Müterafik Kusur İndirimi Nasıl Yapılır?

Müterafik Kusur Nedir?

Müterafik kusur, ortak kusur olarak tanımlanmaktadır.  Ortak kusur teamül hukuk kuralıdır. İngilizce de “zarar görenin kusuru” olarak karışılık bulmaktadır.

Müterafik Kusur Ne Demek?

Müterafik kusur, zarara uğrayanın ya da zararın artmasına sebep olunması gibi durumlarda zarara uğrayana ödenmesi gereken tazminat tutarının azaltılması ya da tamamen kaldırılması şekilde açıklanabilir.

Davalının ağır kusuruna karşı olarak davacının hafif derecede bir kusurunun kendisine tazminat verilmemesi sonucunda, böyle bir kuralın haksız olduğu iddiası ile ortak kusur kuralına karşı çıkanlar bulunmaktadır. Dolayısı ile ortak kusur, zarara uğrayanın zararın doğumu veya artması gibi durumlarda etkili olmaktadır. Aşağıda belirttiğimiz durumlarda zarar görenin kusuru söz konusu olmaktadır.

Müterafik Kusur Şartları Nelerdir?
Müterafik Kusur Şartları Nelerdir?

Müterafik Kusur Şartları

Müterafik kelimesi Osmanlıca’da “birliktelik” anlamına gelmektedir. Müterafik kusur ise Türkçe’de “birlikte kusur” anlamına gelir.

        Müterafik kusur şartları nelerdir?

 • Zarar görenin, zararın oluşmasında ya da zararın artmasında etkin bir role sahiptir. Bu durum da zarar görenin kusuru olarak sayılmaktadır.
 • Fikret Eren’in de tanımladığı gibi, “Ancak aynı şartlar altındaki makul, dürüst ve ortalama bir kişinin, kendi menfaati icabı, zarara uğramamak için kaçınacağı veya kaçınması gereken bir davranış tarzını ifade etmektedir.”
 • Zarar gören kişinin tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış olması şarttır.
 • Zarar gören kişinin zararı doğuran fiile razı olması gerekmektedir.

Müterafik Kusur TBK

Türk Borçlar Kanunu madde 52/1 kapsamında, zarar görenin ortak kusurudan bahsedebilmek için aşağıdaki unsurlar göz önüne alınmaktadır.

 • Zarar veren tarafından gerçekleştirilmiş haksız bir fiilin oluşması,
 • Bu doğrultuda bir zararın meydana gelmesi,
 • Zarar görenin kusurlu ya da özensiz davranışının olması,
 • Zarar ile kusurlu davranış arasında nedensellik bağı oluşması,

TBK madde 63 uyarınca zarar görenin rızası hukuka uygunluk nedenleri arasında sayılmıştır. Zarar görenin kusurun düzenlendiği TBK madde 52 ile ise zarar görenin hukuka uygunluk nedeni olmayan rızası düzenlenmiştir. Bu doğrultuda zarar gören, zararı doğuran fiile rıza göstermişse birlikte kusur mevcuttur. Bu konuda verilebilecek en güzel örnek, alkollü olduğunu bildiği veya ehliyeti olmadığını bildiği halde, tehlikeli araç kullanan kişinin aracına kendi rızasıyla binen kişidir. Yargıtay, mevcut durumu bilen kişinin eylemini doğru olmayan bir davranış tarzı olarak nitelendirmiş ve birlikte kusurun varlığını tespit etmiştir (Yargıtay 4.HD.21.03.2006 E. 2005/1430 K. 2006/3027).

TBK madde 51 uyarınca tazminat, zarar verenin kusurunun ağırlığına göre belirlenmektedir. Eğer zararın doğmasında veya artmasında zarar görenin de kusuru varsa karşılıklı kusur oranları değerlendirilerek tazminat hesaplaması yapılmaktadır. Buna göre, tazminatın belirlenmesinde, zarar görenin birlikte kusuru illiyet bağını kesecek yoğunlukta ise, zarar veren tazminat sorumluluğundan tamamen kurtulur, zarar görenin birlikte kusuru illiyet bağını kesmiyor ise zarar gören ve zarar verenin kusur oranlarına göre tazminat indirimi yapılacaktır.

TBK madde 51 uyarınca Yargıtay verdiği bir kararda, “Borçlar Kanunu’nun 44/1. maddesi hükmünde; zarar gören tarafın zararın meydana gelmesine razı olması yahut kendi fiili ile zararın meydana gelmesine veya zararın artmasına yardım etmesi veya zararı meydana getiren kişinin durumunu ağırlaştırması durumunda, hakime hükmedilecek tazminatta indirim yapma veya tümüyle reddetme yetkisi tanımak suretiyle müterafik (birlikte) kusurlu davranışın tazminata etkisini kabul etmiş bulunmaktadır.” (Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2010/533 E.

 Müterafik Kusur Borçlar Kanunu

Müterafik kusur borçlar kanunu gereğince; “TBK madde 52: (1) “Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.”

Müterafik Kusur İndirimi
Müterafik Kusur İndirimi

Müterafik Kusur İndirimi Nasıl Yapılır?

Birlikte kusur halinin bulunması sonucunda 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 52. Maddesi gereğince tazminat hesaplaması esnasında zarar görenin kusuru indirimi yapılmaktadır. Aynı zamanda 52. maddeye göre “zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.” şekilde bir açıklama yer alıyor. Müterafik kusur indirimi aşağıda yer alan unsurları kapsamaktadır.

 • Zarar görenin zararı doğuran fiile razı olması durumu,
 • Zarar görenin zararın doğmasında veya zararın artmasında etkili olması durumu,
 • Zarar görenin tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış olması şartı,

Kask Takmama Müterafik Kusur

Zarar gören kişinin motosiklet ile yolculuk etme durumunda motosiklete kask takmadan binmesi ve baş bölgesinin yaralanması durumunda tazminat hesaplaması esnasında ortak kusur indirimi yapılmaktadır. Kask takmama müterafik kusur hakkında Yargıtay şu açıklamaları yaptı: “Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E. 2014/24006 K. 2016/6479 kararı: “Desteğin motosiklete kasksız olarak binmiş olması halinde 6098 Sayılı BK’nın 52. maddesi uyarınca zarar görenin zarar görenin kusuru kabul edilmeli ve bu sebeple de belirlenecek kusur oranında bir indirim yapılması zorunludur. Bu itibarla somut olayda yukarda anılan kanun maddesi gereğince tazminattan indirim yapılmasının gerekip gerekmediği hususunun tartışıldıktan sonra bir karar verilmesi gerekirken, bu hususun karar yerinde değerlendirilmemiş olması bozmayı gerektirmiştir.”

Emniyet Kemeri Takmama Müterafik Kusur
Emniyet Kemeri Takmama Müterafik Kusur

Emniyet Kemeri Takmama Müterafik Kusur

Yaralanmalı veya ölümlü kazalarda zarar görenin (ölen ya da yaralanan) emniyet kemerini takmadan yolculuk yapması zararın artmasına neden olmuş ise tazminat hesaplamasında ortak kusur indirimi yapılması gerekiyor. Emniyet kemeri takmama müterafik kusur olarak Yargıtay tarafından kabul edilmiştir.

Ehliyetsiz Sürücü Müterafik Kusur
Ehliyetsiz Sürücü Müterafik Kusur

Ehliyetsizlik Müterafik Kusur

Genellikle araç sürücüsünün ehliyetsiz olması ve ehliyetsizlik durumunun zarar gören tarafından bilinip araca binilmesi sonucu tazminat hesaplamasında ehliyetsiz sürücü müterafik kusur indirimi yapılmaktadır. Ancak zarar görenin kusur indiriminin uygulanması için Yargıtay’ın kararında belirttiği üzere araçta yolcu olarak bilinen kişilerin (zarar görenin), sigortalı olan araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu bilinmesi şarttır.

Müterafik Kusur Alkol
Müterafik Kusur Alkol

Müterafik Kusur Alkol

Zarar görenin, alkollü kişinin aracına binmesi ve meydana gelen kazanın alkol nedeni ile oluşması durumunda müterafik tazminat hesaplaması yapılmaktadır. Bu tazminat sürecinde zarar görenin kusur indirimi yapılması gerekiyor. Yargıtay bu konu ile ilgili şöyle bir karar verdi: “Akollü sürücünün kullandığı araca durumu bilerek binmiş olan davacının olayda zarar görenin kusuru olduğu kabul edilmelidir.” (Yargıtay 4.HD.21.03.2006 E. 2005/1430 K. 2006/3027). Müterafik kusur alkol, kazanın alkol nedeni ile oluşması durumunda etkindir.

>İlgili içerik: Alkollü Trafik Kazası <

 • Akollü sürücünün kullandığı araca durumu bilerek binmiş olan davacının olayda zarar görenin kusuru olduğu kabul edilmelidir. Davacının kazaya neden olan araçların sigortacısından tazminat almadığı araştırılmadan hüküm kurulması doğru olmamıştır. 4.HD.21.03.2006 E. 2005/1430 K. 2006/3027
 • Davacıların trafik olayında ölen desteklerinin hatır yolcusu olarak araçta bulunduğu, alkollü sürücünün aracına bindikleri çekişmesizdir. Alkollü sürücünün kullandığı araca binmek, kabule göre fiile rıza ya da ortak kusur olarak ele alındığında, Borçlar Yasası’nın 44. maddesine göre hesaplanacak tazminattan indirim sebebini oluşturur. Ölenlerin hatır yolcusu olmaları nedeniyle Borçlar Yasası’nın 43. maddesi ile yapılan indirim, aynı Yasa’nın 44. madde hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir. HGK.14.04.2004 E. 2004/4-207 K. 2004/226

İstiap Haddi Müterafik Kusur

Kapasite aşımı olduğu hallerde ortak kusur indirimi yapılabilmesi için kaza ile istiap haddi aşımının illiyet bağı kurulmalıdır. İstiap haddi birlikte kusur değerlendirmesi de sigorta şirketi tarafından yapılacaktır. Kazanın sebebi istiap haddi ile doğrudan bağlantılı ise bu durumda ortak kusur indiriminden söz edilebilir.

Zarar Görenin Kusuru Nedir?

Birlikte kusur indirimi bir diğer isimle zarar görenin kusuru olarak da adlandırılmaktadır. Zarar gören kişi haklı durumda olsa bile bile bile girdiği hatadan dolayı kusur olarak değerlendirilmekte ve tazminat aşamasında ortak kusur indirimi uygulanmaktadır. Örnek üzerinden açıklayacak olursak, otostop çeken bir kişi eğer ki sürücü ile arasında bir ücret ilişkisi yok ise zarar gördüğü kazada birlikte kusur yönünden indirim uygulanır.

Müterafik kusur resen dikkate alınır mı? Sorusuyla ilgili Yargıtay’ın verdiği kararlar vardır. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ESAS:2016/3135, KARAR: 2018/11955 kararında ” emniyet kemeri takmayan bir vatandaş hakkında “Somut olayda hükme esas alınan aktüer raporda davacının % 10 oranında kusurlu olduğunun kabulü ile hesaplama yapıldığı, yolcu konumunda bulunan davacıya % 10 oranındaki kusur oranının emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle verildiği anlaşılmaktadır. Emniyet kemerinin takılmaması zararın belirlenmesinde esas alınması gereken bir kusur olmayıp, hakimin tazminatı belirlerken B.K.44. madde hükmüne göre resen gözönüne alınması gereken birlikte kusurdur. Davacının trafik kazasının meydana gelmesinde bir kusuru bulunmamaktadır. ” değerlendirmesi yaparak birlikte kusur indirimi yapılmasına karar vermiştir.

 • Birlikte Kusur Halleri
  Birlikte Kusur Halleri

Müterafik Kusur Halleri

Müterafik kusur, zarara uğrayan kişinin, zararın doğumunda ya da artmasında etkisinin olduğu durumlarda söz konusu olmaktadır. Aynı zamanda ortak kusur, zarar gören kişinin kusurlu ya da özensiz davranışı ile zarara katılımı olarak kabul edilir. Bu durumda doğan zarar nedeniyle sorumlu olan tazminat yükümlüsü, zarara katkısı bulunan zarar gören ile birlikte kusurlu olacaktır. Zarar görenin kusurun mevcut olduğu durumlarda, Türk Borçlar Kanunu 52. madde kapsamında doğan zarar sebebi ile doğan tazminat tutarı indirilebilir. Aynı zamanda bu tazminat tutarı tamamen ortadan kaldırılabilir. Dolayısı ile ortak  kusur, kasıtlı olabileceği durumlarda ihmalden kaynaklanabilir. Zarar gören kişinin davranışının kasıt ya da ihmal sonucu gerçekleştiği hususu tazminatın belirlenmesi konusunda büyük bir önem kazanacaktır. Konu ile ilgili Yargıtay açıklamada bulundu:

TBK madde 52: (1) “Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.

Zarar görenin kusurlu ve/veya özensiz davranışıyla katkıda bulunduğu zarar bakımından sorumluluğu paylaşması gerektiğinin hukuki dayanağı TMK madde 2 uyarınca dürüstlük kuralıdır. Zarar görenin kusurun düzenlendiği Türk Borçlar Kanunu madde 52/f.1 dürüstlük kuralının sorumluluk hukukundaki özel bir görünümüdür. Bu doğrultuda zarar gören kişinin, gerekli özeni göstererek ortaya çıkmasını engelleyebileceği zararların tazminini istemesi çelişkili davranış sayılacak ve çelişkili davranma yasağını ihlal edecektir.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 26.02.1979 tarih, 1978/5666 E., 1979/2516K. sayılı kararında zarar görenin kusurunu şu şekilde tanımlanmıştır; “…Genellikle birlikte kusur olarak nitelenen bu kusur, aklı başında (makul) bir kimsenin kendi çıkarları için sakınacağı ve sakınması gerekli olan düşüncesiz bir hareket olarak tanımlanmaktadır. Zarara uğramamak için gerekli özeni göstermeyen veya zararın meydana gelmesini isteyen kimse, bu hareket tarzının sonuçlarına katlanmalı ve bu davranışının zararın meydana gelmesinde oynadığı role, etkisine ve derecesine göre zararı kısmen veya tamamen üzerine almalıdır. Çünkü, kendi kusuruyla sebebiyet verdiği ya da artmasına neden olduğu zararın ödettirilmesini istemek TMK’nın 2. maddesinde sözü edilen dürüstlük kuralına aykırı olacaktır…”

Peki, müterafik kusur iş kazası nedir?

İş kazası sonucu yaralanmalar meydana geldiğinde ve sürekli olarak iş göremezliğe maruz kalındığında, sigortalının maddi ve manevi tazminatı dava sonucunda onaylanmaktadır. Bunun için yaralanma ile sonuçlanan iş kazalarında tazminat davası açılması gerekmektedir. Bu konu ilgili Legal Liability of Employer from Occupational Accidentss Assoc. Prof. Dr. İştar Cengiz açıklamada bulunmuştur.

“İşverenin kusuru, işçinin ortak kusuru, sürekli maluliyet halinde, yargı kararlarında 60 yaş olarak kabul edilen bakiye faal ömür süresi ile bakiye muhtemel ömür süresi, Sosyal Sigorta tarafından sağlanan gelirler gibi kriterler dikkate alınır ve işçinin iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle uygun illiyet içinde kalmak kaydıyla, malvarlığındaki gelir kayıpları tazmin edilir. Sürekli maluliyet halinde tazminat hesaplanırken iki devre; bilinen devre, yani olay tarihi ile hüküm tarihi arasında zararın somut olarak belirlenebildiği devre ile bilinmeyen devre, yani, bilinen devre sonu ile bakiye muhtemel ömür süresi arasındaki zararın bir takım varsayımlara göre belirlendiği devre farklı tekniklere göre tazmin edilir.”

“Bilinmeyen devre, işçinin bakiye faal ömür süresi ile bakiye muhtemel ömür süresi de kendi arasında farklı esas ve tekniklere göre tazmin edilir. Yargıtay’a göre de; iş kazası veya meslek hastalığı meslekte kazanma gücünün kısmen veya tamamen kaybedilmesi nedeniyle açılan tazminat davalarında, hakim; kural olarak zarar ve tazminata ilişkin tüm verileri, ezcümle; cismani zarara uğrayan işçinin net gelirini, bakiye ömrünü ve işgörebilirlik çağını, işgöremezlik derecesini, karşılık kusur oranını, Sosyal Sigortalar Kurumunca bağlanan peşin sermaye değerini vs. eksiksiz belirlemek zorundadır. Tazminatın miktarı, olay tarihindeki bakiye ömrü esas alınarak aktif ve pasif dönemde elde edeceği kazançlar toplamından ibarettir.”

Müterafik Kusur İspat
Müterafik Kusur İspat

Müterafik Kusur İspat

Kazanın oluşumunu kusur görenin ispat etmesi durumunda sorumluluktan kurtulmaktadır. Birlikte kusur ispat ile ilgili 86. madde’yi sizlerle paylaşmak isteriz.

“Madde 86 – (Değişik: 17/10/1996-4199/29 md.) İşleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın, kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur. Sorumluluktan kurtulamayan işleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi, kazanın oluşunda zarar görenin kusurunun bulunduğunu ispat ederse, hakim, durum ve şartlara göre tazminat miktarını indirebilir.”

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 13.11.2013 Tarihli ve 2013/17-72 Esas, 2013/1558 Karar sayılı kararında “…Araç işleteni, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulabileceğine göre, meydana gelen olayda davacıların desteği sürücünün kusursuz, dava dişi araç sürücüsünün tam kusurlu olması nedeniyle, işletenin destek zararının tazmini bakımından hukuki bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Zira, kazada dava dışı araç sürücüsünün tam kusurlu olması, işletenin sorumluluğuna gidilebilmesi için gerekli olan illiyet bağını kesmiştir. Buna göre, trafik sigortacısı, işletenin zarardan sorumlu tutulabildiği hallerde zararı gidermekle yükümlü olduğundan, somut olayda işletenin sorumluluğunun bulunmaması karsısında, davalı sigorta şirketinin de sorumluluğu yoktur…”

Müterafik Kusur Sebepleri Nelerdir?
Müterafik Kusur Sebepleri Nelerdir?

Müterafik Kusur Sebepleri

Müterafik kusur sebepleri ile ilgili önemli bilgiler aktaracağız. Aşağıda belirttiğimiz unsurlar zarar görenin kusur olarak sayılmaktadır.

 • Zarar görenin zarar görenin kusurunun tespiti durumunda,
 • Zarara uğrayanın zarar dpğumunda ya da zararın artması sonucunda meydana gelen olaylar,
 • Zarar görenin fiili ile zararın doğmasına katkı sağlaması,
 • Zarar görenin zararı’nın artması,
 • TBK madde 63 uyarınca zarar görenin rızası hukuka uygunluk sebepleri arasında sayılmış olması,
 • Zarar gören, makul önlemler alarak zararın önleyebilecekken önlenmemesi durumu,
 • Yaralanan kişinin zamanında tedaviyi reddetmesi,

Müterafik Nedir?

Müterafik nedir? hakkında sizlere bilgiler vereceğiz. Öncelikle “Müterafik” kelimesi “birlikte” anlamını taşımaktadır. Bunun yanı sıra refakat eden, beraber bulunan, arkadaşlık eden, karışık, karışmış ve bir arada anlamlarını da taşımaktadır. Bu sebeple zarar görenin kusur, “ortak kusur”  olarak tanımlanmaktadır.

Müterafik Kusur İndirimi Vekalet Ücreti

Öncelikle zarar görenin kusuru sonucunda indirim yapılan tazminat bakımından davalı yararına ret vekalet ücretine hükmedilemez. Yaşanan zarar görenin kusuru da vekalet ücreti Yargıtay tarafından belirlenmektedir. Davacı yararına maddi ve manevi tazminat avukatlık hesaplamaları yapılır. Toplam tazminat üzerinden vekalet ücreti hesaplanır.

Hatır Taşıması ve Müterafik Kusur
Hatır Taşıması ve Müterafik Kusur

Hatır Taşıması ve Müterafik Kusur

Öncelikle hatır taşıması indirimi her durumda yapılamaz. Hatır taşımacılığı ile ilgili belgeler talep edilmektedir. Hatır taşımacılığı olup olmadığı konusunda tartışmalar yapılır ve karar verilir. Hatır taşıması ve müterafik kusur sebepleri arasında aşağıdaki şartlar yer alıyor.

 • Taşıma ve kullanmada işletenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin bir çıkarı veya yararının bulunmaması,
 • Yakın akraba ilişkisinin bulunmaması

lgili İçerik: Hatır Taşıması İndirimi <

Davacının Müterafik Kusuru

Davacı kendinin kusuru olmadığını deliller göstererek ispatlamak zorundadır. Aynı zamanda davacının en hafif bir kusuru olsa bile tazminat verilmemesi gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden ortak kusura karşı çıkan kişiler bulunmaktadır. Ancak davacının müterafik  kusuru için ispat niteliğinde delillere sahip olması gerekmektedir.

Trafik Kazalarında Müterafik Kusur İndirimi
Trafik Kazalarında Müterafik Kusur İndirimi

Trafik Kazalarında Müterafik Kusur İndirimi

Sürücünün kusuru nedeni ile meydana gelen trafik kazasında kasksız olması durumunda ölen kişi için zarar görenin kusur oranı mahkemelerin yerleşik içtihadı gereğince %20 oranında kabul edilmektedir. Dolayısı ile trafik kazalarında müterafik kusur indirimi %20’dir.

 • Kaza esnasında zararın meydana gelmesini engelleyecek güvenlik tedbiri olan emniyet kemerinin takılmamış olması durumunda ortak kusurun tespiti bakımından oldukça önem arz etmektedir. Aynı zamanda Borçlar Kanunu 52. Maddesi kapsamında maddi tazminattan belirli bir oranda indirimin gerekip gerekmediği tartışılması gerekmektedir. Mahkemelerin bu hususta ayrıntılı bir inceleme yapması ve dosyada bulunan bütün delilleri tartışması şarttır. Bunun yanı sıra kanun koyucu zarar görenin kusur oranı kesin olarak belirlemiyor.
 • Meydana gelen kaza da hakkaniyet ile uygulama yapılması açısından Yargıtay her olayda istikrarlı ve yerleşik içtihatları ile oranı %20 olarak sabitlemiştir. Fakat hakimlerin, her olayın oluşu ve zarar gören kişinin zararı’nın artmasında var olan role göre karar vermektedir. Takdiri indirim ya da artırım oranları hakimler tarafından hakkaniyetli bir şekilde verilmektedir. Bunun için öncesinde bir değerlendirme yapılarak olay sonucunda kararın alınması beklenmektedir.
Müterafik Kusur Oranı
Müterafik Kusur Oranı

Müterafik Kusur Oranı

Birlikte kusur bulunduğu durumlarda 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 52. Maddesi gereğince tazminat hesaplaması ile zarar görenin kusur indirimi yapılmaktadır. Borçlar Kanunu 52. Madde: “Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.”

Müterafik Kusur Resen Dikkate Alınır Mı?

Müterafik kusur durumunda resen çoğu zaman dikkate alınmıyor. Bu meydana gelen olaya göre değişkenlik göstermektedir. Fakat müterafik kusur resen ile ilişkili davalarda maddi zararın hesaplanması için resen bilirkişi tarafından mahkemeye ibraz edildiğinde tazminat davası olumsuz sonuçlanabiliyor.

Müterafik Kusur İndirimi Nasıl Yapılır?
Müterafik Kusur İndirimi Nasıl Yapılır?

 Müterafik Kusur İndirimi Nasıl Yapılır?

Zarar görenin kusuru tespit edildiğinde indirim uygulanmaktadır. Peki, müterafik kusur indirimi nasıl yapılır?

Zarar görenin zarar görenin kusurunun tespiti durumunda tazminattan uygun bir indirim yapılması gerekmektedir. TBK 54. Madde gereğince: “Tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar” gibi durumlarda indirim yapılmaktadır.

Müterafik kusur indirimi uygulanması için haksız fiilden zarar gören kişinin zararın oluşmasında ya da zararın artmasında herhangi bir etkisinin olması şarttır. Tazminat hesaplaması ve zarar görenin kusur indiriminin yapılabilmesi için zarar görenin kusura bir katılımının olması gerekmektedir. Zarar görenin kusur indirimi oranı, kanun koyucu tarafından belirtilmemesi durumu keyfi uygulamalara sebep, olabilmektedir. Bu açıdan Yargıtay bu oranı her olay için %20 olarak sabitlemiştir. Fakat yaşanan hiçbir olay, bir diğerinin aynısı değildir. Her olayda, zarar görenin kusur oranına etki eden sayısız sebep bulunmaktadır. Bu doğrultuda Hakimin her olayın oluşu ve zarar gören kişinin zararın artması durumuna göre ve   hakkaniyete uygun bir değerlendirme yapılması için %20 tazminat indirimi uygulaması yapılmaktadır.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin