Vekalet Ücreti Hesaplama

Vekalet Ücreti Hesaplama

Vekalet ücreti avukatlık ücreti olarak da bilinmektedir. Vekalet Ücreti Hesaplama yani ücretin miktarı ile ilgili 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda düzenlemeler söz konusudur. 1136 sayılı Avukat Kanunu’nun 164.maddesi avukatlık ücretinin tanımını içermektedir. Bu maddeye göre Avukatlık ücreti, avukat tarafından gerçekleştirilen hukuki yardımın bedeli olarak alınan değerlerdir. 

Vekalet ücreti ikiye ayrılarak açıklanmaktadır. Bunlardan ilki nispi vekalet ücreti ikincisi ise maktu vekalet ücretidir. Vekalet ücretini daha net anlamak için türlerini bilmek önemlidir.

 • Nispi Vekalet Ücreti: Bu ücret tipinde oransal hesap yapılmaktadır. Dava konusu para miktarı ya da şeyin değeri üzerinden yüzdesel bir oran kelinde belirlenen vekalet ücretidir. 
 • Maktu Vekalet Ücreti: Bu ücret tipinde konuya göre sabit bir para miktarı öngörülmektedir. Türkiye Barolar Birliğince her yıl hazırlanan avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilmiş olan iş ve işlemlere karşılık hak kazanılan asgari ücret vekalet ücretine uygun olarak belirlenmektedir.

2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 

2023 yılına ait Vekalet Ücreti Hesaplama işlemlerinde geçerli olan Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 20 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete de ilan edilmiştir. Vekalet ücreti belirlenmesinde bu tarife 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Güncel Vekalet ücret tarifesinin tamamına resmi gazetenin sitesinden ulaşabilirsiniz.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230921-4.htm


Vekalet Ücreti Hesaplama


Vekalet Ücreti Hesaplama hukuki yardım işlemlerinde, mahkemelerde, taraflar/kişiler arasında oluşan uyuşmazlığın giderilmesindeki mercilerin kararlarında ve ek olarak kanunlar kapsamında mahkemeler tarafından karşı tarafın ödemesine takdir edilen avukat ücretinin takdir edilmesinde kullanılmaktadır. Bu tarife vekalet ücreti kararlaştırılmadıysa ya da belirlenen ücretin geçersiz olması durumunda mahkemelerce bu tarifenin altında olmayacak şekilde belirlenmektedir. Bir avukatın ücretsiz dava alması durumunda bu hususu baro yönetim kuruluna bildirmesi gerekmektedir. 

YouTube video

Avukat mesleğinin amacı her derece yargı organları, özel ve resmi kişi, kurum ve kurullar, hakemler nezdinde hukuki süreçlerin düzenlenmesi, hukuki olayların ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyet çerçevesinde çözümlenmesi ve tam olarak hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak olarak bilinmektedir. Mesleğin icrası sırasında sunulan hizmet karşılılığında alınan ücreti avukatlık ücretidir ve şartlara göre vekalet ücreti hesaplama gerçekleştirilmektedir. 

Vekalet Ücreti Hesaplama işlemi yaptıran kişilerin bu ücretin kapsadığı işlemleri merak ettikleri görülmektedir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yazılan olan avukatlık ücreti bir davada kesin hüküm elde edilinceye kadar gerçekleştirilen iş ve işlemlerin karşılıdır. Takip edilen dava veya işle ilgili düzenlenen dilekçe veya farklı işlemler ile ilgili ayrı bir ücret talep edilmemektedir. Ancak davalar ile ilgili icra takibi, Sayıştay, Yargıtay ve Danıştay’a yapılan temyiz başvurusu ve bölge idare ve adliye mahkemelerindeki istinaf başvurusunda ayrı ücret söz konusu olmaktadır. 

 Vekalet Ücreti Hesaplanmasında işin niteliği, önemi, davanın süresi ile birlikte özellikle avukatın emeği ve çabası göz önünde bulunmaktadır. Ancak avukatlık ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen rakamdan ve 3 katından fazla olamamaktadır. Çeşitli sebeplerle davanın reddi durumunda da avukatlık ücretine hükmolunmaktadır. Ret sebebi ortak olan davalılar vekiline tek, ret sebebi ayrı olan devalılar vekili lehine ise her ret durumu için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmedilmektedir. 

Aynı dava da hukuki yardım sunan birden fazla avukat olması durumunda karşı tarafa yükletilecek vekalet ücreti bir avukat için hükmolunun vekalet ücretinden fazla olamamaktadır. Bu kapsamda birden fazla avukat ilgilense dahi vekalet ücreti hesaplama avukat sayısından etkilenmemektedir. Ayrıca aşaması fark etmeksizin icra ve dava takibini kabul etmiş bulunan avukat Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri kapsamında belirlenen ücretin tamamına hak kazanmaktadır. 

Gerek belirsiz alacak ve tespit davası gerekse kısmı davada mahkeme tarafından dava değerinin takdir edilmesinden sonra davacı davasını belirlenmiş değere uygun takip etmese bile, yasal Vekalet Ücreti Hesaplama belirlenmiş dava değerine göre yapılmaktadır. Ayrıca anlaşmazlık, davadan feragat edilmesi, davanın konusuz kalması, sulh kabul ve sulh durumunda vekalet ücreti hesaplaması ön inceleme tutanağı imzalanması aşamasına kadar tarife belirlen ücretin yarsı kadar, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra gerçekleşirse tamamına hükmolunmaktadır. 

Vekalet ücreti hesaplama durumlara göre farklılık göstermektedir. Bir davanın takibi yapılırken karşılık dava açılması, başka bir davanın bu davayla birleştirilmesi ya da ayrılması halinde her dava nedeniyle ayrı ücret söz konusudur. Nafaka davaları sırasında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilmemektedir. Tahliye davaları sırasında 1 yıllık kira tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit edilen kira bedeli farkının ya da hükmedilen nafakanın 1 yılık tutarı üzerinden ilgili tarifenin 3’uncu kısmı uyarınca hesaplanacak miktarın tamamı vekalet ücreti hesaplama olarak hükmedilir. 

Yine manevi tazminat davalarında vekalet ücreti hesaplama işlemlerinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmaktadır. Bu hususlar Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 10’uncu maddesinde açıklanmaktadır. 

 1. Manevi tazminat davaları için avukatlık ücreti, hükmedilen miktar üzerinden bu Tarifenin 3’uncu kısmına göre belirlenmektedir.
 2. Kısmen davanın reddi halinde, karşı rafa vekili yararına ilgili tarifenin 3’uncu kısmı gereğince hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenmiş olan ücreti geçememektedir. 
 3. Manevi tazminat davalarının reddi halinde avukatlık ücreti, yazımızda bahsi geçen tarifenin 2’ıncı bölümü gereğince hükmedilmektedir. 
 4. Manevi tazminat davalarının maddi tazminat ya da parayla değerlendirilmesi mümkün olan diğer talepler ile aynı anda açılması halinde, manevi tazminat açısından avukatlık ücreti ayrı bir alan olarak hükmedilmektedir. 
 5. Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından avukatlık ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.

Tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetlerinde vekalet ücreti hesaplama ile ilgili aşağıdaki hususlar dikkate alınmaktadır. 

 1. Tüketici lehine sonuçlanan tüketici hakem heyetlerinin kararlarına karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, ilgili tarifenin 3’uncu kısmı gereğince vekâlet ücretine hükmedilmektedir. 
 2. Avukat aracılığı ile tüketici hakem heyetlerinde takip edilen işlerde, avukat ile müvekkili arasında çıkma ihtimali olan uyuşmazlıklarda bu Tarifenin 1’ıncı kısım 2’ıncı bölümünün tüketici hakem heyetlerine ilişkin kuralı uygulanmaktadır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ceza davalarında vekalet ücreti hesaplama işlemlerinde aşağıdaki hususlara göre ücret takdir edilmektedir. 

 1. Mahkumiyet ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş ise Kamu davasına katılım nedeniyle, vekili bulunan katılan lehine bu tarifenin 2’ıncı kısmının 2’ıncı bölümünde öngörülen avukatlık ücreti sanığa yükletilmektedir.
 2. Ceza hükmü taşıyan özel kararname, tüzük ve kanunlara göre sadece para cezasına hükmedilen davalarda yazımızda bahsi geçen tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmedilen para cezası miktarını geçememektedir.
 3. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun (4/12/2004 tarihli) 141 ve devamı md’lerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılmış olan başvurularda, ilgili Tarifenin 3’uncu kısmına göre avukatlık ücretine hükmedilmektedir. Hükmedilecek bu ücret 2’ıncı kısmın 2’ıncı bölümünün 8’ıncı sırasındaki ücretten az, 12’ıncı sıra numarasındaki ücretten fazla olamamaktadır. 
 4. Beraat etmiş olan ve kendisini vekil temsil eden sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilmektedir. 
 5. Ceza mahkemelerinde görülen aşağıda belirtilen hususlar gibi başvuruların kabul edilmesi ya da ilk derece mahkemesinin kararına yapılmış olan bir itiraz üzerine, ilk derece mahkemesi kararlarının kaldırılması durumunda işlerin duruşmasız ya da duruşmalı olmasına göre 2’ıncı kısım 1’ıncı bölüm birinci sıradaki iş için belirlenen şekilde avukatlık ücretine hükmedilmektedir. Fakat başvuru konusu idari para cezasının tutarı ilgili tarifenin 2’ıncı kısım 1’ıncı bölüm birinci sıradaki iş nedeniyle belirlenen maktu ücretin altındaysa idari para cezası kadar avukatlık ücretine hükmedilmektedir. 
 • Tekzip, 
 • İnternet yayın içeriğinden çıkarma, 
 • İdari para cezalarına itiraz 
Vekalet Ücreti Hesaplama 2022
Vekalet Ücreti Hesaplama 2022

Vekalet Ücreti Hesaplama 2023

Vekalet Ücreti Hesaplama işlemleri için her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen tarife koşulları kullanılmaktadır. Bu tarife de belirlenen alt ve üst sınırlar avukat ve müvekkil arasında gerçekleştirilen resmi sözleşmede bağlayıcıdır. Avukatlık vekalet ücretinin bu ve alt ve üst sınırlar dahilinde belirlenmesi gerekmektedir. Vekalet ücreti hesaplama işlemi avukatların ve büroların belirlemiş oldukları prensiplere göre bu sınırlar dahilinde farklılık gösterebilmektedir. Vekalet Ücreti Hesaplama 2023 yılı için ne kadar diye merek edenler TBB tarafından belirlenen tarifeye göz atarak bilgi sahibi olabilmektedir. 

Vekalet-Ücreti-Hesaplama-Nasıl-Yapılır
Vekalet-Ücreti-Hesaplama-Nasıl-Yapılır

Vekalet Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Avukatlık ücreti olarak da bilinen vekalet ücreti genel olarak yukarıda da detaylı olarak açıklanan tarifelere göre belirlenmektedir. Ancak avukatlar tarafından farklı fiyatlar belirlenmesi de muhtemeldir. Vekalet ücreti hesaplamanın nasıl yapılacağına dair online pek çok hizmet bulmak mümkündür. Ancak online hesaplamalar kişiler için sadece bir fikir sunmaktadır. Her dava için alınacak ücretin farklı olması normaldir. Özellikle vekalet ücretinin belirlenmesinde dava türü, davanın süresi, avukatın göstereceği çaba, tecrübe ve yetkinlik önemli bir etken olarak bilinmektedir. Belirlenecek vekalet ücreti avukat ve müvekkil arasında yapılan sözleşmede belirlenmektedir. 

Vekalet ücreti hesaplama tutarlarını aşağıdaki hususlar etkilemektedir.

 • Tarife yılı,
 • İş türü,
 • Mahkeme alanı, 

Vekaletnamelerde konu olan konulardan bazıları aşağıdaki yer almaktadır.

 • Tapu işlemleri, 
 • Alım satım işlemleri, 
 • İntikal işlemleri, 
 • Genel vekaletname, 
 • Veraset işlemleri

Vekaletnameler noterde hazırlanmakta ve vekaletnamede şartlar belirlenmektedir. Belirlenen şartlar dışında hareket edilmemektedir. Böylelikle herhangi bir suistimal oluşması engellenmektedir. Güven iki taraf içinde önemlidir. Bu kapsamda yapılan sözleşmelerde karşılıklı olarak avukat ve müvekkil güvenliği sağlanmaktadır. 

En basit haliyle vekalet ücreti hesaplama tarifelere göre yapılabilmektedir. Özellikle para olmayan ve para olarak değerlendirilemeyen bir husus ile ilgili alınan hukuki hizmetlerde tarifeler daha sık kullanılmaktadır.  2023 yılı Avukatlık vekalet ücreti tarifesine göre ücretlere ilişkin başlıklar ve ücret bilgileri aşağıda sıralanmaktadır.

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hizmetler İçin Ödenecek Ücret

 1. İlk bir saate kadar büroda söz danışma ücreti 2.300,00  TL’dir. İlk saat sonrası takip eden her saat için ise 1.300,00 TL alınmaktadır.
 2. İlk bir saate kadar çağrı üzerine gidilen yerde danışma ücreti 4.800,00 TL’dir. İlk saat bittikten sonra her saat için ise 2.300,00 TL talep edilmektedir. 
 3. Yazılı bir danışma talebinde ilk bir saat için 4.800,00 TL ücret alınmaktadır. Takip eden her saat için ise 2.300,00 TL ücret oluşmaktadır. 
 4. Protesto, ihbarname, ihtarname ve her türlü yazılı dilekçe yazılması işlemleri için 3.600,00 TL tahsil edilmektedir. 
 5. Sözleşmelerin ve benzeri belgelerin hazırlanması belge türüne göre farklılık göstermektedir. 
  1. Kira sözleşmesi ve benzeri belgeler için tarifeye göre 4.400,00 TL 
  2. Vasiyetname, tüzük, yönetmelik, vakıf senedi, miras sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanması için söz konusu ücret 19.000,00 TL
  3. Şirket ana sözleşmesi, şirket birleşmesi ve devir vb. ticari işler ile ilgili sözleşmeler için belirlenen ücret 11.400,00 TL

İş Takibi Konusundaki Hukuki Destekler İçin Ödenecek Ücret

 1. Belgesiz bir işlemin belgelendirmesi, bir belge örneğinin çıkarılması veya ödeme aşamasındaki bir ödemenin tahsili işlemleri için tarifede belirlenen ücret 3.800,00 TL’dir.
 2. a) Bir hak ile ilgili doğum, tespit, tescil, nakil, değiştirilme, sona erdirme ya da korunma gibi amaçlarla yapılan destekler için 6.300,00 TL ücret talep edilebilmektedir. 
 1. b) İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışılan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için 1.300,00
 1. Tacirlerin yani tüzel kişilerin ana sözleşmelerinin onayı, ruhsat ve imtiyazların alınması, devredilmesi ve TC vatandaşlığına kabul gibi işlemler için 31.900,00 TL 
 2. Vergi uzlaşma komisyonlarında takibi yapılan işler için 12.900,00 TL
 3. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen duruşmasız işlerde 63.300,00 TL, duruşmalı işlerde ise 109.400,00 TL’dir. 
 4. 6502 sayılı Kanunun 70. maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla il ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardımlar Avukatlık Ücret Tarifesinin 3. kısmına göre belirlenir. Ancak 3. kısma göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise asıl alacağı geçmemek kaydıyla 3.200,00 TL’dir. 

1136 Sayılı Kanunun 35. Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

 1. Yapı kooperatiflerinde 10.500,00 TL’dir.
 2. Anonim şirketlerde 15.800,00 TL’dir. 
 3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Söz1eşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti 15.800,00 TL’dir. 

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

 1. Süren bir davada olmamak şartı ile ihtiyatı tedbir, ihtiyati haciz, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenme işlemleri duruşmasız ise 4.700,00 TL’dir. Duruşma var ise vekalet ücreti 5.900,00 TL’dir. 
 2. Ortaklığın giderilmesi adına satış memurluğunda yapılacak olan işlerin takibi için 7.600,00 TL’dir. Taksim davaları ve ortaklığın giderilmesi için ücret 4.255,00 TL iken vergi mahkemelerindeki dava işlerin takibi için duruşmasız ise 10.500,00 TL, duruşma var ise 20.900,00 TL vekalet ücreti ortaya çıkmaktadır. 
 3. Tüketici Mahkemelerinde bakılan kredi taksitleri veya faizinin uyarlanması davaları için vekalet ücreti 8.700,00 TL’dir. 

Diğer durumlar ve özel koşullarda ortaya çıkacak vekalet ücretleri ile ilgili aşağıda açıklamalar yapılmaktadır.

İcra Vekalet Ücreti

Vekalet ücretleri maktu ve nispi olarak hesaplanmaktadır. İcra vekalet ücreti nispi vekalet ücretine göre hesaplanmaktadır. Genellikle konusu para ile ölçülebilen işlerde nispi vekalet ücreti belirlenmektedir. Bu oranlar her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen tarifede açıklanmaktadır. Belirlenen bu oranlar asıl alacak arttıkça düşmektedir. 

Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde sunulan hizmetler ve konusu para ve para ile değerlendirilebilen hukuki destekler için ödenecek yasal vekalet ücreti 2023 yılı için asgari olarak aşağıdaki şekildedir. 

 • İlk 40.000,00 TL için % 15,00
 • Sonrasında gelen 50.000,00 TL için % 13,00
 • Sonrasında gelen 90.000,00 TL için % 9,50
 • Sonrasında gelen 250.000,00 TL için % 7,00
 • Sonrasında gelen 620,000,00 TL için % 5,00
 • Sonrasında gelen 775.000,00 TL için % 3,00
 • Sonrasında gelen 1,275.000,00 TL için % 1,80
 • 3.100.000,00 TL’den yukarısı için % 1,00

Yukarıda belirtilen oranlar baz alınarak bir hesaplama yapmak konunun daha net anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. 200.000,00 TL bedelli alacak için yapılması gereken hesaplama aşağıdaki gibidir. 

İlk 40.000,00 TL si için %15 = 6.000,00 TL

Sonrasında gelen 50.000,00 TL si için %13 = 6,500,00 TL

Sonrasında gelen 90.000,00 TL si için %9,5 = 8.550,00 TL

Kalan 20.000,00 TL İçin %7= 1,400,00 TL

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret ile ilgili kısımlar Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11’ıncı maddesinde açıklanmaktadır. İlgili maddede aşağıdaki hususlar yer almaktadır. 

 1. Vekalet Ücreti Hesaplama işlemi eğer İcra ve İflas Müdürlüklerinde gerçekleştirilen hukuki desteklerle ilgili ise takip işlemleri sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemler içindir. Konusu para veya para ile değerlendirilebilen işlemler ise avukatlık ücreti Türkiye Barolar Birliği’nce açıklanan tarifenin 3.kısmında yer almaktadır. Takip miktarı 6.000,00 TL’ye kadar olan icra takiplerindeki avukatlık ücreti, bahsi geçen tarifenin ikinci kısmın ikinci bölümünde yer alan icra dairelerindeki takipler için belirlenen maktu ücrettir. Fakat belirlenen bu ücret, asıl alacağı geçememektedir. 
 2. Avukata tam ücret ödenen durumlarda biri Aciz belgesi alınmasıdır, çünkü bu işlem takibi sonuçlandıran işlemlerdendir.
 3. Bu tarife gereğince icra mahkemelerinde duruşma yapılırsa ayrıca avukatlık ücretine de hükmedilmektedir. Bu hususa dair ücret yazımızda bahsi geçen tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yer alan 2 ve 3 sura numaralarında belirtilen iş ve davalar ile ilgili hukuki yardımlara ilişkindir. Bu tarifenin 3.kısmına göre belirlenecek ücret bu sıra numaralarında belirtilen tutarı geçmemelidir. Fakat içre mahkemelerinde açılmış bulunan istihkak davalarında, 3’uncu kısım gereğince hesaplanan avukatlık ücreti hükmedilecektir. 
 4. Bahsi geçen tarife göre ücretin dörtte üçünün takdiri borçlunun ödeme süresi içinde borcunu ödemesi ile olmaktadır. Maktu ücret ödenmesi gerekli işlerde bu hüküm uygulanmaktadır. 
 5. Tahliye ile ilgili icra takip işlemlerinde ilgili tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde açıklanan maktu ücret hükmedilmektedir. Yine borçlu ödeme süresinde borcunu öder ise bu tarifeye göre belirlenen ücretin dörtte üçüne takdir edilmektedir. 
 6. Borçlu vekili olarak icra müdürlüklerinde takip edilen işlerde taraflar kendi arasında akdi vekalet ücreti hesaplama yapmadıysa ya da hesaplayarak kararlaştırdıkları avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı durumlarda, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmünce çözülmesinde avukatlık ücreti, ilgili  tarifenin 2’ıncı kısım 2’ıncı bölümünde icra müdürlüklerinde gerçekleştirilen takip işlemleri için belirlenen maktu ücret olup, fakat takdir edilen ücret asıl alacağı geçemez.
Vekalet Ucreti Hesaplama Yapilirken Dikkat Edilmesi Gerekilenler
Vekalet-Ücreti-Hesaplama-Nasıl-Yapılır

Vekalet Ücreti Hesaplama Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler?

Genel olarak avukatlık ücretleri müvekkil ve avukat arasında kararlaştırılabilmektedir. Her yıl Barolar Birliği tarafından belirlenen ve Resmi Gazete ’de tebliğ edilen ücretin altında bir rakam belirlenememelidir.  Vekalet ücretinin haricinde haklı olan tarafa karşı taraf tarafından yükletilecek vekalet ücreti de söz konusu olabilmektedir. 

Vekalet-Ücreti-Ne-Kadar
Vekalet-Ücreti-Ne-Kadar

Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Vekalet ücreti konusu para olan ve para olmayan durumlara göre farklılıklar göstermektedir. Konusu para olmayan vekalet ücretlerinde matbu vekalet ücreti kullanılmasına rağmen konusu para olan davalarda nispi vekalet ücreti hesaplama yapılmakta ve rakama göre vekalet ücreti hesaplama değişmektedir. Özellikle konusu para ile ifade edilebilen davaların hesaplamalarının yapılmasına imkân tanıyan sayfalara online olarak ulaşmak mümkündür. Ayrıca hukuki hizmet alınan avukatlar ve bürolar vekalet ücreti hesaplamalarını nasıl yaptıklarını müvekkillerine açıklamaktadır. 

YouTube video

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

 1. İcra Dairelerinde gerçekleştirilen takip işlemleri için 3.600,00 TL,
 2. İcra Mahkemelerinde gerçekleştirilen takip işlemleri için 4.200,00 TL,
 3. İcra Mahkemelerinde gerçekleştirilen dava ve duruşmalı takip işlemleri için 6.800,00 TL,
 4. Tahliyeye ilişkin icra takip işlemleri için 7.400,00 TL,
 5. İcra Mahkemelerinde takibi yapılan ceza işleri için 5.600,00 TL,
 6. Ceza soruşturma evresinde takibi yapılan işler için 5.300,00 TL,
 7. Sulh Hukuk Mahkemelerinde gerçekleştirilen takip işlemleri için 10.700,00 TL,
 8. Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde gerçekleştirilen davalar için 8.000,00 TL,
 9. Asliye Mahkemelerinde görülen davaların takibi için 17.900,00 TL
 10. Tüketici Mahkemelerinde görülen davaların takibi için 9.000,00 TL
 11. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde görülen davaların takibi için 25.500,00
 12. Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davaların takibi için 29.800,00
 13. Çocuk Mahkemelerinde görülen davaların takibi için 17.00,00
 14. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davaların takibi için 10.250,00
 15. Askerlik Kanunları uyarınca Disiplin Kurullarında görülen davaların takibi için 11.700,00
 16. İdare ve Vergi Mahkemelerinde görülen davaların takibi için duruşmasız ise 10.500,00 TL iken duruşma varsa ücret 32.000,00 TL’die. 
 17. Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde gerçekleştirilen işlerin takip işlemlerinde dava ilk derecede görülüyorsa 16.500,00 TL iken dava istinaf yolu ise görülüyorsa yapılan işler için ücret 10.200,00 TL’dir. Birden fazla durulması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken ve istinaf yolu ile görülen bir davada ücret 20.400,00 TL’dir. 
 18. Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için duruşmasız ise 17.100,00  TL belirlenirken, duruşma varsa 32.000,00 TL ücret belirlenmiştir. 
 19. Yargıtay’da görülen hesap yargılamaları için 32.000,00
 20. Danıştay’da görülen hesap yargılamaları için duruşmasız ise 17.100,00 TL, duruşma varsa 34.200,00 TL
 21. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay ‘da temyiz yolu ile gerçekleştirilen hizmetlerin duruşması için 17.100,00 TL, 
 22. Uyuşmazlık Mahkemesinde görülen davalar için 19.800,00 TL,
 23. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işlemlerde, yüce divan sıfatıyla görülen davalar için 67.700,00 TL, bireysel başvurularda duruşma varsa 18.800,00 TL, duruşmasız ise 37.600,00 TL, diğer dava ve işler i.in 38.800,00 TL ücret belirlenmiştir. 
 24. Yüce divan sıfatıyla bakılan davalar için 67.700,00 TL,
Reddedilen-Miktar-Üzerinden-Vekalet-Ücreti-Hesaplama
Reddedilen-Miktar-Üzerinden-Vekalet-Ücreti-Hesaplama

Reddedilen Miktar Üzerinden Vekalet Ücreti Hesaplama

Reddedilen miktar üzerinden vekalet ücreti hesaplama işlemlerinde 2 husus önemlidir. Bunlar;

 1. Reddedilen miktar vekalet ücreti, kabul edilen tutar vekalet ücretinden fazla olamamaktadır.
 2. Dava tamamen reddedilir ise tamamı üzerinden karşı vekalet ücreti çıkmaktadır.

Yetkisizlik, Görevsizlik, husumet veya dava ön şartlarının yokluğu nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret durumu bahsi geçen tarifenin 7.maddesinde açıklanmaktadır. Bu maddeye göre; 

 1. Davanın nakli, davanın açılmamış sayılması, görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda Ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar ilgili tarifede yazılı ücretin yarısına hükmolunmaktadır. Ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra karar verilmesi durumunda ise tamamına hükmolunur. Bu durumlarda davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmedilecek avukatlık ücreti, tarifenin 2’ıncı kısmının 2’ıncı bölümünde yazılı miktarları geçememektedir. 
 2. Davanın dinlenebilmesi adına kanunlarda belirlenen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet sebebiyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın açıldığı mahkemeye göre bu Tarifenin 2’ıncı kısmının 2’ıncı bölümünde yazılı miktarları geçmemek şartıyla 3’uncu kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmedilmektedir. 
 3. Kanunlar gereğince aşağıda belirtilen nedenler sebebiyle verilen tüm gönderme kararları, görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde avukatlık ücretine hükmedilememektedir. 
 • Gönderme, 
 • Yeni mahkemeler kurulması, 
 • İş bölümü itirazı 

Vekalet Ücreti Hesaplama işin niteliği, önemi, davanın süresi ile birlikte özellikle avukatın emeği ve çabası göz önünde bulunmaktadır. Ancak avukatlık ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen rakamdan ve 3 katından fazla olamamaktadır.

Kaynakça

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler