Avukat Nedir? Avukatın Görevleri Nelerdir?

Avukat Nedir? Avukatın Görevleri Nelerdir?

Avukat kelimesi Latince kökenli olup; gerçek veya tüzel kişilerin yargı önünde hak ve özgürlüklerini savunan kişilere verilen unvandır. 

Adaletin 3 saç ayağından biri olan avukat; hakim ve savcı ile yargılama ilkesinin temellerindendir. Hukuk fakültesi mezunu olan avukatlar her vatandaşın sahip olduğu savunulma hakkını yerine getirmektedir.

Avukat Nedir?

Avukatlık, Türk Dil Kurumu’nda kelime anlamı olarak; Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse’ şeklinde tanımlanmaktadır.

Avukat, hukuk fakültesindeki eğitimini bitirmiş, stajını tamamlayarak ruhsatı ile mesleğini icra eden kişiye denilmektedir. Eş anlamlıları vekil, aklavcı, hukukçu, dava vekili, müdafi olan bu meslek; kendi bürolarında, devlet kurumlarında veya başka bir vekilin yanında çalışmaktadır.

Türk hukuk sisteminde vekil tutmanın zorunluluğu bulunmamaktadır. Kişi, mahkemelerde kendini ve haklarını savunarak temsil edebilirler. Ancak, vekil kadar deneyim ve bilgi sahibi olmadığı için yetersiz kalmaktadır. Dava süreci veya idari işlem süreçlerinin daha hızlı ve sağlıklı olabilmesi için alanında uzman ile çalışılmalıdır.

Avukatlık mesleğine ilişkin Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 15.06.2015 Tarihli, 2013/10197 Esas Numaralı, 2015/12513 Kararı:

‘ÖZET : Avukat olan sanığın, kardeşinin vekilliğini üstlenerek işlerini takip etmekteyken mağdurun vekilliğini de üstlenerek adına kayıtlı taşınmaz hissesinin satışını yaptığı, kardeşinin vekili olarak mağdur aleyhine icra takibinde bulunduğu, bu şekilde aynı işte menfaati zıt taraflara avukatlık ederek görevi kötüye kullanma suçunu işlediği kabul edilerek mahkumiyetine karar verilmiş ise de; sanığın atılı suçu işlediğine dair kesin, inandırıcı ve yeterli delil bulunmadığı, savunmasının aksine vekaletnamenin münhasıran avukatlar tarafından yapılabilecek işler için verildiği hususunun şüpheli kaldığı, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince de beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması doğru değildir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olan sanığın, 13.09.1995 tarihli vekaletnameyle kardeşi İ.. S..’nun vekilliğini üstlenerek işlerini takip etmekteyken 03.04.2003 tarihli vekaletnameyle mağdur N.. (Rüzgar) Y..’nun vekilliğini de üstlenerek adına kayıtlı taşınmaz hissesinin satışını yaptığı, 04/10/2007 tarihinde ise İ.. S.. vekili olarak mağdur aleyhine icra takibinde bulunduğu, bu şekilde aynı işte menfaati zıt taraflara avukatlık ederek 1136 sayılı Kanunun 38. maddesine aykırı davranmak suretiyle görevi kötüye kullanma suçunu işlediği kabul edilerek mahkumiyetine karar verilmiş ise de; ceza yargılaması sonucunda mahkumiyet kararı verilebilmesi için suç oluşturan fiilin sanık tarafından işlendiğinin hiç bir kuşkuya yer bırakmayacak, herkesi inandıracak biçimde kanıtlanması ve şüphenin masumiyet karinesinin gereği olarak sanık lehine değerlendirilmesi gerektiği (Anayasa m. 38/4, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m. 6/2, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi m. 11, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi m. 14/2) ancak sanığın aşamalarda değişmeyen savunmaları, 04/06/2008 tarihli protokol ve taahhütname hükümleri, Beykoz 1. Noterliğince düzenlenen 03.04.2003 tarih ve 7609 yevmiye nolu düzenleme şekilde vekaletnamenin mağdurun mirasçılarından intikal eden ve Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan taşınmaz mallara ilişkin intikal ve satış yetkileri yanında dava yetkilerini içermekte ise de, mağdurun hiç bir aşamada dava açması veya icra takibi yapması için de yetki verdiğine ilişkin iddiasının bulunmaması, vekaletnamenin hisse satışı dışında kullanılmamış olması, vekalet tarihi ile icra takibi arasında 4 yıl gibi bir sürenin geçmiş olması ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın atılı suçu işlediğine dair kesin, inandırıcı ve yeterli delil bulunmadığı, savunmasının aksine vekaletnamenin 1136 sayılı Kanunun 35/1. maddesinde yazılı münhasıran avukatlar tarafından yapılabilecek işler için verildiği hususunun şüpheli kaldığı, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince de beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,

Kabule göre de;

TCK’nın 257/1. maddesinde objektif cezalandırma şartları olarak öngörülen kişi mağduriyeti, kamu zararı veya kişilere haksız menfaat sağlama unsurlarının ne şekilde gerçekleştiği denetime imkan verecek şekilde gerekçeleriyle karar yerinde tartışılıp açıklanmadan mahkumiyet hükmü kurulması,

TCK’nın 53/1-e maddesindeki hak ve yetkinin kötüye kullanılması suretiyle suçu işleyen sanık hakkında aynı Yasanın 53/5. maddesinin uygulanmaması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi’.

Avukatın Görevi Nedir?
Avukatın Görevi Nedir?

Avukatın Görevi Nedir? Avukat Ne İş Yapar?

1136 Sayılı Kanun’da vekillik için ‘Hem kamu hizmeti hem de serbest meslek’ ifadeleri kullanılmıştır. İlgili kanunun ilk maddesi de konu üzerine olmaktadır. 1136 Sayılı Kanunu ilk maddesinde: ‘Vekillik, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir’ ifadeleri yer almaktadır.

Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde icra eden vekilin görev ve sorumlulukları arasında gösterilecekler;

 • Mahkemelerde müvekkili konumundaki gerçek kişi ve ya tüzel kurum ve kuruluşların haklarını savunmak, korumak,
 • Taraflar arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümü doğrultusunda sözleşme veya anlaşma hazırlamak,
 • Müvekkilin ihtiyacı doğrultusunda ihtarname ya da yazılı belge hazırlamak.

Nitekim Yargıtay’ın avukatlık mesleğine ilişkin de kararları bulunmaktadır. Mesleğe ilişkin verilen emsal kararlardan biri de Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nundur.

17.06.2021 Tarihli, 2021/43-287 Sayılı Kararı:

Uyuşmazlık konusu suç ile ilgili olarak; “…paranın tahsili için katılan tarafından sanığa verilen ahzu kabz yetkisine dayanılarak sanık tarafından tahsilat yapıldığı, söz konusu paranın sanığa teslim edilmesinin sanığın doğrudan görevi nedeniyle yani avukat olmasının tabii sonucu olarak değil katılan tarafından sanığın şahsına duyulan güven ilişkisi nedeniyle verilen ahzu kabz yetkisine dayanarak gerçekleştirildiği ve aralarındaki ilişkinin hizmet ilişkisi kapsamında kaldığı birlikte değerlendirildiğinde;” icra takibi neticesinde zilyetliği devredilen parayı uhdesinde tutup müvekkili olan katılana vermeyip mal edinen sanığın eyleminin hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğu kabul edilmiştir.

Yerel Mahkeme hükmünün, sanığın eyleminin TCK’nın 155/2. fıkrasında düzenlenen hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi isabetsizliğinden ve CMK’nın 253. maddesinde 24.10.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu sanığın eylemine uyan hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunun uzlaştırma kapsamına alınması karşısında, CMK’nın 253. maddesinde belirtilen esas ve usule göre uzlaştırma işlemleri yerine getirildikten sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması nedeniyle bozulmasına karar verilmiştir.

Avukat Olma Şartları
Avukat Olma Şartları

Avukat Olma Şartları 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereğince avukat olma şartları belirlenmiştir. İlgili kanunun ikinci olan ‘Avukatlık Mesleğine Kabul’ başlığı altındaki 3. Madde de mesleğe kabul şartları belirtilmiştir. Kanunda yer alan şartlar:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak,
 3. Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış bulunmak,
 4. Kaldırılmış madde,
 5. Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgâhı bulunmak,
 6. Bu Kanuna göre avukatlığa engel bir hali olmamak gerekir.

İlgili kanunun 4. Maddesinde ise mesleğe kabul şartlarında aranan istisnalar yer almaktadır. İstisnai durumlara örnek olarak;

 • Yabancı hukuk fakültelerinden (Türk vatandaşları ve uyruğuna kabul olunan), 4 yıl süre ile geldikleri yerlerde her derece hakimlik, savcılık ve vekillik yapmış veya vekillik meslek edinmiş bulunanlar (b) bendinde olduğu gibi eksik kalan dersleri başarı ile tamamlamış ve Türkçeyi bildikleri sınavla belirlenmiş ise (c) bendinde yazılı koşulun dışında tutulurlar.
 • Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde, Adli, idari ve askeri yargı hâkimlik ve savcılıklarında, üniversiteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalında profesörlük, doçentlik, yardımcı doçentlik görevlerinde veya Adli, idari ve askeri yargı hâkimlik ve savcılıklarında 4 yıl,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirliği görevinde 10 çalışma yılı bulunanlarda (c) bendinde yazılı koşulun dışında tutulurlar.

Avukat Maaşları

Vekiller; herhangi bir kuruma bağlı veya serbest olarak çalışmalarından dolayı maaşları aynı olmamaktadır. Devlette çalışan  ile özel bürosunda çalışan vekillerin maaşları arasında farklılıklar görülmektedir. Özellikle şahsi bürosunda çalışanların sabit gelirleri bulunmamaktadır.

Vekil maaşları;

 • Çalıştığı Ofise
 • Uzmanlık alanına
 • Deneyimine
 • İşin kapsamına
 • İşverenin büyüklüğüne göre değişmektedir.

Avukat Maaşları 2023

Türkiye de 2023 yılı itibariyle son istatistiklere göre:

 • En düşük 19.800 TL,
 • Ortalama 31.300 TL,
 • En yüksek 49.700 TL olarak güncellenmiştir.
Avukatlık Bölümleri
Avukatlık Bölümleri

Avukatlık Bölümleri 

Mevzuatta yer alan hukukun birçok alt dalı bulunmaktadır. Buna bağlı olarak hukukçunun uzmanlaşmak için seçeceği birden fazla çalışma alanı vardır.

Branşlarına göre çalışma alanları;

Baro Avukatı Nedir?
Baro Avukatı Nedir?

Baro Avukatı Nedir? 

Baro vekili; finansal durumu yetersiz olan bireylere baro tarafından atanan hukukçulara denilmektedir. Adli yardımın temel amacı; tüm vatandaşların eşit ve adil yargılanma hakkına sahip olmalarını sağlamaktır.

Baro vekillerine, Adli Yardım müdafi denilmektedir. Ücretleri ise asgari avukatlık ücreti üzerinden hesaplanmaktadır. Müdafi vekillerine ödemeleri atandıkları baro tarafından yapılmaktadır.

YouTube video

İlginizi Çekebilir: Avukata Sor 

Avukatlık Ruhsatı Nedir?

Vekillik ruhsatı; kişinin hukuk fakültesi eğitimini ve  stajını tamamlamasının ardından  mesleğini icra edeceğini tescilleyen resmi belgedir. Ruhsat kişinin hukuki bilgi ve becerilere sahip olduğunu, hukukun gerekli etik ve profesyonel standartlarına uygun olarak mesleğini yapabileceğini onaylamaktadır.

Hukukçu ruhsatnamesini alarak bulunduğu ilin barosuna kayıt olmasının ardından resmi olarak “Avukat” sıfatını kazanmış olmaktadır.  Avukatlık Kanunu 9. Maddesi:

Madde 9 – Vekillik mesleğine kabul edilen hukukçuya, ilgili baro tarafından bir ruhsatname verilir. Vekilliğe kabul, ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade eder. Aday böylece Vekilliğe kabul edildikten sonra unvanını kullanma hakkını kazanır. Durum Türkiye Barolar Birliğine bildirilir.

Ruhsatnameler ve hukukçu kimlikleri Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılır ve düzenlenir. 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca uygun bulma kararı verildiğinde ruhsatnameler ilgili Baro Başkanı tarafından imzalanır. Vekillik kimlikleri, tüm resmî ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmî kimlik hükmündedir. Mesleğe kabul edilen vekile ruhsatname verilirken, baro yönetim kurulu önünde aşağıdaki şekilde andiçtirilir: (Değişik altıncı fıkra: 2/5/2001 – 4667/8 md.) Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine andiçerim. Vekilin yemini, andın metnini de kapsayan bir tutanağa bağlanır ve ilgilinin dosyasında saklanır. Tutanak baro yönetim kurulu üyeleri ile birlikte andiçen vekil tarafından imzalanır.

Avukatlar Nerede Çalışır?
Avukatlar Nerede Çalışır?

Avukatlar Nerede Çalışır? 

Vekillik mesleği, farklı çalışma alanlarına sahiptir. Kişinin becerileri ve hangi alanda ilerlemek istediği nerede çalışacağını belirleyecektir.

 • Kamu kurum ve kuruluşları; Ruhsatnamesini alan vekiller devletin çeşitli birimlerinde görev alabilirler.
 • Hukuk ofisi açabilirler.
 • Hukuk bürosunda çalışabilirler.
 • Dışarıdan ticari işletmelere danışmanlık hizmeti verebilirler.
 • Bulunduğu bölgede diğer meslektaşlarının işlerine yardımcı olabilecek masrafsız bir sistem kurabilirler.
 • Vekillik alanında aldığı eğitimleri aktarmak için kurslar düzenleyip, seminerler verebilirler.

Avukatlık Mesleğinin Eğitim Süreci

Hukukçu olmaya hazırlanabilmek için lise öğrenimi bitirilmiş olmalıdır. İşte aşama aşama vekil olmanın yolu.

 • Üniversiteye Hazırlık ve Giriş: Mesleği icra etmek isteyen kişi, ilk olarak Hukuk Fakültesinde eğitim alabilmek için üniversiteye giriş sınavına girmelidir. Üniversiteye yerleşmek için belirlenen puanı almalıdır.
 • Hukuk Fakültesi Eğitimi: Üniversite sınavında başarılı olan öğrenci, 4 yıl olan Hukuk Fakültesi eğitimine başlar. İdare hukuku, uluslararası hukuk gibi çok farklı hukuk alanında dersler verilmektedir. Ayrıca, hukuk felsefesi, hukuk tarihi ve hukuk eğitimi gibi genel bilgi ve dersler de kazandırılır.
 • Staj: Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, herhangi bir baroya bağlı olarak stajını tamamlamalıdır.
 • Ruhsatname: Staj yürütme sonunda, stajını başarıyla veren aday, barodan “vekillik ruhsatnamesi” alır. Bu belge ile artık resmi olarak mesleğini icra edebilir.
 • Mesleğe Başlangıç ​​ve Uzmanlaşma: Ruhsatnamesini alan kişi, artık kendi  bürosunu açabilir, bir hukuk bürosuna katılabilir veya bir şirkette hukuki danışman olarak çalışabilir.

Kimler Avukat Olamaz?

Kişinin normal hayatında yaptığı her eylemin bir karşılığı vardır. Hukukçu kimliği taşımak isteyen bireyin suçtan uzak durması gerekmektedir.

 • Kasten işlenmiş bir suç dolayısıyla iki yıl ve daha fazla hapis cezası almak,
 • Anayasal düzene ve anayasal düzenin işleyişine karşı suç işleyen kişi vekillik mesleğini yapamaz. Anayasal düzene karşı işlenen suçlar; zimmet, hırsızlık, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, hırsızlık, rüşvet, sahtecilik, hileli iflas, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, kaçakçılık, edimin ifasına fesat karıştırma gösterilebilir.
 • Devlet güvenliğine karşı suç işlemek,
 • Vekillik mesleği ile birleşmeyen iş ile uğraşmak,
 • Mahkeme kararı sonucunda kısıtlama almak,
 • Kesinleşmiş olmak şartıyla disiplin kararı ile nitelik kaybı,
 • Akılca malul veya vücut engeli bulunmak,
YouTube video

Avukat İş İmkanları

Hukuk,  yaşamın her alanında bulunmaktadır. Hukuk fakültesi mezunu olan kişi ise hukukun temas ettiği tüm alanlarda görev alabilmektedir. İş imkanlarına örnek olarak:

 • Danışmanlık/ Hukuk Müşavirliği: Görev yaptığı kurumda bulunan işlerin hukuka uygunluğunu kontrol ederek bildirmektedir.
 • Hakimlik ve Savcılık: Savcı; devletin adına araştırmaları yapan, dava açan ve yürüten, mahkeme karaları ile verilmiş görevlerini yerine getiren kişilerdir. Hakim ise davaların yürütülme aşamasında yer almaktadır. Hüküm veren veya gereken durumlarda faili cezalandırma görevleri arasındadır.
 • Noterlik: Noter olmak için Adalet Bakanlığı tarafından verilen noterlik belgesini almaları gerekmektedir. Noterlik belgesinin alınması için ise noterlik stajını başarı ile tamamlaması gerekmektedir.
 • Kaymakamlık: Kaymakam; bir ilçenin genel yönetiminden sorulu olan görevlilerdir. Hukuk fakültesi mezunlarına da kaymakam olma imkanı sağlanmıştır.
 • Yasama Uzman Yardımcılığı: Yasama uzmanı, mevzuatta bulunan görevleri gerçekleştirme ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin; yasama, denetim, dış ilişkilerde olan faaliyetlerini düzenlemektedir. Yasama uzman yardımcıları ise Yasama Uzmanı tarafından verilen görevleri yerine getirmektedir.
 • Anayasa Mahkemesi Röportör Yardımcılığı: Anayasa Mahkemesi röportör yardımcılığı için belirli şartların sağlanmış olması gerekmektedir.
 1. Hakim, Savcı, Sayıştay Denetçisi, Başdenetçisi veya Uzman Denetçi mesleklerinde en az beş yıl çalışmış olmak,
 2. Yükseköğretim kuruları içerisinde hukuk, iktisat veya siyasal bilimler alanında doçent, doçent yardımcısı ya da doktorasını tamamlayan araştırma görevlisi olmak.
 • Yöneticilik: Hukuk fakültesinden mezun olan kişi; aldığı geniş bilgi birikimi sayesinde yöneticilik yapabilmektedir. Görevleri arasında; örgütleme, kontrol, planlama vb. bulunmaktadır.
 • İcra Müdürlüğü: İcra müdürlüğü mesleğinin yapılabilmesi   için yazılı sınav, sözlü sınav ve staj dönemini tamamlanması gerekmektedir.
 • Akademisyenlik:
Avukatlık İçin Gerekli Özellikler
Vekillik İçin Gerekli Özellikler

Avukatlık İçin Gerekli Özellikler

Her meslekte olduğu gibi vekillik mesleği içinde bunu icra edecek kişilikte bulunması gereken özellikler vardır:

 • Analitik Düşünme
 • Özgün ve Yenilikçi Düşünce
 • Diksiyon ve Konuşma
 • Okuma ve Anlama:
 • Doğru İletişim
 • Yazı Dili
 • Araştırma Becerisi
YouTube video

Avukatlık Kaç Yıl?

Hukukçu olma yolculuğu,  4 yıllık hukuk fakültesi yükseköğrenimi ile ortalama sekiz yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Bu süre zarfında, birey hukukun geniş yelpazesini öğrenir, pratik deneyim kazanır ve mesleki becerilerini geliştirir. Yoğun ve karmaşık süreç,  müvekkillerine en iyi hizmeti verebilmeleri ve adaleti sağlamaları için gereklidir.

Avukat Rehberi
Avukat Rehberi

Avukat Rehberi

En iyi Rehber Avukata ulaşabilmek için birçok yöntem bulunmaktadır:

 • Bilgi sağlamak adına en güvenilir yollardan biri baro sayfalarıdır. Her ilin kendi baro sayfası bulunmaktadır. Barolar Birliği resmi sitesi üzerinden ulaşılan bilgiler ile ihtiyacınız olan vekili belirlenebilirsiniz.
 • Dönemin en çok kullanılan ulaşım araçlarından olan internet; vekile ulaşmak içinde kullanılmaktadır. İnternet arama motorlarında araştırma yaparak da seçim yapabilirsiniz.
 • Çevrenizdeki kişilerinde tavsiyeleri önemlidir. Aynı vekili test etmiş kişiler tecrübelerine dayanarak sizi yönlendirebilir.
Güvenilir Avukat
Güvenilir Avukat

Güvenilir Avukat 

Güvenilir avukat bulmak, hukuki sürecin daha doğru ve sorunsuz ilerlemesi için gerekmektedir. Güvenilir vekil bulmak için ise dikkate alınacak birden fazla faktör bulunmaktadır.

 • Uzmanlık Alanı: Her vekilin uzmanlık alanı bulunmaktadır. Hukuki yardım aradığınız konu ile uyuşması gerekmektedir. Örneğin; mülkiyet anlaşmazlığı durumunda gayrimenkul uzmanı hukukçudan yardım alınmalıdır.
 • Deneyim: Geçmiş deneyimleri alanındaki bilgi ve becerisini göstermektedir. Ne kadar uzun süre alanında çalıştığı ve hangi sıklıkta davları ele aldığı göz önünde bulundurulmaktadır.
 • İtibar: Vekil tayin edilenin itibarı; meslektaş değerlendirmeleri, barolar ve müvekkillerin yorumlarından görülebilmektedir.
 • İletişim Becerisi: Davaya ilişkin açık, net ve anlaşılabilir şekilde iletişime geçilmektedir.
 • Gizlilik ve Etik: Profesyonel şekilde etik kurallara uyduğundan ve vekil- müvekkil gizliliğini uyduğundan emin olunmalıdır.
 • Ücretler ve Anlaşmalar: Hukuki hizmetleri için talep edilen ücretler Kanununa uygun, açık ve makul olmalıdır. Hizmetlerin ne olduğu, ödemenin tutarı ve ne zaman yapılacağı üzerine sözleşme yapılmalıdır.
Avukatin Gorevleri
Avukatın Görevleri

Avukatın Görevleri 

 • Uzman vekillerin görevleri, müvekkillerinin sorumluluğu kadardır. Öncelik danışmanlık ve dava konusunda müvekkilini bilgilendirmektir. İkinci aşamada ise alternatif yolları ilgili kişiye sunarak alınan karar doğrultusunda hareket etmektir. Müdafi her ne kadar vekalet ile yetkilendirilmiş olsa da her adımında müvekkilinden onay almalıdır. Aksi durumda risk almış olur.
 • Vekiller ile görevleri konusunda her müvekkili mutlaka sözleşme yapmalı ve vekilinin çalışacağı alanların sınırlarını çizerek tespit etmelidir.
 • Vekil, mahkemelerde ve hukukun karmaşık dünyasında müvekkilin çıkarlarını temsil ederler. Müvekkilin hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması için gereken tüm hukuki işlemleri yürütürler.
YouTube video

Avukat yetkileri nelerdir?

Avukatlık mesleğini icra eden kişilerin birçok yetkisi bulunmaktadır. Bu yetkilerin arasında gösterilecekler;
-İşlemlerin bildirilmesini isteme
-Yakalanan veya tutuklanan sanıkla görüşme
-Doğrudan soru sorma
-Dosya inceleme yetkisi.
-Hazır bulunma yetkisi.
-Kanun yollarına başvurma hakkı
-Görevini özgürlük içinde yapma yetkisi.

Avukat parası ödenmezse ne olur?

Avukat, gerekli hukuki desteği sağlaması ile avukatlık ücretine hak kazanmaktadır. Ücretin ödenmemesi halinde vekil, icra takibi başlatabilir veya dava açarak faizi ile birlikte ücretini tahsil edebilmektedir.

Avukatlığın amacı nedir?

Avukatlık mesleğinin temel amacı; bireyin bireyle veya bireyin devlet ile olan ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıkları hukuki bilgisi ile çözümlemektir.

Bir avukat tüm davalara bakabilir mi?

Avukatlar genel olarak kendilerine bir alan belirleyerek uzmanlaşmaktadır. Avukat alanı dışında kalan davaları alıp almaması kendi tercihine kalmıştır. Ancak devlet vekilleri sadece kendi kurumunu ilgilendiren davalar ile ilgilenmektedir.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin