Kurye Kazası Tazminat Talepleri

Kurye Kazası Tazminat

Kurye kazası aynı zamanda iş kazası kapsamında da değerlendirilebilmektedir. Kazaya karışan kurye 4 farklı tazminat talebinde bulunabilir. Kuryenin maddi tazminat talepleri önceliklidir. Maddi zararlar sigorta şirketi tarafından karşılanır. 

Kurye kazası motorlu çalışan işçinin iş yerinden aldığı ürün ve hizmetleri talep edilen noktaya ulaştırması esnasından meydana gelen kazalar trafik ve iş kazaları olarak değerlendirilir.

Kurye Kazası Tazminat Talepleri

Kurye kazası iş kazası kapsamında değerlendirdiği için kazazedeler veya ölen kişilerin mirasçıları tazminat hakkına sahip olmaktadır. Motosiklet kazası için hesaplanacak maddi tazminat bedeli sigorta şirketi tarafından karşılanması gerekmektedir. Kazalarda motosiklet kullanıcısının kusur beyanı ve işverenin gerekli iş sağlığı güvenliği tedbirlerini dikkate alıp-almadığı tazminat bedelin belirlenmesinde önemli bir ölçüt oluşturmaktadır. 

Motorlu Kurye İş Kazası
Motorlu Kurye İş Kazası

Motorlu Kurye İş Kazası

Kurye kazası, iş kazası kaynaklı ve trafik kazası kaynaklı maddi-manevi tazminat talep edilebilir. Birincisi trafik kazası için işverenden maddi-manevi tazminat talep edilmektedir. İkincisi ise iş kazası boyutu olan trafik kazalarında maddi tazminattan sigorta şirketi sorumludur. Trafik kazası sonucunda sürücülerde bedeni zararlar ve kalıcı hasarlar oluşabilir. Bedeni zarar gören sürücüler maddi tazminat sigorta şirketine açabilmektedir. Trafik ve kasko poliçelerine eklenen ihtiyari mali mesuliyet teminatı sürücüleri maddi hasarların yanında maddi zararların talep edilmesi halinde korumaktadır.

Kurye İş Kazası
Kurye İş Kazası

Kurye İş Kazası

İş kazasında sorumlu işverendir ve trafik kazasından bağımsız olarak her iki kazada maddi-manevi tazminat talep edilir. Trafik kazasında araç sahibi ve sürücüsünden, iş kazasında ise işverenden maddi-manevi tazminat talep edilebilmektedir. Hesaplanan kusur oranı tutarında oluşan bedel kuryenin kendisi veya ailesi tarafından işveren veya sigorta şirketinden tazimat olarak talep edilebilmektedir. Trafik kazasında ölüm gerçekleşmişse ölenin desteğinden yoksun kalma, cenaze ve defin masrafları, ölen kişiye yaşadıkları ağır üzüntü ve acı sebebiyle işverenden manevi tazminat davası açabilmektedir. Yaralanma meydana gelmişse iş ve güç kaybı ve işten yoksun kalınan günler için maddi-manevi tazminat davası açabilirler. Sakatlık oluşmuşsa iş ve güç kaybına göre tazminat davası açabilmekte olup tedavi masraflarını ve zarar gören kişisel eşyaları için de zararın giderilmesi için işverene zararın giderilmesini edilmesini talep edebilirler.

Motosikletli Kurye Kazasında Belirgin Hatalar Nelerdir
Motosikletli Kurye Kazasında Belirgin Hatalar Nelerdir

Motosikletli Kurye Kazasında Belirgin Hatalar Nelerdir?

Motosiklet aracının diğer bir taşıta, yayaya, ağaca veya başka bir nesneye çarpması sonucunda yaralanma, maddi zarar veya ölümle meydana gelmesi sonucunda oluşan kazalara motosikletli kurye kazaları denilmektedir. İşverenin çalıştırdığı işçisinin veya taşeron olarak anlaştığı firmanın elemanları iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine dikkat etmesi gerekmektedir. Bunun sebebi iş kazalarında yaralanan-ölen kurye işçisinin yakınları yaşadıkları maddi-manevi zararlarını tazminat yoluyla ilgili işverenden talep edebilmektedir.

Motor Kazasına Karışan Kuryenin Yasal Hakları Nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunumuza göre “İşverenin iş yerinde ürettiği mal ve hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (iş yerine bağlı yerler) dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler de iş yerinden sayılır. İş yeri, iş yerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.” Şeklinde iş yerleri tanımlanmıştır. Bu sebeple şirket araçları iş kazalarında işçi-işveren davaları açısından önemli noktaya sahip olmaktadır.

>İlgili İçerik: Motosiklet Kazası Tazminatı <

İşçinin kendi özel motoruyla veya şirket aracıyla işverenin verdiği görev icabını gerçekleştirirken yaptığı trafik kazası sonucunda ölenin mirasçıları işverene karşı maddi-manevi tazminat davası açabilirler. 

İşçinin SGK ‘dan Talep Edebileceği Yasal Hakları;

Kurye Trafik Kazası ve Sigortada Para Alma Süreci

Trafik kazasına karışan kuryenin sigortadan maddi tazminat alabilmesi için kusur değerlendirmesi oldukça önemlidir. Sigorta şirketi kuryenin haklı olduğu durumlarda ödeme yapmaktadır. Trafik kazalarında uygulanan kanun maddeleri ve yönetmelikler kuryeler içinde geçerlidir. Kazanın meydana geldiği andan itibaren trafik kazalarında uzman avukatın devreye girmesi işleri kolaylaştıracaktır.

>İlgili İçerik: Trafik Kazası Sonrası Sigortadan Para Alma <

Kurye Kazası İş Kazası Sayılır Mı?
Kurye Kazası İş Kazası Sayılır Mı?

Kurye Kazası İş Kazası Sayılır MI?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13. Maddesine göre İş Kazası;

 • Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada
 • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle
 • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, 
 • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle
  meydana gelen olaylardır.

İş kanunun ilgili maddelerinden görüldüğü üzere kurye kazaları İş Kazası kapsamındadır. 

>İlgili İçerik: İş Kazası Avukatı <

Kurye Kazası Is Kazası Sayılır Mı
Kurye Kazası Is Kazası Sayılır Mı

Mal ve hizmet üretmek amacıyla maddi-manevi eklentileri bir arada bulunduran işçilerin birlikte bulunduğu yere iş yeri denir. Kuryenin dağıtıcı faaliyetlerini sürdürürken işi gereği karayollarında çalışması gerektiğinden, iş yeri de trafik alanlarının olması gerekmektedir. 

Kurye kazaların iş kazası sayılabilmesi için 3 şart bulunmaktadır;

 • Sigortalı olması
 • Mutlaka bir olay ile karşılaşmış olması
 • Meydana gelen olay nedeniyle bedenen veya ruhen engelli hale gelmesi

Kurye kazalarında belirtilen 3 şart sağlandığı halde kurye kazaları iş kazası sayılmaktadır.

>İlgili İçerik: İs Kazası Tespit Davası<

Kurye Kazasında Kusur Değerlendirilmesi Nasıl Hesaplanmaktadır?

İş kazası gerçekleştiğinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren tarafından bilgi verilir. Sonrasında SGK olayın tespiti için ilgili yere müfettişleri gönderir. Sosyal Güvenlik Kurumunun kazayı iş kazası olarak neticelendirmesi için, iş kazasına uğrayan kurye kazası için “tespit davası” açması gerekmektedir. Davada davalı taraf hem SGK hem işveren olacaktır.

Trafik İş Kazasında İşçinin Kusuru
Trafik İş Kazasında İşçinin Kusuru

Kusur incelenmesinde izlenmesi gerek sıra;

 • Önce zarara sebebiyet veren kusurun “varlığı” saptanır.
 • Kusurun varlığı anlaşıldıktan sonra “nedeni” araştırılmalı; hangi davranışın yasalara, hukuka, kurallara aykırı olduğu tespit edilmelidir.
 •  Kusurlu sayılmanın yasal dayanakları belirtilmelidir. Ceza yasalarına göre suç niteliği, hangi yasanın hangi maddesine aykırılık oluşturduğu; Trafik yasasına göre hangi kural ve hareketlere aykırı sonucun doğurduğu belirtilmelidir.
 • Kusur oranı saptaması yapılmalıdır. 

Kusur İncelemesi için gerekli belgeler;

Uygun illiyet bağı açılan tazminat davalarında kusur oranı hesaplanmasında belirlenen ölçüttür.

Kurye Kazası Manevi Tazminat
Kurye Kazası Manevi Tazminat

Kurye Kazası Manevi Tazminat

Borçlar Kanunun 47. maddesi ve 6098  Borçlar Kanunu’nun 56. maddesin ’de iş kazasından dolayı bedensel zarardan dolayı manevi tazminata hükmedileceği belirtilmiştir. Manevi tazminat da para tutarı adalete uygun olmalıdır. İş kazası tazminatında maddi ve manevi tazminatı belirlenirken hakime takdir hakkı tanınmıştır. Hakim tazminat tutarını belirlerken ülkenin ekonomik durumu, işveren-işçinin maddi durumları, kazadaki kusur oranları, davacının sürekli iş göremezlik oranı, işçinin yaşı, hakimin takdir yetkisini kullanırken dikkate aldığı kriterler arasındadır.

Sürekli iş görmezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre hesaplanmaktadır. İşçi, maddi tazminat ve sakatlığı %10 oranından fazla olması durumunda kurumun vereceği rapora göre sürekli iş görmezlik geliri de kendisine bağlanmış olacaktır. Ancak SGK tarafından meydana gelen sakatlığın %10 oranında fazla olması durumunda işçiye bağlanacak olan aylık maaş, alınan tazminata mahsup edilecektir. 

İşçinin tazminat hesaplamasında işçinin net geliri, ortalama yaşam tablosu esas alınarak (P.M.F Yaşam Tablosu) esas alınarak hesaplamaya tabi tutulur ve buradan ödenmesi gereken tazminat tutarı hesaplanmaktadır. Kurye kazalarında sigorta firmalarından da maddi tazminat talep edilebilmektedir. 

Kurye Kazasında Trafik Sigortası Ödeme Yapar Mı?
Kurye Kazasında Trafik Sigortası Ödeme Yapar Mı?

Kurye Kazasında Trafik Sigortası Ödeme Yapar Mı?

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası; motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde, o aracı işletenin zarara uğrayan 3. kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler çerçevesinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan bir zarar sigortası türü olarak bilinmektedir. Bir zarar sigortası türü olan zorunlu mali sorumluluk sigortasında sigortacı işletenin sorumluluğunu yine ancak sorumlu olduğu çerçevede karşılamakla yükümlüdür.

Bu bakımdan zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi ile işletenin poliçe limiti içinde tazminat sorumluluğunu yüklenen sigorta şirketi gerçek zarardan, işletenin ve eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru oranında sorumlu tutulabilecektir. Sigorta şirketleri sürücülerin kusur tespitini hesaplarken dikkat ve özenin gösterilmesi, trafik kanunlarına uyulmasına göre kusur hesaplamasını yaparak kaza yapan kurye sürücüsüne tazminat ödemesi gerçekleştirmektedir. Sigorta şirketlerinin belirlediği kusur hesaplaması;

% 0 Kusur Oranı: Sürücünün % 0 kusurlu olduğu yönünde tespit yapıldı ise sürücünün tamamen hatasız kabul edilir. Bu kusur oranı ile sigortalı, poliçede belirtilen hasar tazminatını tam olarak sigorta şirketinden alabilir. 

% 50 Kusur Oranı: Trafik kazası yüzde 50 kusur oranı, kazaya karışan sürücülerin kusur oranlarının eşit olduğunu ifade eder.

% 100 Kusur Oranı: Trafik kazasında yüzde 100 kusurlu olmak, kazada tamamen tek bir tarafın hatalı olduğunu belirtir. Diğer taraf ise tamamen hatasızdır. Arkadan çarpma kusur oranları genel olarak % 100 kabul edilir.

>İlgili İçerik: Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Davası <

Trafik Kazasında İşçinin Kusurlu Bulunduğu Haller Nelerdir
Trafik Kazasında İşçinin Kusurlu Bulunduğu Haller Nelerdir

Trafik Kazasında İşçinin Kusurlu Bulunduğu Haller Nelerdir?

İşverenin iş güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığını izleme yükümlülüğü iş kazaları bakımından önem arz etmektedir. İş kazaları ile uygun illiyet bağının kurulması ile işveren iş kazalarından dolayı sorumlu olmaktadır. İşçinin gerekliği dikkat ve özeni göstermediği durumlarda işverenin kusurlu sorumluluktan kurtulma durumu söz konusu olmaktadır. “Kimse kendi kusurundan faydalanamaz.” ilkesinin gereği olarak, zarar gören işçinin ağır kusurunun varlığı halinde illiyet bağı kesilir ve işveren sorumluluktan kurtulur. Ancak bunun için zarar görenin kusuru zararın doğmasına sebebiyet verecek kadar ağır olmalıdır. Bu halde esasen işverenin sorumluluğu söz konusu olabilecek iken işçinin kusurunun yoğunluğu ve kaza neticesini tek başına meydana getirmeye yetmesi ile illiyet bağı kesilir ve işveren sorumluluktan kurtulur. İşinin ağır kusur hali illiyet bağını kesen durumdur.

İşçinin Kusurlu Bulunduğu Haller;

 • İşçinin iş kanuna göre işveren bizzat iş görme borcunu ifa ederken gerekli dikkat ve özeni göstermemesi
 • İşçinin iş kazasında tam kusurlu davranışı sonucunda uygun illiyet bağının kesilmesi
 • İşçinin ağır kusur hali

>İlgili İçerik:Trafik Kazalarında Hangi Tazminatlar Talep Edilebilir?<

Motorlu Kuryelerin Yaşadığı Kurye Kazaları 

Günümüzde paket servislerinin yaygınlaşmasıyla dominos-getir-trendyol benzeri paket servislerinde çalışan motosikletli kuryelerinin yaşadığı iş kazaları günbegün artmadır.

Yakın zamandaki motosikletli kurye kazasına örnek vermek gerekirse, 10 Şubat 2022 tarihinde Ankara’da motosikletli kurye olarak çalışan A.B 22 yaşında trafik kazası geçirerek vefat etmiştir.

Kuryelerin yaşadığı kazalar iş kazası olarak ele alınmakta olup kusur değerlendirmesi ve diğer kriterlere göre kaza geçiren kuryenin maddi tazminatı sigorta şirketi ve işveren tazmin edilmektedir. Kuryelerin dikkat etmesi gereken diğer ayrıntı kask takmalarıdır. Kask ve motor bir bütün olduğu için

seyir halindeyken kask takmama müterafik kusur olarak değerlendirilmekte olup kusur indirimine sebep olmaktadır. Bu kusur tazminatınızın yüzde 20 sine tekabül etmektedir.

>İlgili İçerik: Müterafik Kusur İndirimi <

Tek Taraflı Kurye Kazası

Motorlu kuryelerin karıştığı tek taraflı kazalar trafik kazası açısından kusura göre değerlendirilir. İş kazası boyutu ise oldukça kapsamlıdır. Kazaya karışan işçinin eğitimleri, çalışma saatleri, o alanda aldığı sertifikalar gibi…Birçok değerlendirme yapılmaktadır. Tek taraflı kurye kazalarında tazminat davaları zorlu geçmektedir.

>İlgili İçerik: Tek Taraflı Trafik Kazası Ölüm Ve Yaralanma Tazminatı<

Kurye Kazası Tazminat Hesaplama
Kurye Kazası Tazminat Hesaplama

Kurye Kazası Tazminat Hesaplama

Kurye kazası tazminat hesaplama için hem iş kazası boyutunu iyi bilmek gerekiyor hemde trafik kazası boyutunu hesaba katılması gerekmektedir. Bir de ayrı ayrı iki farklı manevi tazminat hesaplamaları yapılmalıdır.

Kurye Kazası Trafik Kazası Hesaplama; Kuryenin karıştığı trafik kazası kusur, yaş, maluliyet ve maaş denklemine göre hesaplanır.

>İlgili İçerik: Trafik Kazası Tazminat Hesaplama <

Kurye Kazası İş Kazası Tazminat Hesaplama; Kuryenin karıştığı kazalar aynı zamanda iş kazası olarak da değerlendirilir. İş kazalarında tazminat hesaplama da öncelikle SGK tarafından olayın iş kazası olduğu müfettişler tarafında kabul edilmelidir. Daha sonra ilgili kurum iş kazası maluliyet tespiti yaparak işçinin kazada ne kadar hasar aldığını belirler. İşçinin maaşı da önemli bir etkindir.

>İlgili İçerik: İş Kazası Tazminat Hesaplama <

Kurye kazasında ölüm meydana gelirse destekten yoksun kalma tazminatı hesaplaması yapılmaktadır. Destek tazminat hesaplaması alanında uzman aktüerler tarafından yapılır. Ölen kişinin yaşı ve maaşı tazminat miktarının hesaplamasında miktarı belirler. Aynı zamanda kusur da tazminatta çıkacak paraya direk etki eder.

>İlgili İçerik: Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama <

Kurye Kazası İstanbul
Kurye Kazası İstanbul

Kurye Kazası İstanbul

Kurye kazası motorlu çalışan işçinin iş yerinden aldığı ürün ve hizmetleri talep edilen noktaya ulaştırması esnasından meydana gelen kazalar trafik ve iş kazaları olarak değerlendirilir. İstanbul paket servis ağının en yaygın olduğu şehirdir. Hal böyle olunca kurye kazalarının büyük bir çoğunluğu İstanbul’da meydana gelmektedir.

Kurye Kazalarında Emsal Yargıtay Kararları 

 

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No:2020/614 

Karar No:2020/2716 

 

ÖZET: Davacılar vekili, 02.06.2012 günü motosiklet sürücüsü davacıların oğluna davalıların sürücü, işleten ve trafik sigortacısı olduğu aracın çarpması ile meydana gelen çift taraflı trafik kazasında davacıların oğlu …’nin vefat ettiğini, davacıların ölenin desteğinden yoksun kaldıklarını belirterek 20.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının tüm davalılardan, 50.000,00 TL manevi tazminatın sigorta şirketi dışındaki davalılardan tahsilini talep etmiştir.

Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, davanın kısmen kabulü ile davacı anne için 13.385,00 TL maddi tazminatın, davacı baba için 12.249,00 TL maddi tazminatın davalılar .. ve Sigorta A.Ş’ den davalı bakımından dava diğer davalılar bakımından kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte müştereken ve müteselsile tahsiline, davacı anne ve babanın her biri için 15.000,00 TL manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 02/06/2012 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalılar ve .. ve Sigorta A.Ş ‘den tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalılar vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma ve manevi tazminat istemine ilişkindir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 52. (818 sayılı BK 44.) maddesine göre zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hakim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir. 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve trafik mevzuatı uyarınca sürücü ve yolcuların araçların kullanılması sırasında koruyucu tertibatları kullanması zorunludur. Araçlarla gerek sürücü gerekse de yolcu olarak seyir halinde iken zorunlu olan koruyucu ekipmanların kullanılmaması zararın doğmasına veya artmasına sebebiyet veren etkenlerdendir. Özellikle motosiklet gibi bir araçla seyir halinde iken mevzuata göre sürücülerin takmak zorunda olduğu kask hayati öneme sahiptir. Bu nedenle ilgili şahsın kaza anında kasksız olduğunun anlaşılması halinde müterafik kusuru bulunduğundan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 52. maddesi gereğince tazminattan indirim yapılıp yapılmaması gerektiği hususu değerlendirilmelidir.

Somut olayda, davalı tanığı, davacıların murisinin başında kask olmadığını, kaskın motosikletin arkasında olduğunu beyan etmiş olup davacıların desteği olan motosiklet sürücüsünün kafa travması sonucu vefat ettiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Mahkemece müterafik kusur tartışılmamıştır. Bu durumda mahkemece, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 52. (818 sayılı BK 44.) maddesi gereğince sürücü murisin kask durumundan dolayı müterafik kusurunun bulunup bulunmadığı ve tazminattan Dairemiz uygulamalarına göre %20 oranında indirim yapılıp yapılmaması gerektiği hususları tartışılarak sonucuna göre bir karar verilmesi için hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün adı geçen davalılar yönünden BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine 05/03/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C.YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2019/5203

Karar No: 2020/4530

Karar Tarihi: 08.07.2020

ÖZET: Dava, trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Davacılar vekilinin, dava dilekçesinde maddi zararlarının müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsiline karar verilmesi isteminde bulunduğu anlaşılmakla davalıların müşterek ve müteselsilen sorumluluk ilkesince, tazminatın tamamından sorumluluğuna hükmetmek gerekir iken hem kusur oranına göre hem de müştereken müteselsilen belirlenen miktardan sorumlu olacağı yönünde karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Davacılar lehine takdir olunan manevi tazminatların az olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

Destek motosiklette yolcu olup, kaza tespit tutanağına göre kask takılmadığının tespit edildiği, kaza sonrası tıbbi belgelerde ölüm nedeninin kafa travmasına bağlı kanama olduğunun belirtildiği anlaşılmakla olayda desteğin de müterafik kusuru söz konusudur. Buna göre; mahkemece, bilirkişi tarafından belirlenen zarar miktarı üzerinden %20 oranında müterafik kusur indirimi yaparak tazminatın belirlenmesi gerekirken, bu husus gözetilmeden hüküm verilmiş olması doğru görülmemiştir.

Manevi tazminattan sorumlu olmayan davalı trafik sigortacısının manevi tazminata ilişkin vekâlet ücretinden sorumlu tutularak karar verilmesi doğru görülmemiştir.

DAVA: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ile davalılar… ve vekili, davalı Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR: Davacılar vekili, müvekkillerinin 22.07.2013 tarihinde meydana gelen trafik kazasında vefat eden… ‘nın anne ve babası olduklarını, müvekkillerinin çocuğu …’in ölümüne neden olan trafik kazasının müteveffa …’in yolcu olarak bulunduğu, sürücüsünün davalılardan… olduğu, …’e ait motosikletin… İlçesi… Caddesi üzerinde seyir halinde iken davalı …’in kullandığı davalı …’e ait kamyonun çarpışması sonucu meydana geldiğini tespit edilmiştir.

Müteveffa… ‘nın olay yerinde sürücü …’in kullandığı kamyonun altında kalarak vefat ettiğini, olay sonrasında tutulan kaza tespit tutanağında her iki sürücünün de kusurlu olduğunun belirtildiğini, kazadan sonra yapılan alkol muayenelerinde davalı …’in kanında uyuşturucu madde çıktığını, müteveffa… ‘nın olay tarihinde henüz 18 yaşında olup liseyi yeni bitirdiğini, … Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Bölümü’nü kazanmış olup sınav sonucunu öğrenemediğini, müvekkillerinin tek çocuğu olan …’in ani ölümünün müvekkilleri üzerinde büyük acı bıraktığını belirterek, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla davacı… için 25.000,00 TL maddi, 200.000,00 TL manevi; diğer davacı… İçin 25.000,00 TL maddi 200.000,00 TL manevi tazminatın müştereken müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

İzmir, Denizli, Bolu, Konya, Bursa, Üsküdar, İstanbul, Eskişehir, Ankara, Antalya, Tekirdağ, Kurye kazası, Kurye kazası, Kurye kazası, Kurye kazası, Kurye kazası, Kurye kazası, Kurye kazası, Kurye kazası, Kurye kazası, Kurye kazası, Kurye kazası, Kurye kazası, Kurye kazası, Kurye kazası, Kurye kazası, Kurye kazası, Kurye kazası,

KAYNAKÇA:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler