Maddi Hasarlı Trafik Kazası İcra Takibi, İlamsız İcra, İtiraz

Trafik Kazası İcra Takibi

Trafik kazası icra takibi; ilamlı ve ilamsız olarak İcra Dairelerinde başlatılan; trafik kazasından doğan alacakların devlet gücü ile temin edilmesidir. İlamlı icra takibinde mahkeme kararı veya benzer belge talep edilirken; ilamsız icra takiplerinde belgeye ihtiyaç görülmemektedir. Ancak ilamsız icra takibinin sonucunda trafik kazası ilamsız icra takibine itiraz veya icranın durdurulması bulunmaktadır.

Trafik Kazası İcra Takibi

Trafik kazası icra takibi başlatılabilmesi için öncelikle talep türü ve başvurunun yazılı, sözlü veya elektronik ortamdan yapılacağı belirlenmelidir. Trafik kazası icra takibinin başlaması ise harcın ödendiği tarihten itibarendir.

17. Hukuk Dairesi 4.10.2018 Tarihli 2015/15835 Esas Numaralı 2018/8627 Sayılı Kararı’nda:

ÖZET : 

Dava, trafik kazasından kaynaklanan sağlık sigorta poliçe kapsamında ödenen tedavi giderinin rücuen tazmini istemi ile başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Olayda, belgeli tedavi giderlerinden SGK sorumludur. Ancak, dava açıldığı tarihte yürürlükte bulunan anılan yasa gereği belgeli tedavi giderlerinden SGK sorumlu olmasına rağmen SGK aleyhine dava açılmamıştır. Dolayısıyla belgeli tedavi giderleri için SGK davaya dahil edilemeyeceği gibi temyiz eden davalılar ile sigorta şirketi yönünden husumetten ret kararı verilmesi gerekir.

Mahkemece hükme esas alınan raporda bilirkişi tarafından Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğu yönünden SUT kapsamında değerlendirmeye gidilmesi de doğru değildir. Mahkemece tedavi giderlerine dair faturaların hizmet ile uyumlu ve gerekli olup olmadığı konusunda SUT kapsamında bir değerlendirme yapılmaksızın kaza ile illiyet bağı bulunan ve 6111 Sayılı Kanun kapsamında kalan tüm belgeli tedavi giderlerinden Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumlu olacağı dikkate alınması gerekir.

KARAR : 

Davacı vekili, davalıların işleteni, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın karıştığı tek taraflı trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan davacı tarafından sağlık sigorta poliçesi ile sigortalı dava dışı yaralandığını, sigortalının gördüğü tedavi sebebiyle 23.112,46 TL’nin tamamını 08.04.2010 tarihinde ödeyip haklarına halef olduklarını belirterek fazlaya dair haklar saklı kalmak üzere (sigorta şirketinin sorumluluğunun poliçe limitiyle sınırlı olacak şekilde) İcra Müdürlüğü’nün 2011/13588 Sayılı dosyasına haksız olarak yapılan itirazın iptali ile takibin devamını istemiştir.

Davalı şirket ile diğer davalı şirket vekilleri, davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, davanın kısmen kabulüyle İstanbul 8. İcra Müdürlüğü’nün 2011/13588 Sayılı dosyasında takibin 18.205,08 TL asıl alacağa, takip tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte devamına, dahili davalı olarak yer alan SGK’nın itirazın iptali davasında taraf sıfatı bulunmadığından SGK yönünden ayrıca karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş; hüküm, davacı vekili, davalı vekili, katılma yoluyla davalı vekili, süresi dışında davalı … Ve Eğt. Hizm. Tur. Rek. Ve Yay. Teks. Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir’.

Kararın tümünü okumak için tıklayınız.

Trafik Kazası İcra Takibi İtiraz
Trafik Kazası İcra Takibi İtiraz

Trafik Kazası İcra Takibi İtiraz

 • Trafik kazası ilamlı icra takiplerinde itiraz yolu bulunmaz. İcra daireleri borçluya ödeme emri değil icra emri gönderir. Bunun nedeni ise ilamlı icra takiplerinde mahkemelerce verilmiş kararlar bulunmaktadır. 
 • Trafik kazası ilamsız icra takibinde itiraz, ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesinden itibaren ilk 7 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Borçlu, itirazı ödeme emrini gönderen icra dairesi veya icra takibini yapan icra dairesinden sözlü veya yazılı olarak yapmaktadır. İtirazı bu icra dairelerinden farklı bir icra dairesinden gerçekleştiriyor ise borçlu oluşacak masraflardan sorumludur. Yasal süre içerisinde itirazın yapılmaması durumunda ise ödeme kesinleşmektedir. Trafik kazası icra takibi itirazı icra mahkemeleri tarafından onaylanmadığı durumda mahkeme itirazın kaldırılması karasının verebilmektedir. Bu durumda ödeme kesinleşir ve haciz istemi ortaya çıkmaktadır.
 • Borçlu, icra takibini durdurulmuş olması durumunda ise alacaklı 6 ay içerisinde icra dairesine başvurarak itirazın kaldırılmasını talep edebilir. Alacaklının icra takibine itirazına karşı başka bir hakkı ise 1 yıllık süreyi aşmadan genel mahkemelere başvurarak itirazın iptali davasını açabilmektedir.

Trafik kazası icra takibi itirazına ilişkin emsal nitelikte olan birçok Yargıtay kararı bulunmaktadır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2011/17-256 Esas Numaralı, 2011/367 Sayılı Kararı konuya ilişkin emsal örneklerdendir.

‘Dava, Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartlarına dayalı alacağın tahsiline yönelik icra takibine itirazın iptali ve takibin devamı istemine ilişkindir.

Davacı sigorta şirketi vekili, sigortaladıkları aracın neden olduğu trafik kazasında üçüncü kişinin sigorta kurumuna yapılan ödemeleri, sigortalı aracı kullanan ehliyetnamesiz olduğundan ZMSS Genel Şartlarının 4. maddesi uyarınca sigortalayandan rücuan tahsilini talep ettiklerini, ödeme yapılmaması üzerine icra takibine giriştiklerini beyanla borçlu sigortalayanın icra takibine itirazının iptali ile takibin devamını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, üçüncü kişinin sigorta şirketine davacı tarafından kendilerine haber verilmeden ve hiçbir araştırma yapılmadan yapılan ödemeden sorumlu olmadıklarını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Yerel mahkemece, “üçüncü kişide var olduğu anlaşılan bulguların sigortalı aracın neden olduğu trafik kazası ile illiyetinin bulunamadığı” gerekçesiyle davanın reddine dair verilen karar, Özel Dairece yukarıda belirtilen nedenlerle bozulmuş; yerel mahkemece, önceki gerekçe tekrarlanmak suretiyle ilk kararda direnilmesine karar verilmiştir.
Direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmektedir’.

Trafik kazası icra takibi itirazı Yargıtay kararının tümünü okuyabilmek için tıklayınız.

Trafik Kazası İcra İtiraz Dilekçesi

Trafik kazası icra takibi itiraz dilekçesi ödeme emrini gönderen icra dairesine veya takibi yapan icra dairesine tebliğ tarihinden itibaren yasal itiraz süresi içerisinde yazılmaktadır. 

Trafik kazası icra takibine itirazlarda ödenmesi gereken ücret bulunmamaktadır. Ancak borçlu ödeme emrini gönderen veya takibi yapan icra dairesinden farklı bir icra dairesinden yapılıyor ise; itirazın yetkili icra dairesine gönderilmesi için oluşan masraflardan sorumludur.

Yazılacak olan trafik kazası icra takibi itiraz dilekçesi üzerinde hangi icra dairesine olduğu, dosya numarası, ödeme emrinin tebliğ edildiği tarih, itirazın nedeni açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir.

Örnek Trafik Kazası İcra Takibi İtiraz Dilekçesi

T.C … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No: 201 /…Esas

Borca İtiraz Eden
Borçlu Adı ve Soyadı:

Borçlu Vekili Bilgileri: Av. Cuma Ali KOÇ
Adresi: 
Alacaklı Ad-Soyad:
Adresi: 
Tebliğ Tarihi:
 Ödeme emrinin tebliğ edildiği tarih

Konu  : Ödeme emrine itiraz ettiğimizin bildirilmesidir.

AÇIKLAMALAR :
Yukarıda esas numarası yazılı dosyadan müvekkile ilamsız takip yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. Yasal süresi içinde itirazlarımızı sunuyoruz.

Alacaklı olan tarafa müvekkilin herhangi bir borcu yoktur. Bu nedenle takibe, borca, ödeme emrine, faiz oranına ve işlemiş faize, ferilerine açıkça itiraz ediyoruz.

Sonuç ve Talep:
 Açıklanan nedenlerle; icra takibine, ödeme emrine, faize, faiz oranına, borca ve bilcümle ferilerine itiraz etmiş olduğumdan bahisle açılan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/202…


                                                                                                 İtiraz Eden Vekili
                                                                   Av. Cuma Ali KOÇ

Örnek Trafik Kazası İcra Takibi İtiraz Dilekçesi örneği indirmek için tıklayınız.

Trafik Kazası İcra Takibi Yetki

Trafik kazası ilamsız icra takiplerinde genel yetki; icra takibinin hangi icra dairesi işe yapılacağına ilişkindir. Alacaklının; para, teminat ve benzeri alacağına yetkili icra dairesi; icra takibinin başlatıldığı tarihte borçlunun ikametgâh adresinde bulunan icra dairesidir.

Trafik kazası icra takibi yetkisine ilişkin İcra İflas Kanunu ‘İcranın Nereden İsteneceği’ başlıklı 34. Maddesinde açıklama bulunmaktadır:

İlamların icrası her icra dairesinden talep olunabilir. Alacaklı yerleşim yerini değiştirirse takibin yeni yerleşim yerini icra dairesine havalesini isteyebilir.’

Maddi Hasarlı Trafik Kazası İcra Takibi
Maddi Hasarlı Trafik Kazası İcra Takibi

Maddi Hasarlı Trafik Kazası İcra Takibi

Maddi hasarlı trafik kazası sonucunda talep edilen tazminatlar (değer kaybı, araç mahrumiyet bedeli, ticari kazanç kaybı vb.) için herhangi bir icra dairesinden sorumlu kişiye ilamlı veya ilamsız icra takibi başlatılabilir.

Maddi hasarlı trafik kazası icra takibi başlatılması için ilk olarak tazminat tutarının belirlenmesi gerekir. İlamlı icra takibinde tazminat tutarı bilirkişi veya hakim tarafından belirlenip mahkeme kararı aranırken; ilamsız icra takibinde tazminat tutarı eksper raporu, faturalar ve diğer tüm belgeler aracılığı ile belirlenmektedir. 

Başvurunun ardından icra müdürlüğünce sorumlu kişi ya da kişilere ödeme emri göndermektedir. Gönderilen ödeme emri ise itiraz yolu ile ya da ödeme yapılarak kapatılma ile sonuçlanmaktadır.

Araç Değer Kaybı İcra Takibi
Araç Değer Kaybı İcra Takibi

Araç Değer Kaybı İcra Takibi

Araç değer kaybı icra takibi; aracın kaza sonrası bakım ve onarım görmesinin ardından piyasasındaki fiyat düşüşüne istinaden sigorta şirketine başlatılmaktadır. Sigorta şirketi bu tazminatı poliçe limitleri içerisinde ödemekle yükümlüdür. Mağdur araç sahibi ise tazminata ilişkin  icra dairesinde trafik kazası icra takibi başlatabilir. 

Araç değer kaybı icra takibi başlatılmadan önce Araç Değer Kaybı Hesaplama yapılması gerekmektedir. Mağdur araç sahibinin bu süreçte alanında uzman trafik kazası avukatı veya sigorta avukatı ile görüşmesi gerekir.

Araç Değer Kaybı İcra Takibi Emsal Karar

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi  2013/18994 Esas Numaralı, 16.01.2014 Tarihli ve 2014/458 Sayılı Kararı:

‘Karar:

Davacı İçişleri Bakanlığı vekili, Adana Emniyet Müdürlüğüne ait motosikletin davalı polis memuru A. M. sevk ve idaresinde iken 10.6.2005 tarihinde diğer davalı F.Ö.’ün sürücüsü olduğu araçla çarpıştığını, tespit raporuna göre hasar, değer kaybı ve ikame araç bedeli zararı bulunduğunu ileri sürerek, şimdilik toplam 15.571,71 TL’nin davalılardan kusurları nispetinde tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, ıslah dilekçesi ile 16.649,84 TL hasar, 4.000 TL değer kaybı, 750 TL kazanç kaybı olmak üzere toplam 21.339,84 TL’nin olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsilini istemiştir.

 Birleştirilen 2011/559 E. sayılı davada, davacı İçişleri Bakanlığı vekili, Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru A. M. tarafından 10.6.2005 tarihli trafik kazasında yaralanması sebebiyle hazine aleyhine açılan davada Adana 2. İdare Mahkemesi’nin 20.000 TL manevi tazminata hükmettiğini, başlatılan icra takibinde polis memuruna toplam 24.945 TL ödeme yapıldığını ileri sürerek, 24.945 TL’nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte kazaya sebebiyet veren karşı araç sürücüsü davalı F.Ö.’ten rücuen tahsilini talep ve dava etmiş, birleştirilen Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/1059 E. sayılı davasında da davacı İçişleri Bakanlığı vekili, Adana 2. İdare Mahkemesinde görülen davaya binaen başlatılan icra takibinde ödenen 2.882,72 TL vekalet ücretinin 21.9.2011 ödeme tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalı F.’den tahsilini talep ve dava etmiştir’.

Kararın tümünü okuyabilmek için tıklayınız.

Trafik Kazası Sonrası İlamsız İcra
Trafik Kazası Sonrası İlamsız İcra

Trafik Kazası Sonrası İlamsız İcra

Trafik kazası ilamsız icra takiplerinde mağdurun ödeme emri gönderebileceğin taraflar kazaya sebebiyet veren kişi ya da sigorta şirketi olarak ikiye ayrılmaktadır.

Sigorta şirketinden icra takibi yolu ile talep edilen tazminatlar:

 • Araç Değer Kaybı (Maddi Hasarlı T. K.),
 • Araç Hasar Onarım Bedeli (Maddi Hasarlı T. K.),
 • Geçici ve Sürekli İş Göremezlik Ödeneği (Yaralanmalı T. K.),
 • Bedeni (Maddi) Hasar (Yaralanmalı T. K.),
 • Bakıcı Giderleri (Yaralanmalı T. K.),
 • Hastane Masrafları (Yaralanmalı T. K.),
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı (Ölümlü T. K.),
 • Cenaze ve Defin Masrafları (Ölümlü T. K.).

Kusurlu araç sürücüsünden, ruhsat sahibinden ya da araç işleteninden icra takibi yolu ile talep edilen tazminatlar:

 • Manevi Tazminat, (Ölümlü ve Yaralanmalı T. K.),
 • Ticari Kazanç Kaybı (Maddi Hasarlı T. K.),
 • Araç Mahrumiyet Bedeli (Maddi Hasarlı T. K.).
Sigorta Şirketi İlamsız İcra Takibi
Sigorta Şirketi İlamsız İcra Takibi

Sigorta Şirketi İlamsız İcra Takibi

Sigorta şirketi ilamsız icra takibini; mağdur tarafa tazminat ödemesini yaptıktan sonra kendi sigortalı araç sürücüsüne yapmaktadır. Sigorta şirketi bazı koşulların sağlanması durumunda sigortalı araç sahibinden tekrar talep etmesine ‘Sigortanın Rücu Hakkı’ denir.

Sigortanın rücu hakkını kullanabilmesi için gerekli şartlar;

 1. Alkollü araç kullanmak,
 2. Ehliyetsiz araç kullanmak,
 3. Yetersiz ehliyet ile araç kullanmak,
 4. Kazada olası kastın yer alması.

Şartların sağlanması halinde mağdur tarafa ödeme yapan sigorta şirketi ödemeyi yaptıktan sonra kusurlu sigortalı araç sahibine icra dairesinden ödeme emri gönderir. Ancak bu rücu hakkının yersiz olduğu görüşünde olan araç sahibi 7 yasal gün içerisinde ödeme emrini gönderen icra dairesine itirazı yapabilir.

Sigorta Şirketinin İcra Takibine İtiraz

Sigorta şirketinin icra takibine itirazı ise ödeme emrini gönderen İcra Müdürlüğüne veya icra takibinin yapıldığı icra müdürlüğüne yazılı ya da sözlü olarak yapılıp tutanağa geçirilmedir. İtirazın yasal süresi dolması ve itirazın yapılmaması durumunda ödeme emri kesinleşmektedir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 17.11.2003 Tarihli, 2003/11975 Esas Numaralı, 2003/11020 Sayılı Kararı;

Sigortacının sigorta ettirene Genel Şartların 4/a bendine dayalı olarak rücu edilebilmesi için kasıt veya ağır kusur halinin varlığı gereklidir. Ağır kusur kavramı bir özel hukuk kavramı olup, kasıt olmamakla birlikte kasta yakın bir kusurun mevcudiyetini ifade eder.

Sigortacı tarafından açılan rücu davaları KTK.95/2 ve Genel Şartların 4/2 maddeleri uyarınca sigorta ettirene karşı açılabilir. Sigorta sözleşmesinin tarafı olmayan sürücü ile sigortacı arasında sigorta sözleşmesi bulunmadığından anılan madde hükümlerinin sürücüye karşı ileri sürülmesi mümkün değildir.

Araç Kazaları Sonrası Karşı Tarafa İlamsız İcra Takibi

İlamsız icra takibi, alacaklının herhangi bir mahkeme kararına (ilama) veya ilam niteliğinde bir belgeye dayanmayarak, doğrudan alacağını tahsil etmek amacıyla icra dairesi aracılığı ile başlattığı icra takibine verilen addır. Uygulamada zaman zaman araç kazaları sonrasında taraflardan birisi karşı tarafa ilamsız icra takibi göndererek araç mahrumiyet bedeli gibi bedelleri talep edebilmektedir.

Araç Mahrumiyet Bedeli İcra Takibi İtiraz

İlamsız icra takibine itiraz, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde yapılmak zorundadır. Şayet 7 günlük itiraz süresi geçmişse bu durumda alacaklı malların üzerine haciz konulmasını talep edebilmektedir. İcra takibine itirazda takibin yetkili icra dairesinde başlatılmadığına yönelik olabileceği gibi, böyle bir borcun mevcut olmadığı yahut bu borcun likit, yani belirli veya belirlenebilir olmadığı sebebiyle de yapılabilmektedir.

Araç Mahrumiyet Bedeli İcra Takibi Yetkili İcra Dairesi

İcra ve İflas Kanunu’nun 50. Maddesi gereğince para ve teminat borçları için Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki yetkiye ilişkin hükümler kıyas yolu ile icra dairesi yetkisinin tespit edilmesinde de uygulanacaktır. Trafik kazasında kusurlu olan taraf ayrıca medeni hukuk anlamında bir haksız fiilde bulunmaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 6. Maddesi; Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Diyerek genel yetkiyi belirlemiştir. Ardından Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 16. Maddesinde ise Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. Dolayısıyla araç mahrumiyet bedeline ilişkin icra takibinde yetkili icra dairesi;

 •  Borçlunun yerleşim yeri icra dairesi
 •  Kazanın olduğu yerdeki icra dairesi
 •  Zarar görenin yerleşim yerindeki icra dairesidir.

Ticari Olmayan Araç İçin Tamirde Kaldığı Gün İçin İlamsız İcra Takibi

Ticari olmayan araç mevcut olduğunda, ticari araçtaki gibi kazanılacak olan paradan yapılan kayıp dikkate alınmamaktadır. Ticari olmayan araç için yalnızca o aracın olmaması sebebiyle, diğer bir deyişle sırf kullanımdan mahrum kalmak için uğranılmış bir zarar varsa bu zarar talep edilecektir. Ancak ticari bir araçtaki gibi “aracı işletmeye devam etse idi ne kadar para kazanırdı” sorusu gündeme gelmeyecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Trafik kazası icra takibi hangi durumlarda yapılır?

Trafik kazası ilamsız icra takibi alacaklının alacaklarına yönelik fatura, eksper raporu gibi evraklar bulunduğunda yapılırken; ilamlı icra takibi mahkeme kararı bulunması durumunda yapılır?

 Trafik kazası icra takibi sonucunda ne olur?

Trafik kazası icra takibinde borçlu borucunu ödemez veya itiraz etmezse kesinleşen borç için; alacaklı 1 sene içerisinde borçlunun gayrimenkul veya menkulüne haciz işlemi başlatabilir.

Trafik kazası ilamsız icra borcu ödenmezse ne olur?

Trafik kazasından doğan borca ilişkin icra takibinin başlatılmasının ardından borç ödenmez veya itiraz edilmez ise icra işlemi kesinleşir.

Trafik kazası icra takibi tebligatı ne zaman gelir?

Trafik kazası icra takibi tebligata icra dairesine başvuru yapılmasının ardından en geç 3 gün içerisinde borçluya tebliğ edilir.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin