Miras Hukuku Mal Paylaşımı Davası

Miras Hukuku Mal Paylaşımı

Miras hukuku mal paylaşımı medeni kanun ile düzenleme altına alınmıştır. Miras paylaşım davaları hak sahiplerinin hukukunu korumaya yöneliktir. Ancak bu davalarda bir çok kriter de göz önünde bulundurulmaktadır. Çok fazla paya bölünen ve tarım yapmaya elverişli olmayan arazilerde mal paylaşımına gidilmemektedir.

Miras Hukuku Mal Paylaşımı Davası

Miras Hukuku mal paylaşımı, ölen ya da hakkında gaiplik kararı verilen kişinin bıraktığı mal varlığının mirasçıları tarafından taksim edilmesidir. Miras paylaşımına ilişkin tüm hususlar miras hukuku ile; yasal mirasçılar, yasal mirasçıların mirastan alacağı pay oranı vs. hususlar ile 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile düzenleme altına alınmıştır.

Miras Mal Paylaşımı Davası
Miras Mal Paylaşımı Davası

Miras Mal Paylaşımı Davası

Miras mal paylaşımı davası, miras paylaşımına dair ihtilafların çözümü talebiyle açılan davadır. İşbu dava, miras mallarının tamamının paylaşılmasını esas alır; bu itibarla, yalnızca bir malın paylaşımı için miras mal paylaşımı davası açılamaz. Mirasçılardan yalnızca biri mirası paylaştırılmasını talep ediyor diğer mirasçılar miras ortaklığı halinin devamını istiyorsa, mirasın paylaştırılmasını talep eden mirasçının payını vermek veya ödemek kaydıyla miras ortaklığına devam edebilirler.

Miras Kalan Malın Boşanmada Davası
Miras Kalan Malın Boşanmada Davası

Miras Kalan Malın Boşanmada Davası

Miras hukuku mal paylaşımı konusunda merak edilen hususlardan birisi de miras kalan malın boşanma davasında paylaşılıp paylaşılmayacağıdır. Eşlerin kişisel mallarının boşanmada mal paylaşımına dahil edilmesi söz konusu değildir. Türk Medeni Kanunu, evlilik esnasında eşlerden birine kalan miras, kişisel mal statüsündedir. Bu itibarla diğer eş, boşanmada mal paylaşımı esnasında mirasa ilişkin herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Fakat miras kalan mal dolayısıyla gelir elde ediliyorsa, söz gelimi kiraya verilen bir taşınmazdan kira geliri elde ediliyorsa, edinilmiş mal statüsündeki kira geliri üzerinde diğer eş yarı oranda hak sahibidir.

Miras Mal paylaşımı Süresi
Miras Mal paylaşımı Süresi

Miras Mal Paylaşımı Süresi

Miras hukuku mal paylaşımı amacıyla açılacak dava, miras ortaklığının oluşmasından son bulmasına kadar her zaman açılabilir. İşbu dava, mahkemenin iş yükü ve yoğunluğu, somut uyuşmazlığın özellikleri, davanın avukat nezaretinde takip edilip edilmediği gibi çeşitli parametrelere göre farklı sürelerde tamamlanır. Bu itibarla, miras mal paylaşımı süresine ilişkin kesin bir süre vermek, isabetli olmayacaktır.

Miras Hukuku Mal Paylaşımı Oranları
Miras Hukuku Mal Paylaşımı Oranları

Miras Hukuku Mal Paylaşımı Oranları

Miras Hukuku mal paylaşımı oranları;

  • Sağ kalan eş, murisin altsoyu ile beraber mirasçı olursa 1/4; altsoy ise 3/4 oranında hak sahibidir.
  • Sağ kalan eş, murisin anne ve babasıyla beraber mirasçı olursa 1/2; anne ve baba ise kalan 1/2’yi eşit olarak paylaşır.
  • Sağ kalan eş, murisin büyükanne ve büyükbabasıyla beraber mirasçı olursa 3/4; büyükanne ve büyükbaba ise kalan 1/4′ ü eşit olarak paylaşır.
Ölüm Halinde Mal Paylaşımı
Ölüm Halinde Mal Paylaşımı

Ölüm Halinde Mal Paylaşımı

Ölüm halinde mal paylaşımının nasıl olacağı, TMK m.499’da hüküm altına alınmıştır. İşbu Kanun’un ilgili hükümlerine göre ölüm halinde miras hukuku mal paylaşımı şu şekilde yapılır:

  1. Mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,
  2. Mirasbırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı,
  3. Mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.
Miras Hukukunda Çocuksuz Eşlere Mal Paylaşımı
Miras Hukukunda Çocuksuz Eşlere Mal Paylaşımı

Miras Hukukunda Çocuksuz Eşlere Mal Paylaşımı

Ölen kişinin çocuğu yoksa, mirasın tamamı sağ kalan eşe ve vefat edenin anne ve babasına kalır. Bu durumda, terekenin yarısı üzerinde sağ kalan eş, diğer yarısı üzerinde ise anne ve baba hak sahibidir. Miras hukukunda çocuksuz eşlere mal paylaşımı bu çerçevede gerçekleşir. Miras hukuku mal paylaşımı ile çocuksuz eş kalan malın yarısını alabilmektedir.

>İlginizi Çekebilir: Reddi Miras <

Sağ Kalan Eşin Miras Payı

Miras Hukuku mal paylaşımı esaslarını tanzim eden Türk Medeni Kanunu’nun 499.maddesinin ikinci bendi sağ kalan eşin miras payını düzenlemiştir. Buna göre, sağ kalan eşin murisin anne ve baba zümresiyle beraber mirasçı olması halinde, mirasın yarısı (1/2) oranında hak sahibi olur.

Miras /16 Pay Nedir?

Miras Hukuku mal paylaşımı ve miras pay oranları, uygulamada miras hukukuna ilişkin merak edilen başlıca konular arasında yer alır. Mirasçılar, söz gelimi miras /16 pay nedir? veya terekede miras payı 1/4 nedir? sorularına yanıt arar. Pay oranlarını somut örnek vererek izah etmek daha açıklayıcı olacaktır. Örneğin, murisin kendisinden önce vefat eden oğlu B’nin C ve D adında iki çocuğu ile diğer oğlu F ve eşi E yaşamaktadır. Bu örnekte, E’nin miras pay oranı 1/4’tür. Kalan terekenin yarısı, yani 3/8’i sağ kalan oğlu F’ye ait olurken bunun diğer yarısı ise, ölen B’nin çocukları arasında 3/16 oranında eşit olarak pay edilir.

Miras Payları
Miras Payları

Miras Payları

Miras payları; bir kişinin vefatı ya da hakkında gaiplik kararı verilmesiyle birlikte, kişinin terekesinden mirasçıların hak ettiği hisseyi ifade eder. Miras payları, Türk Medeni Kanunu’nda hüküm altına alınmıştır.

Miras Pay Hesaplama Programı

Miras pay hesaplama programı, mirasbırakanın terekesinden mirasçıların ne oranda pay sahibi olduğunu pratik bir biçimde hesaplayan programdır.

Miras Pay Oranları

Miras pay oranları, sağ kalan eşin beraber mirasçı olacağı zümreye göre farklılık gösterir. Buna göre, sağ kalan eş;

  • Murisin altsoyu ile beraber mirasçı olursa, mirasın dörtte birini,
  • Murisin anne ve babasıyla beraber mirasçı olursa, mirasın yarısını,
  • Murisin büyükanne ve büyükbabasıyla beraber mirasçı olursa mirasın dörtte üçünü alır.

>İlgili İçerik: Miras Avukatı <

Miras Payı Hesaplama Örnekleri

Murisin iki çocuğu ve eşi yaşıyorsa, sağ kalan eş ve iki çocuk birlikte mirasçı olacaktır. Terekenin dörtte biri sağ kalan eşin payı, kalan dörtte üçü ise iki çocuğun payıdır. Çocukların payı, aralarında eşit olarak paylaştırılacağı için her bir çocuk, terekenin sekizde üçü oranında pay sahibi olacaktır. Verdiğimiz örnekte olduğu gibi miras payı hesaplama örnekleri ile mirasın nasıl paylaşılacağı yakinen anlaşılabilir.

Miras Payları Hesaplama

Miras payları hesaplama işlemi yapılırken Türk Medeni Kanunu’nda tanzim edilen pay oranları esasına göre hareket edilir.

Miras Payları Tablo
Miras Payları Tablo

Miras Payları Tablo

Miras payları tablosu, miras bırakanın terekesinin mirasçıları tarafından hangi oranda paylaştırılacağını belirlemek için kullanılır.

Eşin Miras Payı

Eşin Miras Payı

Eşin Miras Payı

Sağ kalan eşin miras payı, eğer çocuklar ile birlikte mirasçı ise, terekenin dörtte biri oranındadır.

Babadan Kalan Miras Paylaşımı

Babadan kalan miras paylaşımı; miras hukuku hükümleri ve zümre sistemine göre yapılır.

>İlgili İçerik: İslamda Miras Hukuku <

Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı

Türk Hukuk Sisteminde miras paylaşımı düzenleyen MK, kardeşler arasında miras paylaşımının eşit olacağını hükme bağlamıştır.

Medeni Kanun Miras Payları
Medeni Kanun Miras Payları

Medeni Kanun Miras Payları

Medeni Kanun miras payları, makalemizde tafsilatıyla ifade edildiği üzere m.499’ düzenlenmiştir. Miras hukuku mal paylaşımı yapılabilmesi için kanuni yollara başvurulmuş olması gerekmektedir.

Miras Paylaşımı ve Kardeşler Arası Uyuşmazlık

Miras paylaşımı ve kardeşler arası uyuşmazlık, görev – yetki sahibi mahkemede, mirası düzenleyen hükümler çerçevesinde çözümlenir. Davanın avukat marifetiyle takip edilmesi, telafisi güç maddi ve hukuki kayıpların yaşanmaması adına, en doğru yaklaşım olacaktır.

Miras Hakkını Vermemek Cezası

Miras hakkını almasına mâni olunan kişiler, miras hakkını vermemek cezası hususunda araştırma yaparak hukukunu korumak ister. Hak edilen mirasın mirasçıya verilmemesi halinde ivedi hareket etmek, emsal uyuşmazlıklarla deneyim kazanmış yetkin bir miras avukatından hukuk yardımı veya temsil hizmeti almak oldukça önemlidir.

Miras Paylaşımında Anlaşmazlık Olursa Ne Olur?

Miras paylaşımında anlaşmazlık yaşanması halinde, somut uyuşmazlığın özellikleri ve koşullarına göre görev – yetki sahibi mahkemede dava yoluna gidilir. Mahkeme, miras hukuku hükümleri çerçevesinde, dava edilen uyuşmazlığın çözümünü sağlar. Müspet ilamın elde edilebilmesi, sürecin kısa zamanda tamamlanabilmesi ve hak kaybı yaşanmaması adına uzman desteği elzemdir.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin