Araç Değer Kaybı Kararları – Emsal, Yargıtay, Anayasa, Danıştay, Mahkeme

Araç Değer Kaybı Kararları

Araç değer kaybı kararları; Yargıtay, Mahkemeler, Danıştay ve Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından verilmektedir. Birçok dava da emsal niteliği taşıyan araç değer kaybı kararları yol göstermektedir. Sigortalı araç sahipleri kazaya karışan araçlarının piyasadaki düşüşlerinin karşılanmasını talep etmektedir. Kanun ve yönetmeliklerce mağdur konumdaki tanınan bu hak merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Araç Değer Kaybı Kararları (Emsal- Yargıtay-Mahkeme-Anayasa-Danıştay)

Araç değer kaybı, kazaya karışan araçların bakım ve onarım gördükten sonra ikinci el piyasasındaki düşüşe denilmektedir. Araç değer kaybı tazminatı trafik sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Araç değer kaybı hesaplama bilirkişiler tarafından yapılmaktadır. Hesaplama da ise birçok faktöre dikkat edilmektedir. Aynı zamanda araç değer kaybı tazminatının ödenmesi için birçok şartın sağlanması ve sigorta şirketine araç değer kaybı dilekçesi ile başvuru yapılmalıdır.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/5661 Sayılı Kararında araç değer kaybının tanımını ifade etmiştir;

‘Kaza yapan ve onarılan bir aracın değerindeki düşüşe “araç değer kaybı” denilmektedir. Yargıtay, araç değer kaybını şu şekilde tanımlamaktadır; değer kaybı zararı, aracın olay tarihindeki hasar değeriyle hasarı giderildikten sonra (tamir edilmiş hali ile) edeceği değer arasındaki farktan ibarettir’.

Araç Değer Kaybı Mahkeme Kararları
Araç Değer Kaybı Mahkeme Kararları

Araç Değer Kaybı Mahkeme Kararları

21. Hukuk Dairesi 09.12.2021 Tarihli 2019/1723 Esas Numaralı, 2021/1502 Sayılı Kararı’nı Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde Araç Değer Kaybı Tazminatı davasında vermiştir. Araç değer kaybı tazminatı davasının İlk Derece Mahkemesi Kararı;

İlk Derece Mahkemesi Kararı

Mahkemece, dava konusu kazanın oluşumunda davalı araç sürücüsünün %30 oranında kusurlu bulunduğu, davalı Sigorta A.Ş.’nin sigorta poliçesindeki miktarla ve sigortalısının kusuru oranıyla sınırlı olmak üzere sorumlu olduğunu, kaza tespit tutanağını düzenleyen görevliler ve davalıların şüpheleri dışında tıbbı olarak davacı araç sürücüsünün alkollü olduğunu kanıtlar nitelikte delil bulunmadığı, davalı Sigorta A.Ş.’nin, diğer davalıların kusur oranları da gözetildiğinde sorumlu bulunduğu, yargılama aşamasında alınan bilirkişi raporuyla davacıya ait araçta 9.978,48 TL hasar, 6.134,52 TL değer kaybı oluştuğu, kusur oranları gözetilerek davanın kısmen kabulünün gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne,

2.993,54 TL hasar bedelinin davalılardan kaza tarihi olan 27/02/2016 tarihinden itibaren, davalı Sigorta A.Ş.’den dava tarihi olan 18/04/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müteselsilen tahsiline, 6.984,93 TL hasar bedelinin davalı Sigorta A.Ş.’den dava tarihi olan 18/04/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacıya verilmesine, 1.840,35 TL değer kaybının davalılardan kaza tarihi olan 27/02/2016 tarihinden itibaren, davalı Sigorta A.Ş.’den dava tarihi olan 18/04/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

Araç değer kaybı İlk Derece Mahkemesi Kararının ve davanın tüm bilgilerine ulaşabilmek için tıklayınız.

Anayasa Mahkemesi Araç Değer Kaybı Kararı
Anayasa Mahkemesi Araç Değer Kaybı Kararı

Anayasa Mahkemesi Araç Değer Kaybı Kararı 

Ticaret Mahkemesinde görülen araç değer kaybı kararlarından olan 4. Hukuk Dairesi 2021/21252 Esas Numaralı 2022/5913 Sayılı Kararı:

‘Somut olayda trafik kazası 4.10.2019 tarihinde meydana gelmiştir. Davalıya zorunlu trafik sigortalı aracın poliçesinin teminat başlangıç ve bitiş tarihleri 9.1.2019-9.1.2020 olup dava 23.12.2019 tarihinde açılmıştır. Mahkemece makine mühendisinden aldırılan bilirkişi raporunda değer kaybı için seçenekli hesaplama yapılmış, hükmün gerekçesinde kaza ve poliçe başlangıç tarihi dikkate alındığında Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları ekine göre değerlendirme yapan seçeneğe itibar edilerek 6.10.2020 tarihinde davanın reddine karar verilmiştir.

Yerel mahkemenin karar tarihi gözetildiğinde, Anayasa Mahkemesi’nin 17.7.2020 tarihinde 2019/40 E-202/40 K. sayılı kararı ile Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. maddesinin birinci cümlesinde yer alan “…ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda…” ibaresi ile ikinci cümlesindeki “…ve genel şartlarda…” ibaresinin ve 92. maddesinin (i) bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiş olması nedeniyle zarar ve zarar kapsamının 2918 sayılı KTK.nın ve 6098 sayılı TBK.nın haksız fiile ilişkin hükümlerine ve Yargıtay uygulamalarına göre belirlenmesi gerekmektedir.

Zira uygulanması gereken bir kanun hükmünün, hüküm kesinleşmeden önce Anayasa Mahkemesi’nce iptaline karar verilirse, usuli kazanılmış hakka göre değil, Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra oluşan yeni duruma göre karar verilebilecektir. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonucu oluşan durumun eldeki maddi anlamda kesinleşmemiş ve derdest olan davaya da uygulanması zorunludur.

Yargıtay uygulamasına göre değer kaybı, aracın trafik kazası sonucu hasarlanıp onarılmasından sonraki değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka ilişkin olup, araçtaki değer kaybı belirlenirken, aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki 2. el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınmaktadır. Dolayısıyla mahkemece AYM’nin iptal kararı sonrasında verilen 6.10.2020 tarihli kararda bilirkişi raporunda Yargıtay uygulamasına göre hesaplama yapan seçenek yerine, genel şartlara göre hesaplama yapan seçeneğin hükme esas alınması doğru olmayıp 6100 sayılı HMK’nın 363. maddesi gereği kanun yararına bozma isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

2021/21252 Esas Numaralı 2022/5913 Sayılı Kararın tümüne ulaşabilmek için tıklayınız.

Araç Değer Kaybı AYM İptal Kararı
Araç Değer Kaybı AYM İptal Kararı

Araç Değer Kaybı AYM İptal Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.12.2022 Tarihinde 2021/82 Esas Numaralı dosyada;

‘2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. Maddesinin birinci fıkrasına eklenen ikinci cümle ve 7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18. Maddesini Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle iptaline karar vermiştir.

6098 sayılı Kanun’a göre hesaplanan değer kaybı, destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminatlarının dava konusu kurallara göre hesaplanan değer kaybı, destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminatlarından yüksek bir miktara tekabül etmesi hâlinde üçüncü kişinin zararının, bu zararı teminat altına alması için öngörülmüş olan zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında karşılanamaması söz konusu olabilecektir. Bu durum zarar gören kişi aleyhine sonuç doğuracak ve kara yolu zorunlu trafik sigortasının öngörülmesinin temelinde yatan mağdurun gerçek zararının karşılanması amacıyla bağdaşmayacaktır.

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralların Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptallerine karar vermiştir’.

Anayasa Mahkemesi 29.12.2022 Tarihinde 2021/82 Esas Numaralı dosyasındaki araç değer kaybı kararlarının tümüne ulaşabilmek için tıklayınız.

Araç Değer Kaybı Yargıtay Kararı
Araç Değer Kaybı Yargıtay Kararı

Araç Değer Kaybı Yargıtay Kararı

Araç değer kaybı kararlarına bir diğer örnek Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 15.11.2017 Tarihli, 2016/19642 Esas Numaralı 2017/10599 Sayılı Karardır:

“…Araçta meydana gelen değer kaybının; aracın serbest piyasa koşullarına göre kaza tarihi itibariyle hasarsız haldeki ikinci el rayiç değeri ile aracın yaşı, özellikleri, hasar miktarı ve hasarlı kısımların özelliği ve daha önce karışmış olduğu kazada dikkate alınarak kazadan sonraki onarılmış halinin rayiç değeri tespit edilip bu iki miktar arasındaki azalmaya (farka) göre hesaplanması gerekir. Bu durumda mahkemece yukarda açıklanan ilkeler ışığında araçtaki değer kaybının tespiti hususunda yeniden bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yetersiz bilirkişi raporu benimsenerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir…”

Araç Değer Kaybına İlişkin Yargıtay Kararları

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 11.06.2019 T. 2016/18131 E. ve 2019/7360 K. sayılı ilamında şu şekilde belirtilmiştir:

“Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş piyasa değeri ile onarılmış haldeki piyasa değeri arasındaki fark kriteri esas alınmaktadır. Hükme esas alınan raporlarda bu kritere göre hesaplama yapılmadığı anlaşılmakla, dosyadaki fotoğraflar, kaza tespit tutanağı ve tüm belgeler incelenerek, aracın modeli, yaşı, hasarın ağırlığı, boyanmış olan yerler ve hasarlı bölgelerin özelliği nazara alınıp, aracın kaza öncesi ikinci el piyasa rayiç değeri ile tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farkın değer kaybını göstereceği ilkesine göre değer kaybının tespiti için yeniden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi de doğru görülmemiştir.”

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Araç Değer Kaybı Kararları

Araç değer kaybı karalarının emsal nitelikte olduğu hukuk dairelerinden biride en fazla Yargıtay 4. Hukuk Dairesidir. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi araç değer kaybı kararlarının emsal niteliği taşıyan bir kararı da 2021/2451 Esas Numaralı, 2021/4771 Karar Sayılı İlamıdır:

“Araçta meydana gelen değer kaybının; aracın serbest piyasa koşullarına göre kaza tarihi itibariyle hasarsız haldeki ikinci el rayiç değeri ile aracın yaşı, özellikleri, hasar miktarı ve hasarlı kısımların özelliği ve daha önce karışmış olduğu kaza da dikkate alınarak kazadan sonraki onarılmış halinin rayiç değeri tespit edilip bu iki miktar arasındaki azalmaya göre hesaplanması gerektiği” Şeklinde belirtmiştir’.

Reel Değer Kaybı Yargıtay Kararları

Araç değer kaybı tazminatı için zamanaşımı süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Zamanaşımı süresi için Karayolları Trafik Kanunu 109. Maddesinde kullanılan ifadeler: ‘Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar’ şeklindedir.

Reel değer kaybı hesaplamalarında aracın bakım ve onarım gördüğü zamandaki değerlerine bakılarak hesaplama yapılmaktadır. Örneğin trafik kazası 2021 Mart ayında gerçekleşmiştir. Ancak kazazede araç değer kaybı tazminatını 2022 Mayıs ayında talep etmiştir. Gerçekleşen bu kazada araç değer kaybı tazminatı hesaplamasında 2021 Mart ayındaki güncel fiyatlara dikkat edilmektedir.

Araç Değer Kaybı Yargıtay Kararı 2022

Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin emsal araç değer kaybı kararlarından; 26.01.2022 2021/19625 Esas Numaralı 2022/982 Kararı:

‘Somut olayda iki taraflı trafik kazasında davacı malik, karşı aracın zorunlu trafik sigortacısı olan davalı … Sigorta A.Ş.’den 9.031,00 TL değer kaybı, karşı aracın ihtiyari mali mesuliyet sigortacısı olan davalı … Sigorta A.Ş.’den ise 1.969,00 TL değer kaybı talep etmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının toplam değer kaybı zararı 11.000,00 TL olarak hesaplanmıştır. Karşı aracın zorunlu trafik sigortacısı olan davalı … Sigorta A.Ş. tarafından aynı kaza nedeniyle davacının 19.969,00 TL araç hasar bedelinin karşılandığı anlaşılmıştır.

29/11/2015 kaza tarihi itibariyle araç başına maddi zarar zorunlu trafik sigorta poliçe limiti 29.000,00 TL’dir. Davalı … Sigorta A.Ş. 19.969,00 TL hasar bedeli ödediğinden, bakiye poliçe limiti 9.031,00 TL’dir. Dolayısıyla toplam değer kaybı zararı olan 11.000,00 TL’den 9.031,00 TL düşüldüğünde davacının zorunlu trafik sigortası poliçe limitini aşan bakiye 1.969,00 TL değer kaybı zararı kalmaktadır. İhtiyari mali sorumluluk sigorta poliçesinde kaza başına maddi ihtiyari mali sorumluluk limiti 50.000,00 TL’dir.

Bu durumda mahkemece davacının 9.031,00 TL üzerinde kalan değer kaybı zararı için zorunlu trafik sigorta poliçe limiti dolduğundan, aşan 1.969,00 TL değer kaybı zararı için ihtiyari mali sorumluluk sigortacısı olan diğer davalı … Sigorta A.Ş. yönünden de davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davalı … Sigorta A.Ş. sanki davacının aracının kasko sigortacısı imiş gibi, değer kaybından sorumlu olmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından, 6100 Sayılı HMK’nun geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK’nun 429. maddesi gereği kanun yararına bozma isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

Kararın tümünü PDF halinde indirmek için tıklayınız.

Araç Değer Kaybı Emsal Karar
Araç Değer Kaybı Emsal Karar

Araç Değer Kaybı Emsal Karar

Araç değer kaybı kararlarına örnek bir karar da Yargıtay Hukuk Genel Kurulundan gelmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017/2049 E. 2021/771 K. Sayılı ilamında; 

“Kazanın oluş şekline göre değişkenlik göstermekle birlikte, kazalı bir araçta hayatın olağan akışına göre değer kaybı oluşacağı muhakkaktır. Kazalı bir araçta değer kaybı oluşup oluşmadığı veya oluşan değer kaybının miktarı; aracın modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi, hasarın nitelik ve niceliği vs. gibi hususlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Değer kaybı; bahsedilen kriterler göz önüne alınarak, aracın hasarsız hâliyle ve kaza tarihi itibariyle serbest piyasadaki ikinci el piyasa rayiç değeri ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki hâline göre serbest piyasadaki ikinci el piyasa değeri arasındaki farkın tespit edilmesiyle bulunur.” şeklinde belirtmiştir.

Araç Değer Kaybı Danıştay Kararı
Araç Değer Kaybı Danıştay Kararı

Araç Değer Kaybı Danıştay Kararı

Danıştay 15. Daire Başkanlığı 04.10.2016 Tarihinde 2015/6014 Esas Numaralı davada emsal araç değer kaybı kararlarından birini vermiştir. İdare Mahkemesinde görülen Yürütmenin Durdurulması Talebi olan davada verilen karar;

 Orijinal parça yerine takılacak parçalar nedeniyle aracın başka yerinde oluşabilecek bozukluk veya hasarların karşılanması hususunda araç sahipleri ile üreticilerin karşı karşıya gelebilir. Orijinal olmayan daha önce kullanılmış ve yıpranmış yedek parçalardan dolayı oluşabilecek güvenlik riskleriyle de karşılaşılması söz konusudur. Çıkma ve sökme parçaların sigorta şirketlerince karşılanan hasar onarımlarında sigortalı ya da mağdur onayı haricinde hiçbir şekilde kullanılmamaları kişi ve kamu yararı gereğidir.

Karar

02.02.2016 tarihli ve 29612 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle dava konusu ibarenin “veya trafik kurallarının ağır kusur ile ihlali sonucunda meydana gelmiş ise” şeklinde değiştirildiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle,2577 sayılı Kanunun27. Maddesindeki koşullar birlikte gerçekleşmiş bulunduğundan, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının “B.2. Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi” başlıklı maddesinin 2.1 fıkrasının ikinci bendinin birinci ve ikinci cümlelerindeki “parça veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça” ibarelerinin ve üçüncü bendinin tamamının,

“B.4. Zarar Görenlerin Haklarının Saklı Tutulması ve Sigortacının Sigortalıya Rücu Hakkı” başlıklı maddesinin (b) bendinde yer alan “veya trafik kurallarının ihlali” ibaresi yönünden yürütmesinin durdurulmasına bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içinde İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz edilebileceğinin taraflara

Danıştay 15. Daire Başkanlığı 04.10.2016 Tarihinde 2015/6014 Esas Numaralı Kararının Tümüne ulaşmak için tıklayınız.

Araç Değer Kaybı İcra

Trafik kazasına karışarak hasar alan araçların değeri geri dönülemez hal alarak; piyasadaki araç değerlerinin altına düşmektedir. Araç ne kadar iyi yapılmış, bakım ve onarımı tamamlanmış olsa bile piyasadaki düşüşüne engel olamamaktadır.

Araç değer kaybı icra takibi; borçlu kişinin yerleşim yerindeki İcra Dairelerinde başlatılmaktadır. İlamsız icra takibi olarak başlatılan bu takipte eksper raporunda belirtilen tutarın ödenmesi talep edilmektedir.

Trafik kazası icra takibi evrakının tebliğ edilmesi zorunludur. Tebliğin ardından 7 gün içerisinde kusurlu taraf ödeme yapabilir veya icra takibine itirazda bulunabilmektedir.

Araç Değer Kaybı Tazminat Davası ve Emsal Kararlar
Araç Değer Kaybı Tazminat Davası ve Emsal Kararlar

Araç Değer Kaybı Tazminat Davası Ve Emsal Kararlar

Araç değer kaybı tazminat davalarında sigorta şirketlerine karşı Asliye Ticaret Mahkeme’sinde açılmaktadır. Bu davalar Mahkeme ve Yargıtay’ın birçok emsal araç değer kaybı kararları ile sonuçlanmaktadır. Verilen araç değer kaybı kararları mağdur durumda olan sigortalı araç sahiplerine fikir vermektedir.

Araç Hasar Tazminatı Yargıtay Kararı

Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin araç değer kaybı kararlarından 202/130 Esas Numaralı dosyasında kararı;

‘Tamamen onarılmış olsa bile kazaya uğrayan araba tahribatın izlerini taşıyacağından onarıldıktan sonra mübadele (rayiç) değerinin olaydan önceki mübadele değerinden az olacağının kabulü gerekir. Aracın onarılmış durumdaki değeri, ne kadar iyi onarılmış olursa olsun kural olarak aynı nitelikteki hiç hasara uğramayan araç değerinden düşüktür ve bu da cari değerinden kaybettirmektedir.

Zararı tazminle yükümlü olan kimse, tazmin borcunu doğuran eylemin meydana gelmesinden önceki durumu iadeye mecburdur. Bu ilke, zarar, ister haksız eylemden doğsun, isterse sözleşmeye aykırı hareketten meydana gelsin, aynen uygulanır’ şeklindedir.

Sigorta Tahkim Komisyonu Araç Değer Kaybı Kararları
Sigorta Tahkim Komisyonu Araç Değer Kaybı Kararları

Sigorta Tahkim Komisyonu Araç Değer Kaybı Kararları 

Sigorta şirketine başvuru yapılmasının ardından 15 günlük süre geçmesi halinde yazılı geri dönüş alınmamış veya ödeme yapılmamış ise Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapılmaktadır. Tahkim Komisyonu ise ortalama 4 ay içerisinde araç değer kaybı kararlarında sonuca ulaşmaktadır.

Sigorta Tahkim Komisyonu araç değer kaybı kararlarının birçoğuna sahiplik yapmaktadır. Sigorta Tahkim Komisyonu’nun araç değer kaybı kararlarına emsal niteliği taşıyacak bir kararı 15.06.2022 Tarih ve 2022/113944 Sayılı Gerekçeli Kararı ve Hakem Kararı:

‘Gerekçeli Karar

Taraflar arasındaki uyuşmazlık kazaya karışan ve başvuru sahibine ait XXXX plakalı XXXX 2014 model araçta meydana gelen değer kaybının bu araca % 100 kusur ile zarar veren XXXX plakalı aracın çarpması neticesi bu aracın trafik poliçesi teminatı içinde olup olmadığı ve miktarı konusundadır. Değer Kaybı Trafik Sigortası Genel Şartlarının A.1 maddesi kapsamında olan aracın gerçek değeri olup teminat dışı hallerden olmadığı gibi A.3 te sayılan teminat dışı hallerden de değildir.

Karar

Yapılan değerlendirmeler ve belirtilen gerekçeler neticesinde; Yapılan değerlendirmeler ve belirtilen gerekçeler neticesinde; 1. Davasının açılmamış sayılmasına, 2. Yapılan masrafların başvuru sahibi üzerinde bırakılmasına, 3. Davalı Sigorta Şirketi vekille temsil edildiğinden, Avukatlık ücreti Asliye Hukuk Mahkemeleri tarifesine göre 5.00TL’nin başvuru sahibi tarafından Sompo Sigorta Şirketi’ne ödenmesine 6456 sayılı Kanun’un 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 18.10.2013 tarihinde yürürlüğe giren değişik on ikinci fıkrasına göre kesin olarak karar verilmiştir’.

Sigorta Tahkim Komisyonu 15.06.2022 Tarih ve 2022/113944 Sayılı Kararının tümüne ulaşabilmek için tıklayınız.

Araç Değer Kaybı Tahkim Kararları

Sigorta Tahkim Komisyonu 26.06.2022 Tarih ve 2022/142506 Sayılı Hakem Kararı;

‘Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep Aleyhine başvuru yapılan Sigorta Şirketi tarafından düzenlenen XXX nolu karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigorta (trafik) poliçesi ile sigortalanmış XXX plakalı aracın 04.08.2021 tarihinde karıştığı kaza sonucu başvuru sahibine ait XXX plakalı araca verdiği hasar nedeniyle oluşan 3.431 TL hasar ve 3.000 TL değer kaybı olmak üzere toplam 6.431 TL tazminatın Sigorta Şirketinden tahsili talebidir.

Karar

1 – Başvurunun KABULÜNE, Başvuru sahibine ait XXX plakalı araçtaki 3.431 TL hasar ve 3.000 TL değer kaybı olmak üzere toplam 6.431 TL tazminatın 10.02.2022 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte XXX SİGORTA A.Ş.’nden alınarak başvuru sahibi XXX ’a ödenmesine,

2 – Başvuru sahibi tarafından ödenen 350 TL başvuru ücreti, 700 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 1.050 TL’sının XXX SİGORTA A.Ş.’nden alınarak başvuru sahibi XXX ’a ödenmesine,

3 – Başvuru sahibi vekille temsil edildiğinden 5.100 TL avukatlık ücretinin XXX SİGORTA A.Ş.’nden alınarak başvuru sahibi XXX ’a ödenmesine, 5684 sayılı Kanunun 30/12. maddesi hükmü gereği, kararın taraflara bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi’.

Sigorta Tahkim Komisyonu 26.06.2022 Tarih ve 2022/142506 Sayılı Hakem Kararının tümüne ulaşabilmek için tıklayınız.

Araç değer kaybı kararlarına başka bir örnek olarak 09.04.2022 Tarih 2022/İHK-16186 Sayılı İtiraz Hakem Heyeti Kararı;

‘Uyuşmazlık Konusu Olay Başvuruya ilişkin uyuşmazlık, Başvuran’a ait 19 X plakalı aracın davalı Sigorta Şirketi tarafından düzenlenen X sayılı Nakliyat Taşıyıcı Sorumluluk Katılım Sigorta Poliçesi kapsamında sorumluluğu temin edilen 41 Y plakalı çekiciyle nakli sırasında, çekiciye bağlı iki katlı otomobil taşıma dorsesinin ikinci katında yer alan paletin Başvuran’a ait aracın tavan bölümünü ezmesi sebebiyle araçta oluşan hasar nedeniyle, şimdilik 100,00 TL (ıslahla 25.000,00 TL) değer kaybının ve 100,00 TL (ıslahla 4.130,00 TL) araç mahrumiyet bedelinin davalıdan tahsili talebinden kaynaklanmaktadır.

Sonuç

Yukarıda açıklanan nedenlere, kararın dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, dosyadaki delillere ve İtiraz Hakem Heyeti’nin takdirine göre; 6.1.-Davalı vekilinin, Uyuşmazlık Hakem Heyeti’nin 13/02/2022 – K-2022/36675 sayılı kararına yapmış olduğu itirazının REDDİNE, 6.2.- İtiraz edenin yapmış olduğu itiraz giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, 6.3.- İş bu İtiraz Hakem Heyeti Kararı’nın 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 436/3’üncü maddesinin 3’üncü bendi çerçevesinde taraflara Sigorta Tahkim Komisyonu aracılığıyla tebliğe çıkartılmasına ve diğer usul işlemlerinin tamamlanması için dosyanın Sigorta Tahkim Komisyonuna tevdiine, Dair; uyuşmazlığın miktarı itibariyle 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30/12’nci maddesi uyarınca kesin olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Sigorta Tahkim Komisyonu araç değer kaybı kararlarından; 09.04.2022 Tarih 2022/İHK-16186 Sayılı İtiraz Hakem Heyeti Kararının tümünü okumak için tıklayınız.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Yargıtay Kararı

Araç değer kaybı tazminatı hesaplamasında bilirkişilerin dikkate aldığı birçok husus bulunmaktadır. Aracın bakım ve onarımının ardından sigorta şirketi tarafından ödenen bu tazminat hesaplamasında;

  • Aracın markası, modeli,
  • Aracın trafiğe çıkış yılı,
  • Aracın kilometresi,
  • Kazadaki kusur oranları,
  • Aracın hasar bedeli dikkate alınmaktadır.

20 Mart 2020 günü 31074 sayılı resmi gazete de yayımlanan araç değer kaybı hesaplama formülü şu şekildedir;

Baz değer kaybı=Aracın rayiç değeri x %19

Total değer kaybı=Baz değer kaybı x hasar boyutu katsayısı x araç km kat sayısı

Araç değer kaybı kararlarında hesaplamaya ilişkin yine birçok Yargıtay kararı bulunmaktadır. Bunlardan birisi Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2021/18000 Esas Numaralı, 2021/5904 Kararıdır;

‘Değer kaybı zararı belirlenirken yapılması gereken, aracın kaza tarihi itibariyle serbest piyasa koşullarına göre hasarsız haldeki 2. el değerinin belirlenmesi ve aracın tamir edilmesinden sonra, aracın yaşı, hasar miktarı ve hasarlı kısımların özelliği dikkate alındığında yine serbest piyasa koşullarında 2. el değerinde ne kadarlık bir azalma olacağının belirlenmesinden ibaret olduğu” Şeklinde belirtmiştir’.

 Araç Değer Kaybı Kararları İlgili Diğer Makalelerimiz:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler