Trafik Kazası İcra Takibi

14/03/2023
Trafik Kazası İcra Takibi

Trafik kazası icra takibi; trafik kazasından doğan alacakların borçludan devlet gücü ile temin edilmesidir. Trafik kazası icra takipleri; ilamlı icra takibi ve ilamsız icra takibi olarak ikiye ayrılmaktadır. İlamlı icra takibinde mahkeme kararı veya benzer belge talep edilirken; ilamsız icra takiplerinde belgeye ihtiyaç görülmemektedir. Ancak ilamsız icra takibinin sonucunda trafik kazası ilamsız icra takibine itiraz veya icranın durdurulması bulunmaktadır.

Trafik Kazası İcra Takibi

Trafik kazası icra takibi; trafik kazasından kaynaklanan alacakların İcra Müdürlükleri aracılığı ile tahsil edilmesi olarak açıklanmaktadır. Alacaklının borçlu kişilerden alacağını tahsil etmesi için devlet gücünü kullanmasıdır. İcra takipleri; ilamsız icra takibi, ilamlı icra takibi ve kambiyo senedine (bono, poliçe, çek) dayalı icra takibi olarak üçe ayrılmaktadır.

Trafik kazası icra takibi başlatılabilmesi için öncelikle talep türü ve başvurunun yazılı, sözlü veya elektronik ortamdan yapılacağı belirlenmelidir. İcra takibinin başlaması ise harcın ödendiği tarihten itibarendir.

Trafik kazası ilamlı icra takibinin başlatılabilmesi için mahkeme kararı, mahkeme önünde sulh ve benzeri evraklar ile herhangi bir icra dairesine başvurabilmektedir. Mahkeme kararlı olan ilamlı icra takibi, itiraza kapalı olan, net ödenmesi gereken borçtur. Borçlu, alacaklıya trafik kazasından doğan borcunu ödeyerek süreci sonlandırabilmektedir.

Trafik kazası ilamsız icra takibinde ise alacaklı takibin başladığı tarihte; borçlunun ikametgâh adresinde yetkili icra dairesinde takip başlatabilmektedir. İlamsız icra takibinin başlatılması için herhangi bir karara veya belgeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak trafik kazası ilamsız icra takibine borçlu itiraz edebilmektedir. Bu durumda alacaklı, borçlu kişinin borcunu ispat etmekle yükümlüdür. İcra takibi itiraz sonucu durdurulması durumun da ise alacaklı 1 yıl içerisinde genel mahkemeler aracılığı ile itirazın iptal davasını açabilmektedir.

Trafik Kazası İcra Takibi İtiraz
Trafik Kazası İcra Takibi İtiraz

Trafik Kazası İcra Takibi İtiraz

Trafik kazası ilamlı icra takiplerinde icra daireleri tarafından borçluya ödeme emri değil, icra emri gönderilir. Bunun nedeni ise ilamlı icra takiplerinde mahkemelerce verilmiş kararlar bulunmaktadır. İcra emirlerine ise ilamsız icra da olduğu gibi takibin durmasına neden olan itiraz yolu bulunmamaktadır.

Trafik kazası ilamsız icra takibinde itiraz, ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesinden itibaren ilk 7 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Borçlu, itirazı ödeme emrini gönderen icra dairesi veya icra takibini yapan icra dairesinden sözlü veya yazılı olarak yapmaktadır. İtirazı bu icra dairelerinden farklı bir icra dairesinden gerçekleştiriyor ise borçlu oluşacak masraflardan sorumludur. Yasal süre içerisinde itirazın yapılmaması durumunda ise ödeme kesinleşmektedir.

Trafik kazası icra takibi itirazı icra mahkemeleri tarafından onaylanmadığı durumda mahkeme itirazın kaldırılması karasının verebilmektedir. Bu durumda ödeme kesinleşir ve haciz istemi ortaya çıkmaktadır.

İcra takibine itirazın İcra Mahkemesi tarafından incelenmesi sonucunda kabulünde ise borçlunun icra dosyası yetkili icra dairesine gönderilir. Yetkili olan icra dairesi ise borçlu kişiye yeni ödeme emri göndermektedir.

Trafik Kazası İcra İtiraz Dilekçesi

Trafik kazası icra takibi itiraz dilekçesi; borçlu kişinin alacaklı kişi tarafından başlatılan icra takibine karşı, icra dairesine verilmek üzere yazılan dilekçelerdir. İtiraz dilekçesi, icra takibine karşı borçlu kişiye tanınmış bir hak olup yazılı itiraz yoludur.

Trafik kazası icra takibi itiraz dilekçesi ödeme emrini gönderen icra dairesine veya takibi yapan icra dairesine yazılmaktadır. İlamsız icra söz konusu ise itiraz dilekçesi ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesinden itibaren ilk 7 gün içerisinde yazılıp teslim edilmesi gerekmektedir.

Trafik kazası icra takibine itirazlarda ödenmesi gereken ücret bulunmamaktadır. Ancak borçlu ödeme emrini gönderen veya takibi yapan icra dairesinden farklı bir icra dairesinden yapılıyor ise; itirazın yetkili icra dairesine gönderilmesi için oluşan masraflardan sorumludur.

Yazılacak olan trafik kazası icra takibi itiraz dilekçesi üzerinde hangi icra dairesine olduğu, dosya numarası, ödeme emrinin tebliğ edildiği tarih, itirazın nedeni açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir. Örnek Trafik Kazası İcra İtiraz Dilekçesi örneği indirmek için tıklayınız.

Maddi Hasarlı Trafik Kazası İcra Takibi
Maddi Hasarlı Trafik Kazası İcra Takibi

Maddi Hasarlı Trafik Kazası İcra Takibi

Ölüm veya yaralanma görülmeyen sadece araçların hasarı ile sonuçlanan kazalara; maddi hasarlı trafik kazası denilmektedir. Maddi hasarlı trafik kazalarında mağdur durumda olan araç sahiplerinin zararını giderebilmesi için birçok tazminatı bulunmaktadır. Örneğin; aracın bakım ve onarımda kaldığı gün boyunca kullanılamamasından dolayı kazadan sorumlu olan sürücüden, ruhsat sahibinden veya araç işleteninden Araç Mahrumiyet Bedeli Tazminatı talep edilebilmektedir. Aracın bakım ve onarımından sonra aldığı hasardan dolayı ikinci el piyasasında fiyatının düşmesinden dolayı sigorta şirketinden Araç Değer Kaybı Tazminatı talep edilebilmektedir.

Mağdur araç sürücüsünün zararının karşılanması adına tazminatlarını alabilmeleri için icra yoluna başvurması oldukça sık karşılaşılan durumdur. Maddi hasarlı trafik kazası icra takibinin başlatılabilmesi için aracın hasarına ilişkin bilirkişi rapor, faturalar ve diğer tüm belgeler toplanmalıdır. Bilirkişi raporunda belirtilen tutar ile icra takibi açılmaktadır. Mağdur araç sahibi icra takibini başlatmak için icra müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir. Başvurunun ardından icra müdürlüğünce sorumlu kişi ya da kişilere ödeme emri göndermektedir. Gönderilen ödeme emri ise itiraz yolu ile ya da ödeme yapılarak kapatılma ile sonuçlanmaktadır.

İlgili İçerik: Maddi Hasarlı Trafik Kazası

Araç Değer Kaybı İcra Takibi
Araç Değer Kaybı İcra Takibi

Araç Değer Kaybı İcra Takibi

Araç değer kaybı, trafik kazasına karışan aracın bakım ve onarım görmesinin ardından ikinci el piyasasındaki fiyat düşüşüne denilmektedir. Bakım ve onarım sırasında tüm hasarların giderilmiş olması bu düşüşe engel olmamaktadır. Bu araçların değerleri, geriye dönülemez hal almaktadır.

Araç değer kaybı tazminatının talebi için eksper raporları ve diğer tüm belgeler toplanmaktadır. Ardından kazaya sebebiyet veren kişi veya kişilere karşı ilamsız icra takibi başlatılmaktadır. Başlatılan icra takibi ile sorumlu kişilerden eksper raporunda belirtilen tutar talep edilmektedir. Sorumlular ise haciz işlemleri ile karşı karşıya kalmamak için icra takibi evrakının tebliğ edilmesi ile 7 gün içerisinde itirazını yapabilir veya icra dosyasına ödeme yaparak durumu sonlandırabilmektedir.

>İlginizi Çekebilir: Araç Değer Kaybı Hesaplama <

Araç Değer Kaybı İcra Takibi İtiraz

Araç değer kaybı icra takibine itirazın gerçekleştirilebilmesi için ödeme emrinin tebliğ edilmiş olması gerekmektedir. Ancak borçlu ödeme emrinin henüz gelmemiş olmasına rağmen dosyasının numarasını biliyor ise yapacağı itiraz geçerli olmaktadır.

Araç değer kaybı icra takibine itiraz, ödeme emrini gönderen icra dairesine yapılmaktadır. İtirazın yasal süresi ise ödeme emrinin tebliğ edilmesinden itibaren ilk 7 gündür.

Borçlu, ödeme emrini gönderen icra dairesinin yanı sıra icra takibini yapıldığı icra dairesinden de itirazını gerçekleştirebilmektedir. Araç değer kaybı icra takibine itiraz, sözlü veya dilekçe yazılarak yapılabilmektedir. İcra takibine itirazın sözlü veya yazılı yapılması fark etmeksizin her iki durumda da itiraz tutanağa geçirilmektedir. İcra takibine itirazın maddi bir ödemesi bulunmaz, borçludan herhangi bir gider alınmaz ve borç sahibine itiraz ettiğine dair belge verilir.

İlgili İçerik: Araç Değer Kaybı Tazminatı

 Sigorta Şirketinin İcra Takibine İtiraz

Trafik sigorta şirketleri, trafik kazasına karışan araçların hasarlarını veya meydana gelen zararlarını kazadaki kusur oranlarına göre karşılamaktadır. Ancak bazı durumlarda kusurlu tarafın sigorta şirketi ödediği tazminatı kusurlu araç sürücüsünden rücu edebilmektedir.

Sigorta şirketinin yaptığı tazminatı, araç sürücüsünden, araç işleteninden veya ruhsat sahibinden rücu etmesine örnek olarak; alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak verilebilmektedir.

Sigorta şirketi rücu edeceği tazminat için sorumlu kişi için İcra Müdürlükleri aracılığı ile ödeme emri göndermektedir. Bu ödeme emrinin tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde itirazı gerçekleşmesi gerekmektedir. Sigorta şirketinin icra takibine itirazı ise ödeme emrini gönderen İcra Müdürlüğüne veya icra takibinin yapıldığı icra müdürlüğüne yazılı ya da sözlü olarak yapılıp tutanağa geçirilmedir. İtirazın yasal süresi dolması ve itirazın yapılmaması durumunda ödeme emri kesinleşmektedir.

>İlgili İçerik: Sigorta Şirketinin Rücu Hakkı <

Trafik Kazası İcra Takibi Yetki

Trafik kazası ilamsız icra takiplerinde genel yetki; icra takibinin hangi icra dairesi işe yapılacağına ilişkindir. Alacaklının; para, teminat ve benzeri alacağına yetkili icra dairesi; icra takibinin başlatıldığı tarihte borçlunun ikametgâh adresinde bulunan icra dairesidir.

Trafik kazası ilamlı icra takibi mahkeme kararı ile belirlenmiştir. Bundan dolayı borçlu; ödeme emrine itiraz edememektedir. Ancak borçlu trafik lazası ilamlı icra takibi için icra mahkemelerinde zamanaşımı, ifa ve temyiz davası açabilmektedir. İlamlı icra takibini ilamsız icra takibinden farklı olarak yetki sorunu bulunmamaktadır. Alacaklı, borcun tahsili için herhangi bir icra dairesinden takip başlatabilmektedir. Bu konuya ilişkin İcra İflas Kanunu ‘İcranın Nereden İsteneceği’ başlıklı 34. Maddesinde açıklama bulunmaktadır:

İlamların icrası her icra dairesinden talep olunabilir. Alacaklı yerleşim yerini değiştirirse takibin yeni yerleşim yerini icra dairesine havalesini isteyebilir.’

Trafik Kazası Sonrası İlamsız İcra
Trafik Kazası Sonrası İlamsız İcra

Trafik Kazası Sonrası İlamsız İcra

Trafik kazası sonrasında mağdur taraf zararlarının temin edilebilmesi için kusurlu, kazaya sebebiyet veren kişiye veya sorumlu kişilere ilamsız icra takibi başlatabilmektedir. Ancak trafik kazasından dolayı başlatılacak icra takibi için öncelik olarak evrakların toparlanması gerekmektedir. Ödenecek tutarın belirlenmesinin ardından icra takibi başlatılabilmektedir.

Trafik kazası sonrası ilamsız icra takibi için herhangi bir mahkeme kararı veya belgeye dayanmamaktadır. Alacaklı kişi para borcu ya da diğer alacakları için icra müdürlüklerine başvuru yapması gerekmektedir. Ancak icra takibi ödeme emrine itiraz şeklinde karşılık gelebilmektedir. Bu durum da ise alacaklının bu borcu ispat edecek nitelikte belgeye ihtiyacı bulunmaktadır.

Borçlu, icra takibini durdurulmuş olması durumunda ise alacaklı 6 ay içerisinde icra dairesine başvurarak itirazın kaldırılmasını talep edebilir. Alacaklının icra takibine itirazına karşı başka bir hakkı ise 1 yıllık süreyi aşmadan genel mahkemelere başvurarak itirazın iptali davasını açabilmektedir.

Araç Kazaları Sonrası Karşı Tarafa İlamsız İcra Takibi

Trafik kazası sonucunda kazada mağdur olan taraf, kazaya sebebiyet veren kişi veya kişilerden zararlarının karşılanması için birçok tazminatı talep edebilmektedir. Bu tazminatların temin edilmesinin yolunun birisi de alacaklı kişinin ilamsız icra takibi başlatmasıdır.

Trafik kazasına karışarak hasar alan araçlar bakım ve onarım sürecine girmektedir. Aracın bakım ve onarımda kaldığı bu süre zarfında araç sahibi mağdur konuma düşerek aracını kullanamamaktadır. Aracını bu dönemde kullanamayan araç sürücüsü kusurlu taraftan Araç Mahrumiyet Bedeli Tazminatı talep etmektedir. Araç mahrumiyet bedeli tazminatı araç sürücüsünden, araç işleteninden veya ruhsat sahibinden talep edilmektedir. Araç mahrumiyet bedeli bilirkişiler tarafından hesaplaması sonucu ortaya çıkmaktadır.

Bilirkişi raporunda bulunan bu tutar üzerinden mağdur araç sahibi sorumlu kişinin ikametgah adresinde bulunan icra dairelerine giderek icra takibi başlatabilmektedir. Trafik kazası ilamsız icra takibi için mahkeme kararının bulunmasına gerek bulunmamaktadır.

Ancak mağdur araç sahibinin trafik kazası icra takibine itiraz veya icra takibinin durdurulmasına karşı borcu ispat eder nitelikte belgesi bulunmalıdır.

İlgili İçerik: Araç Mahrumiyet Bedeli Tazminatı

Sigorta Şirketi İlamsız İcra Takibi
Sigorta Şirketi İlamsız İcra Takibi

Sigorta Şirketi İlamsız İcra Takibi

Trafik kazalarının ardından trafik sigorta şirketleri sürücülerin kusur oranlarına göre ödeme yapmaktadır. Trafik kazasından dolayı mağdur kişi, elinde mahkeme kararı veya benzeri evraklar bulunmadan sigorta şirketine ilamsız icra takibi açabilmektedir.

Ancak mağdur olan sürücünün, icra takibi itirazını veya icra takibinin durdurulması ile karşı karşıya kalması muhtemeldir. Sigorta şirketinin icra müdürlükleri aracılığı ile trafik kazası icra takibine itiraz da bulunabilmektedir. Bu durumda icra takibi başlatan kişinin borcu ispatlar niteliklere belgelere ihtiyacı bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul avukat