İşe İade Davası

İşe İade Davası

İşe İade Davası nedir? İş sözleşmesinin işveren tarafından keyfi olarak feshedilmesine karşı işçiyi korumak amacıyla işe iade davaları açılmıştır. Bu anlamda işe iade davaları, işverenin iş sözleşmesinin geçersiz bir nedenle feshedildiği durumlarda işçinin iş güvencesinden yararlanarak işe iade talebinde bulunmasına olanak sağlayan davalardır.

Sayfa İçeriği

İşe İade Davası Şartları

 • İş Kanununa veya Basın İş Kanununa tabi olmak
 • İşyerinde otuz ve daha fazla işçi çalıştırma
 • İşçinin en az altı aylık kıdemi olması
 • İş sözleşmesi belirsiz sürelidir.
 • İşveren tarafından iş sözleşmesinin geçerli bir sebep olmaksızın feshi
 • İşverenin temsilcisi veya yardımcısı olmamak
İşe İade Davası Şartları
İşe İade Davası Şartları

İşe İade Davası Süresi

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca, iş sözleşmesinin haklı nedenlere dayanmaksızın feshedildiğini iddia eden işçi, fesih ihbarnamesinin tebliğini takip eden ay içinde fesih bildiriminin iptali ve feshin iptali talebi ile dava açmak zorundadır.

İşe İade Davası Açma Süresi

Dava sonucunda işçinin işe iadesine karar verilirse; İşçi, iade kararının tamamlandığını bildirdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde işverene talepte bulunmak zorundadır.

İşe İade Davası Süre

İşe iade başvurusunda bulunmak isteyen işçinin 30 gün içinde arabulucu huzuruna çıkması yeterli değildir. Arabuluculuk iki şekilde sona erer. Taraflar anlaşırlar veya anlaşamazlar.

İşe İade Davası Sonucu İşçinin İşe Başlamaması

İşçi işe iade edildikten sonra talebine rağmen işe başlamazsa, işveren işe alınmayacağının sözlü veya yazılı olarak bildirildiği tarihte veya işe başlama ayının sonunda iş sözleşmesinin feshedildiğini kabul eder. Bu fesih tarihine göre işveren ihbar ve kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

İşe İade Davası Arabuluculuk

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca; otuz ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdeme sahip işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işverenin rekabetten kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanması gerekir. (Yeraltı işlerinde çalışan işçiler için kıdem şartı aranmaz.) Kanunda öngörüldüğü üzere, iş sözleşmesinin feshi geçerli bir sebebe dayanmıyorsa işçi, feshin hükümsüzlüğünü ileri sürerek arabuluculuk talebinde bulunabilir ve varsa anlaşma yoksa iade davası açabilirsiniz.

İşe İade Davası Nasıl Açılır?
İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

Haksız yere işten çıkarılan kişiler işe iade davası açmak istedikleri takdirde dilekçe ile dava açabilirler. Ancak işçinin dava açması kadar sürecin doğru yürütülmesi de önemlidir. İşe dönüş davası olarak da adlandırılan bu süreçte davayı sunan işçidir. İşveren, haklı nedenle işten çıkarıldığını mahkemede göstermek zorundadır. Aksi halde işçi davayı kazanır. İşçi açısından bu süreçte yasal prosedürlerin doğru bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu süreçte yapılan hatalar işçinin hak kaybına uğramasına neden olacaktır.

YouTube video

 

İşe İade Davası Ne Kadar Sürer?

İlk derece mahkemeleri işe iade davalarını ortalama 1 yılda sonuçlandırmaktadır. Uzaması taraflar kadar hakime de bağlıdır. İtiraz halinde dosyanın incelendiği bölge adliye mahkemelerinden ortalama 6 ila 12 aylık bir süre içinde kararlar gelmektedir. Sonuç olarak mevcut durumda iade davasının ne kadar süreceği sorusunun cevabı ortalama 2 yıl oluyor.

İşe İade Davası Dilekçe Örneği

İŞ MAHKEMESİNE

 

DAVACI                                : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No

Adres

DAVALI                                : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No

Adres

AÇIKLAMALAR                  :

 1. (…) davalı şirkette (…) tarihinde (…) olarak işe başladım. (…) tarihinde iş akdim haksız olarak feshedilmiştir. İş akdinin feshine ilişkin tebliğ edilen belge ekte olup, bu belgeden de anlaşılacağı üzere akdin feshine hiçbir gerekçe gösterilmemiştir.
 2. İş akdimizin belirsiz süreli olması ve kıdemi altı aydan fazla olup davalı şirkette otuzdan fazla işçi çalışması sebebiyle, İş Kanunu’nun 18-21. maddelerinde yer alan iş güvencesi hükümlerinden yararlanmaktadır. Bu doğrultuda iş sözleşmesinin feshi ancak yeterliliğinden, davranışlarından ya da işletmenin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak ve fesih sebebi açık ve kesin bir dille yazılı fesih bildiriminde yer almak zorundadır. Söz konusu hususların yokluğu feshi geçersiz kılar. Yukarıda da izah ettiğim üzere davalı iş akdine ilişkin fesih bildirgesinde fesih sebebi yazmamaktadır.
 3. Açıklandığı üzere tarafıma yapılan fesih bildiriminde hiçbir sebebe dayanılmamıştır. Dolayısıyla yapılan fesih geçersizdir. Bu durumun tespiti ve işe iadem ile çalışmadığı dönem için 4 aylık harcı ve diğer hakları, işe başlatılmaması halinde 8 aylık ücret tutarında tazminat talebiyle, feshin yapıldığı (…) tarihinden itibaren 1 aylık hak düşürücü süre içerisinde iş bu davanın açılması gerekliliği doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER            : …/…/… tarihli fesih işlemi, şirket şahsi sicil dosyası, SSK sicil dosyası, (…) yıllarında davalı şirkette yapılan çalışmalar,  tanık, bilirkişi yemin vs her türlü yasal delil

HUKUKİ NEDENLER         : İş Kanunu ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda belirtilen sebeplerle; yapılan feshin geçersizliğine,işe iademe ve 4 aylık ücret ve alacağının tespitine, işe başlatılmamam halinde 8 aylık ücret tutarında tazminatın tespitine ve ödenmesine; yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini  talep ederim.

Davacı

İşe İade Davası Dilekçe Örneği Word İndir

İşe İade Davası Tazminatı

İşe iade davalarında tazminat taleplerinde, dört aya kadar olan kesintiler ve diğer haklar için ücretler, fesih sonrası ücret üzerinden hesaplanmalıdır.

İşe İade Davası Tazminatı Hesaplama

4857 Sayılı İş Kanununun 21 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca; işçi, kesinleşmiş yargı kararının tebliğinden itibaren on iş günü içinde işverenden işe başlamasını talep etmek zorundadır. Aksi takdirde, işveren tarafından işten çıkarılma, geçerli bir işten çıkarma ile sonuçlanacaktır.

İşe İade Davası Tazminatı Hesaplama
İşe İade Davası Tazminatı Hesaplama

İşe İade Davası Açma Şartları

 1. İş Kanununa veya Basın İş Kanununa tabi olmak
 2. İşyerinde otuz ve daha fazla işçi çalıştırma
 3. İşçinin en az altı aylık kıdemi olması
 4. İş sözleşmesinin süresi belirsizdir
 5. İşveren tarafından iş sözleşmesinin geçerli bir sebep olmaksızın feshi
 6. İşveren vekili veya yardımcısı olmamak

İşe İade Davası Kazanılması Durumunda

İşe iade davasını kazanan çalışan, işten çıkarıldıktan sonra 4 aya kadar olan kesinti süresi için ücret alır. İade davasını kazanan işçi, mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde işe başlamasını işverenden yazılı olarak talep etmelidir.

YouTube video

 

Sözleşmeli Personel İşe İade Davası

Geçerli bir sebep olmaksızın iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde mahkemeye başvuruda bulunmak zorundadır. İşyerinde en az 30 işçi çalışıyor olmalıdır. Çalışan en az 6 aylık olmalıdır. Ve son olarak, işçinin sözleşmesi belirsiz olmalıdır.

İşe Geri Dönüş Davası Kazandım

İşe iade davasını kazanan çalışan, işten çıkarıldıktan sonra 4 aya kadar olan kesinti süresi için ücret alır. İade davasını kazanan işçi, mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde işe başlamasını işverenden yazılı olarak talep etmelidir.

Tazminat Aldıktan Sonra İşe İade Davası

İşveren iş sözleşmesini feshettiğinde işçiye kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı da ödeyebilir. Ancak tazminat ödenmesi işçinin işe geri dönme avası açmasını engellemez.

Arabuluculuktan Sonra İşe İade Davası Açma Süresi

Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşma sağlanamazsa, son rapor tarihinden itibaren iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Taraflar anlaşırlarsa, uyuşmazlık aynı anda iş mahkemesi yerine özel bir hakeme götürülebilir.

avukata danisin

Kamu İşçisi İşe İade Davası

Sözleşmeli olarak çalışan kamu personeli 657 sayılı Kanuna tabi olup, imzaladıkları sözleşme İş Kanunu’na tabi bir iş sözleşmesi değildir. Bu nedenle işe alınan personelin işten çıkarılması durumunda işe iade talebiyle iş mahkemesine değil; uyuşmazlık adına idari yargıya başvuruda bulunacaktır.

Pandemi Sürecinde İşe İade Davası

 • Bir yıllık kıdemin tamamlanması halinde kıdem tazminatı
 • İşten çıkarılmadan önce, çalıştığınız yıl ile ilgili olarak kanunla belirlenen ihbar şartlarının sağlanmaması veya usulüne uygun kullanılmaması durumunda kıdem tazminatı ödenir.
 • İşten çıkarıldığında işçiye varsa eksik ücret, fazla mesai, haftalık izin, yıllık izin ve AGI (asgari geçim parası) ödenmelidir.

Ancak, işten çıkarmanın haklı bir sebebe dayanması veya işçinin kendi isteğiyle istifa etmesi halinde, işçiye alacağı ücret hariç kıdem tazminatı, ihbar tazminatı vb. ödenir. İş akdinin feshi halinde ödenmesi gereken ücretler ödenmez.

5393 sayılı Belediye Kanununun Personel ve Personel İstihdam Yönetmeliği başlıklı 49. maddesinin sekizinci fıkrasında; “Belediye personelinin yıllık toplam harcaması, son yıl bütçe gelirinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilen tutarın yüzde otuzunu aşamaz. Bu oran uygulanır. Yıl içinde maaş ve aylık ödemelerde beklenmedik bir artış sonucu personel giderlerinin yukarıdaki oranları aşması halinde, cari yıl ve takip eden yıllarda personel giderleri bu oranların altına düşmedikçe yeni personel işe alınamaz. Yeni personel alımında bu oranın aşılması sonucunda oluşacak kamu zararı, zarar tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte belediye başkanına tahakkuk ettirilir. Personelden olan her türlü alacaklar zamanında ve öncelikli olarak ödenir.

Pandemi sürecinde işe iade için o dönemde çıkarılan kanunlara bakarak hareket etmek süreci hızlandırıp elinizi güçlendirecektir.

İşe İade Davası Sonucu İşçinin İşe Başlatılmaması

İşçi işe iade edildikten sonra talebine rağmen işe başlamazsa, işveren işe alınmayacağının sözlü veya yazılı olarak bildirildiği tarihte veya işe başlama ayının sonunda iş sözleşmesinin feshedildiğini kabul eder. İşe başlamama tazminatı, fesih tarihindeki maaşına göre ödenmelidir.

Memur İşe İade Davası

İş güvenliği hükümlerinden yararlanacak kişinin işçi unvanına sahip olması gerekir. İş kanununa tabi olmayan memurlar, sözleşmeli personel, çıraklar veya stajyerler iş güvencesi hükümlerinden yararlanamazlar. İş sözleşmesi ile çalışan köklü bir üniversitenin öğretim üyesi iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilir.

Kıdem Tazminatı Alan İşçi İşe İade Davası Açabilir Mi?

İşveren iş sözleşmesini feshettiğinde işçiye kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı da ödeyebilir. Ancak tazminat ödenmesi işçinin işe iade davası açmasını engellemez. İşe geri dönme davası sonucunda fesih geçersiz hale gelirse tazminat işverene iade edilir. Bu süreçte mahkemenin tayin ettiği bilirkişi tarafından yapılan kıdem tazminatı hesaplama ve hak edişinin ödenmesi işe geri dönme davası için sorun teşkil etmez.

İşe İade Davası İş Kanunu
İşe İade Davası İş Kanunu

İşe İade Davası İş Kanunu

İşverenin 4857 sayılı İş Kanununa göre geçerli bir sebep olmaksızın iş sözleşmesini feshetmesi halinde işçi; İş Kanunu‘nun şartları yerine getiriliyorsa işe geri dönüş davası açıp mahkemeden feshin hükümsüzlüğünü ve nihayetinde yeniden işe alınmanızı isteyebilirsiniz.

İşe İade Sonrası Tekrar İşten Çıkarılması

İşe iade davasının sağladığı yasal koruma, çoğu işçinin hayatına devam etmesinin ve geçimini sağlamasının garantisidir. Her münferit durumun işin niteliğine göre farklı sonuçları olmakla birlikte, bir işyerinde iş güvencesi varsa, işveren ancak haklı bir sebep varsa iş sözleşmesini feshedebilir. İş güvenliği, çalışma hakkı alanında Anayasa’da düzenlenmiştir. İş güvenliği kavramının önemi yeniden işe alınma durumlarında ortaya çıkmaktadır. İş güvencesinden yararlanan çalışanlar, sözleşmelerinin haksız yere feshedilmesi durumunda işe geri dönme davası açma hakkına sahiptir.

İşe İade Davasında Kıdem Tazminatı İstenir Mi?

İşçinin açtığı işe iade talebi reddedilse dahi, işçinin kanunen hak kazandığı ve işveren tarafından teslim edilmeyen kıdem tazminatı, kıdem ihbarı ve diğer tüm işçilik alacakları işverenden ayrı bir dava ile talep edilebilir.

Karar Kesinleşmeden İşe İade Başvurusu

On günlük süre geçtikten sonra iş başvurusu yaptığınızda işe iade ve kesinti harcı ödenmez.

İşe İade Başvurusu Süresi

Dava sonucunda işçinin işe iadesine karar verilirse; İşçi, iade kararının tamamlandığını bildirdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde işverene talepte bulunmak zorundadır. 10 iş günü süre, bir diskalifiye süresidir ve bu süre içinde işverene başvuru yapılmazsa, feshin geçersizliği geçerli olur.

İş Kanunu İşe İade

İş Kanunu’nun 20/1 maddesi uyarınca, iş sözleşmesi feshedilen işçi, geçersiz saydığı fesih ihbarnamesinin tebliğinden itibaren bir ay içinde dava açmak zorundadır. İşçi bu süre içinde dava açmazsa, hukuk mahkemelerinde yeniden işe alınma hakkını savunamaz.

İşe İade Davası Emsal Kararlar

–İşe İade Davalarında İspat Yükü İşverenin Üzerindedir–

“İşveren feshin açık ve yazılı bir şekilde yapıldığını, fesih bildirimin işçiye tebliğ edildiğini, işçinin yetersizliği veya davranışından dolayı bir fesih söz konusu ise işçinin savunmasının alındığını, feshin geçerli nedenle yapıldığını ve feshin son çare olma ilkesine uyulduğunu ispatlamalıdır.” (Yargıtay 22. HD 24.11.2011, E.2011/1760, K.2011/5885)

–İşveren Vekillerinin İşe geri dönme davası Açıp Açamayacağı Sorunu —

“İş Kanunu 18. madde gereğince işveren vekilinin iş güvencesinden yararlanmaması için hem işyerinin tümünü yönetmesi hem de işe alma ve işten çıkartma yetkisine sahip olması gerekir. Bu bağlamda işten çıkartma ve işe alma yetkisi verilen ancak işyerinin bütününü yönetme yetkisi verilmeyenler (Örneğin; İnsan Kaynakları, Personel Müdürü) iş güvencesi hükümlerinden yararlanacaktır.” ( Yargıtay 9. HD 02.03.2009, 16621/5561)

Yargıtay genel müdür ve genel müdür yardımcıları pozisyonları hakkında “……işyerinde genel müdür veya genel müdür yardımcısı unvanının kullanılması tek başına iş güvencesi kapsamı dışında bulunma sonucunu doğurmaz. Önemli olan, kendisine temsil yetkisi verilip verilmediği ve işletmenin bütününü yönetip yönetmediğidir; bu hususta görev tanımı ve konumuna bakmak gerekir.” ifadelerine yer vermiştir. (Yargıtay 9. HD, 1.2.2010, 13573/1817)

–İşe geri dönme davasının Kazanılması Halinde İşverence İşçinin İşe Daveti–

“Ana kural işinin fesih tarihinde çalıştığı işyerinde ve aynı pozisyonda işe başlatılmasıdır. İşçinin eski işinde ya da işyerinde başlatılmasının mümkün olmaması halinde esaslı değişiklik hali yaratılmadan yeni iş teklifi yapılmalı bu koşul da sağlanamadığı takdirde m.22ye uygun şekilde çalışma koşullarında esaslı değişiklik prosedürü işletilmelidir.” (Yargıtay 9.HD 19.03.2012, E. 2012/10514, K. 2012/8813)

— İşçinin Davasının Kesinleştiği Tarihte ,Başka Bir İşveren Nezdinde Çalışıyor Olması —

“İşçinin işe başvuru anında başka bir işveren ait işyerinde çalışmakta olması, başvurunun samimi olmadığını göstermek için yeterli değildir. işçinin işe başlamak için usulüne uygun olarak yapacağı başvurunun ardından işverence işe davet edilmesi halinde, çalışmakta olduğu işyerinden ayrılması ve eski işine başlaması imkan dahilindedir.” (Yargıtay 9. H.D., 02.12.2008, E.2008/42499, K.2008/32929 )

–Asıl İşveren- Alt İşveren İlişkisinde İşe İade Sorunu —

“Asıl işveren – alt işveren ilişkisinde de işe iade kararı üzerine işçinin alt işverene başvurması gerekir.Asıl işverenin sorumluluğu alt işverenle birlikte işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre harcı yönündendir. İşe iade yükümlülüğü asıl işverene ait bir yükümlülük değildir.”(Yargıtay 9. HD 25.01.2010, E. 2009/32292, K. 2010/1149,)

İşe İade Davası Yargıtay Kararları

Tüm hukuk süreçlerinde olduğu gibi İşe iade davalarında da Yargıtay’ın verdiği kararlar yol gösterici niteliktedir. İçtihat olarak kabul edilen üst mahkemenin kararları dava açmadan önce incelemek ve ilgili dosyalara bakmak   içtihat niteliğin

İşe İade Davası Yargıtay Kararları PDF

İşe İade Davası Kazananlar Yorumları

İşe iade davasını kazanan çalışan, işten çıkarıldıktan sonra 4 aya kadar olan kesinti süresi için ücret alır. İşe geri dönme davasını kazanan işçi, mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde işe başlamasını işverenden yazılı olarak talep etmelidir.

İşe İade Davası Sonuçları

İşçi işe geri dönme davasını kazanırsa, yani mahkeme işe geri iade davasını kabul ederse, işveren işçinin fesih ve işe iadesini hükümsüz kılmaya karar verirse birden çok ihtimal ortaya çıkar.

Ancak her halükarda işveren, geçersiz fesih tarihinden kararın kesinleşmesine kadar geçen “faaliyetsiz” süre için işçinin harcıni ve diğer sosyal haklarını en fazla dört aya kadar ödemekle yükümlüdür.

İşe iade talebi: İşçinin, kararın kesinleştiği tarihten itibaren on iş günü içinde işverenle çalışmaya başlayabilmesi için işe iade başvurusunda bulunması gerekir. Bu talebin yapılması herhangi bir şekil şartına bağlı olmamakla birlikte, bu talebin yazılı olarak ve noter aracılığıyla iletilmesi ispatı kolaylaştırmak açısından önemlidir.

İşe İade Davası Kaybedenler

Belirli koşulların varlığı halinde başlatılabilen işe iade davasının önemli sonuçları bulunmaktadır. Bu haklardan ikisi, davayı kazananın izin süresi karşılığında 4 aylık maaşını alması halinde işçiye ödenecek olan 8 aylık maaşına kadar işe başlamama tazminatıdır. Ancak işçi işe iade davasını kaybedebilir.

İşe İade Davası Kazanılırsa

İşe iade davasını kazanan çalışan, işten çıkarıldıktan sonra 4 aya kadar olan kesinti süresi için ücret alır. İşe iade davasını kazanan işçi, mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde işe başlamasını işverenden yazılı olarak talep etmelidir.

İşe İade Davası İstinaf Süresi

Yerel Mahkeme işe iade talebini kabul ederse, temyiz süresi gerekçeli kararın düzenlenmesi ve taraflara tebliği ile başlar. Bölge Adliye Mahkemesinde temyiz yolu olan temyiz hakkının bir dilekçe ile 2 hafta içinde yapılması gerekmektedir.

İşe İade Davası Zamanaşımı

Ücretlerden alacak hesaplarında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Kesinti süresi harcı 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Kesinti ücretleri için zamanaşımı süresi, çalışanın işverenden işe başlamasını talep ettiği gün başlar.

İşe İade Davası Ne Zaman Açılır?
İşe İade Davası Ne Zaman Açılır?

İşe İade Davası Ne Zaman Açılır?

Arabuluculuk sonunda anlaşma sağlanamazsa, son rapor tarihinden itibaren iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir.

İşe İade Davası Vekalet Harcı

İşe iade talebi, tayin talebidir. Sabit giderlere ve sabit avukatlık ücretlerine tabisiniz. İşe iade talebi sırasında iş mahkemelerinin verdiği karar neticesinde işveren tarafından yapılan işten çıkarma, İş Kanunu 17,18,19,20,21. Maddelerin şartlarından bir veya birkaçının eksik veya yanlış olduğunu tespit ederse, feshin geçersizliğini, işçinin işe iadesini, işe iadenin yanı sıra 4 aylık boşta kalma oranını ve tazminat miktarını da belirler. işçi işe başlamazsa ödenir.

İşe İade Davası Koşulları

 1. İş Kanununa veya Basın İş Kanununa tabi olmak
 2. İşyerinde otuz ve daha fazla işçi çalıştırma
 3. İşçinin en az altı aylık kıdemi olması
 4. İş sözleşmesinin süresi belirsizdir
 5. İşveren tarafından iş sözleşmesinin geçerli bir sebep olmaksızın feshi
 6. İşveren vekili veya yardımcısı olmamak

İşe İade Davası Avukatlık Harcı

İşe iade davası açarken tanıklar, bilirkişi ücretleri ve harçlar mahkemeye ödenir. Adliye sevk daireleri bu ücretleri peşin aldıkları için şu anda bu ücretler 600 TL civarındadır (tanık sayısı, keşif vb. göre değişebilir). Konu ile ilgili olarak oranlar kanunda görüşülebilir.

İşe İade Davası Yetkili Mahkeme

İşe iade davasının görevli iş mahkemesinde sunulması ile 1 aylık dava süresi sona erer. Anılan hükme göre işe iade davalarında yetkili mahkeme, davalı işverenin yerleşim yeri mahkemesi veya işçinin işini yaptığı yer mahkemesi, yani işyeri mahkemesidir.

İşe İade Davası Hak Düşürücü Süre

Dava sonucunda işçinin işe iadesine karar verilirse; İşçi, iade kararının tamamlandığını bildirdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde işverene talepte bulunmak zorundadır. 10 iş günü süre, bir diskalifiye süresidir ve bu süre içinde işverene başvuru yapılmazsa, feshin geçersizliği geçerli olur.

İşe İade Davası Vekalet Harcı Kesinleşme

işe iade davası vekalet harcı kesinleşme olduktan sonra 4080 TL’dir.

İşe İade Davası Cevap Dilekçesi Örneği

İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2013/……… Esas 

(Cevap Veren)

DAVALI :

VEKİLİ

DAVACI : 

KONU :Davacının ………………………… tarihli dava dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR 

Davacı tarafın dilekçesinde müvekkil yönünden ileri sürdüğü hususların ve istemlerin hiçbiri kabule şayan değildir. Şöyle ki;

1- Davacı, müvekkil davalıya ait işyerinde ………………………. tarihinde çalışmaya başlamıştır. Ancak davacının iş akdinin sonlandırılması ile ilgili olarak ileri sürdüğü hususlar tamamen, mesnetsiz ve haksız çıkar sağlamaya yönelik gerçek dışı iddialardır.

2- Davacı’ nın iş sözleşmesi, müvekkil davalı şirket tarafından 4857 Sayılı İş Yasası Madde 25/II- g bendi uyarınca haklı sebeple feshedilmiş olup, davacının müvekkil davacıdan tazminat talebinde bulunma hakkı yasal olarak yoktur. Davacının iş akdinin feshi tarihi itibarı ile müvekkil şirketten talep edebileceği herhangi bir işçilik alacağı kalemi de sözkonusu değildir.

3- Davacı, işyerine ve amirlerine haber vermeksizin, izinsiz ve mazeretsiz olarak, ………………………………. tarihleri arasında işe gelmemiştir. Bu husus tutanaklarla sabittir. Devamsızlığı ile ilgili olarak da hiçbir haklı sebep bildirmemiştir. Bunun üzerine davalı müvekkilce, davacının iş akdi …………………… tarihi itibarı ile feshedilmiştir.

4- Keyfi bir şekilde, hiçbir mazeret göstermeksizin görevine gelmeyen davacı, davalı işvereni bu hareketiyle güç durumda bırakmış ve zarara sokmuştur.

5- İş Kanunu’ nun, işçiyi koruyan yapısı, işçilerin, keyfi şekilde görevini aksatmasına zemin hazırlayacak yapıda değildir. İş Kanunu 25. madde ile işverenin de iş sözleşmesini haklı gerekçelerle feshedebileceği düzenlenmiştir. Davalı müvekkil, yasaların kendisine tanıdığı yetkiyi kullanmanın ötesinde bir şey yapmamıştır.

6- Davacı keyfi biçimde işe gelmeyerek, iş akdinin feshedilmesine kendi kusuru ile sebep olmuştur ve bunu kendisi de bilmektedir. Davacı, tamamen haksız kazanç elde etme çabası içerisindedir. Hukuk bu davranışı asla himaye etmez. Bu nedenle huzurdaki davanın reddi gerekmektedir

7- Davalı feshin son çare olması prensibine sadık kalmış ancak işçi mazeret bildirmeksizin ve haklı bir nedeni olmaksızın devamsızlık yapmıştır. Davacının iş akdi haklı nedenle, derhal ve tazminatsız feshedilmiştir. Yasa maddesi bu konuda oldukça açıktır.

8- İşçi yararına yorum ilkesi sadece mevzuatta açıklık olmaması halinde uygulanabilir. Mevzuatın yeterince açık ve net olduğu bir durumda, işçi lehine hak etmediği tazminat kalemlerine hükmedilmesi mümkün değildir. Hiç kimse hak ettiğinden fazlasını alamaz. Hukuk kuralları haksız kazanç elde etme çabalarını koruyacak nitelikte değildir.

9- Davacının devamsızlığı nedeniyle, zor durumda kalan, bu eylemden zarar gören müvekkil davalı şirkettir. Davacı olması gereken zamanda, olması gereken yerde olmayarak, görevinin gereklerine, özen borcuna dahası iş görme borcuna riayet etmemiştir. İş ilişkisinde işçinin asli borcu iş görmek olduğuna göre, devamsızlık yapan, üstelik de kendisine yapılan daveti de dikkate almayarak bu tutumunu sürdüren işçinin iş sözleşmesinin sona erdirilmesinden daha doğal bir şey olamaz.

10- Davacı proje bazlı çalışan müvekkil şirket bünyesinde görev almaktadır ve müvekkil şirket bünyesinde çalışan her işçi işverenin görevlendirdiği yere gitmeyi kabul etmektedir.Müvekkil ……………………………. işi yapmaktadır ve bir dönem çalıştığı firmanın diğer dönem ihaleyi başka şirketlere vermesi söz konusu olabilmektedir. Böyle durumlarda, müvekkil şirket çalışanlarını farklı projelere yönlendirmekte, feshin son çare olduğu ilkesinden ayrılmamaktadır. Davacının sözleşmesinde de değişik projelerde çalışma şartı yer almaktadır.

11- Davacının fazla mesai iddiası da gerçek dışıdır. Müvekkil şirket, kurumsal bir yapıda çalışmaktadır. Fazla mesai yapıldığında bu durum bordrolara yansıtılır ve işçilere gereken ödeme yapılır. Davacı, yıllık izinlerini de kullanmıştır.

12- Davacının ücretsiz izin sırasında çalıştırıldığı yolundaki iddiası da tamamen gerçek dışı olup, izaha ve ispata muhtaçtır. Zira davacı çıkarıldığı ücretsiz izinleri kendi talep etmiş ve davalı müvekkil şirket bu talebe uygun olarak gereğini yapmış, davacıyı izne çıkarmıştır. Bu sebeple bu dönemde çalıştığını iddia eden davacının iddiasını ispat etmesi zaruridir.

13- Davacı talep kısmında ikramiye kalemine yer vermiş olmasına rağmen mezkur talebin özensiz hazırlanan dilekçede sehven yazılmış bir kalem olduğunu düşünmekteyiz. Zira şirketimizde işçilere ikramiye verilmesi gibi bir uygulama söz konusu değildir.

HUKUKİ NEDENLER:İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Devamsızlık tutanakları, fesih bildirim yazısı, işe giriş bildirgeleri, bordrolar, SGK dan celp ve tetkik edilecek belgeler, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi ve yasal her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda izah edilen nedenlerle;

1- Tüm beyanlarımız doğrultusunda davacının davasının ve taleplerinin reddine,

2- Yargılama giderleri ile vekalet harcınin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekil sıfatıyla arz ve talep ederiz.

DAVALI …

İşe İade Davası Cevap Dilekçesi Örneği

İşe İade Davası Kesinleşmeden Vekalet Harcı İcraya Konulabilir Mi?

Tespit hükümleri ile birlikte verilen dava giderleri ve vekâlet harcına ilişkin kararın kesinleşmeden ilam ile icraya verilmesi hukuka uygun değildir.

İşe İade Davası Faiz Hesaplama

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca işçi, kesinleşmiş yargı kararının tebliğini takip eden on iş günü içinde işverenden işe başlamasını talep etmek zorundadır. Aksi takdirde, işveren tarafından işten çıkarılma, geçerli bir işten çıkarma ile sonuçlanacaktır.

İşe İade Davası Nerede Açılır?
İşe İade Davası Nerede Açılır?

İşe İade Davası Nerede Açılır?

İş Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde, İş Mahkemesi olarak Asliye Hukuk Mahkemesi görevli olacaktır. İşe iade talebi, işverenin yerleşim yeri mahkemesi (ticaret sicilinin bulunduğu yer mahkemesi) veya işçinin işyerinin bulunduğu yer mahkemesidir.

İşe İade Davası Sonrası İşe Başlama

Başvuru tarihinden itibaren 1 ay içinde işçiyi çalıştırmayan işveren, işçiye en az 4 ay en fazla 8 ay tazminat ödemekle yükümlüdür. Burada kural olarak işveren, yeniden işe alma davasının sonunda sizi işe başlamaya davet ederse, sizi aynı pozisyona, aynı yere koymakla yükümlüdür.

İşe İade Davası Sonucu Tazminat Hesabı

İş sözleşmesi feshedilen işçinin, fesih bildiriminde herhangi bir neden olmadığını ileri sürerek işe iade talebiyle işveren aleyhine açtığı davadır. İşçi, işe iade talebi alanında, 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Hükümsüzlük Nedeniyle Feshin Sonuçları” başlıklı 21. maddesinde öngörülen tazminatı da talep edebilir. Mahkemenin fesih hükmünün hükümsüzlüğüne ilişkin verdiği kararla işçi tazminata hak kazanır.

İşe İade Davası İstinaf

Yerel Mahkeme işe iade talebini kabul ederse, temyiz süresi gerekçeli kararın düzenlenmesi ve taraflara tebliği ile başlar. Bölge Adliye Mahkemesinde temyiz yolu olan temyiz hakkının bir dilekçe ile 2 hafta içinde yapılması gerekmektedir.

İşe İade Davası Bilirkişi Raporu
İşe İade Davası Bilirkişi Raporu

İşe İade Davası Bilirkişi Raporu

İşçilerin alacaklı durumunda olduğu durumlarda, bilirkişiye yapılan taleplerde tazminat ve ihbar harcı ile birlikte. Kıdem tazminatının fazla ödenmesi durumunda geri alınacak tutarlar belirlenerek iade davalarında uygulanabilmektedir.

Ayrıca hizmet tespiti ve işçilerin çalıştıkları saatlere ilişkin herhangi bir prim borcu bulunmadığının tespiti için davalara gidilmesi ve yaşlılık aylığı almaya hak kazandıkları bilgisine sahip olunması gerekmektedir.

Bu durumların tümünde bilirkişi, davaya konu olan işveren ve çalışan kusur oranlarına göre karar verir.

Hukuk sisteminde bilirkişi tarafından hazırlanan raporun doğrudan hâkim tarafından onaylandığına dair bir kanun veya tanımlı madde bulunmamakla birlikte, davanın tarafları bilirkişi raporlarına karşı çıkmadıkları takdirde mahkeme de kabulüne karar verir.

İşe İade Davasında 30 İşçi Kuralı

İş Kanunu, işe iade talebinde bulunmak için bazı koşullar belirlemiştir. Sonuç olarak, söz konusu işyerinde en az “30” işçi çalıştırılması ve iş sözleşmesi feshedilen işçinin çalışma süresinin en az “6” ay olması gerekmektedir. Ayrıca İş Mahkemeleri Kanunu’na göre fesih tarihinden itibaren 1 ay içinde arabulucuya başvurulması gerekmektedir. Ancak, 30 çalışan kuralı bazen geçersiz kılınabilir. İşveren herhangi bir nedenle şirketi birden fazla şirkete bölmüşse ve aralarında organik bir bağ varsa, tüm şirketlerin çalışan sayısı eklenir. Yargıtay kararlarına göre iki şirket arasındaki organik bağ doğrulanırken toplam çalışan sayısı dikkate alınmalıdır.

İşe İade Davası Boşta Geçen Süre Harcı

İşçiye ödenecek ücret 4857 sayılı İş Kanununda işçinin 4 ay işsiz kaldığı süre için azami harcının işsiz kaldığında ödeneceği hükme bağlanmıştır. Sonuç olarak, talep sonunda işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın en fazla 4 aya kadar hareketsizlik maaşı ödenmesine karar verilir.

İşe İade Davası İş Kanunu

4857 Sayılı İşverenin iş akdini İş Kanunu uyarınca geçerli bir sebep olmaksızın feshetmesi halinde işçi; İş Kanunu’nun şartları yerine getiriliyorsa işe iade davası açıp mahkemeden feshin hükümsüzlüğünü ve nihayetinde yeniden işe alınmanızı isteyebilirsiniz.

İşe İade Davası Başvuru Süresi

10 iş günü süre, bir diskalifiye süresidir ve bu süre içinde işverene başvuru yapılmazsa, feshin geçersizliği geçerli olur. İşçinin süresi içinde işverene başvurusu sonucunda işveren, başvuruya ilişkin kararını 1 ay içinde bildirmek zorundadır.

İşe İade Davası Kaç Celse Sürer?

Mahkemece verilen karara itiraz edilmesi halinde bölge adliye mahkemesi süratle ve kesin bir karar verir. Tanık dinlenir ve bilirkişi incelemesi yapılırsa yaklaşık 3 ila 5 duruşma yapılır.

İşe İade Davası Harç Hesaplama

* Başvuru harcı

Başvuru harcı sabit bir ücrettir. Başvuru harcı, davanın değeri ne olursa olsun, her zaman aynıdır. 492 sayılı Oran Kanununa ekli (1) numaralı oranda yazılı sabit oranlar, ilgili işlem gerçekleşmeden önce peşin olarak ödenir. İş mahkemelerine ödenecek başvuru harcı tutarı, her yılın başından itibaren geçerli olmak üzere belirlenen I Nolu Yargı Harcı, A) Yargı Harçları I- Başvuru Harcı 2. Asliye Mahkemeleri Hat. 2019 yılı başvuru harcı 44,40 TL’dir.

Dava yanlış mahkemede açılırsa, o mahkeme görevsizlik veya görevsizlik kararı verir. Bu kararın ardından yetkili veya yetkili mahkemede yeniden dava açılması halinde başvuru harcı ödenmez. Davanın bir avukat vasıtasıyla sunulması halinde avukatlık harcı de ödenir. 2019 yılında vekalet harcı 6,40 TL’dir.

* Karar ve tebligat harcı (avans harcı)

Karar ve yazı harcı, dava konusunun niteliğine göre değişmektedir. Talebin amacı para ile ölçülebiliyorsa göreli bir ücret, para ile ölçülemiyorsa sabit bir ücret alınır. İşe iade davaları tespit davası olduğundan mahkeme kararı ve karar harcı sabittir.

Sabit karar ve hüküm ücretleri peşin ödenir. İşe iade davası nedeniyle mahkemeye ödenecek karar ve karar harcı tutarı, her yılın başından itibaren geçerli olmak üzere belirlenen I No’lu Adli Harç A) Mahkeme Harçları III – Cümle ücret 2 Sabit ücret: a) hat. Bu 2019 için 44,40 TL.

İşçilik alacaklarından doğan davalarda avans, talebe konu alacağın 68,31 TL’sinin dörtte biri kadardır. Ama en az 44,40 TL alıyorlar.

Davadan feragat veya davanın kabulü veya uzlaşma ilk duruşmada gerçekleşirse, karar ve hüküm harcının üçte biri (1/3), daha sonra olursa üçte ikisi (2/3). Dört.

* Gider harcı

Gider harcı; Tarafların veya vekillerin ertelemesine (veya yapılmamış sayılmasına) sebep oldukları duruşma harcıdır.

İş mahkemesinde, davanın tarafların isteği ve muvafakati ile ertelenmesi halinde davanın taraflarından, dava açılabilecek bir dava nedeniyle ertelenmesi halinde ise ertelemeye sebep olan taraftan yargılama harcı tahsil edilir. Nihayetinde sebepsiz yere davayı uzatan kısımdan alınır.

Avukata veya taraflara kesilen mahkeme harçları sonraki iki seansta ödenmezse ikiye katlanır. Ödenmemesi durumunda bu tutar üzerinden harcın tahsili için Maliye Bakanlığına bir tutanak düzenlenmesine karar verilir.

İşe İade Davası Kaybedilirse Ne Olur?

İşçiler, iş sözleşmelerinin haksız yere feshedildiğini iddia ederek işverene karşı işe iade davası açabilirler. Talebi kabul edilirse, çalışana kesinti süresi için 4 aylık maaş ödenecektir. İşçiyi yeniden işe almak istemeyen işveren, işe başlamadığı için de tazminat ödemek zorundadır.

İşe İade Davası Hangi Mahkemede Açılır?

İş Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde, İş Mahkemesi olarak Asliye Hukuk Mahkemesi görevli olacaktır. İşe iade talebi, işverenin yerleşim yeri mahkemesi (ticaret sicilinin bulunduğu yer mahkemesi) veya işçinin işyerinin bulunduğu yer mahkemesidir.

İşe İade Davası Hangi Durumlarda Açılır?

İş sözleşmesi geçersiz bir nedenle feshedilen işçi işe iade davası açabilir. İşverenin bu davayı açma hakkı yoktur. İşe iade davasında davacı, iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilen işçi olup, iş sözleşmesini fesheden işveren de davalı sıfatını taşımaktadır.

İşe İade Davası Kıdem Tazminatı

İşçi işe iade davasını kazandıktan sonra kıdem süresine 4 ay daha eklenir, böylece işçi 4 yıl 1 ay çalışmış olur. Bu kapsamda işçinin kıdem tazminatı 12.271 brüt TL olacaktır. İşe iade davası kazanıldıktan sonra aradaki fark çalışana ödenmelidir.

İşe İade Davası Şartları 6 Ay

Yine İş Kanunu’nun 18/1 maddesine göre işçinin işe iade olarak da bilinen işe iade başvurusunda bulunabilmesi için işyerinde en az 6 ay kıdemine sahip olması gerekir. Buradaki kıdem terimi, işçinin işyerinde geçirdiği süreyi ifade etmektedir.

İşe İade Davasında 10 Günlük Süre Ne Zaman Başlar?

Dava sonucunda işçinin işe iadesine karar verilirse; İşçi, iade kararının tamamlandığını bildirdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde işverene talepte bulunmak zorundadır. 10 iş günü süre, bir diskalifiye süresidir ve bu süre içinde işverene başvuru yapılmazsa, feshin geçersizliği geçerli olur.

İşe İade Davasında 1 Aylık Süre Ne Zaman Başlar?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca, iş sözleşmesinin haklı nedenlere dayanmaksızın feshedildiğini iddia eden işçi, ihbarın tebliğini takip eden ay içinde feshin geçersizliği ve işe iade talebi ile dava açmak zorundadır. . Bu süre bir diskalifiye dönemidir ve resen dikkate alınmalıdır.

YouTube video

İşe İade Davası 1 Aylık Süre Nasıl Hesaplanır?

İlk bölümde işçinin aniden işten çıkarıldığını, ikinci bölümde ise ihbar süresi kullanılarak işten çıkarıldığını varsayalım. İşçi derhal işten çıkarılırsa 1 aylık süre, işten çıkarılma veya fesih bildirimi tarihinde başlar.

İşe İade Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İtiraz halinde dosyanın incelendiği bölge adliye mahkemelerinden ortalama 6 ila 12 aylık bir süre içinde kararlar gelmektedir. Sonuç olarak mevcut durumda işe iade davasının ne kadar süreceği sorusunun cevabı ortalama 2 yıldır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler