Tapu İptal Davası

Tapu İptal Davası

Tapu iptal davası tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi için açılan davadır. Tapu iptal davası hakkında sorulabilecek soruları bir araya getirerek kapsamlı bir iptal davası makalesi hazırladık…

Tapu İptal ve Tescil Davası 

Tapu iptal davası, kanuna aykırı bir şekilde düzenlenen tapu kaydının tekrardan hukuka göre düzenlenmesi için açılan davadır. Mülkiyet hakkının korunması amacıyla açılan bir dava olan tapu iptali davası oldukça önemli davalardan bir tanesidir. Bir mülkün miras yoluyla el değiştirebilmesi için yetkili makamlar tarafından tescil edilmesi gerekmektedir. Bu ve benzeri durumlar için iptal davasına başvurulmaktadır. Peki, tapu iptal davası nasıl açılır? 

Tapu iptal ve tescil davası, mülkiyet hakkının korunması için önemlidir. Mülkiyet hakkı anayasa ile korunan temel haklardan biridir. Bu hak korunamadığında hukuk yollarına başvurulmaktadır. İlk olarak ilk derece mahkemesi, istinaf ve temyiz başvurusunda bulunulduktan sonra mülkiyet ihlali çözüme ulaştırılamadığı zaman Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılabilmektedir.

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Tapunun davası açmak isteyenler “tapu iptal davası nasıl açılır?” ve “tapu iptal davası hangi mahkemeye açılır?” sorusuna yanıt aramaktadır. Bu davanın açılmasına ilişkin bilgiler şu şekilde sıralanabilir;

 Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?
Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?
 • Gayrimenkul davalarının tümünde olduğu gibi tapu iptali davası da mülkün yer aldığı bölgede açılmaktadır. Tapu iptali davaları mülkün bulunduğu yer dışında başka bir bölgede görülemez.
 • Tapu iptal ve tescil davasında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Bu davanın açılabilmesi için asliye hukuk mahkemesine başvurulması gerekmektedir.
 • Tapu iptal tescil davası için hazırlanan dilekçenin doğru ve eksiksiz olarak hazırlanması oldukça önemlidir. Mülkün bilgilerine dilekçede doğru bir şekilde yer verilmelidir. Talep edilecek tüm hususlar dilekçede yer almalıdır.

Tapu İptali Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Tapu iptali ve tescil davası açılma sebepleri şu şekildedir;

 • Bir başka kişi adına tescil edilmiş tapu kaydının gerçeği yansıtmaması sebebi ile tapu iptali ve tescil davası açılabilir.
 • Kayıtlı parselin ve zeminde kullanılan alan ile birbiri ile uyuşmaması nedeni ile açılabilir.
 • Aile konutu uyuşmazlığı nedeni ile tapu iptal davası açılabilir.
 • Hukuki ehliyetsizlik durumu söz konusu ise açılabilir.
 • İmar kanununa bağlı olarak ortaya çıkan durumlar nedeni ile tapu iptali davası açılabilir.
 • Sınır uyuşmazlıkları söz konusu ise bu dava açılabilmektedir.
 • Uygunsuz tescil sebebi ile dava açılabilir.
 • Verilmiş olan vekaletin kötü amaçla kullanılması sebebi ile açılabilir.
 • Vasiyetnamenin geçersiz olması durumunda açılabilir.
 • Mirastan mal kaçırma sebebi ile de tapu iptali ve tescil davası açılabilir.
 • İrade bozuklukları da tapu iptali davası sebepleri arasında yer almaktadır.

Hangi Durumlarda Tapu İptal Davası Açılamaz?

Tapu iptal ve tescil davası birçok sebep ile açılabilse de bu davanın açılamayacağı durumlar da bulunmaktadır. Bir mülkün tapu tescilinde öncelik sahibinin bulunması anlaşmazlıkları ortaya çıkarabilmektedir.

Bir tapunun tescil işlemi gerçekleştikten sonra 10 sene boyunca taşınmazın tapusunu elinde bulunduran kişiye tescil işleminde uygunsuzluk görülse de aleyhinde dava açılamamaktadır. Bu durum söz konusu olduğunda tapu sahibinin 10 yıl boyunca özel veya tüzel bir kişiye tapuyu devretmemesi de gerekmektedir. Bunun yanı sıra bu süre boyunca tapu davası açılmaması şartı da bulunmaktadır.

Diğer bir tapu davası açılamama durumu ise şöyledir; tapu tescil işlemi gerçekleşmemiş taşınmazlarda eğer mülk devlete ait ise ve bu mülkü 20 yıl boyunca kullanan bir birey var ise taşınmaz ücreti karşılığında tapu sahipliği önceliği bu kişiye verilmektedir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda tapu iptali davası açılamaz. Fakat bu durumda önemli olan taşınmazın bir devlet mülkü mü yoksa üçüncü şahsa ait bir mülk mü olduğudur. Eğer özel bir mülk ise ve izinsiz kullanım söz konusu ise süreye bakılmaksızın tapu iptal davası açılabilmektedir.

Tapu İptal Davası Kaç Yıl İçinde Açılır?
Tapu İptal Davası Kaç Yıl İçinde Açılır?

Tapu İptal Davası Kaç Yıl İçinde Açılır?

Tapu iptali ve tescil davasının belirli bir süre içinde açılması gerekmektedir. Mülkiyet haklarının korunması amacı ile açılan tapu davalarında yanı tapu iptali ve tescil davasında zamanaşımı vardır. Zamanaşımı gerçekleştikten sonra tapu iptali davası açmak isteyen taraflar dava açamazlar. Fakat zamanaşımına uğramış davalar için taraflar zamanaşımı itirazında bulunabilmektedir. Bu ve benzeri davaların açılması için verilen süre 10 yıl ile sınırlandırılmaktadır. Bu süre belirli durumlara göre uzayabilse de tapu iptali ve tescil davalarının süresi 10 yıl ile sınırlandırılmıştır. Bunun yanı sıra orman kanunu ve kıyı kanunu, miras hukuku ve yolsuz tescil kaynaklı tapu iptali davalarında zamanaşımı söz konusu değildir.

Tapu İptal Davası Ne Kadar Sürer?

Tapu iptal ve tescil davaları hakkında yanıtı merak edilen diğer bir soru ise “tapunun  iptali davası kaç yıl sürer?” sorusudur.  Tapu iptali ve tescil davaları genellikle kısa sürede sonuçlanan davalardır. Bu ve benzeri davaların sonuçlanması davanın seyrine göre değişebilmektedir. Fakat tapu iptali davasının sonuçlanma süresi en fazla 731 gün sürebilmektedir. 731 gün içerisinde sonuçlanamayan davalar mahkeme tarafından iptaline karar verilebilmektedir.

Tapu iptali davalarının süresi 731 gün ile sınırlandırılmış olsa da istisnai durumlar söz konusu olduğu zaman süre sınırlandırılmasında değişikliğe gidilebilmektedir. Bu süre değişikliğine ve işlemlerine mahkeme tarafından karar verilmekte ve de işlemler yapılmaktadır.

Tapu iptal davalarında miras, ölüm gibi durumlar söz konusu ise dava süresi uzayabilmektedir. Bu tür davalar yaklaşık olarak 3-4 yıl arasında sürebilmektedir. Tarafların anlaşamaması, miras ve ölüm gibi durumlar dava sürelerini etkilemektedir.

Tapu İptal Davası Zamanaşımı
Tapu İptal Davası Zamanaşımı

Tapu İptal Davası Zamanaşımı

Tapunun  iptaline ilişkin  dava ayni hakka tabidir. Eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet kurulabilen ve herkese karşı ileri sürülebilen ayni haklardan biri olan iptal davası için belirlenmiş herhangi bir süre yoktur. Bu dava mülkiyet hakkına dayandığından süre aranmaksızın her zaman açılması mümkündür. Fakat olağanüstü tapu iptal davalarında zamanaşımı süreleri dolarsa tescil hukuka uygun hale gelir. Bu durumda tapunun iptaline ilişkin davası açılması mümkün değildir.

Tapu İptal Davası Masrafları

Tapuya iptal davasının açılabilmesi için belirli bir harç ve avans ödenmesi gerekir. Tapu iptal davası masrafları dava açılışında harç ve avans niteliğindeki tutarlar davacı tarafından ödenir.

Tapu iptal davaları nispi harca tabi olan davalardan biri olduğu için dava konusu taşınmazın bedeli harca esas tutar olarak gösterilir. Taşınmazın bedeli üzerinden kanunda belirtilen oranda harç belirlenir ve davacı tarafından ödenir.

Dava aşamasında bilirkişi tarafından söz konusu taşınmazın bedelinin daha yüksek olduğu belirlenirse eksik olan kısım mahkeme tarafından davacıdan talep edilir.

Tapu iptal davalarında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına dava sürecinin avukatla yürütülmesi daha yararlı olacaktır. Bu durumda vekalet ücreti ödenmesi masraflardan biri olarak yer alır.

Tapu iptal davalarında genel olarak taşınmazın bedeli belirlenerek dava açılabilir. Fakat tapu iptal ve tescil davası belirsiz alacak olarak açılabilir mi? Sorusu tereddüt oluşturan bir sorudur. Belirsiz alacak davası istisnai maiyette olup birtakım gereklerin olmasını talep eder. Bununla ilgili olarak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Belirsiz Alacak” başlıklı 107. Maddesi hükmü şu şekildedir :

“ Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkansız olduğu hallerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktara yada değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir”

Kanunun ilgili maddesinde de belirtildiği üzere dava değerinin belirlenmesinin davacı için objektif olarak belirlenemediği durumlarda belirsiz alacak davası açılabilir. Bunun dışında hiçbir şekilde değeri belirlenebilecek olan taşınmazlarda belirsiz alacak davası açılması hukuken mümkün değildir.

Tapu İptal Davası Hangi Mahkemede Açılır?
Tapu İptal Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Tapu İptal Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Tapu iptal davası tüm gayrimenkullerde olduğu gibi taşınmazın bulunduğu yer mahkemesine açılır. Taraflar kendi aralarında anlaşsa bile başka bir yerde mahkeme sürdürülemez. Dava öncesi ilgili mahkeme bu durumu resen (kendiliğinden) denetlemek zorundadır. Eğer yetkili mahkemede tapunun iptaline ilişkin davada açılmamışsa Hukuk Mahkemeleri Kanuna göre ilgili mahkeme davayı usulden reddeder.

Tapunun iptaline ilişkin dava taşınmazın bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Tapunun iptali davası dilekçesi eksiksiz olarak tüm bilgileri doğru biçimde yansıtmalıdır. Taşınmazın kayıt bilgileri, arazi durumu, olayın ortaya çıkmasındaki hukuka aykırılıklar açık ve net belirtilmelidir. Bunun dışında tapu kayıtları resmi belgelerde hazır tutulmalıdır. İptal davası dilekçesi oluşturulurken hangi durumlarda bilirkişinin talep edildiği, keşif işlemleri yada tanıkların dinlenirken nelere dikkat edilmesi gerektiği hususlar özellikle belirtilmelidir.

Tapu İptal Davasında Terekeye Temsilci Atanması

İptal davasında davalı olan taşınmazın ölümü durumunda terekesi mirasçılara geçer. Bu durumda tereke paylaştırılana kadar söz konusu taşınmaz üzerinde miras ortaklığı gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen miras ortaklığında mirasçılara terekeye el birliğiyle malik olurlar.

Birden fazla mirasçının bulunması, mirasçıların farklı yerlerde olması ve anlaşmazlık durumlarında birlikte hareket ilkesi zarar görür. Bu durumda mirasçılardan biri mahkemeden terekeye temsilci atanmasını isteyebilir. Sadece mahkemeye başvuran kişinin değil tüm mirasçıları temsil etmek adına temsilci atanır.

Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçe Örneği

Hukuka aykırı bir şekilde düzenlenen bir tapunun gerçeğe aykırı olması durumunda ilgili tapu kaydının hukuka uygun bir şekilde yerine getirilmesi için tapu iptal ve tescil davasının dilekçesi hazırlanır.

Tapu iptal ve tescil davası dilekçesinde hukuka aykırı olan durumlar belirtilir ve bunların düzeltilmesi talebinde bulunur. Bu yüzden dilekçenin içeriğinin özenli ve doğru bilgilere dayanması gerekir. Dilekçede ilgili taşınmazın tapu kayıt bilgileri, arazideki durumu ve yapılan hukuka aykırılıklar açık bir şekilde belirtilmelidir. Bu tür doğru içerikler dava süresinin kısalmasını ve sonuca çabuk ulaşılmasını sağlar.

Tapu iptal ve tescil davalarında ortada bulunan hukuksuzlukları belirtmede dilekçe önemli bir görevi vardır. O zaman yazımızın devamında tapu iptal ve tescil davası dilekçe örneğini verelim.

 

NETİCE ve TALEP        : ……. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI:

ADRES:

VEKİLİ              :

ADRES_______:

DAVALİ:

ADRES_______:

DAVA                                  :Tapu İptali ve Tescil Davası

DAVA KONUSU               _: …..ilçesi ….. ada …. nolu parselde bulunan taşınmazın tapusunun iptal edilerek davacı adına tescil edilmesi talebidir.

DAVA KONUSUNUN  DEĞERİ  : ……. TL

AÇIKLAMALAR            :

 1. Bu kısımda davacının hangi sebeple taşınmazda hak sahibi olduğu, taşınmazın tamamının/bir kısmının hangi gerekçe ile yolsuz tescile konu olduğunun delillerle ilişkilendirilerek açıklanması gerekmektedir.

2-

3-

HUKUKİ NEDENLER :TMK, HMK ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER   :Tapu kayıtları, kroki, keşif, tanık, bilirkişi ve sair deliller

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle davanın KABULÜ İLE,

1-Davaya konu …..ada…….. nolu parseldeki taşınmazın  tapusunun iptali ile davacı adına tesciline,

2-Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına,

Karar verilmesi,

Bilvekale arz ve talep olunur. …/…./….

Davacı Vekili

EK :

 1. Tapu Kayıtları
 2. Kroki
 3. Vekaletname

Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçe Örneği PDF

Tapu İptal Davası Emsal Kararlar

Tapu iptal davalarında anlaşmazlığa konu olan taşınmazların devrinde, tescilinde meydana gelen anlaşmazlıklarda benzer olaylardan hareketle hüküm verilebilir. Bu noktada tapunun iptaline ilişkin benzer davalarda alınan kararlar emsal teşkil eder. Ve açılan davanızda verilen hükümlerde belirleyici olabilir.

Tapu İptal Davasını Kazananlar

Tapu iptal davaları uzun işleyen süreçleriyle sonuca ulaşılan davalardan biridir. Delillerin bir araya getirilmesi, mahkeme tarihinin ileri bir süreye atılması ve mahkemelerin yoğun iş yükü bu durumun oluşmasında en temel etkendir. Uzun işleyen bir süreç olduğundan hareketle Adalet Bakanlığı tapu iptal davaları için bir süre belirlemiştir. Tapunun iptaline ilişkin dava 2-2,5 yıl içinde çözüme kavuşturulması gereken davalardan biridir.

İptal davasını bu süre içinde kazanmak için tapu kayıtları, arazi konumları, hukuka aykırılıklar net bir şekilde belirtilmelidir. Tapu iptal davaları dışında olağan ve olağanüstü zaman aşımıyla da söz konusu taşınmazların kazanılması mümkündür.

Tapunun iptaline ilişkin davada , olağan ve olağanüstü zamanaşımıyla mülkiyet kazanımları görülen durumlardır. Bu konuda tapu iptal ve tescil davası örnekleri mevcuttur.

Tapu İptal Davası Avukatlık Ücreti

Avukatlık ücreti davanın niteliğine göre değişebilmektedir. İstanbul Barosunun 2022 yılı için yayınladığı tabloda avukatların alabileceği asgari dava ücretleri belirlenmiştir. Bunlardan biri olan tapunun iptaline ilişkin dava da avukatlık ücreti 44 bin TL’den az olmamak kaydıyla davanın değerinin yüzde 15’ini kapsamalıdır. İstanbul barosunun tespit ettiği 2022 yılına ilişkin tapu avukatının alacağı asgari ücret yani çalışabileceği en düşük miktar 44 bin lira olarak tespit edilmiştir.

Davaların niteliğine göre belirlenen avukatlık bedelleri bazı sıkıntılara neden olabiliyor. Bu yüzden birçok site avukatlık ücretlerini hesaplama konusunda sorgulama geliştirmiştir. Tapu iptal ve tescil davası vekalet ücreti hesaplama ile önceden avukata ödenecek miktarlar konusunda bilgi sahibi olunabilir.

Tapu İptal Davası Harç Hesaplama

Dava harçları tüm davalarda ödenmesi gereken miktarlardır. Bunun yanında tapu ve tescil davaları konusu para ile ölçülebildiğinden nispi harca tabidir. Tapunun iptaline ilişkin dava harçları söz konusu taşınmaz üzerinden belirlenir. Taşınmazın kesin değerinin keşif ve bilirkişi raporunun tamamlanmasından sonra harç netleşir. Tapu iptal ve tescil davası açmak isteyen kimselerin dava açmadan önce dava dilekçelerinde taşınmazın değerini belirtmesi gerekir. Dava dilekçesi üzerinde belirtilen tutarın binde 68,31’i Yargı Harçları Tarifesine göre peşin ödenir.

Tapunun iptaline ilişkin davada harçlarında yüksek miktarlı davalar söz konusu olduğunda durum karşmaşık olabiliyor. Bu tarz  iptal davası soruları olan kimseler internette bulunan sitelerden yararlanabilirler.

Kardeşler Arasında Tapu İptal Davası

Tapu iptal davaları bir tapu kaydının kişilerin ayni haklarına zarar verecek ölçüde usulsüz ve yolsuz olduğu gerekçesiyle açılan davalardır. Tapu iptal davaları genel olarak tescil davalarıyla birlikte açılır. Bunun nedeni hem usulsüz ve yolsuz gerçekleştirilen işlemin iptalini hem de doğru kişiler üzerine kayıt yapılmasını sağlar. Genelde kardeşler arasında tapu iptal davası çok sık görülür.

Mülkiyet hakkı ayni haklardan biri olduğu tapu iptali ve tescili davasından bir sonuç alınamazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde başvuru yapılabilir. Bunun için iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekir.

Mirasçıların tapu iptal davası açması miras bırakanın mirasçılarını tereke mallarından mahrum etmek amacıyla karşılıksız kazandırmalarını satış yada ölünceye kadar bakma sözleşmesi olarak göstermesi durumlarında görülür.

Murisin vefatından önce seçtiği birine yada üçüncü kişilere olan karşılıksız kazandırma durumu diğer mirasçıları mağdur etmektedir. Mirasçıların bir kısmı yada tamamı tapu tescili iptaline yönelik dava açmasıyla konu yargıya taşınır. Mirasçıların hepsinin iptal davası açmasına gerek yoktur. Tek bir kimsenin bu davayı açması sonucunda verilecek kararlardan hepsi etkilenir.

Hatalı Kadastro Tespiti Tapu İptali ve Tescil Davası

Hatalı kadastro tespitine dair yapılan itirazla günümüzün en çok açılan dava türlerinden biridir. Hatalı kadastro tespiti davaları genel anlamda kadastro çalışmaları sırasında arazinin yanlış ölçülmesinden ve mülkiyet ihlallerinin yapıldığı durumlarda karşılaşılır. Bu davalar kadastro tespiti çalışmaları sırasında açılsa da bu işlem bittikten sonrasına kadar devam etmektedir.

Tapu satış iptali süresi hukuki sürece ve kanuna göre değişir. Genel olarak 10 yıl esas alınır. Hatalı kadastro işlemlerinden sonra tapu iptali tescili davası açılması Kadastro Kanununda belirtilen sürelere tabidir. Hak düşürücü süre olarak 10 yıl belirlenmiştir.

Tapu iptali davasının kaybettim dememek için ilgili taşınmaz ve çevresindeki konum hakkında tapu bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde dava dilekçesinde belirtmek gerekir. Bunun yanında dava sürecinin daha verimli ve hızlı geçmesi adına bir avukat tutulabilir.

Bozulamayan tapu var mıdır? Tapu iptali ve tescili davalarında en sık sorulan sorulardan biridir. Eğer hukuka aykırı tapu iptali ve tescili yapılmışsa bu konuda ilgili kimseler dava açabilir. Bu dava sonucunda tapu tescili hileli ve hukuka aykırı gerçekleşmesinin kanun tarafından tespiti halinde gerekli işlemler yapılır. Dava yoluyla ispat edilen tapu tescilleri bozulur.

Hile Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Zamanaşımı

Tapu tescil işlemleri gerçekleşmiş, satış yapılması durumlarından sonra yapılan bu işlemlerde hileler tespit edilmesi durumunda dava açılabilir. Tapu iptal ve tescil işlemi için hilenin öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıllık hak düşürücü sürede satışın iptali istenebilir. Satışın hileli olduğunu bilmesine rağmen bu 1 yıllık hak düşürücü süreden sonra dava açılması durumunda dava hak düşürücü süreden dolayı reddedilir.

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası Zamanaşımı

Muris muvazaası miras bırakan kimselerin mirasçılarının tamamından yada bir kısmında mallarını kaçırması eylemidir. Muris seçtiği mirasçılarını yada 3. Kişilere mirasını tapuda satış olarak göstererek bağışlar. Bu durum diğer mirasçıların aleyhine ve haklarına karşı bir durum olduğu için tapu iptali ve tescil davası açılabilir.

Muris muvazaasına karşı tapu iptali ve tescil davaları miras bırakanın ölümünden sonra açılması gerekir. Zira miras bırakan hayattayken bu davaların açılabilmesi mümkün değildir.

Muris muvazaa yapısı gereği hak düşürücü ve zamanaşımı sürelerine tabi tutulamaz. Yargıtay Kararlarında da bu durumu vurgulayan kararlar mevcuttur. Bu yüzden muris muvazaaları nedeniyle açılan tapu sicili ve iptal davalarında zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere bakılmadan istenilen zamanda açmak mümkündür.

Tapu İptal Davası Kaç Yıl İçinde Açılır?

Tapu iptal ve tespit davası özünde ayni haklardan biridir. Ayni haklar herkese karşı ileri sürülebilen hak özelliği taşıdığı için tapu iptal davası istenildiği zaman açılabilir. Süre kısıtlaması olmayan tapu iptal davaları açılması durumu bazı durumlarda istisnalara tabidir.

Olağanüstü zamanaşımına tabi olarak kazanılan mülkiyetlere karşı tapunun iptaline ilişkin dava açılması mümkün değildir. Olağanüstü zamanaşımlarında mülkiyetin kazanabilmesi için bu yönde bir talebin olması gerekir. 20 yıl sonra olağanüstü zamanaşımında mülkiyet hakkı iddia etmeyen kimselere karşı tapu iptal ve tescil davası açılabilir.

Hukuki Ehliyetsizlik Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Zamanaşımı

Hukuki ehliyetsizlik tapu iptal ve tescil davalarının açılma sebeplerinden biridir. Tapuda taşınmaz devri yapan kimsenin işlem sırasında temyiz kudreti ve fiil ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Hukuki ehliyetsizlik 18 yaşından küçük olma, akıl zayıflığı, sarhoşluk gibi durumların olmasını kapsar.

Tapu iptal ve tescil davaları gerekçeleri birden fazla olmakla birlikte söz konusu taşınmaz devri esnasında bunların hepsi bir arada bulunabilir. Bu durumda tapu iptal ve tescil davalarında esas alınması gereken durum ehliyetsizliktir. Çünkü ehliyetsizlik durumu kamu düzenini ilgilendiren bir konudur. Fiil ehliyeti olmayan kimselerin tapuda yapmış oldukları işlemler kanuna aykırı yolsuz işlemlerdir. Bu duruma dayanarak tapu iptal ve tescil davaları açılabilir.

Hukuki ehliyetsiz kimselerin yaptığı tapu işlemleri hukuk aleminde hiç doğmamış yok sayılan işlemlerden kabul edilir. Bu yüzden tapu iptali ve tescil davalarında herhangi bir zamanaşımı ve hak düşürücü süreler yoktur. Hak iddia eden kimseler bu durumu istedikleri zaman mahkemeye taşıyabilirler.

Tapu İptal Davası Masrafları
Tapu İptal Davası Masrafları

Tapu İptal Davası Masrafları

Tapunun iptaline ilişkin davada harç ödenmesi gerekir. Harç bedeli tapu iptali ve tescili davasından önce dava dilekçesinde belirtilecek olan ilgili taşınmazın bedeli üzerinden belirlenir. Bunun yanında davanın avukat müdahilinde yürütülmesi tapu iptal davası masraflarına ek bir kalemdir.

Muris Muvazaası Kabul Olunmayan Haller

 • Gerçek bedeli alınarak yapılan satışlar
 • Bağışlama yoluyla yapılan devirler
 • Ölünceye kadar bakıp gözetme koşuluyla devir
 • Paylaştırma ( denkleştirme ) kastı
 • Evlilik sözleşmesinde bağış veya bağış vaadi

Babadan Oğula Tapu Satışı Bozulur mu?

Miras bırakanın mal satmaya ihtiyacı olmadığı halde taşınmazını oğluna satış yapıyor gibi devredebilir. satış adı altında bağışlama yoluyla bu devir işlemi kızları mirastan mahrum etmek amacı taşıdığından tapuda iptal ve tescil davası açılabilir.

Tapu İptali ve Tescil Davası İyi niyetli 3. Kişi

İyi niyet ilkesi hakların kazanılmasında geçerlidir. Bu durumda tapu sicilinde iyi niyete dayanarak mülkiyet yada ayni hakları kazanmada geçerlidir. Tapuda kendisine karşı yapılan satışın yolsuz olduğunu bilmeyen iyi niyetli 3. Kişilerin kazanımları korunur.

Hisseli Tapu Satış İptal Davası
Hisseli Tapu Satış İptal Davası

Hisseli Tapu Satış İptal Davası

Hisseli tapu ortaklığı durumu taşınmaz üzerinde birden fazla kişinin mülkiyetinin bulunmasıyla birlikte ortaya çıkar. Tapuda hissedarların isimleri yazmakla birlikle kimin hangi yerin sahibi olduğu bilinemez. Bu yüzden bu tür satışlar karmaşıktır ve anlaşmazlıklara neden olabilir. Hissedarlardan birinin satış işlemi gerçekleştirmesi durumunda diğer hissedarlar hisseli tapu satış iptal davası açabilir.

Tapu İptali ve Tescil Davasında İspat Yükü

Tapu iptali ve tescil davasında ispat yükü davacıdadır. Bu nedenle tapu iptali ve tesciline neden olacak hukuka aykırılıkları ve delilleri ispat etmesi gerekir.

Tapu İptali ve Tescil Davası Yargıtay Kararları diğer taşınmaz davalarında emsal teşkil eder.

Kardeşler Arasında Tapu İptal Davası

Miras bırakan anne yada babanın mallarından birini diğer çocukların haklarını zedeleyecek şekilde diğer çocuğuna devretmesiyle bu tür davalar görülür. Kardeşler arasında tapu iptal davasında davacı bu durumdan zarar gören kardeş, davalı mal edinen diğer kardeştir.

Mirasçılar Arasında Zamanaşımı-Kadastro

Mirasçılar arasında zamanaşımı işlemez. Murise ait taşınmazı fiilen elinde malik sıfatıyla bulunduran mirasçılar murisin ölümünden sonra 20 sene geçtiğini ileri sürerek olağanüstü zamanaşımı nedeniyle diğer mirasçıların haklarına el koyamaz. Bu yüzden kadastrodan Önceki Haklara Dayanan Tapu İptali ve Tescil İstemi reddedilir.

Yolsuz Tescil Hak Düşürücü Süre

Yolsuz tescil hukuksal nedenine bağlı olarak açılan davalarda hiçbir surette zaman aşımı ve hak düşürücü süreler uygulanmaz. İstisna olarak miras bırakanın kadastro tespitinden önce ölmesi durumunda 10 yıllık süre geçmesi durumunda kadastro tespiti yolsuz tescil durumu dikkate alınmaz. İyi niyetle taşınmazı tescil eden kimseler 10 yıl süreden sonra ilgili taşınmazın tapusunun hak sahibi olacaktır. Yolsuz ve kanuna aykırı bu tür işlemler hak kazanımlarında süreye tabi tutulamaz.

İlgili İçerikler

Kategoriler