Trafik İş Kazası Tazminat Davası

Trafik İş Kazası Tazminat ve Ceza Davası

Trafik iş kazası; işçinin çalıştığı esnada, mesai saatlerinde, iş yerinin tahsis ettiği araç ile işe gidip gelirken ya da iş esnasında trafik kazası geçirmesi olarak açıklanabilir. Meydana gelen kaza içerisinde işçinin trafik kazasından ve iş kazasından kaynaklanan hakları vardır.

Trafik iş kazalarında işçilerin tazminat hakları, cezai sorumlulukları, kusur değerlendirmesi, SGK’nın sorunluluğu, işverenin sorumluluğu, şirket aracı ile yapılan kazalar, servis aracının kazaya karışması gibi tartışmalı bir çok konuyu Yargıtay kararları, iş kanunu, sigorta ve trafik kanunları ışığında değerlendireceğiz.

Trafik İş Kazası Nedir?

Olayın trafik iş kazası olarak kayıtlara geçilebilmesi için kazanın hem trafikte gerçekleşmiş olmalı hem de iş esnasında meydana gelmeli. Geniş anlamıyla kaza kavramı ani bir şekilde, istem dışı bir zararın ortaya çıkmasına neden olan her şeydir. Trafik Kazasının Karayolları Trafik Kanunundaki tanımı ““Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaydır.” şeklindedir. İş kazası kavramı üzerinde farklı görüşler söz konusudur.  Yaşanılan kazaların hangisinin iş kazası kapsamına alınacağında olayın niteliği önemlidir.(1)

Trafik İş Kazasının tanımına bakıldığında genel olarak “İşveren tarafından verilen işin, bir motorlu taşıtın kullanılmasını veya taşıtı kullanana yardım edilmesini gerektirmesi ya da işin yapılacağı yere işveren tarafından sağlanan taşıtla götürülüp getirilme veya iş gereği yolculuk yapılması sırasında, taşıt içinde veya dışında geçirilen trafik kazası” olarak nitelendirilmektedir. (2)

Trafik Kazası İş Kazası Mıdır?
Trafik Kazası İş Kazası Mıdır?

Trafik Kazası İş Kazası Mıdır?

2918 kanun numaralı Karayolları Trafik Kanunu trafik kazasını “Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaydır” şeklinde tanımlamaktadır.(3)

Olayların gerçekleşme şekilleri aynı olsa da bir trafik kazasının trafik iş kazası olarak kabul edilmesi için özel şartlar vardır. Yukarıdaki tanım baz alınarak konu detaylandırıldığında öncelikle bir kazanın trafik kazası olarak sayılabilmesi için aşağıdaki maddelerin söz konusu olması gerekir, aksi durumda gerçekleşen kaza normal bir trafik kazası olarak kabul edilir.

Bir kazanın trafik iş kazası olarak sayılabilmesi için gerekli şartlar;

 • Yapılan işin işveren tarafından verilmesi ve yapılan iş sırasında motorlu bir taşıtın kullanılması yada taşıtı kullanan şahsa yardım edilme sırasındaki kazalar,
 • İşin yapıldığı mekana işveren tarafından temin edilen araçla getirilip, götürülme sırasındaki kazalar,
 • İş gereği yapılan yolculuk sırasında araç içinde veyahut dışında gerçekleşen kazalar,

 Trafik İş Kazasında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu

İşverenler veya iş yeri temsilcileri Türk Borçlar Kanunun 71.maddesine göre “Önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu takdirde, bu zarardan işletme sahibi ve varsa işleten müteselsilen sorumludur.” demektedir. Bu madde gereğince İşverenler veya iş yeri temsilcileri tazminat yüklerini minimize etmek adına sigorta şirketleri ile çalışmaktadır.(4) Sigorta şirketlerinin sorumluluğu, gerçekleştirilen sigorta poliçesi kapsamında belirlenmektedir.

Türk Ticaret Kanununun (6102 sayılı Kanun) 1507’inci maddesinin 1.fıkrası kaza sigortasını tanımlamaktadır. Tanıma göre “Kaza sigortası, belli bir prim karşılığında, sigortalının uğrayacağı kaza sonucu ölüm, geçici veya sürekli engellilik ya da iş göremezlik halleri için sigorta teminatı sağlar. Ölüm, ani olarak veya kaza tarihinden itibaren en çok bir yıl içinde gerçekleşmiş ise sigorta bedeli sigorta ettirene yahut onun tarafından belirlenmiş kişiye; geçici ve sürekli engellilik veya iş göremezlik hallerinde ise sigortalıya ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Türk Ticaret Kanununun (6102 sayılı Kanun) 1507’inci maddesinin 2.fıkrasında da “Geçici olarak çalışma gücünden mahrum kalma sebebiyle sigortalıya, poliçede yazılı süre ile sınırlı olmak üzere, mahrumiyetin devam ettiği süre için günlük hesabıyla tazminat verilir.” hükmü bulunmaktadır.(5) 2.fıkrada belirtilen poliçede yazılı süre ifadesi sigorta şirketlerinin sorumluluklarının poliçede belirlenen şartlar kapsamından olduğunu açıkça göstermektedir. Trafik iş kazası davalarında da aynı hükümler sigorta şirketi açısından geçerlidir.

Trafik İş Kazası Sigorta Şirketi Görevli Mahkeme

Yaşanan trafik iş kazasında sigorta şirketine açılacak dava da görevli mahkeme Türk Ticaret Kanununun 5.maddesinin 1.fıkrası “Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir.” gereğince Asliye Ticaret Mahkemeleri olarak belirlenmiştir.(5)  Sigorta şirketinin bir ticari işletme olması yanı tacir olması nedeniyle ticaret mahkemeleri görevli olmaktadır.

>İlgili İçerik: Trafik Kazası Sonrası Sigortadan Para Alma 

 Trafik İş Kazası Zamanaşımı

Trafik iş kazasında zamanaşımı Karayolları Trafik Kanununun 109’unca maddesine açıklanmıştır. Bu maddeye göre “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak hesaplaması yapılır. Trafik iş kazası zamanaşımı yönünden iki ayrı değerlendirme söz konusudur. ” denilmektedir.(3) Trafik iş kazası davalarında trafik kazası açısından yaralanmalı trafik kazası tazminat davası 8 yıl, ölümlü trafik kazası tazminatı yönünden ise 15 yıl içerisinde zamanaşımına uğrar. Trafik iş kazası davalarında iş kazası tazminatı yönünden ise zaman aşım süresi 10 yıldır.

Trafik iş kazası dava dilekçesi

Trafik iş kazası dava dilekçesi, trafik kazası sonucu iş göremez hale gelen veya hayatını kaybeden işçi yakınlarının, kazadan sorumlu olan işverene ve sigorta şirketine karşı maddi ve manevi tazminat talebini içeren hukuki belgedir.

Dava dilekçesi, kaza tarihi, kaza yeri, kaza sebebi, işçinin uğradığı zararlar, zararların miktarı ve tazminat talepleri açıkça belirtilmelidir.

Dava dilekçesinin, kaza tarihinden itibaren 10 yıl içinde yazılarak işleme alınmalıdır.
Dava dilekçesine, kaza tespit tutanağı, hastane raporları, tedavi giderlerine ilişkin fatura ve belgeler, gelir kaybına ilişkin belgeler, mal kaybına ilişkin belgeler eklenmelidir.

Trafik İş Kazası Görevli Mahkeme
Trafik İş Kazası Görevli Mahkeme

 Trafik İş Kazası Görevli Mahkeme

Normal şartlarda trafik kazasında maddi ve manevi tazminat talep edilen davalara Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır. Ancak yaşanılan kaza bir trafik iş kazası ise bu durumda  açılacak olan maddi tazminat davasına bakmakla görevli mahkeme İş Mahkemeleri olmaktadır.

Trafik İş Kazası Manevi Tazminat

Trafik İş Kazasında ortaya çıkan sonuçlara göre manevi tazminat hakkı oluşmaktadır. Borçlar Kanununun 56’ıncı maddesi  “Hakim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.” hükmü manevi tazminatı tanımlamaktadır.(4)

İlginizi Çekebilir: Trafik Kazalarında Manevi Tazminat

Trafik İş Kazası Sigorta Şirketine İhbar

Trafik iş kazası nitelikli olayda; Trafik Kanunu (2918 sayılı Kanun) 97’inci maddesi “Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.” hükmü vardır. Bu kapsamda işlemler yerine getirilmelidir.(2) Trafik iş kazası sürecinde sigorta şirketine hasar meydana geldiği andan itibaren bildirim yapılmalıdır.

Trafik Kazalarında İş Kazası Bildirimi

Meydana gelen iş kazanlarında Kolluk kuvvetlerine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yapma yükümlüğü işverenlere aittir.

 • İş kazası meydana geldiğinden kolluk kuvvetlerine “DERHAL” bildirim yapılmalıdır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim ise olayın meydana geldiği günden sonraki 3(üç) iş günü içeresinde gerçekleştirilmelidir.(6)

>İlgili İçerik: İş Kazası Bildirimi 

Trafik İş Kazası Kusur
Trafik İş Kazası Kusur

Trafik İş Kazası Kusur

Trafik kazasında kişilerin kusuru tespit edilirse Borçlar Kanununun 49’uncu maddesine göre “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” İşlem tesis edilmektedir.

Borçlar Kanununun 50. maddesi de kusurun ispat edilmesi ile ilgilidir. İlgili madde “Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hakim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler.” şeklindedir. (4)

>İlgili İçerik: Trafik kazası kusur oranı hesaplama  

Trafik İs Kazasında İşçinin Kusuru

Gerekli önlemleri almakla yükümlü taraf işveren olmasına rağmen çalışanların zarar görmemek adına gerekli dikkat ve özeni gösterme sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluğu yerine getirmediğinde, taraf kusurlu kabul edilmektedir. Örneğin motorlu bir kuryenin, seyir halindeyken yaşadığı kazada kaskını takmaması ve bu nedenle zarar görmesi durumunda gerekli özeni göstermemesi nedeniyle işçinin kusuru oluşmaktadır.

>İlgili İçerik: İş Kazası Tespiti Davası 

Trafik İş Kazası İşverenin Sorumluluğu

Trafik iş kazalarında ve genel olarak iş kazalarında işveren önlem almak zorundadır, ayrıca konulan önlemlerin uygulandığının takibini de yapmakla mükelleftir. Bu sorumlulukları nedeniyle işveren iş kazasından sorumlu olmaktadır.

Trafik İş Kazası 3. Kişinin Sorumluluğu

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 21. maddesine göre  “İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücu edilir” trafik iş kazasında 3.kişinin sorumluluğu söz konusu olmaktadır.

>İlgili İçerik: Rücu Davası 

Trafik İs Kazası Kusur Oranı Yargıtay Kararı

 1. Hukuk Dairesi         2020/3069 E.  ,  2021/7005 K.;

I-İSTEM
15/03/2009 tarihli trafik iş kazası sonucu %100 oranda sürekli iş göremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan gelirin 5510 sayılı Yasanın 21/1 ve 21/4 maddeleri uyarınca rücuan tahsili talep edilmiştir.


II-CEVAP
Davalı … Tekstil İnş. Turz. Tanıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili; trafik iş kazasında işverenin sorumluluğu bulunmadığından davanın husumetten reddi gerektiğini, ceza dosyasında kusuru tespit edilen kişiler nedeniyle müvekkili şirketinin sigortalının sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelen bir durum olmadığının sabit olduğunu beyan ederek, davanın reddini istemiştir.
Davalılar … ve … vekili: trafik kazasına konu araçların koltuk ve kaza başına sigorta güvencesi ile güvence altına alındığından sigorta şirketlerinden zararın istenmesi gerektiğini beyan ederek, davanın reddini istemiştir.

 İş Kazası İlliyet Bağı

Sorumluluğun temel öğesi olan illiyet bağı en basit tanımıyla gerçekleşen olay ve zarar arasındaki neden sonuç ilişkisidir.

Bir olayın iş kazası olabilmesi için bazı şartlar vardır, öncelikle yaşanan kaza ve ortaya çıkan zarar arasından bir illiyet bağı olmalıdır. Örneğin; iş kazası sonucu kolu karalan bir işçinin kaldırıldığı hastanede böbrek yetmezliğinden ölmesi olayında, iş kazası ile gerçekleşen ölüm arasında uygun illiyet bağa olmadığından, böyle bir durumda SSK kusurlu işverene ancak ölüm anana kadar yaptığı sigorta yardımlara için rücu davası açabilir. .(7)

YouTube video

Trafik İş Kazası Sayılmasının Koşulları

Bir kazanın iş kazası sayılabilmesinin koşulları vardır. Eğlenmek amacıyla yapılan bir gezi sırasında ortaya çıkan kaza iş kazası olmayacaktır, yine özel otomobili ile işe giderken birinin geçirdiği kazada iş kazası olmamaktadır. Bir kazanın iş kazası olabilmesi için araç içinde olma sebebinin iş ile ilgili olması gerekmektedir.

Bir kazanın trafik iş kazası olarak sayılabilmesi için gerekli şartlar tanımından ortaya çıkmaktadır.

 • Kaza sırasından yapılan işin işveren tarafından verilmesi gerekiyor, ayrıca kaza sırasında aracı kullanmak ya da aracı kullanan yardım etme şartı vardır
 • İşe İşverence tahsis edilen bir araç ile gidip gelirken ortaya çıkan kaza da iş kazası olarak kabul edilmektedir.
 • İş nedeniyle yapılan ziyaretler sırasında ortaya çıkan kazalarda yine iş kazası olarak kabul edilmektedir.
Trafik Kazalarında İş Kazası Bildirimi
Trafik Kazalarında İş Kazası Bildirimi

Trafik – İş Kazası Bildirimi

İşverenler iş kazalarını kazanın meydana geldiği tarihten sonraki 3 gün(İş günü) içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmelidir.(9)

Trafik İş Kazası SGK Rücu Davası

Sosyal Güvenlik Kurumunun hak sahiplerine veya sigortalı olan şahsa vermiş olduğu hizmetlerinin bedellerini sorumlu şahıslardan geri istemesine rücu denilmektedir. Bu tarz davalar Sosyal Güvenlik Kurumu rücu davası olarak bilinmektedir. Eğer gerçekleşen iş kazası yada meslek hastalığı kastı ve kusurlu olarak ortaya çıkarılmışsa bu durumda SGK tarafından yapılan tüm ödemeler(tazminatlar, maaşlar, ayni ve maddi destekler) işverene rücu edilmektedir. Rücu miktarı ilk peşin sermeye değerine iş tavan denilmektedir. İşverenden isteyecekleri tutara dış tavan denilmekte ve Yargıtay kararlarında belirtildiği üzere iç yada dış tavandan hangisi düşükse o tutar kadar işveren rücu edilmektedir.(10)

>İlgili İçerik: SGK Rücu Davası 

Trafik iş Kazası Bilirkişi Raporu
Trafik iş Kazası Bilirkişi Raporu

Trafik İş Kazası Bilirkişi Raporu

Bilirkişiler yargı makamlarınca atanırlar, mesleki deneyimleri konusunda bir olayda teknik bir görüş sunmaları için görevlendirilir. Ancak sundukları görüş ancak yetkili hakimin onayı ile sonuç ifade eder.

Trafik iş kazalarında kusurun belirlenmesi için bilirkişiler görev yapmaktadır.

İşçi Servisi Kazası İş Kazası Sayılır Mı?

5510 sayılı Kanununda iş kazası olarak kabul edilen olaylardan biri de  “sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında” meydana gelen bir kazadır. (6)Bu maddeye dayanarak işçilerin servisinin kaza yapması iş kazası olarak sayılmaktadır.

Neler İs Kazası Sayılmaz?

Bir kazasının iş kazası sayılabilmesi için 5510 sayılı kanunda tanımlamalar mevcuttur, bunun dışında kalan her şey iş kazası olarak kabul edilmemektedir. İş kazası sayılmayan haller;

 • Kendi işiyle ilgili olmayan bir işle ilgilenirken başına gelen kaza,
 • Gezmek amacıyla mesai saatleri içerisinde trafik de yaşanan kaza,
 • İş yerine gelirken kendi aracıyla yapmış olduğu kaza,
 • Mesaiden kendi imkanları ile dönerken başına gelen kaza,
 • İş yeri servisi ile evine dönmesine rağmen evde başına gelen kaza,
İşe Giderken İş Kazası
İşe Giderken İş Kazası

İşe Giderken İş Kazası?

İşe gitme sırasında işverenin tahsis ettiği servis aracıyla ulaşım sağlanıyorsa ve kaza o araçla gerçekleştiyse bu kaza trafik iş kazası olarak kabul edilmektedir. O araç içindeyken gerçekleşen tüm kazalara iş kazası olarak kabul edilmektedir, ve hukuki prosedür ve süreçler uygulanmaktadır. Yaşanan olay trafikteyken, araca binerken ya da araçtan inerken düşerek başına bir olay geldiğinde de iş kazası olarak nitelendirilmektedir.

 Kazanın şahsi araçla yapılması iş kazasını oluşturmamaktadır. Ancak kaza işveren tarafından tutulan bir servis aracıyla gerçekleşiyorsa bu durumda olay bir trafik iş kazasından yada bir olaydan trafik iş kazasına dönüşmektedir.

>İlginizi Çekebilir: İş Kazası Tazminat Hesaplama 

Fabrika İçinde Trafik Kazası
Fabrika İçinde Trafik Kazası

Fabrika İçinde Trafik Kazası İş Kazası Sayılır Mı?

Fabrika çalışanlarının iş yerinde olduğu tüm sürelerde başına gelen olaylar iş kazası sayılmaktadır. Aşağıda bazı örnekler sayılmıştır.

 • Öğlen yemek molasında başına gelen bir kaza,
 • Makine başında çalışırken gerçekleşen kaza,
 • Çay molasında iken gerçekleşen kaza,
 • Fabrikanın bir yerinden, başka bir yerine giderken gerçekleşen bir kaza,

Eve Giderken Yapılan Kaza İş Kazası Mıdır?

Eve giderken bir kaza meydana geldiğinde bu kazanın bir trafik iş kazası sayılabilmesi için kazanın meydana gelme yeri önemlidir.

 • Kaza henüz iş yeri sınırları dışına çıkmadan gerçekleştiyse bu bir trafik iş kazasıdır, Örneğin bir inşaat firmasında çalışan bir işçi düşünelim, hazırlanıp şantiyeden ayrılmak üzereyken inşaat alanındayken fark etmediği bir çukura düşüp yaralanması bir iş kazasıdır. Mesai saati bitmişti çıkmak üzereydi bir mazeret böyle bir durumda söz konusu değildir.
 • İşveren tarafından kiralanmış bir servis aracıyla eve giden işçilerin yolda bir kaza geçirmesi de yine trafik iş kazası olarak kabul edilmektedir.
Servise Giderken İş Kazası
Servise Giderken İş Kazası

Servise Giderken İş Kazası

İş yerine servis aracı ile gidip gelenlerin hem giderken hem de dönerken başına bir kaza geldiğinde yaşanan bu olay trafik iş kazası olarak kabul edilmektedir. Trafik iş kazası olarak sahip oldukları tüm yasal haklara sahip olurlar, aynı zamanda işverenlerde tüm sorumluluklarını yerine getirmek zorunda kalırlar.

Motosiklet İs Kazası

Gelişen internet kullanımı ve pandemi süreci ile birlikte insanların alışveriş alışkanları büyük oranda değişmiştir. Buna paralel olarak da trafikte motosiklet kullanan çok sayıda kurye bulunmaktadır. Kuryelerin sipariş teslimi sırasında başına motosiklet kazasına karışması, trafik iş kazası olarak kabul edilmektedir. Ancak bunun anlamı motosiklet kullanan kuryenin tedbir almaması anlamına gelmemektedir. Kuryenin gerekli tüm tedbirleri alması gerekmektedir. Aksi bir durumda yaşanan olay bir trafik iş kazası olarak kabul edilmesine rağmen kusurlu olduğundan işçinin sorumluluğu söz konusu olacaktır.

>İlgili İçerik: Kurye Kazası Tazminat 

Motosiklet ile iş yerine giden işçiler için ise farklı bir durum söz konusudur. İş yerinin tahsis ettiği bir motosiklette yolcu konumda gidip gelen işçiler için meydana gelen trafik iş kazası olarak sayılabilir. Ancak işçinin kendi motosikleti ile iş yerine giderken ya da iş dönüşü geçirdiği trafik iş kazası olarak kabul edilmemektedir.

 Trafik İş Kazası Yargıtay Kararları

 1. Hukuk Dairesi         2021/64 E.  ,  2021/14367 K.; Belirtilen yargıtay kararı Davacı Vekil 28.4.2016 tarihinde  olan trafik iş kazası neticesinde vefat eden kişinin hak sahiplerine bağlanan  gelir olan iş kazası ölüm geliri, hastane giderleri ve cenaze yardımı sebebiyle ortaya çıkan  Kurum zararının davalıdan müştereken ve müteselsilen tahsil edilmesi istemiştir.

Davalı Vekil ise Trafik iş kazası davasının yetkili mahkemede açılmadığını, talebin zamanaşımın söz konusu olduğunu 3.kişi durumunda olan mütevekkilin kastı olmadığından ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacağına, eğer sorumlu kabul edilirse de müteselsil değil kusuru kadar sorumlu gidilebileceğini beyan ederek trafik iş kazası davasının reddini istemiştir.

İşe Giderken Yaya Olarak Kaza Geçirdim İş Kazası Sayılır Mı?

Kişi işe giderken işçi bütün yolu yaya olarak gidiyorsa ve o sırada kaza geçirmiş işe bu olay bir trafik iş kazası sayılmamaktadır. Ancak işveren tarafından tahsis edilen bir servis aracıyla işe giden ancak servisten indikten sonra iş yeri binasına girmek için yaya olarak yolda kaza geçirirse bu olay trafik iş kazası olarak kabul edilmektedir.

Trafik Kazası Yapan İşçinin İsten Çıkarılması

İş Kanunu’nun 24.maddesinin II. Fıkrasının ı bendi “işçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.”  işverene derhal fesih hakkı tanımaktadır.(7)

Trafik Kazası İşçiye Rücu

Ortaya çıkan iş kazası kastı ve kusurlu olarak oluşturulmuşsa bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan ödemeler ile bağlanan maaşlar işverene ve işçiye rücu edilebilir. Sorumlulara kusur oranında rücu gerçekleştirilir.

Yıllık İzinde Geçirilen Trafik Kazası İs Kazası Sayılır Mı?

Yıllık izinde geçirilen trafik kazaları 5510 sayılı kanunda sayılan hallerden olmadığı için iş kazası olarak kabul edilmemektedir. Yıllık izinde oldukları için diğer kanunu haklarına sahiptirler ancak yaşanılan bir kaza iş kazası olarak kabul edilmemektedir.

Çalışanın Kendi aracıyla İşe Giderken Geçirdiği Trafik Kazası

Şahsi araç ile işe giderken gerçekleştirilen kaza iş kazası kabul edilmemektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler