Trafik Kazası Tespit Tutanağı Örneği Nasıl Doldurulur?

Trafik Kazası Tespit Tutanağı Hukuki Mahiyeti

Trafik kazası tespit tutanağı; hukuki mahiyeti için öncelikle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na bakmak gerekmektedir. İlgili kanunun Trafik kazalarına el koyma ve bilirkişilik başlıklı 83 maddesi aşağıdaki hükümleri içermektedir.

1-         Adli yönden gereği yapılmak üzere mahalli genel zabıtaca, kazanın oluş nedenlerini, iz ve delillerini belirleyerek trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek üzere de trafik zabıtası yetkilidir.

2-         Ancak trafik zabıtasının görevi yoksa ya da bulunmuyorsa karayollarında meydana gelen kazaya ait tutanak mahalli genel zabıta tarafından düzenlenmekte ve bir örneği o yerin trafik zabıtasına gönderilmektedir. Yine 83.maddeye göre Karayollarında meydana gelen ve yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında tarafların anlaşması halinde ve fiil başka bir suç oluşturmuyorsa adli kovuşturma yapılmaz ve Türk Ceza Kanununun 565 inci maddesi hükmü uygulanmamaktadır.

3-         Bir trafik kazası sonra trafik kapanırsa trafik zabıtası ya da genel zabıta iz ve delillerin kaybolmaması için gerekli işaretlemeleri yapmakta ve işlemleri tamamlayarak karayolunu tekrar trafiğe açmaya yetkili konumadır. Ancak Karayolunun trafiğe kapanmasına ölümlü ve hayati tehlike yaratan yaralanmalı kazalar neden olmuş ve bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkiliyor ve başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa Cumhuriyet savcısının gecikeceğinin anlaşılması halinde, gerekli işaretlemeler yapılıp araç ve ölüler kenara alınarak durum bir tutanakla tespit edildikten sonra yol trafiğe açılır. Trafik zabıtası, usul kanunlarına göre görevlendirilirse, trafik kazalarında bilirkişilik yapar. Trafik kazaları, kaza tahkik memurluğu, bilirkişilik ve bunlarda aranacak şartlar ile diğer esaslar yönetmelikte gösterilmektedir.

Kaza Tespit Tutanağı Örneği

Kazalarda tespit tutanağı doldurulması yasal bir zorunluluktur. Kaza sonrasında haklarınızı almak istiyorsanız. İlgili mevzuatta yazan kurallara uymak durumundasınız.  Maddi hasarlı kazalarda olay yerinde tutulması gereken tespit tutanağını buradan indirebilirsiniz. Aracınızda mutlaka bir tane Maddi hasarlı kaza tespit tutanağı nüshası bulundurun. İlgili belgeyi indirmek için burayı tıklayabilirsiniz.

Kaza Tespit Tutanağı PDF

Trafik Kazası Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur?

Trafik Kazalarına İlişkin İşlemlerle ilgili hususlar ise Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde  (KTY)yer almaktadır. KTY’nin  156.maddesine bakıldığında ilk fıkranın trafik kazası tespit tutanağının düzenlenmesi olduğu görülmektedir.

KTY Madde 156’ya göre, KTT”de yer alması gereken bilgiler;

 1. Kaza yerinin durumu (bir krokide gösterilmeli)
 2. İz ve deliller,
 3. Kazaya karışan sürücüler,
 4. Varsa ölü veya yaralıların durumu,
 5. Hasar veya zarar durumuna ilişkin ayrıntılar,
 6. Kazanın gün ve saat bilgileri

Trafik Kazası Tespit tutanağın soruşturma evrakına eklenmesi, dosyada saklanması ve sayısına göre taraflara verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda tutanağın yeter sayıda düzenlenmesi esastır.

Kaza Tespit Tutanağı Doldurulmasına İlişkin Uyarılar:

Kaza tespit tutanağı doldurulurken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Karşılıklı taraflar arası doldurulacak tutanaklarda bazı hususlar dikkate alınmıştır. Bu konu SBM tarafından tespit edilmiş ve belli kurallara bağlanmıştır. Mesela taraflardan bir tanesinin ehliyeti yok ise tutanaklar taraflar arası tanzim edilemez. Kazada maddi hasar dışında ölüm ve yaralanma var ise olay yerine kolluk kuvvetleri çağrılmalıdır. İşte bu uyarıların tamamını aşağıda vereceğim word formatındaki belge de bulabilirsiniz.

Kaza Tespit Tutanağı Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler : Tespit Tutanağı Uyarıları ; Kaza Tespit Tutanağı Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Trafik Kazası Tespit Tutanağının Önemi
Trafik Kazası Tespit Tutanağının Önemi

Trafik Kazası Tespit Tutanağının Tanımı ve Önemi        

Trafik kazası tespit tutanağı taraflarca veya trafik polisi (jandarma)  tarafından düzenlenen kaza yerine ilişkin bilgilerin, izlerin, delillerin, kaza taraflarının, varsa ölüm ve yaralılara ilişkin hususların, hasar ve zarar durumunun, kaza gün ve saate ilişkin bilgilerin yer aldığı ve aksi sabit tutuluncaya dek geçerli bir tespit evrakı/tutanağıdır. Bu kapsamda trafik kazası tespit tutanağının usullere uygun olarak düzenlenmesi önem arz etmektedir.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 156.maddesinin 2. fıkrasında belirtildiği üzere 154.maddesinin a bendi gereğince trafik kazası tespit tutanağını düzenlemeye yetkili olanlar trafik zabıtası(polis/jandarma) ve genel zabıtanın görevli personelidir. Trafik kazası polis raporu tutanakların en az iki görevli imzası ile düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak hafif yaralanma ya da hasarlı kazalarda tek görevli imzası taşıyan raporlarda da kullanılabilmektedir. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine kayıtlı bir aracın karıştığı kazalarda bir askeri temsilcinin tutanakta yer alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Kaza Tespit Tutanağı Nedir?
Kaza Tespit Tutanağı Nedir?

Trafik Kazası Tespit Tutanağı Nedir?         

Tespit tutanakları aksi sabit oluncaya kadar geçerli en önemli evraktır. Trafik kazası tespit tutanağı kazaya ilişkin her husus ayrıntıları ile yer almaktadır. Trafik kazası tespit tutanağı sigorta şirketlerinin hasar tespiti yapması ve zararı karşılaması için belirleyici niteliktedir.  Trafik kazası tespit tutanağı yaralanma ve ölüm söz konusu değilse kazaya karışan taraflarca düzenlenebilmektedir. Tespit tutanağının  taraflarca düzenlenebilmesindeki amaç trafiğin sıkışmasını ve yeni kazaların oluşmasını engellemektir. Tutanağın kazaya karışan tüm araç sürücülerince birlikte hazırlanması ve imzalaması gerekmektedir.

Kaza Tespit Tutanağının Trafik Kazalarındaki Rolü
Kaza Tespit Tutanağının Trafik Kazalarındaki Rolü

Tespit Tutanağının Trafik Kazalarındaki Rolü    

Kazaların soruşturulması ve sigorta taleplerinin yapılması için kullanılan esas belge niteliğindedir. Trafik kazası tespit tutanağı ile kazaya ilişkin tüm detaylar kayıt altına alınmakta ve bu bilgiler kaza sonrası ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek için kullanılmaktadır.

Kaza sonrası tespit tutanağı ve gerekli diğer belgeler ile 5 iş günü içerisinde sigorta şirketine başvuru yapılması ve hasar dosya işlemlerinin başlatılmalıdır. Sigorta şirketleri kazaya ilişkin bilgileri TRAMER sistemine kaydetmekte ve kazaya karışan araçların kusur dağılımlarını belirlemektedir. Eğer kusura ilişkin sigorta şirketleri kendi aralarında bir uzlaşı sağlayamaz ise hasar dosyası kaza tespit tutanağı değerlendirme komisyonunca incelenmektedir.  Komisyon gerekli incelemeleri yaparak hasar dosyası kusur oranını 3 iş günü içinde sonuçlandırmaktadır.

 • Sigorta şirketlerine başvurmak, hasar tespiti yaptırmak, tazminat tutarını belirlemek için bu belge kullanılmaktadır.
 • Hukuki süreçlerde mahkemeye sunulacak kanıt niteliğindedir. Kusur oranlarını tespit etmek, sorumluluğu tespit etmek için bu belge sunulabilmektedir.
 • Gerekli resmi makamlarca kazanın detaylarını incelemek, belirlemek ve raporlamak için kullanılmaktadır.
 • Kazaya karışmış bulunan araç sürücüleri arasında anlaşmazlıkların çözümü noktasında ilgili tutanak referans alınmaktadır.
Kaza Tespit Tutanağının Hukuki Statüsü
Kaza Tespit Tutanağının Hukuki Statüsü

Kaza Tespit Tutanağının Hukuki Statüsü           

Hareket halinde olan bir ya da birden çok aracın Karayolu üzerinde karıştığı ve sonucunda ölüm, yaralanma veyahut zarar oluşmuş olaylara trafik kazası denilmektedir. Kaza sonrasında kazanın oluş yeri, zamanı, tarafları, araç plaka bilgileri, sonuçları vb. tüm hususları içeren kaza tespit tutanağı düzenlenmektedir. Tespit Tutanağının Hukuki Statüsü kanıt niteliği taşımaktadır. İlgili tutanak tüm resmi başvurularda kullanılmakta kazaların sonuçlarını belgelemek ve anlaşmazlıkları gidermek amacıyla kullanılmaktadır.  İlgili belge;

 • Sigorta şirketlerinden taleplerde,
 • Mahkemelerde delil bağlamında,
 • Trafik polisleri için soruşturma işlemlerinde, kullanılmaktadır.
Kaza Tespit Tutanağının Delil Değeri
Kaza Tespit Tutanağının Delil Değeri

Trafik Kaza Tespit Tutanağının Delil Değeri

Kaza tespit tutanakları mahkemelere delil olarak sunulabilmektedir. Ancak Yargıtay’a göre tek başına kaza tespit tutanağı hüküm vermek için yeterli değildir. Bu tutanak aksi ispat edilinceye dek maddi hasar durumunu belirleyen ve itiraz durumunda denetlenmesi gerekli bir kanıttır. Bu minvalde delil vasfı aksi ispat edilinceye kadar söz konusudur. Trafik kazası tespit tutanağına itiraz olması durumunda mahkeme tutanakta yer alan tespitlere yönelik bir tahkikat yapılmalıdır. Bu bağlamda tutanakta yer alan tanıkların çağırılarak tekrar dinlenmesi, bilirkişilerce keşif incelemesinin yapılması gerekebilir.  Kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporu arasında çelişki varsa taraflar çelişkinin giderilmesi için talepte bulunabilir.

Kaza Tespit Tutanağına İtiraz

Kaza tespit tutanağına itirazlar kazanın oluş şekline göre değişiklik gösterebilir. Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda taraflar yeniden değerlendirme yapılması için kolluk, savcılık ve mahkeme sürecinde bilirkişi raporu talep edebilir.

Maddi hasarlı trafik kazalarında ise süreç biraz daha farklı işlemektedir. KTT’nin tutulmasının ardından taraflar 2 hafta yasal süre içerisinde sulh ceza mahkemesine itirazda bulunabilirler. SBM sistemine yüklenen kusur oranları netleştiği zaman yine aynı sistem üzerinden kusur oranına itiraz yapılabilir.

İlgili İçerik: Kaza Tespit Tutanağı İtiraz

Kaza Tespit Tutanağının Hazırlanması
Kaza Tespit Tutanağının Hazırlanması

Kaza Tespit Tutanağının Hazırlanması   

Kaza tespit tutanağının hazırlanması kazalara ilişkin hususların resmileştirilmesi ve sorumlulukları ortaya çıkarması bağlamında kritik öneme sahiptir. Kaza tespit tutanağının doğru ve eksiksiz olacak şekilde hazırlanması tarafların hak kayıpları yaşamaması için gereklidir. Bu kapsamda bir kaza sonrası gerekli güvenlik önemleri alınarak, yaralanma ve ölüm vakası olup olmadığı kontrol edilmelidir. Gerekli hallerde sağlık kuruluşlarına ulaşılarak yardım talep edilmeli ve kaza trafik zabıtalarına bildirilmelidir.  Zaruri süreçler tamamlandıktan sonra kazanın duruma göre taraflarca ya da trafik zabıtalarınca tutanak altında alınması gereklidir. Kaza tespit tutanaklarına internet ortamında kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Trafik Kazası Tespit Tutanağı; Hukuki Mahiyeti için tutanağın eksiksiz olması gereklidir. Bu kapsamda genel olarak aşağıdaki verileri içermelidir.

 • Kazaya taraf olan sürücülere ilişkin kimlik bilgileri, adres ve iletişim bilgileri,
 • Araçların plaka ve ruhsat bilgileri,
 • Kazaya ilişkin detaylar (hava koşulları, yol durumu, tarih, saat, yer, hız, yön vb.),
 • Kazaya ilişkin kroki,
 • Kazaya dair fotoğraf ve video bilgileri,
 • Kazaya karışan taraflar ve tutanak düzenleyen resmi görevlilere ilişkin imzalar
Tutanağın Sigorta Şirketleri ve Tazminatla bağlantısı
Tutanağın Sigorta Şirketleri ve Tazminatla bağlantısı

Kaza Tespit Tutanağın Sigorta Şirketleri Ve Tazminatla Bağlantısı  

2918 sayılı Karayolları Trafik kanunu gereğince trafik kazası nedeniyle oluşan zararları tazmin etmek için öncelikle sigorta şirketlerine başvuru yapılması gerekmektedir. Bu başvuru yapılmadığı takdirde dava açmanın öncelikli şartı yerine getirilmemiş olmaktadır. Çünkü 2918 sayılı kanunda yapılan son değişiklikler ile zarar görenlerin dava açabilmesi için muhakkak trafik sigortasına başvuru yapılması gerekmektedir. Trafik kazası sonrası sigorta şirketlerine tazminat başvurusu yapmak için aşağıdaki belgeler kullanılmaktadır.

 • Trafik kaza tespit tutanağı,
 • Trafik kazası bilirkişi raporu,
 • Sağlık kurulu raporları, epikriz raporu, tedavi faturaları,
 • Kazaya ilişkin fotoğraf ve videolar,
 • Kazaya taraf araçların ruhsat ve trafik poliçesi fotokopisi,
 • Hak sahibine ait T.C Kimlik Belgesi, gerekli durumlarda imza sirküsü,
 • IBAN Bilgileri,
 • Başvuru dilekçesi,

Yukarıda yer alan belgelerin en önemlilerinden bir tanesi  kaza tutanağıdır. Tespit tutanağı, meydana gelen kazanın taraflarından tutunda sonuçlarına ilişkin tüm bilgileri içermektedir. Tespit tutanağı ile kusur dağılımı  yapılmaktadır. Ceza süreci ve tazminat miktarı kusura bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Tespit Tutanağında Yapılabilecek Hatalar ve Sonuçları
Tespit Tutanağında Yapılabilecek Hatalar ve Sonuçları

Tespit Tutanağında Yapılabilecek Hatalar ve Sonuçları

Kaza tespit tutanağı hazırlanırken evrakın eksiksiz ve doğru şekilde doldurulduğundan emin olun! olması önemlidir. Trafik kazası tespit tutanağı resmi evrak niteliği taşımakta ve aksi ispat oluncaya kadar delil niteliğine haiz olmaktadır. Tespit Tutanağında Yapılabilecek Hatalar ve Sonuçları kazaya karışan kişiler için hak kayıplarını doğurabilmektedir. Genel olarak hatalar;

 • Kimlik ve iletişim bilgisi eksikleri,
 • Ruhsat ve plaka bilgilerinin yazılmaması,
 • Kaza detaylarının eksik yazılması,
 • Tanık bilgilerinin alınmaması,
 • Kazanın fotoğraf ve video ile belgelendirilmemesi,
 • Tutanakta bilerek yanlış bilgiler verilmesi ya da kazanın abartılması vb.,

Tutanakta yapılan hatalar hak kayıplarına ve tazminatların yanlış paylaştırılması gibi sonuçlar doğurmaktadır. Ayrıca evraka sahtecilik olarak kabul edilen bilerek yanlış bilgiler verilmesi ve kazanın abartılması ilgililer için hukuki sonuçlar doğuracaktır.

Mobil Kaza Tespit Tutanağı

Teknolojinin hakim olduğu günümüzde kazalarda da mobil dönem başlamıştır. Telefonunuza indireceğiniz uygulama ile mobil kaza tespit tutanağı tutabilirsiniz. Ancak bunun için biraz deneyime ve sürecin nasıl işlediğini öğrenmenize gerek vardır. Yoksa uygulamayı indirdiğiniz gibi kazaya ilişkin raporu tutmanız o kadar kolay olmayacaktır. Hata yapmanız halinde sonuçları da ağır olacağını bildirmek isteriz. Mobil kaza tespit tutanağı doldurmadan önce eğitimini almanızda ya da nasıl doldurulacağına ilişkin bilgilenmenizde fayda var.

3 Aracın Karıştığı Trafik Kazası Tutanağı

 • Trafik kazalarına ikiden fazla aracın karışması durumunda eğer yine yaralama ya da ölüm durumu vuku bulmazsa taraflarca maddi hasarlı olduğu için kaza tespit tutanağı tutulabilmektedir.
 • Kaza tespit tutanağının 3 araçlı durumlarda geçerli olabilmesi için 3 tarafın da anlaşma sağlamış olması gerekmektedir.
 • Kaza tespit tutanağının 3 araç sahibi tarafından da imzalanması gerekmektedir.
 • Eğer tutanak 3 araç sahibi tarafından imzalanmazsa bu anlaşma sağlanmamış olduğu anlamına gelmektedir.
 • Anlaşma sağlanmadığı yani üç imzanın yer almadığı tutanakların geçerliliği bulunmamaktadır.
Trafik Kazası Tespit Tutanağının Mahkemede Kullanımı
Trafik Kazası Tespit Tutanağının Mahkemede Kullanımı

Trafik Kazası Tespit Tutanağının Mahkemede Kullanımı

Trafik kazaları maddi hasar, yaralanma ve ölüm gibi sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Bazı kazalar sadece tazminat davalarına konu olurken bazı kazalar ceza davalarına taşınmaktadır. Hangi mahkemede görülürse görülsün Trafik Kazası Tespit Tutanağının Mahkemede Kullanımı söz konusudur. Çünkü ilgili tutanak aksi ispatı söz konusu olana kadar delil niteliği taşımaktadır. Bu nedenle tutanağın doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması ve gerekli yeter sayıda hazırlanması gereklidir.

YouTube video

İş Kazası Tutanağı

İş Kazası Tutanağı, iş kazası sonucunda alınabilecek tazminat, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri için başvuruda bulunurken kullanılır. Bu tutanak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kabul edilen bir belge olup, iş kazası sonucunda doğabilecek hukuki yükümlülüklerin belirlenmesinde esas alınır.

İş Kazası Tutanağı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesi gereğince düzenlenir.

İş Kazası Tutanağı Formu, gerçeğe uygun, objektif ve tarafsız bir şekilde doldurulmalıdır. Kazanın nedeni, sonucu, tarih ve saati, kazazedeye ve tanıklara ait bilgiler, kaza yeri ve şartları, kazanın nasıl meydana geldiği gibi bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde belirtilmelidir.

YouTube video

Kaynakça

Hasan Tahsin Gökcan, Karayolları Trafik Kanununa Göre Hukuki Sorumluluk, Tazminat, Sigorta ve Rücu Davaları, Ankara, 2014, s.1450

Karayolları Trafik Yönetmeliği https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=8182&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Karayolları Trafik Kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2918.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler