konu da yardımcı olur musunuz?

  1. Enes Bey Merhaba
   Konuyla ilgili Mobbing Davası makalemizi incelemenizi tavsiye ederim. Anlattıklarınızı ispat eder nitelikte delilleriniz var ise mobbing davasını kazanabilirsiniz. Ancak söylediğiniz diğer eğitim masrafları ile ilgili iş sözleşmesine ve aralarında imzaladıkları protokolleri incelemek gerekiyor. Konuyla alakalı dava yoluna gitmek isterseniz bizimle +90 544 129 34 68 hattımız üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

 7. Merhaba 2007 den beri bir lojistik firmasında çalışıyorum ancak pazar mesai ücretlerini ve maaşın bir kısmını elden veriyorlar kendi isteğim ile işten ayrilsam tazminat alabilirmiyim

  1. +90 544 129 34 68 numaralı hattımızdan bizi arayabilir ya da whatsapp üzerinden mesaj atarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 8. Bir lojistik firmasında çalışıyorum mesai ve maaşın bir kısmını elden veriyorlar ayrılsam tazminat hakkım var mı

  1. Burak bey maaşın ve işçilik alacaklarınızın sigorta primine yansıtılmadan elden verilmesi haklı bir fesih sebebidir. İş Yerinizden Kıdem Tazminatı ve işçilik alacaklarınızı alarak ayrılabilirsiniz.

 9. Merhaba ben 15 yıldır özel bir sitede çalışmaktayım kendi isteğimle işten ayrılmak istiyorum tabiki belli başlı sebeplerim var ama yinede gerekçe göstermeden ayrildigim takdirde 15 yıılık kıdem tazminatını alma hakkım varmıdır. Not: benden önce çıkan herkese hakları verildi ama ban yarısını al çık denildi buda ayrımcılık tazminat hakkını doğururmu. Teşekkür ederim şimdiden iyi çalışmalar.

  1. Merhabalar. Kendi isteğiniz ile işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanamazsınız. Bu nedenle öncelikle işi kendi rızanız ile bırakmamanız ve buna ilişkin işverene bir ibra vermemenizi öneririm. Bununla birlikte önemle belirtmek isterim ki çalışma saatleri dikkate alınarak fazla mesai hafta tatili resmi tatil ücretleri ödenmiyorsa veya tam ödenmiyorsa ya da elden ödeme alma durumu varsa iş akdini haklı nedenle feshetme yollarının tartışılması gerekir. Bu seçeneklerden biri varsa ve ispata elverişli ise kıdem tazminatına hak kazanacaksınızdır.

 10. Belediye çalışanıyim 7 yıldır aynı işyerindeyim sendika gelcek diye bekliyoz giris yaptik ama baska sendika mahkemeye verdigi icin nezaman bitecegi belli deyil isten ayrilmayi dusunuyorum memleketime tasinmayi dusundugum icin birakmak bide kulagimda isitme kaybi baslamis yuksek gurultuden
  lastik tekerlekli kepçe kullanıyorum yanıma kimse binemez diye kaç sene önce imzaladığımız kâğıtta yazıyor du ama her gün yanım da 2 çalışanla ise beraber gidiyoruz bir kaza olsa suçlu benim.maas ve mesailer gününde ödeniyor nasıl bir gerekçe göstererek ayrıla bilirim.

  1. Bahsettiğiniz şikayetlerinizle ilgili meslek hastalığı raporu alabilirseniz, iş yerinizden haklarınızı alarak ayrılabilirsiniz. Diğer bahsettiğiniz hususlarda sözleşmenizi haklı fesih sebebi.Konuyla ilgili yasal süreç başlatmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 11. Merhaba eşim bir kuaför salonunda 11 senedir çalışıyor ancak bundan 5 sene önce eşime seni sigortadan düşürelim ihtiyacın var bir müddet işsizlik maaşı alırsın deyip kandırıp sgk dan düşürdüler sonrada banka hesabına bir miktar para yatırdılar sonrada senin hesabına bir miktar para yatırdık onu çekip bize getir dediler hanımda saf bu oyunu yedi parayı alıp onlara verdi birde imza artırmışlar bu durumda ne yapabiliriz yardımcı olursanız sevinirim

 12. Merhaba 3 seneye yakın bir işletmede çalışıyorum ve piyasanin ücret olarak altında çalışıyorum maaşım asgari ücretten yüksek ama sigortami asgariden yatiriyorlar ve gecikmeli alıyorum maaşımı istifa etsem ne hakkim olur

 13. Merhaba, 3 yıldır çalıştığım firmadan istifa ettim. 3 hafta ihbar süresi kullandım ve içerde 27 gün yıllık izinim vardı onun 16 gününü ayın sonuna kadar kullandırıp diğer kısmının parasını alacağımı söylemiştim. 30 kasımda bitecek be istifamı yazacağım. Her işçi gibi haklı olarak tazminatımı almak istiyorum. Daha önce iş kazası geçirdim ve bunu kayıtlara da geçirdim ama şikayetçi olmadım. Ayrılmak isteyişimin sebebi fazla çalışmak ve destek alamadığım için bel ağrıları gibi ağırlar çekmem oldu. Konu ile ilgili yardımcı olabilir misiniz?

  1. Bahsettiğiniz şikayetleri delillendirip şahit ile ispat edebilirseniz iş yerinizden haklarınızı alarak ayrılabilirsiniz. Ücretsiz hukuki destek için +90 544 129 34 68 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 14. Merhaba bir firmada 2009 yilinda ise basladim 6 ay sigortami yapmadilar daha sonra askerlik icin ayrildim ve tazminat aldim.geri ayni firmaya devam ettim suan 6 yillik calismam var ve maasin az oldugunu ve yetmedigini konusmak istedigimi ilettim ve bu konu ile ilgili konusan olmadi.calistigim sure icinde benim sigortami baska subede gosterip islem yaptilar ben o subede olmadigim halde.simdi ben istafa dilekcisi verip tazminat alablirmiyim

 15. Merhabalar özel bir bankada 23 yıldır calismaktaydim.dilekcemde hiçbir sebep belirtmeden istifa ettim.bazi psikolojik sorunlarım oldu .hatta istifa ettiğim gün gecesi sabaha kadar hastanede kaldım.ertesi gün psikolokla görüşmelerim oldu tedavim devam ediyor bu arada yeniden işe dönebilir miyim veya kıdem tazminatı mi alabilirmiyim.ise giriş tarihim 03 .1998 teşekkür ederim

 16. Merhabalar , 2016 Mart ayında bebeğime bakmak için iş yerimden istifa ettim. 4.5 sene çalıştım orada ve şuan tazminat için dava açabilir miyim?

 17. Merhabalar;
  Çalıştığım firmadan 3600 pirim gün sayısı hakkımı kullanarak ayrılmayı talep ettim. İş verenim Bu hakkı kullanmamamı, 2 ay ihbar süresi çalışarak ve bu süreçte personel yetiştirerek işten ayrılmam halinde kıdem tazminat hakkımı ödeyerek iş akdimi fesih edeceği sözünü vermiştir. Görüşmemize istinaden 23.08.2021 tarihli istifa dilekçemde, *** Firma Yönetim Kurulu Başkanı *** *** Bey ve Üst idari Amirim *** *** Beylerin bilgisi ve onayı dahilinde, Tüm yasal haklarım mahfuz olmak üzere, Kıdem tazminatım, ihbar tazminatım, yıllık izin ve mesai alacaklarım dahil olmak üzere tüm hakedişlerim hesaplanarak maaş hesabım olan ***** hesabına yatırılmak kaydı ile istifamın kabulünü arz ederim diyerek dilekçe verdim. Bir nüshasını İK departmanından teslim ettiğime dair imzalı olarak aldım. 21.10.2021 tarihinde işten ayrılırken 3. maddeden yapılan çıkış işlemi bildirgesinin altına 23.08.2021 tarihinde tarafınıza verilen istifa dilekçemde belirtilen şartların geçerliliği dahilinde uygundur şerhi düşerek imza attım. bugün tam 47 gün oldu ve söz verilen ödeme yapılmadı, iş yeri ile görüştüğümde benden sonra başlayan arkadaşın işten çıktığı o nedenle alacağımın 3 te birinin verileceği bilgisi paylaşıldı. Süreç hakkında nasıl bir yol izlememi önerirsiniz, Yasal haklarımla ve o günden bugüne olan %50 değer kaybı a göz önüne alındığında dava açmayı uygun görür müsünüz. konu hakkında dönüşünüzü ve görüşlerinizi rica ederim.

 18. Merhaba benim SSK girişim 2006 ben 07.2010 buyana bir işyerinde çalışıyorum yaklaşık 11.5 yıl oldu ben kendi isteğimle işten ayrılsam kıdem tazminatı alabilir miyim

  1. İş yerinden kendiniz ayrılabilmenin şartlarını oluşturabilmeniz için girişinizin 2000 öncesinde olmalı ve 3600 primi doldurmuş olmanız gerekmektedir.

 19. 10 yıldır aynı is yerinde calısıyorum isten ayrılırsan tazminatını alabilirmiyim bunun icin ne yapmam gerekiyor

  1. Yasalarımıza göre istifa edene ve kusurlu olarak iş yerinden ayrılana tazminat ödemesi yapılmıyor. Ancak bazı istisnai durumlar söz konusu. Bunun için Kıdem Tazminatı Kimler Alabilir makalemizi incelemenizi tavsiye ederim.

 20. Merhabalar
  4yıl 3 ay bir yerde çalıştım daha sonra da kendi isteğim ile ayrıldım yani istifamı verdim çalıştığım işte devamlı olarak seyehatlerim vardı şehir dışı ve Suriye savaş bölgelerinde devamlı olarak eşim ile sıkıntı yaşıyordum. Ben tazminatımı alabilirmiyim

  1. işten ayrılmadan önce yaşadığınız olumsuzluklar değerlendirilebilirdi. Şu aşamada artık çok gibi görünüyor.

 21. Merhaba 2016 yılından beri Sigortaliyim tekstil işçisiyim 2020 ye kadar yıllık izin kullanmadım resmi tatillerinde kullanmadım 2021 de iş veren yılda 1 hafta senelik izin verdi resmi tatilleride senede 3 tanesi vere bileceğini söyledi bu sürede içerisinde 2 kere işten çıkardı göstermiş herkezi firma ismi değişikliği sebebi ile şuan hala orada çalışıyorum kendi isteğimle çıkarsam tazminat hakkım olurmu

 22. Merhaba 2016 yılından beri tekstil atölyesinde çalışıyorum senelik izin sosyal haklarını almadım 2020 yılında patron senede bir hafta izin verceni belirti sosyal izinlerinde senede 3 tanesini vereceğini belirtti aynı zamanda tüm personeli iki kez işten çıktı göstermiş hala29119925424 da burda çalışmaya devam ediyorum kendi isteğimle çıkarsam işten tazminat hakkım olurmu

 23. Merhaba 2 yıldır kurumsal bir firmada parçabaşı olarak çalışıyorum ama iş yerinde taraf tutma ayrımcılık yapılıyor birileri çok para kazanırken birileri ise çok az para kazanıyor işten ayrılmak istiyorum tazminat alabilirmiyim

  1. İddialarınızı ispatlamanız halinde, haklarınızı alarak iş yerinden ayrılabilirsiniz.

 24. 2000girişliyim şuan 5079gün doldurdum 2016 bir iş yerinde calışmaktayım kendi isteğimle ayrılsam tazminat alma hakkım varmı

 25. Merhabalar,

  İş yerinden kendi isteğimle ayrılmak için istifa verdim, şirket ay sonunda zamlı maaş verecekti, fakat işten ayrılanlara zamlı maaş vermedi. Bu durum da bizim hakkımızı arama olağanığımız var mıdır?

 26. Merhaba özel %65 oranında engelliyim sektörde çalışıyom günlük 8 saat haftada 3 saat yani haftanın 6 günü çalışıyom aylık 180 saat normal çalışma saati aylık 12 saat da fazla mesai normal kadro gibi iş bekliyorlar iş yaptırıyolar bunu hangi kanunun kaçıncı maddesine göre maaşa zam ve yapabilecegim işler için bi yol izlemek istiyom yeni giren personeller benden yüksek maaş alıyo işten çıkınca tazminat hakkı alabilme ihtimali nası olabilir bilginiz varsa yardımcı olabilirmisiniz ilginiz için teşekkürler

 27. Sayın Yetkili;

  01.02.2013 işe giriş tairihim ve iştem ayrılmak isitorum kıdem tazminatmı almam için ne yapmam gerekir işten yarılacagımı söyledim kendilerine 01.06.2021 tarihinde sözlü olarak ilettim ama hala ayrılmadım sürekli olarak yeni bir şeyler çıkararak beni oyalıyorlar bir türlü ayrılamıyorum işten bu ay extra zamn yaptılar işten ayrılmamam için ama 3600 günüm de dolmamış daha ne yapmam gerekir

  1. Burak bey merhaba, işten haklarınızı alarak ayrılmak istiyorsanız haklı bir gerekçeniz olmalıdır. Bunun için işçi avukatı ile görüşerek fikir alabilirsiniz.

 28. Merhabalar Benim bebeğime yaklaşık 1.5 yaşında ve 1.5 sene kayınvalidem baktı şuan kendisi ağır hasta ben ise 6 yıldır bir işletmede çalışıyorum mesai saatlerim gece ve gündüz olmaksızın sürekli değişiyor aldığımı maaş şuanki şartlarda hem bakıcıya ve kreşe yetmiyor ben tazminatımı alabilirmiyim

 29. merhabalar. ismim Hakan
  1994 den sigortam var. ara ara iş değiştirdim. arada boşluklar oldu.
  şuan toplamda 4290 gün prim günüm var. aynı işyerinde 8 senedir sigortalı ve asgarı ücretli çalışıyorum. şuan yenı asgarı ücret ve zam konusunda işveren ile biraz ters düşüyoruz. asgarı ucret artı yüzde 20 zam verıyor . ben daha yüksek istiyorum. Beyaz eşya mağazası burası.. satış ön muhasebe yapıyorum.
  Ben bunu verebılırım diyor işine gelmeyen ayrılabılır diyor.
  Şimdi ben kendım ayrılır isem Tazmınatımı alabılırmıyım. tazmınat almak için aynı işyerinde 3600 prim gününü mü doldurmak gerekiyor. 1977 doğumluyum

  1. 99 Eylül öncesi sigortalılar aynı iş yerinde 10 yıl kıdeme sahipse haklarını alarak ayrılabilirler. Sizin henüz 10 yıl dolmamış ancak yine de bağlı bulunduğunuz SGK müdürlüğüne giderek konuyu görüşmenizde fayda var.

 30. Ben 2010 yılında işe başladım benim maaşım asgari ücretten fazla ama piyasanın altında bizim pazar çalışmalarımızı elden veriyorlar ben istifa etsem tazminat alabilir miyim sigorta girişim 2005

  1. Sezai bey iş sözleşmenizi fesh etmek için gerekli şartlar oluşmuş gibi görünüyor. Elden para vermek iş kanunu çerçevesinde yasaktır.

 31. Merhaba iyi akşamlar.. Omzumda tendon kopuğu olduğu için ameliyat oldum. Yaklaşık sekiz aydır çalışamıyorum. Son muayeneden sonra kolumdaki kasın kemikten ayrılmış olduğunu söyledi doktor ve kolumu çok fazla kullanamıyorum. Sağ kolum ve işim gereği aralıksız 8.5 saat bilgisayar kullanmam gerekiyor ve bu şu an neredeyse imkansız. Bu durumda işten ayrılsam tazminat alabilir miyim. Teşekkürler

  1. Anlattığınız bu durumu doktor raporu ile ispat ederek, iş yerinden uygun şartlarda bir pozisyon talep edebilirsiniz. İş yeriniz uygun çalışma şartlarını sağlamaz ise haklarınızı alarak iş yerinden ayrılma durumunuz olabilir.

 32. Öncelikle merhabalar iyi çalışmalar. 2017 yılında itibaren özel sektörde yönetiçilik yapıyorum haftalık calışma saati ortalama 75 saat oluyor önceleri bodroda mesai adı altında 235.00 tl alıyorduk son zamanlarda onuda kaldırdılar. Artı cumartesi günlerı calışıyoruz onun ödemesinide almıyoruz resmı tatıl günleride calışıyoruz onlarda bizden gidiyor. ayrıca calışma saatlerı sabah 08:00 ile akşam 20:00 arası depoda olduğumuz için yemek molası cay molası yok yanı günde 12 saat kesıntısız. bunları kamera kayıt ile ısbatlarım ayrıca son zamanlarda gprs sinyalı ile fazla çalışma ispatlamak mümkünmüş. Konuyu toparlarsak 5 yıldır calıştığım iş yerınden ayrılmak istıyorum haklarımı alamadığım için ama onlar cıkarma taraftarı değil istifaya zorluyor. İstifa etsem hem bütün haklarımı hemde işsizlik maaşı alabılırmıyım. desteğiniz için şimdiden teşekkürler iyi calışmalar..

 33. 2006 Ekim İLK Sigorta başlangıcım. Halen de ynı yerde çalışmaktayım. Kendi isteğimle istifa edersem Tazminat alabilir miyim?

 34. Merhaba,
  Bir sigorta şirketi tarafından hakkımda rücu istemiyle icra dosyası olusturulacağı firmanın çalıştığı hukuk bürosundan aranarak tarafıma bildirildi.Konuyu anlamak için eksper raporlarını talep ettiğimde, alt komşuma dairemden su akıntısı olduğu oluştuğu iç su basmanı olduğu ve hasarın tarafımdan karşılanması kanaatine varıldığı yazılmış.Ancak hasarın benden olduğunu kanıtlayan benim dairemden çekilmiş bir fotoğraf olmadığı gibi o tarihte daire boştu ben taşınmamıştım bile.Yoğun yağış nedeniyle binanın çatısından gelen su borusunun dirseği çıkmış yağışla birlikte alt komşunun çıkma yaparak kapatıp salonuna kattığı bahçe duvarından su akmış.Yani ana binanın tavanından akma yok.
  Bu durumda sigorta şirketine itiraz edip yeniden değerlendirme istedim.Hala cevap alamadığım gibi hukuk bürosu sürekli arayarak icraya vereceklerini söylemekte.Bana ne tavsiye edersiniz?
  Teşekkürler.

   1. Merhaba ben 9 yıldır Bir tekstil şirketinde çalışıyorum 12 saat üzerinde cumartesi da dahil aynı saatte çalışıyorum sigortam 8 saat üzerinde gösteriliyor o nedenle iştan ayırmak istiyorum tazminat hakkımı alabilir mi efendim

    1. iş sözleşmesini feshi için gerekli koşullar oluşmuş gibi görünüyor. Haklarınızı alarak iş yerinizden ayrılabilirsiniz. Ancak bu konuda avukattan destek alarak ilerlerseniz sizin için daha sağlıklı olur.

 35. Merhaba, açık öğrencisi son sınıf öğrencisiyim KPSS sınavıma 4 ay kaldığı İçin işten ayrılmak istiyorum sınava çalışmak İçin tazminat alma hakkım olabilir mi

  1. İş yerinizden tazminat alabilmeniz için sınava girmeniz haklı bir gerekçe değil maalesef.

 36. 8 yıldır özel bir şirkette işçi olarak çalışıyorum. 2. Çocuğuma hamileyim ilk çocuğuma babaannesi bakıyor ve doğum yaptıktan sonra 2 çocuğuma birden bakabilecek durumda değil. Çalıştığım şirketin kreş desteği var fakat saatleri yeterli değil çünkü mesaili ve vardiyalı çalışılan bir yer. Bende tazminatımı alıp çıkmak istiyorum böyle bir hakkım var mı acaba?

  1. Özlem hanım merhaba
   Maalesef söyledikleriniz işçilik haklarınızı alarak iş yerinizden ayrılmak için yeterli bir sebep değil. Hamilelik dönemi ve sonrasında yasanın belirlediği çerçevede doğum izni haklarınızı kullanabilirsiniz.

 37. Merhaba yaklaşık 9 yıl öğretmen olarak çalıştığım rehabilitasyon merkezinden kendi isteğimle istifa ettim.maaslarimiz asgari ücret gösterilip sigortamiz da o şekilde yatıyordu fakat ayrı bir hesaptan maaş üstünü yatiriyordu.bu sebepten tazminat alma hakkım var mı acaba teşekkür ederim

 38. Merhaba ben 2015ocak girişli bir çalışanım son 3aydır dizlerimdeki ağrılr şiddetlendi ve bu benim normaal hayatımı olumsuz yönde etkiliyor doktora gittiğimde sadece imbe kist olduğunu öğrendim ve birkaç aydır söylenen tedavileri uygulamama rağmen herhangi bir çözüme ulaşamadım şimdi ameliyat kararı verildi ama tekrar beemo çekilip ona göre ameliyat edilecek bu süre zarfında ben rapor kullanıyorum tam bir aydır raporluyum ben bu durumlarım dan hariç tüp bebek tedavisi de görüyorum Bunun için farklı bir yere gitmem gerekiyor ve ben işime devam edemeyeceğim işten ayrılmak istiyorum ama tazminat hakkında çöpe atılmasını istemiyorum ne yapmam gerekiyor Bu arada ben doktorumdan durum Bildirir Raporu aldım 6 ay süreli belirtmiş yalnız yani buna işyeri kabul eder etmez bilmiyorum iş yerinde herhangi birisiyle bu durumu şu an paylaşmadım paylaşamıyorum haklarımı öğrenip ona göre konuşmak istiyorum

 39. Merhaba öncelikle Fabrika ya bağlı bir inşaat çalışıyorum (agi) verilmiyor bekarım. Çalışmadığını gün ise sigorta yatmıyor mesela pazar günü sigorta yatmıyor yevmiye usulü çalışma yapıyoruz ama aylık alıyoruz pazar günleri yevmiye filan verilmiyor sigorta yatmıyor pazar günü çalışsakta ( örnek yevmiye 150 ise 150+75=225 TL alıyoruz) ne yapmalıyım Acaba yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler..?

 40. Merhaba 2015 yılından beri ufak bir elektrik şirketinde çalışıyorum kendi isteğimle işten ayrılmayı düşünüyorum ihbar tazminatı hakkımı kaybediyorum fakat kıdem tazminatımı alma hakkım varmı net bilgi bulamadım. Haklı sebep göstermeden neden olmuyor insan haklarına aykırı bir durum değil mi.?

 41. 15 yıl aynı firma da çalışıyorum. Sigorta başlangıç tarihi 2001. Tazminatımı alıp işten ayrılmak istiyorum. İş veren olumsuz cevap veriyor. İkametgah değişikliği yapsam il dışına geçerli sebep olurmu? Teşekkürler şimdiden.

 42. Mrblar 2022 yılının şubat ayı başında çalışmış olduğum şirketten ayrıldım bu şirkette yedi yıl çalıştım ve kendim ciktimama yedi sene içinde askeri geçim indirimi bodromda görülmesine rağmen elimize gecmedi bunun için mahkeveya tazminat davası acabirmiyim

 43. Merhaba ben özel bir klinikte 2021 2 subat da girdim 10 mart sigorta baslangicim 12 mayıs 2022 tarihinde doktorun kıdemli 12 yıllık asistanı ile tartışma oldu anahtarları bıraktım çıktım ama son 4 aydır patron ve asistanı psikolojik baskı hakaret tarzı şeylere maruz kalıyordum en son dayanamadım çıktım ne yapabilirim kıdem tazminatı vb alabilirmiyim yıllık iznede göndermedi mobbing uyguladığına dair belgemde yok kamera yok asistanda onun tarafında şahitlik yapmaz

 44. İyi günler kolay gelsin
  Ben suanki isyerimde 10 yıldır çalışıyorum ama artık ayrılmak istiyorum hangi şartlarda haklarımu alabilirim

 45. Merhaba,
  Bir banka çağrı merkezinde part time olarak 3. Yılımi dolruracagim. Yani 3 kez sözleşme yenilemem oldu. Ağustos ayında sözleşmem bitiyor. Normalde sozlesmemde belirli süreli olarak yazıyor ama 3 kez yenilendiği için galiba belirsize dönmesi gibi bir durum oluyormus.Kıdem tazminatı hakkım olur mu? Bir de ek olarak haftada en az 5 ya da 6 gün günlük 6 saat ya da 7 saat çalışıyorum sigortam 18 gün üzerinden yatırılıyor.Sigorta gün sayısını çalışma günü mu belirliyor yoksa saati mi önemli. Yardımınızı rica ediyorum.

 46. Merhaba ben özel sektör de çalışıyorum yaklaşık 5 yıl oldu ve işten ayrılmak istiyorum ben çalıştığım firmaya bir kaç defa söyledim tazminatimin yarısını verin ben cikiyim dedim ama kabul etmediler şuanda bazı sıkıntılarım var ve ben işe gittigim zaman çalışmak istiyorum ama kafam dalgın olduğu için hiç bir iş yapasim gelmiyor bir defa söylememe rağmen çıkartıyorlar bunun için ne yapabilirim bana yardımcı olur musunuz tazminatımı nasıl alabilirim

 47. Mrb annemin sigorta girişi 2000 yılı oncesinde yapıldı. 3600 gününü farkli iş yerlerinde tamamladı. Şu an 4 yıldır çalıştığı yerden bazı nedenlerden dolayi ayrılmak istiyor tazminat alabilir mi

  1. Annenizin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna giderek durumu izah edip yardım alabilirsiniz.

 48. Merhabalar benim sigorta girişim 1998 in 6incı ayı şu anki iş yerinden ayrılmak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim

  1. Cihan bey bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İlçe Müdürlüğüne giderek bilgi alabilirsiniz. Emeklilik servisi ile görüşün size yardımcı olacaklardır. İyi çalışmalar

 49. Merhaba yaklaşık 2 senedir fabrika calisaniyim eşimden ayrıldım ve şehir değişikliği yapacagim tazminat alabilirmiyim

 50. İyi günler 1 yıldır tır şoförluğunu yaptığım iş yerinden kendi isteğimle ayrıldım gerekcelerim hiç bir izin ve mesai hakları verilmiyordu pasaport mun surisini uzattiğim pasapor tum gelene kadar aradan geçen günlerde işe gitmedim maaşımdan kesinti yaptılar pisiko teknik kimin süresi bitmişti trafik cezayı şirkete kesti şirket benden kesti bu gerekçelerle bir Tanzimat hakkı alabilirmiyim

 51. Merhaba işlerinde zorunlu mesai yaptırıyorlar 80.90 saat aylık mesai yapmak zorunda kalıyorum hafta tatillerini kullanamıyorum yıllık izinlerimi düzenli vermiyorlar içeride birikiyor izinlerim işten ayrılsam tazminat almak için bunlar geçerli sebep sayılır mı

  1. Mustafa bey iş yerinizden ayrılmak için yeterli sebep oluşmuş görünüyor. İşçilik haklarınızı alarak sözleşmenizi sonlandırabilirsiniz.

 52. 2007 yılından beri belediyede çalışıyorum.Son üç yıldır başka bir birime aktarildim.Mennum değilim istifa edip kıdem tazminatı alabilir miyim acaba

 53. Merhaba aynı işyerinde 16yildir çalışmaktayım şimdi çıkmak istiyorum ama tazminat vermiyorlar.Sigorta girişi 2003 5500 prim var.Ne yapmam gerekiyor

  1. 2000 öncesi girişli iseniz SGK ile görüşerek alacağınız evrak ile haklarınızı alarak iş yerinizden ayrılabilirsiniz.

 54. Eşim kanser oldu eşimin babası yaşlı bakıma muhtaç 4 senedir kamu kurumda şirket çalışanım bayanım işten bu sebepten istifa etsem tazminat ve işsizlik maaşı alabilirmiyim lütfen cevap yazarmısınız

  1. Ayfer hanım merhaba
   Maalesef söylediğiniz gerekçi ile iş yerinden işçilik haklarınızı alarak ayrılmanız mümkün değil.

 55. Merhaba, şuan bir şirkette çalışıyorum ama daha iyi şartlarda çalışabileceğim bir iş buldum. Şuan çalıştığım iş yerinden kendi isteğimle ayrılmak istiyorum bu durumda tazminat alabilir miyim. 2 yıl 10ay 1 gün lük çalışmam var. ( Bu mesajı yazdığım an itibari ile çalışma süremi yazdım). Bilgi verirseniz memnun olurum. 2 Eylül 2022 de iş başı yapacağım. Buna göre acil olarak cevap verirseniz çok mutlu olurum. İlginize şimdiden çok teşekkür ederim.

  1. Mücahit bey merhabalar,
   İş yerinden haklarınızı alabilmeniz için haklı bir gerekçe olması gerekiyor. Maalesef daha iyi bir iş bulmak bu gerekçelerden bir tanesi değil.

 56. merhaba EŞim 10 yıldır özel bir hastanede hemşire olarak çalışıyor 2 ay sonra doğum için izne çıkacak fakat doğumdan sonra en fazla 3 ay izin hakkı oluyor fakat doğumdan sonra rapor alarak 5 ya da 6 ay a uzatmak istiyoruz iş yeri bunu kabul etmiyor. işten ayrılırsa tazminatını alabilirmi ?

 57. Slm aleyküm ben başka şehre taşımak istiyorum iş yerinden kendi isteğimle ayrılırsam işsizlik maaşı alabilir miyim

 58. Merhaba ben bir işyerinde 8 yılım bitdi ama işveren beni iki işlerinde. Kullanmaya başladı yani işyeri aynı kişiye ait ama işyerinin ismi farklı 2 kişinin işini bana yükleri iş arkadaşım işden ayrılınca ve işim cok agırlaşdı kendim istifa etmek isyiyorum tazminatımıda almak istiyorum bu mümkünmü acaba…

   1. Ben postanede tasoronda 17 yıldan beri çalışmaktayım 2 sözleşme imzaladım şuanda bazı sebeb işten ayrılmak istiyorum haklarımı alabilirmiyim

 59. 6 yıldır kot yıkama firmasında çalışiyorum maaşım yetmedi için işden ayrılmak istiyorum tazminatımı alabilirmiyim

  1. İş yerinden ayrılmak için iş kanunda belirtilen haklı sebeplerden bir tanesini göstermeniz gerekmektedir.

 60. 16 yıllık kıdem var ise primlerinizi doldurmuş olma ihtimalinizi yüksek. Yeterli pirim gününe ulaştıysanız SGK’dan alacağınız bir yazı ile iş yerinden haklarınızı alarak ayrılabilirsiniz.

 61. 1999 yılından sonra sgk girişim var.15 yıldır çok büyük kurumsal bir firmada çalışmaktayım.mutlu değilim.aldığım maaş da günümüz koşullarında yeterli değil.tazminatımı alarak ayrılabilir miyim?

  1. Ünsal bey SGK’den alacağınız bir evrak ile işçilik haklarınızı alarak iş yerinizden ayrılabilirsiniz.

 62. Eylül 99’dan ifadesi nedir? Büyük mü? Küçük mü olmalıdır? Ucu açık ifadeler kulalnılmış metinlerde?

 63. 01.08.2016 yılında belediyede ise başladım 30.10.2023 yılında istifa ederek işten ayrıldım iki yıldır hiper tansiyon hastasiyim kidem tazminatımı nasıl alabilirim

  1. Geçmiş olsun Servet konuyla ilgili uzman bir avukattan destek almanızda fayda var. Bu verdiğiniz bilgiler ile değerlendirme yapmak mümkün değil.

  1. 10 yıldır çalışmanız istifa ederek iş yerinden işçilik haklarınızı alabilmeniz için yeterli bir sebep değil. Mobbing ve diğer sebepler ile iş yerinden ayrılabilmeniz için bölgenizde bulunan bir avukat ile yüz yüze görüşmenizde fayda var.

 64. Askerlik nedeniyle işten ayrılmıştım. 9 yıl oldu ayrılalı, tazminat verilmedi. Zamanaşımı a uğrar mı

  1. İş Kanunu madde 3’e göre işçilik alacakları için zamanaşımı süresi 5 yıldır. 5 yıllık zamanaşımı süresi geçmediyse hakkınızı alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin