Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nedir?

maddi ve manevi tazminat nedir

Maddi ve manevi tazminat davası, hukuka aykırı bir eylem veya işlem nedeniyle zarar gören kişilerin, uğradıkları maddi ve manevi zararların tazmini için açtıkları davalardır. Bu davalar, kişilik haklarına saldırı, trafik kazası, iş kazası, boşanma davası ve doktor hatası gibi nedenlerle zarar gören kişilerin, uğradıkları üzüntü, elem ve yıpranmanın telafisi amacıyla açılabilir. Manevi tazminat davasında, zarar görenin sosyal ve ekonomik durumu, manevi zararın boyutu ve olayın koşulları dikkate alınarak uygun bir tazminat miktarına hükmedilir. Maddi tazminat ise, doğrudan doğruya zarar görenin uğradığı maddi kayıpların karşılanmasını hedefler.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Hangi Nedenlerle Açılabilir?

Maddi ve manevi tazminat davası, hukuka aykırı bir eylem veya işlem nedeniyle meydana gelen zararların tazmini amacıyla açılabilir. İşte bu davaların açılabileceği başlıca nedenler:

Trafik Kazası: Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Kazada yaralanan veya hayatını kaybeden kişilerin yakınları, maddi tazminat ve manevi tazminat talep edebilir.

Kişilik Haklarına Saldırı: Kişilik haklarına saldırı durumlarında, zarar görenin uğradığı maddi ve manevi zararlar için tazminat davası açılabilir. Manevi tazminat davası, kişinin onuru, saygınlığı veya özel hayatına yapılan saldırılar nedeniyle yaşanan üzüntü ve elem için talep edilebilir.

İş Kazası: İş kazası nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında, kazanın işverenin ihmali veya kusuru nedeniyle meydana gelmesi durumunda, zarar gören işçi tazminat talep edebilir.

Boşanma Davası: Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davalarında, eşlerden birinin diğerine yönelik haksız fiil veya kişilik haklarına saldırı gibi eylemler nedeniyle yaşanan zararlar değerlendirilir. Boşanma davasında manevi tazminat talep edebilir.

Doktor Hatası: Doktor hatası nedeniyle meydana gelen zararlar için maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Doktor hatası sonucu oluşan bedensel veya ruhsal zararlar nedeniyle, zarar gören kişi tazminat talep edebilir.

Suç İşlenmesi: Suç işlenmesi nedeniyle maddi ve manevi zarar gören kişiler, tazminat davası açabilirler. Bu davalar, hukuka aykırı eylemin sebep olduğu zararların telafisi için açılır.

Haksız Fiil: Haksız fiil nedeniyle meydana gelen zararlar için tazminat davası açılabilir. Haksız fiil, hukuka aykırı bir eylem veya işlem sonucu zarar gören kişilerin, maddi ve manevi zararlarını talep etmeleri için temel nedenlerden biridir.

Manevi Tazminat Talep Etme Şartları Nelerdir?

Trafik Kazası Manevi Tazminat Talepleri Nelerdir?
Trafik Kazası Manevi Tazminat Talepleri Nelerdir?

Manevi tazminat talep etmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

 • Hukuka Aykırı Eylem veya İşlem: Manevi tazminat, hukuka aykırı bir eylem veya işlem sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesi durumunda talep edilebilir.
 • Kişilik Haklarının İhlali: Onur, saygınlık, özel hayat veya bedensel bütünlüğe yapılan saldırılar kişilik haklarının ihlali olarak kabul edilir.
 • Manevi Zararın Oluşması: Üzüntü, elem ve yıpranma gibi duygusal etkiler manevi zarar olarak değerlendirilir.
 • Kusur ve İlliyet Bağı: Zarara neden olan eylem ile manevi zarar arasında doğrudan bir bağlantı olmalıdır.
 • Zamanaşımı Süresi: Talep, hukuka aykırı eylemin öğrenildiği tarihten itibaren genellikle 2 yıl içinde yapılmalıdır.
  Bu şartlar sağlandığında, manevi tazminat talep edilebilir ve mahkeme, tarafların durumunu ve olayın koşullarını değerlendirerek uygun bir tazminat miktarına hükmeder.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Maddi ve manevi tazminat davası, zararın meydana gelmesine neden olan ve hukuka aykırı fiili gerçekleştiren kişilere veya kurumlara karşı açılır. Bu davalar, haksız fiili işleyen kişilere, işverenlere, sigorta şirketlerine, doktorlara, hastanelere, kamu kurumlarına ve suç işleyen kişilere karşı açılabilir. Haksız fiili gerçekleştiren taraf, mahkeme tarafından tazminata hükmedildiği takdirde, belirlenen tazminatı ödemek zorundadır.

Manevi Tazminat Davası Nedir?

Manevi tazminat davası, kişilik haklarına yönelik hukuka aykırı bir eylem veya işlem sonucu zarar gören kişilerin yaşadıkları üzüntü, elem ve yıpranmanın telafisi amacıyla açılan davadır. Bu tür davalar, kişinin manevi dünyasında meydana gelen olumsuz etkileri gidermek için açılır.

Kişilik Haklarının İhlali: Manevi tazminat davası, kişinin onuruna, saygınlığına, özel hayatına veya bedensel bütünlüğüne yapılan saldırılar gibi kişilik haklarının ihlali durumlarında açılır.

Hukuka Aykırı Eylem veya İşlem: Dava, hukuka aykırı bir eylem veya işlem nedeniyle meydana gelen manevi zararların telafisi için açılır. Örneğin, trafik kazası, iş kazası, doktor hatası, boşanma, kişilik haklarına saldırı ve suç işlenmesi gibi durumlar bu kapsama girer.

Manevi Zararın Telafisi: Bu dava, zarar gören kişinin yaşadığı manevi zararları, yani üzüntü, elem ve yıpranmayı telafi etmeyi amaçlar. Mahkeme, zarar görenin manevi zararlarını değerlendirir ve uygun bir tazminata hükmeder.

Zamanaşımı Süresi: Manevi tazminat davası, hukuka aykırı eylemin öğrenildiği tarihten itibaren belirli bir süre içinde açılmalıdır. Genellikle bu süre 2 yıl olup, her halükarda 10 yıl içinde dava açılması gerekmektedir.

Mahkemeye Başvuru: Manevi tazminat talebi, yetkili mahkemeye başvuru yapılarak gerçekleştirilir. Genellikle Asliye Hukuk Mahkemeleri bu davalara bakar.

Manevi tazminat davaları, zarar görenin manevi zararlarını gidermek ve adaletin sağlanması amacıyla önemli bir hukuki yoldur.

Zarar Görenin Zararı Kabul Etmesi, Zarara Rıza Göstermesi

Zarar görenin zararı kabul etmesi veya zarara rıza göstermesi, tazminat talebini ve hukuki süreci etkileyen önemli faktörlerdir.

Zararın Kabulü:

Zarar gören kişi, maruz kaldığı zararı kabul ettiğinde, bu durum tazminat talebinde bulunma hakkını sınırlayabilir. Zararın kabulü, zarar verenin eylemini hukuka uygun hale getirmez, ancak tazminat yükümlülüğünü etkileyebilir.

Zarara Rıza Göstermesi:

Zarara rıza gösterme, kişinin önceden bilerek ve isteyerek zararı kabul etmesi anlamına gelir. Örneğin, riskli bir etkinliğe katılan kişinin olası zararları kabul etmesi bu duruma örnektir.

Hukuki Sonuçlar:

Zarara rıza gösteren veya zararı kabul eden kişi, genellikle tazminat talebinde bulunamaz. Hukuk, kişinin kendi isteğiyle rıza gösterdiği zararlar için tazminat talebinde bulunmasını genellikle kabul etmez.

Ancak, hukuka aykırı ve ağır kusurlu fiillerde, zarara rıza tazminat talebini engellemez. Örneğin, ağır saldırılar veya suç teşkil eden eylemler için zarar görenin rızası geçerli değildir.

Tazminat Talebinin Reddi:

Mahkeme, zararın kabulü veya zarara rıza gösterildiği durumlarda tazminat talebini reddedebilir. Bu tür durumlarda, zarar görenin davranışı ve rıza gösterme koşulları dikkatle incelenir.

Zarar görenin zararı kabul etmesi veya zarara rıza göstermesi, tazminat hukuku açısından kritik bir rol oynar. Bu tür durumlarda, hukuki danışmanlık almak ve hakların korunmasını sağlamak için profesyonel destek almak önemlidir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davasında Zamanaşımı ve Süre

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açma Süresi ve Zamanaşımı
Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açma Süresi ve Zamanaşımı

Maddi ve manevi tazminat davalarında, zamanaşımı sürelerine dikkat edilmesi büyük önem taşır. Genel olarak, zararın ve zarar veren kişinin öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde dava açılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, her durumda zararın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl içinde dava açılmalıdır. Trafik kazaları, iş kazaları ve kişilik haklarına saldırı gibi durumlarda da bu genel zamanaşımı süreleri geçerlidir. Zamanaşımı sürelerine dikkat edilmemesi, tazminat talebinin reddedilmesine yol açabilir. Bu nedenle, hak kaybı yaşamamak için dava sürecinin zamanında başlatılması önemlidir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nasıl ve Nerede Açılır?

Maddi ve manevi tazminat davası, zarar gören kişilerin uğradıkları zararların tazmini amacıyla açılan davalardır. Bu davalar, belirli usuller ve yetkili mahkemeler çerçevesinde yürütülür. Bu davanın nasıl ve nerede açılacağına dair bilgiler:

Davanın Açılması:

Dilekçe Hazırlama: Davanın açılması için, olayın detaylarını, zararların açıklamasını ve talep edilen tazminat miktarını içeren bir dava dilekçesi hazırlanmalıdır.

Delillerin Sunulması: Dilekçeyle birlikte zararın boyutunu ve hukuka aykırı eylemi kanıtlayan belgeler, tanık ifadeleri ve diğer deliller mahkemeye sunulmalıdır.

Görevli ve Yetkili Mahkeme:

Asliye Hukuk Mahkemeleri: Maddi ve manevi tazminat davalarında görevli mahkemeler, genellikle Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Yetkili Mahkeme: Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 6’ya göre, tüm davalar için yetkili yer davalının ikametgahıdır. Davalı tüzel kişi (şirket, vakıf, dernek, üniversite vb.) ise, davalı tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi yetkilidir.

Dava Süreci:

Dava Dilekçesinin Sunulması: Hazırlanan dava dilekçesi ve deliller, yetkili Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulur. Mahkeme, dilekçeyi inceleyerek davayı kabul eder ve süreç başlar.

Tarafların Beyanları: Davalı, kendisine tebliğ edilen dava dilekçesine karşı savunma dilekçesi sunar. Taraflar, mahkemeye sundukları dilekçelerle iddialarını ve savunmalarını belirtir.

Delil İncelemesi: Mahkeme, tarafların sunduğu delilleri inceler, tanıkları dinler ve gerektiğinde bilirkişi raporları alır.

Karar Verilmesi: Mahkeme, delillerin ve beyanların değerlendirilmesinin ardından tazminat talebinin kabulü veya reddi yönünde karar verir.

İtiraz ve Temyiz:

Karara İtiraz: İlk derece mahkemesinin kararına karşı taraflar, belirli süreler içinde istinaf yoluna başvurabilir.

Temyiz: Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararlarına karşı Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunulabilir.

Maddi ve manevi tazminat davası açarken, hukuki süreçlerin doğru yönetilmesi ve delillerin eksiksiz sunulması büyük önem taşır.

Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Avukatı
Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Avukatı

Boşanmada maddi ve manevi tazminat, kusuru daha ağır olan eşin diğer eşe ödeyeceği tutarı ifade eder. Boşanma davaları, anlaşmalı veya çekişmeli olarak görülebilir. Anlaşmalı boşanma davalarında, taraflar karşılıklı olarak tazminat miktarını ve ödeme şartlarını belirleyebilirler. Çekişmeli boşanma davalarında ise maddi ve manevi tazminat talep edilebilmesi için kusur tespiti gerekmektedir.

Boşanma davalarında tazminat, nafaka ve velayet ile birlikte feri talepler arasında yer alır. Bu nedenle, boşanma davası ile birlikte maddi ve manevi tazminat talepleri de ileri sürülebilir. Boşanma davalarında bu tazminat talepleri için nispi harç ödenmesi gerekmez.

Boşanma sonucunda, kusursuz veya daha az kusurlu olan taraf, kusurlu taraftan mevcut veya beklenen menfaatlerinin zarara uğraması nedeniyle maddi tazminat isteyebilir. Ayrıca, boşanmaya sebep olan olaylar nedeniyle kişilik hakları ihlal edilen eş, kusurlu taraftan manevi tazminat talep edebilir. Kanun, aile hakiminin somut olayın gereklerine göre karar verebilmesi için bu konularda esneklik tanımıştır. Bu nedenle, emsal kararlara dikkatle bakılması önemlidir.

Manevi Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Manevi tazminat, kişinin yaşadığı üzüntü, elem ve yıpranmanın telafisi için belirlenir. Hesaplanmasında şu faktörler dikkate alınır:

Zararın Ağırlığı: Zararın ciddiyeti ve etkileri.

Kişilik Haklarına Saldırı: Saldırının türü ve derecesi.

Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumu: Zarar gören ve verenin ekonomik durumu.

Zarar Görenin Yaşı ve Sağlık Durumu: Yaş ve sağlık koşulları.

Eylemin Niteliği ve Süresi: Eylemin süresi ve tekrarlanma durumu.

Emsal Kararlar: Benzer durumlarda verilmiş kararlar.

Hakkaniyet İlkesi: Adil bir karar için tüm koşulların değerlendirilmesi.

Mahkeme, bu faktörleri göz önünde bulundurarak adil bir manevi tazminat miktarı belirler.

Boşanmada Manevi Tazminatın Hesaplanması

Boşanmada manevi tazminat, kişinin evlilik sürecinde yaşadığı üzüntü, elem ve yıpranmanın telafisi için belirlenir. Hesaplanırken dikkate alınan faktörler:

Kusur Durumu: Kusurlu tarafın daha fazla olması tazminatı artırır.

Evlilik Süresi: Uzun süreli evliliklerde tazminat daha yüksek olabilir.

Kişilik Haklarına Saldırı: Onur, saygınlık veya özel hayata yapılan saldırılar tazminatı artırır.

Sosyal ve Ekonomik Durum: Tarafların ekonomik durumu göz önünde bulundurulur.

Emsal Kararlar: Benzer davalardaki tazminat miktarları dikkate alınır.

Hakkaniyet İlkesi: Adil bir miktar belirlenmesi amaçlanır.

Mahkeme, bu faktörlere göre uygun bir manevi tazminat miktarına hükmeder.

Hakaret Suçu Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Hakaret suçu nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası, kişinin onur, şeref ve saygınlığına yönelik yapılan saldırılar sonucu uğradığı zararların telafisi için açılır.

Maddi Tazminat:

 • Gelir Kaybı: Hakaret nedeniyle iş veya gelir kaybı yaşanmışsa talep edilir.
 • Tedavi Masrafları: Hakaretin yol açtığı psikolojik rahatsızlıklar için yapılan tedavi masrafları talep edilebilir.

Manevi Tazminat:

 • Üzüntü ve Elem: Kişinin yaşadığı üzüntü ve elem nedeniyle talep edilir.
 • Saygınlık Zararları: Onur, şeref ve saygınlığın zedelenmesi durumunda talep edilir.

Davanın Açılması:

 • Yetkili Mahkeme: Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava dilekçesi ile başvurulur.
 • Deliller: Tanık ifadeleri, yazılı belgeler ve diğer deliller sunulur.

Mahkeme, zarar görenin yaşadığı maddi ve manevi zararları değerlendirerek uygun bir tazminat miktarına hükmeder.

Doktor Hatası (Malpraktis) Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat

Doktor hatası (malpraktis) nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası, doktorun kusurlu davranışı sonucu hastanın zarar görmesi durumunda açılır. İşte bu tür davalar hakkında bilinmesi gerekenler:

Maddi Tazminat:

 • Tedavi Masrafları: Hatalı tedavi nedeniyle oluşan ek sağlık giderleri talep edilir.
 • Gelir Kaybı: Hatalı tedavi sonucu çalışamama nedeniyle oluşan gelir kaybı talep edilir.
 • Bakım Masrafları: Hastanın bakıma muhtaç hale gelmesi durumunda gerekli bakım masrafları talep edilir.

Manevi Tazminat:

 • Üzüntü ve Elem: Hatalı tedavi sonucu hastanın yaşadığı üzüntü ve elem için talep edilir.
 • Yaşam Kalitesinin Düşmesi: Hatalı tedavi nedeniyle yaşam kalitesinin düşmesi ve psikolojik rahatsızlıklar için talep edilir.

Davanın Açılması:

 • Yetkili Mahkeme: Dava, Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.
 • Dava Dilekçesi: Dava dilekçesinde hatalı tedavi, oluşan zararlar ve talep edilen tazminat miktarı belirtilir.
 • Delillerin Sunulması: Tıbbi raporlar, tanık ifadeleri ve diğer deliller mahkemeye sunulur.

Mahkeme, doktorun kusurlu davranışı ve hastanın yaşadığı zararları değerlendirerek uygun bir tazminat miktarına hükmeder. Bu süreçte hukuki danışmanlık almak, tazminat talebinin doğru ve etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Aleyhine Tazminata Karar Verilen Tarafın Ödemeyi Reddetmesi Halinde Tazminat Alacaklısının Hakları

Aleyhine tazminata karar verilen taraf ödemeyi reddederse, tazminat alacaklısı icra takibi başlatabilir. Mahkeme kararı ile belirlenen tazminat tutarının tahsili için icra müdürlüğüne başvurulur ve borçlunun mallarına haciz konulabilir. Ayrıca, alacaklı yasal faiz talep edebilir ve borçlu ile anlaşarak bir ödeme planı oluşturabilir. Borçlunun mal kaçırma veya ödeme yapmama gibi eylemleri varsa, mahkemeye başvurarak gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir.

İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Tazminat Davasında Görevli Mahkeme

İdarenin hizmet kusuru nedeniyle açılan tazminat davalarında görevli mahkeme, idari yargı mercileridir. Bu tür davalarda, idarenin hukuka aykırı eylemleri veya ihmalleri sonucu zarara uğrayan kişiler, zararlarının tazmini için İdare Mahkemelerine başvurur. Zarar gören kişi, idarenin hizmet kusuru nedeniyle uğradığı zararı detaylandıran bir dava dilekçesi ile İdare Mahkemesine başvurur ve zararı kanıtlayan belgelerle diğer delilleri sunar. Mahkeme, sunulan delilleri inceleyerek idarenin hizmet kusurunu ve zararın boyutunu değerlendirir ve uygun bir tazminata hükmeder. İdarenin hizmet kusuru nedeniyle açılan tazminat davalarında hukuki danışmanlık almak önemlidir.

Trafik Kazası Nedeniyle Maluliyet Halinde Manevi Tazminat Miktarı

Trafik Kazası Manevi Tazminat
Trafik Kazası Manevi Tazminat

Trafik kazası sonucu maluliyet durumunda manevi tazminat miktarı, kazanın mağdurda yarattığı üzüntü, elem ve yaşam kalitesindeki düşüş gibi faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir. Mahkemeler, manevi tazminat miktarını belirlerken kusur, maluliyet oranı ve kalıcı sakatlık durumu gibi unsurları dikkate alır. Kalıcı sakatlık, günlük yaşam aktivitelerini ve iş gücünü ne ölçüde etkilediğine bağlı olarak tazminat miktarını artırabilir. Trafik kazasının mağdurun fiziksel ve psikolojik durumu üzerindeki etkileri değerlendirilir; ağır bedensel zararlar ve uzun süreli tedavi gerektiren durumlar manevi tazminat miktarını yükseltir.

Mağdurun yaşı, sağlık durumu ve yaşam süresi de dikkate alınır. Genç yaştaki mağdurlar, uzun vadede daha fazla etkilenecekleri için daha yüksek tazminat alabilirler. Mağdurun sosyal ve ekonomik durumu da tazminat miktarının belirlenmesinde rol oynar. Mahkeme, mağdurun yaşam standartlarındaki düşüşü ve gelecekteki ekonomik kayıplarını değerlendirir.

Mahkemeler, benzer davalarda verilen tazminat kararlarını dikkate alarak tutarlı ve adil bir miktar belirler. Emsal kararlar, manevi tazminat miktarının belirlenmesinde önemli bir rehberdir. Ayrıca, mahkeme manevi tazminat miktarını belirlerken hakkaniyet ilkesine göre hareket eder. Bu ilke, tarafların durumunu ve olayın tüm koşullarını değerlendirerek adil bir karar verilmesini sağlar.

Tazminatın Ödenmesi Durumunda Zarar Verenin Yoksulluğa Düşmesi

Tazminat ödemesi, zarar veren kişinin yoksulluğa düşmesine neden olursa, hukuki süreçlerde bu durum dikkate alınabilir. Mahkemeler, tazminat miktarını belirlerken hakkaniyet ilkesini gözetir ve tarafların ekonomik durumunu değerlendirir.

Zarar verenin ödeme güçlüğü çekmesi durumunda, mahkemeler tazminatın taksitler halinde ödenmesine karar verebilir. Ayrıca, zarar verenin ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, ödeme planı oluşturulabilir ve borcun uygun şekilde ödenmesi sağlanabilir.

Mahkeme, adil bir karar verebilmek için her iki tarafın da durumunu dengeli bir şekilde değerlendirir ve zarar görenin zararını telafi ederken zarar vereni yoksulluğa düşürmeyecek çözümler üretir.

Haksız Tutuklama Nedeniyle Manevi Tazminat Miktarı Yargıtay Kararları

Haksız Tutuklama, Gözaltı, El Koyma Tazminat Davası
Haksız Tutuklama, Gözaltı, El Koyma Tazminat Davası

Haksız tutuklama nedeniyle manevi tazminat miktarı, Yargıtay kararları doğrultusunda belirlenirken çeşitli faktörler göz önünde bulundurulur. Yargıtay, manevi tazminat miktarını belirlerken hakkaniyet ilkesi, olayın koşulları ve zarar görenin durumunu dikkate alır. İşte bu konuda Yargıtay’ın genel yaklaşımları:

1. Zararın Ağırlığı ve Süresi:

 • Haksız tutuklamanın süresi ve kişinin yaşamında yarattığı olumsuz etkiler değerlendirilir. Uzun süreli haksız tutuklamalar, daha yüksek tazminatla sonuçlanabilir.

2. Kişinin Toplumdaki Konumu:

 • Tutuklanan kişinin toplumsal statüsü, mesleki durumu ve itibarı göz önünde bulundurulur. Kamuya mal olmuş kişilerin yaşadığı itibar kaybı, tazminat miktarını artırabilir.

3. Yaşanan Manevi Zarar:

 • Kişinin yaşadığı üzüntü, elem, stres ve psikolojik etkiler dikkate alınır. Haksız tutuklama nedeniyle psikolojik rahatsızlık yaşayan kişilere daha yüksek tazminat ödenebilir.

4. Emsal Kararlar:

 • Yargıtay, benzer olaylarda verilen manevi tazminat kararlarını dikkate alarak tutarlı ve adil bir miktar belirler. Emsal kararlar, tazminat miktarının belirlenmesinde önemli bir rehberdir.

5. Hakkaniyet İlkesi:

 • Mahkeme, manevi tazminat miktarını belirlerken hakkaniyet ilkesine göre hareket eder. Bu ilke, adil bir karar verilmesini sağlamak için tarafların durumunu ve olayın tüm koşullarını değerlendirmeyi gerektirir.

Örnek Yargıtay Kararları:

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararı:

 • Haksız tutuklama nedeniyle 6 ay süreyle özgürlüğünden mahrum kalan bir kişinin açtığı davada, mahkeme 50.000 TL manevi tazminata hükmetmiştir. Yargıtay, bu kararı onaylayarak tutuklamanın süresi ve kişinin yaşadığı manevi zararları dikkate almıştır.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Kararı:

 • Kamu görevlisi olan bir kişinin 3 ay süreyle haksız tutuklanması nedeniyle açtığı davada, mahkeme 30.000 TL manevi tazminata karar vermiştir. Yargıtay, kişinin mesleki itibar kaybı ve yaşadığı psikolojik baskıyı dikkate alarak kararı uygun bulmuştur.

Sonuç:

Haksız tutuklama nedeniyle manevi tazminat miktarı, Yargıtay kararları doğrultusunda belirlenirken olayın koşulları, zarar görenin durumu ve emsal kararlar dikkate alınır. Mahkemeler, adil bir tazminat miktarı belirlemek için hakkaniyet ilkesine göre hareket eder ve zarar görenin yaşadığı manevi zararları telafi etmeyi amaçlar. Bu süreçte hukuki danışmanlık almak, tazminat talebinin doğru ve etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Manevi tazminat şartları nelerdir?

Manevi tazminat, hukuka aykırı bir eylem nedeniyle kişilik haklarının ihlal edilmesi sonucu talep edilir. Zararın ve ihlalin ispatlanması gereklidir.

Manevi tazminat hangi hallerde?

Kişilik haklarına saldırı, hakaret, iftira, trafik kazası ve iş kazası gibi durumlarda talep edilebilir. Manevi zararların telafisi amaçlanır.

Manevi tazminat miktarı ne kadar olur?

Mahkeme, zararın ağırlığı, tarafların durumu ve emsal kararları dikkate alarak hakkaniyet ilkesine göre belirler. Kesin bir formül yoktur.

Manevi tazminat davası kimlere açılabilir?

Hukuka aykırı eylemi gerçekleştiren kişi veya kurumlara açılabilir. Örneğin, hakaret eden kişiye veya kusurlu davranan işverene karşı dava açılabilir.

Manevi tazminat neleri kapsar?

Üzüntü, elem, yıpranma ve onur kırıcı durumlar gibi manevi zararları kapsar. Kişinin ruhsal acılarını telafi etmeyi amaçlar.

Manevi tazminat nedir örnek?

Örneğin, trafik kazası sonucu kalıcı sakatlık yaşayan bir kişinin yaşadığı psikolojik acı ve yaşam kalitesindeki düşüş için talep edilen tazminattır.

Manevi tazminatta para ödenir mi?

Evet, manevi tazminat genellikle para olarak ödenir. Bu para, zarar görenin manevi zararlarını telafi etmeyi amaçlar.

Manevi zarar nasıl ispat edilir?

Tanık ifadeleri, psikolojik raporlar ve diğer delillerle ispatlanabilir. Mahkeme, bu deliller üzerinden değerlendirme yapar.

Manevi tazminat para ödenir mi?

Evet, manevi tazminat olarak para ödenir. Tazminat, zarar görenin yaşadığı manevi acıyı hafifletmeyi amaçlar.

Manevi tazminat davası ne kadar sürer?

Dava süresi, delillerin toplanması ve mahkemenin iş yüküne bağlı olarak değişir. Genellikle 6 ay ila birkaç yıl sürebilir.

Manevi tazminat ücreti neye göre belirlenir?

Mahkeme, zararın ağırlığı, tarafların durumu ve emsal kararları dikkate alarak belirler. Hakkaniyet ilkesi esas alınır.

Manevi tazminat talebi harca tabi mi?

Evet, manevi tazminat talebi harca tabidir. Harç miktarı, talep edilen tazminat tutarına göre değişir.

Manevi tazminat kasko öder mi?

Kasko poliçesi, genellikle maddi zararları karşılar; manevi tazminat kapsam dışındadır. Ancak, artan mali sorumluluk klozu varsa karşılayabilir.

Kazada manevi tazminat nedir?

Trafik kazasında yaşanan üzüntü, elem ve psikolojik zararlar için talep edilen tazminattır. Mağdurun manevi zararlarını telafi eder.

Manevi tazminat neyi karşılar?

Kişinin yaşadığı üzüntü, elem, yıpranma ve onur kırıcı durumları karşılar. Ruhsal acıların telafisi için ödenir.

Kaskoda Artan Mali Sorumluluk manevi tazminat nedir?

Artan mali sorumluluk klozu, poliçe limitlerinin üstündeki zararları karşılar. Manevi tazminat da bu kapsamda ödenebilir.

Tazminat davasını hangi mahkeme bakar?

Tazminat davalarına Asliye Hukuk Mahkemeleri bakar. Kişisel ve maddi zararlarla ilgili talepler bu mahkemelerde görülür.

Tazminat almak için hangi mahkemeye başvurulur?

Tazminat davaları için Asliye Hukuk Mahkemesine başvurulur. Zararın türüne göre mahkeme yetkilidir.

Bir kişiye tazminat davası nasıl açılır?

Dava dilekçesi hazırlanarak yetkili mahkemeye başvurulur. Dilekçede zarar, nedenleri ve talep edilen tazminat belirtilir.

Tazminat davası nereye açılır?

Zarar veren kişinin ikametgahındaki veya zararın meydana geldiği yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine açılır.

Hangi durumlarda maddi manevi tazminat davası açılır?

Kişilik haklarına saldırı, trafik kazası, iş kazası gibi hukuka aykırı eylemler sonucu zarar meydana geldiğinde açılır.

Maddi ve manevi tazminat davası nereye açılır?

Davalı kişinin ikametgahındaki veya zararın meydana geldiği yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine açılır.

Tazminat davası açmak için ne gerekli?

Dava dilekçesi, zararı kanıtlayan belgeler ve tanık ifadeleri ile yetkili mahkemeye başvuru yapılmalıdır.

Avukat olmadan tazminat davası açılır mı?

Evet, avukat olmadan da tazminat davası açılabilir. Ancak, hukuki süreçlerin doğru yönetilmesi için avukat desteği önerilir.

Manevi tazminat davasında para ödenir mi?

Evet, manevi tazminat davasında mahkeme kararı ile belirlenen tazminat miktarı para olarak ödenir.

Maddi ve manevi tazminat davası hangi durumlarda açılır?

Hukuka aykırı eylemler sonucu oluşan maddi ve manevi zararların tazmini için açılır. Örneğin, trafik kazası, iş kazası, hakaret gibi durumlar.

Maddi tazminat hangi hallerde istenir?

Maddi tazminat, kişinin malvarlığında meydana gelen zararlar için talep edilir. Örneğin, trafik kazası sonucu araç hasarı.

Ceza davasında manevi tazminat istenir mi?

Evet, ceza davası sırasında veya sonrasında manevi tazminat talep edilebilir. Suç nedeniyle oluşan manevi zararlar için istenebilir.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin