Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü ; Evlilik toplumsal bir kurum olup, erkek ve kadının hayatlarını paylaşmak için bir araya gelerek yaptıkları bir sözleşmedir. Bu sözleşme genel olarak nikâh olarak bilinmektedir. Nikâhlanmak isteyen kadın ve erkek, herhangi birinin ikametgâhının bulunduğu evlendirme dairesine başvuru yapmaktadır. Burada yapılan inceleme neticesinde evlenmesinde hukuki bir sorun bulunmayan çiftlerin evlilikleri gerçekleştirilmektedir. Evlendirme işlemini belediye olan yerlerde belediye başkanı ya da bu iş için yetkilendirilmiş memur tarafından yerine getirilmektedir. Köylerde ise evlendirme işlemini muhtar gerçekleştirilmektedir.

Toplumumuzda evlilik büyük masraflarla ve kalabalık törenlerle gerçekleştirilmesine rağmen, büyük hayalleler ile kurulan bu müessese bazen yürümemekte ve boşanma yoluna gidilmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre boşanmalar anlaşmalı ve çekişmeli olarak gerçekleştirilmektedir. Boşanmalar eğer anlaşmalı olarak gerçekleşmezse oldukça sancılı bir süreçtir. .Özellikle çekişmeli boşanmalarda çocuk ve mal varlığı söz konusu ise bu süreç daha da zorlaşmaktadır Yazımızda anlaşmalı boşanma söz konusu olduğunda var olan süreç detaylandırılıp, anlaşmalı boşanma davalarında kullanılan Anlaşmalı Boşanma Protokolü üzerinde durulacak ve konu hakkında doyurucu bilgiler paylaşılacaktır.

Anlaşmalı boşanma protokolü anlaşmalı boşanma durumlarında boşanmanın hukuki sonuçlarını düzenlemek üzere hazırlan ve boşanmak isteyen taraflarca imzalanan bir sözleşmedir. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanarak yürütülecek bir davada için a en az 1 yıllık bir evlilik şartıyla para ve çocuk konularına ilişkin anlaşma sağlanmış olmalıdır. Anlaşma sağlandığı takdirde anlaşmalı boşanma protokolü ile evlilik birliği kısa sürede sona erdirilebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının şartları;

 • Anlaşmalı boşanma türünün ilk şartı evlilik müessesinizin en az 1 yıl devam edip etmediğidir. Evlilik birliği 1 yıl devam etmediyse bu durumda anlaşmalı boşanma protokolü uygulanamamaktadır. Evliliği bir yıldan az süren çiftlerin boşanma davaları çekişmeli dava olarak yürütülmektedir.
 • Anlaşmalı boşanma protokolü uygulaması için gerekli olan ikinci koşul ise evlilik birliğini sona erdirmek isteyen çiftin dava açma işlemlerini birlikte yapması veya taraflardan biri tarafından açılan davanın diğer tarafça da kabul edilmiş olmasıdır. Bu şart kapsamında boşanmaya talebi olan tarafların nafaka, velayet, tazminat, ziynet eşyaları, mal varlığı ve velayet konularında anlaşma birliği içinde olması gerekmektedir.
 • Anlaşma boşanma protokolü davasının üçüncü koşulu ise davalı ve davacı tarafında eş zamanlı olarak hâkim karşısında bulunması ve boşanma taleplerini beyan etmesidir. Bu şart hâkimin tarafların gerçek isteklerini anlaması ve boşanmaya kanaat getirmesi için olmazsa olmazdır.

Yukarıda belirtilen şartlar sağlanmışsa ve mali durumlar ve çocuklar ile ilgili haklara ilişkin anlaşma sağlandıysa bu durumda anlaşma boşanma protokolü hazırlanabilmektedir. Bu protokol dava taraflarının her konuda anlaştıklarını, tüm sonuçların kabulünü beyan ettikleri ve bu hususları bir sözleşmeye çevirerek mahkemeye sundukları anlamına gelmektedir. Düzenlenen anlaşmalı boşanma protokolü sadece mahkeme tarafından kesin karar haline getirilsin şeklinde bir talep söz konusudur.

Bir evlilik birliğinin sona ermesi hasıl olduysa ve eşler birlikte geçirdikleri günlere saygı duyarak evlilik birliğini anlaşmalı olarak bitirmek istediyse hukuki süreçlerin nasıl gerçekleşeceği konusunda bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Aşağıda anlaşmalı bir boşanma sürecinde kullanılan anlaşmalı boşanma protokolü örneği yer almaktadır. Bu protokol genel olarak boşanmalarda karşılaşılan konular düşünülerek hazırlanmıştır. Bir protokolde olması gereken hükümlere yer verilmiş olup, tarafların durumlarına göre içerikler kişiselleştirebilir. İçerikler hazırlanırken ahlaki ve hukuki kurallara dikkat etmek gerekmektedir. Protokollerde belirlenen hususlar üzerinden fikir birliğine varılmış olması çok önemlidir. Bu koşul sağlanmadıysa dava anlaşmalı boşanma davası olarak açılmasına rağmen dava çekişmeli olarak görülecektir.

Boşanma sürecinin en temel sonucu evlilik birliğinin artık sona ermesidir. Ancak boşanma hükmü kesinlik kazanmadığı müddetçe evlilik birliği devam etmektedir. Bu sebeple boşanma kararı bozucu yenilik doğuran kararlardandır ve geriye yürümemektedir. Bu kapsamda boşanma hükmü kesinleştikten sonra ileriye yönelik hüküm doğurmaktadır. Sonuç olarak kayın hısımlığı ortadan kalkmamaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2022
Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2022

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2022

Anlaşmalı boşanma iki tarafında boşanmayı özgür iradeleriyle kabul ettiği bir evlilik sona erdirme türüdür. Bu sona erdirmede boşanmanın sonuçları hakkında fikir birliğine varılmıştır. Anlaşmalı boşanma ile genellikle tek celsede boşanmak mümkündür. Anlaşmalı boşanma davası açmak için hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü eşlerin aralarında anlaşarak hazırladığı bir sözleşmedir.

Günümüzde boşanma oranlarının arttığı görülmektedir. 2021 yılının istatistiklerine bakıldığında boşanan çiftlerin sayısı 174 bin 85 olmuştur. Gerçekleşen boşanmaların  %33,6’sı evlilik kurumunun kurulduğu ilk beş yılı içinde, %20,9’unun ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleştiği istatistiklerde görülmektedir. 2021 yılında karara varılan boşanma davaları sonucunda 174 bin 85 çift boşanırken bu davalarda 165 bin 937 çocukla ilgili velayet kararı verilmiştir. Genel olarak velayetin anneye verildiği görülmüş olup oransal olarak çocukların %76,1’i annenin velayetine, %23,9’u babanın velayetine verilmiştir (1).

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2022 de olması gereken hususlar vardır. Bunlar ana başlıklar olarak aşağıdaki gibidir.

 • Velayet Hususu
 • Nafaka Hususu
 • Tazminat Hususu
 • Mal Rejimi Tasfiyesi Hususu
 • Ziynet Eşyası Hususu
 • Aile Konutu
 • Müşterek Borçlar
 • Soyadı Kullanımı
 • Eşyalar Hususu
 • Vekâlet Ücreti Ve Mahkeme Masrafları Konusu

Anlaşmalı boşanma tarafların kusurlu olup olmadığına odaklanmamaktadır, tarafların hızlıca evlilik kurumunu sonlandırmasına imkân tanımaktadır. Bu boşanma davasının açılması için hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü örneğine sayfamızdan ulaşmanız mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir?
Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanmak isteyen çiftler tarafından Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir?, şeklinde bilgi arayışları söz konusudur. Yazımızın bu bölümünde bu şartlara ait bilgilere erişmek mümkündür.

Anlaşmalı boşanma yapılabilmesi için Türk Medeni Kanunun 166.maddesinde bazı şartlar yer almaktadır. Bu kapsamda çiftin anlaşmalı boşanma talepleri olsa da bu koşulların varlığı gerekmektedir. Hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolü bu şartlar dikkate alınarak hazırlanmalıdır. TMK madde 166’da yer alan koşullar;

 • Evlilik müessesinizin en az bir yıl sürmüş olması,
 • Eşlerin boşanma taleplerini birlikte gerçekleştirmesi ya da eşlerden biri tarafından açılan devanın diğer eş tarafından da kabul edilmesi durumunda evlilik birliği temelden sarsılmış kabul edilir.
 • Boşanma kararını verebilmek adına, hakim tarafları bizzat dinler ve iradelerini özgürce açıkladıklarına kanaat getirir.
 • Hâkim tarafından boşanmanın mali sonuçları ve çocuğun/çocukların durumuna ilişkin protokolün uygun bulunması gerekmektedir.

Boşanmaya ya da ayrılığın fer’î sonuçlarına dair anlaşmalar, hâkimce onaylanmadıkça geçerli olmamaktadır (2).  Şartların daha net anlaşılması için aşağıda daha detaylı açıklamalar yapılacaktır.

 

Evlilik müessesinizin en az bir yıl sürmüş olması

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak hızlı bir şekilde evlilik birliğini sona erdirmek isteyen çiftlerin bu işlemi gerçekleştirmesi için ilk şart evliliğin en az 1 yıl sürmüş olmasıdır. Örnek vermek gerekirse 10 yıldır çift olan ancak resmi evlilik işlemleri 9 ay önce gerçekleştirilen bir çift anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak boşanma davası açtığında bu işlem anlaşmalı yapılamayacak olup, dava çekişmeli davaya dönüşecektir.

Eşlerin boşanma taleplerini birlikte gerçekleştirmesi ya da eşlerden biri tarafından açılan devanın diğer eş tarafından da kabul edilmesi durumunda evlilik birliği temelden sarsılmış kabul edilir.

Boşanma talebi olan çiftin boşanma davasını birlikte açması halinde anlaşmalı boşanma gerçekleşebilmektedir. Ayrıca taraflardan biri de usule uygun olarak dava açabilmekte olup, diğer tarafın boşanma davasındaki büyün talepleri kabul etmesi halinde anlaşmalı boşanma gerçekleşebilmektedir. Dava anlaşmalı değil de çekişmeli açıldıysa ve henüz sonuçlanmadıysa bu durumda da boşanmak isteyen çift özgür iradelerini ortaya koyan bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak bu protokolü duruşma zaptına geçirerek anlaşmalı boşanma sağlayabilmektedir.

Boşanma kararını verebilmek adına, hâkim tarafları bizzat dinler ve iradelerini özgürce açıkladıklarına kanaat getirir.

Türk Medeni Kanunu, boşanma talebi olan çiftin boşanma iradelerini özgürce açıklamaları koşulunu öngörmüştür. Bu nedenle taraflarca boşanma talebi hâkim huzurunda bizzat dinlenmektedir. Hâkim tarafların iradelerinin serbestçe açıkladıklarını kanaat getirmezse iradenin fesada uğradığını tespit ederek boşanma talebini reddetmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda iradelerin temsilciler vasıtasıyla değil şahsi yapılması gerekmektedir.

Hâkim tarafından boşanmanın mali sonuçları ve çocuğun/çocukların durumuna ilişkin protokolün uygun bulunması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarında boşanmanın ergin olmayan çocuklarla ilgili hususları ve ekonomik sonuçlar taraflarca imzalan anlaşmalı boşanma protokolü aracılığı ile düzenlenmektedir, ancak bu protokol hâkimce uygun bulunmalıdır. Protokolün hakimce uygun bulunması boşanmaya karar verilmektedir. Protokol yazılı olduğu gibi hakim karşısında sözlü olarak açıklanabilmektedir. Ancak genel kabulde protokol kullanımı daha fazladır. ayrıca herhangi bir hususun atlanmaması için üzerinde düşünülmüş bir protokol hukuki açıdan hak kayıplarını en aza indirgemektedir.

Hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolünün olmazsa olmazı boşanmanın mali sonuçları ve ergin olmayan çocukların velayeti hususlardır. Bu kapsamda yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, maddi ve manevi tazminat, çocuğun/çocukların velayetinin kime ait olacağı ve son olarak velayeti olmayan ebeveynin çocuklarla nasıl bir ilişki kuracağı konularının netleştirilmesi olması gerekmektedir. Ayrıca protokolde tarafların mal paylaşımı ve ya aile konutunu vb. dair de anlaşmaları da söz konusu olabilmektedir, ancak bu ve onun gibi diğer konular protokolün zorunlu hususları değildir.

Eşler tarafından hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü hâkim tarafından uygun bulunmazsa, hâkim protokolde bazı değişiklikler önerebilmektedir, ancak bu önerinin ötesine yani bir dayattırmaya geçmemektedir. Eşler değişiklikleri kabul ederse boşanma kararı verilmektedir. Değişikliklerin kabul edilmemesi durumun da anlaşmalı boşanma talebi reddedilmekte ve tarafların başvurusu ile dava çekişmeli boşanma davasına dönüşmektedir. Yargıtay kararlarına göre eşler boşanma kesinleşinceye kadar tek taraflı irade beyanı aracılığıyla anlaşmalı boşanma protokolünden vazgeçebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evlilik birliğinin artık yürütülememesi durumunda taraflar boşanmaya karar vermektedir. Bu süreç bazı kişiler için kolay ve saygı çerçevesinde ilerleyebilmektedir. Boşanmak isteyen çift anlaşarak boşanmaya karar kıldıysa Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?, sorusuna cevap aramaktadır. Anlaşmalı boşanmak isteyen çiftin hazırlayacakları boşanma dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü eşlerden birinin yerleşim yerine ya da daha önce birlikte oturdukları Aile Mahkemesine sunularak dava açılmaktadır. Hazırlanacak dava dilekçesi ve protokolün bireysel olarak hazırlanması mümkün olmakla birlikte, hukuki süreçlerin özel bilgi ve deneyim gerektirmesi ve şekilsel kurallarının olması vs. hususlar nedeniyle uzman avukatlar aracılığıyla hazırlanması daha doğrudur. Ancak boşanma iradesinin bizzat taraflarca yapılması anlaşmalı boşanmalarda önemlidir.

Açılmak istenen boşanma davası için gerekli olan harç ve masraflar taraflarca ödendikten sonra dava ile ilgili mahkeme bilgileri ve dava esas numaralarını gösteren evrak Hukuk Tevzi Bürosunca tarafa/taraflara verilmektedir. Davanın açılması ile mahkeme tarafından taraflara duruşma günü tensip zaptı ile tebliğ edilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında süreç çekişmeli boşanma davasına kıyasla daha hızlı ilerlemektedir. Boşanmanın tek celsede gerçekleşmesi için boşanmanın sonuçlarına ilişkin hususların belirlendiği ve üzerinde anlaşmaya varılan anlaşmalı boşanma protokolünün usule uygun olması çok önemlidir. Bu kapsamda uzman avukatlardan destek alınması işlemleri hızlandıran ve hak kayıplarını engelleyen bir hizmettir. Avukat desteği ile gerçekleşen anlaşmalı boşanma süreçlerinden davanın açılmasından sonraki 1 ay içinde duruşma günü almak mümkün olmaktadır.

Boşanma talebini içeren dava dilekçesinde anlaşmalı boşanma protokolü konusuna değinilmelidir. Taraflarca belirlenen anlaşma koşulları kapsamında boşanmanın kabul edildiği açık olarak belirtilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir ve Nasıl Hazırlanır?
Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir ve Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir ve Nasıl Hazırlanır?

Dava dilekçeleri ve protokoller belirli şekilsel kurallara tabidir. Bu nedenle çalakalem bu resmi belgeleri hazırlamak yanlıştır. Belgelerde bir eksik veya hata olduğundan işlemler gerçekleştirilmemekte ve süreçler en başa geri dönerek zaman kayıpları yaşanmaktadır. Bu çerçevede boşanma davası protokolünü kendi hazırlamak isteyen kişilerin Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir ve Nasıl Hazırlanır?, konusunda yeterli bilgiye sahip olması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma protokolü tarafların karşılıklı olarak imzaladığı ve boşanma koşulları konusunda fikir birliğine vardığı resmi bir sözleşmedir. Bu sözleşmede mali koşullar ve velayet konusu muhakkak yer almalıdır. Bu koşullar haricinde kişileri ilgilendiren diğer hususlara da başlıklar halinde yer vermek mümkündür. Genellikle protokollerde yer alabilen hususlar;

 • Velayet konusu,
 • Tazminat durumu,
 • Soyadı kullanımı,
 • Mal varlıklarının ne şekilde paylaşılacağı,
 • Nafaka talepleri,

Her evliliğin dinamiği ve talepleri farklılık göstermektedir. Bu kapsamda hazırlanacak olan protokolde kişilere ve koşullara göre farklılaşmaktadır. Bu nedenle kişilerin protokollerini hazırlarken kendi koşullarına uygun olarak düzenleme yapması önemlidir. Teknolojinin hızlı gelişmesi ve bilgiye kolay erişmenin artık mümkün olması nedeniyle kişiler araştırma yapmak için ilk olarak interneti kullanmaktadır. İnternet doğru kullanıldığında çok sayıda fayda bulmak mümkündür. Ancak kontrolsüz bir mecra olması bilginin doğruluğunu onaylayan bir mekanizmaya sahip olmaması nedeniyle bilgi çöplüğüne dönmeye başladığını da ifade etmek gerekmektedir. Özellikle makalemizin konusunu oluşturan anlaşmalı boşanma protokolü hukuki bir süreç olduğundan kanunlara ve bilimsel makalelere atıfta bulunarak hazırlanan yazımız gibi makalelerin referans alınması oldukça önemlidir.

Anlaşmalı boşanma davalarında takı eşya, taşınmaz alacağına katkı gibi hususların düzenlenmesi zorunlu değildir. Mal rejiminin tasfiyesi mali konularda anlaşarak gerçekleştirilemez. Yoksulluk ve iştirak nafakaları hakkındaki anlaşmalara dayanan hükümlerin şartları gerçekleştiğinde, bu koşulların sonradan açılacak davalarla değiştirilmesi ve uyarlanması mümkündür

Anlaşmalı boşanma kararının verilmesi için hakim tarafından anlaşmalı boşanma protokolünün uygun bulunması şartı kanunlarda yer almaktadır. Bu nedenle protokolün anlaşılır ve eksiksiz olarak hazırlanması çok önemlidir. Genel kapsamda anlaşmalı boşanma protokolü aşağıdaki hususlara yer vermektedir.

 • Taraflar

Genel olarak bir protokol tarafların bilgileri ile başlamaktadır. Yapılan protokol bir boşanma protokolü olduğundan boşanma talep eden eşlerin adlarına, soyadlarına, TC kimlik numaralarına, adres ve iletişim bilgilerine yer verilmektedir.

 • Boşanma Hususu

Protokolün bu başlığı altında tarafların Türk Medeni Kanununun 166.maddesi 3 fıkrası gereğince boşamayı karşılıklı olarak kabul ettiklerine dair açıklamalara yer verilebilmektedir. Evlenme akdinin ne zaman gerçekleştiği ve boşanmaya dair protokolünün hangi tarihte imzalandığına ilişkin bilgiler da belirtilmektedir.

 • Konu      

Anlaşmalı boşanma protokolü konu başlığı altında tarafların özgür iradeleri ile boşanmak istediklerini ve anlaşmaya vararak mahkemeye müracaat edecek kişiye dair bilgiler yer almaktadır. Taraflar birlikte başvuru yapabildiği gibi bir tarafın başvuru yapması diğer tarafından tüm konularda anlaşarak boşanmayı kabul etmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda çekişmeli boşanmalarda olmayan ortak irade söz konusudur. Ortaya konan iradenin baskı altında olmaması ve hür irade ile verilmesi gereklidir. Çekişmeli boşanma davalarında bu unsur gerekli değilken, anlaşmalı boşanma davalarında irade beyanı önemli olduğundan ve iradenin dinlenmesi gerektiğinden tarafların mahkemede bulunması gerekmektedir. Hakimin taraf iradelerini hür bir irade ile verip vermediğine dair kanaat oluşturması söz konusudur.

 • Velayet Hususu

Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenirken varsa 18 yaş altında çocukların durumları karar bağlanmalıdır. Çocuğun bilgilerine ve velayetin kimde olacağına dair hususlar açık ve net bir şekilde yazılmalıdır. Hakimin çocuğun velayeti konusunda takdir yetkisi bulunmaktadır, bu kapsamda taraflar velayet konusunda anlaşmış olsa bile hâkimin çocuğun menfaatini gözetmesi ve farklı bir karar vermesi mümkündür. Protokollerde velayet konusu ile ilgili aşağıdaki gibi bir ifade yazmak uygundur.

Boşanma talebinde bulunan Ayşe AKAR ve Ahmet AKAR çiftinin 18 yaş altında 25.03.2015 tarihinde doğan Lale AKAR isimli müşterek bir çocuğu bulunmaktadır. Müşterek çocuk Lale AKAR’ın velayeti anne Ayşe AKAR’a bırakılacaktır.

Protokolde velayet bırakılan kişinin belirlenmesinin yanı sıra diğer ebeveynin çocuk ile kişisel ilişkisine dair de düzenlemeler yapılmalıdır. Evlilik birliğinin bozulması çifti etkilediği kadar çocuğu da etkilemektedir, hatta bazen çocuk boşanma sürecinden en fazla etkilenen kişi olmaktadır. Bu nedenle çocuğun anne ve babası ile görüşmesine dair kararlar çocuğun psikolojisi göz önüne alınarak belirlenmelidir. Çocuğun anne ve babası ile düzenli olarak görüşmesi, sağlıklı bir bağ kurması, sevgi ve şefkatten yoksun kalmaması çok önemlidir. Velayeti alamayan ebeveynin çocuk ile görüşeceği günler ve saatler, tatillerde, resmi ve dini bayramlarda çocukla ne şekilde görüşüleceği gibi hususlar çocuğun hakları ve ihtiyaçları gözetilerek belirlenmelidir. Yapılan tüm belirlemelerde çocuğun ya da çocukların üstün yararı temel alınmalıdır.

Tüm hususların belirlenmesi ilerleyen zamanlarda taraflar arasından ortaya çıkabilecek anlaşmazlık durumlarını ve hak kayıplarını engelleyecektir. Ancak kişisel ilişkilerin sonradan değiştirilmesi de söz konusu olabilmektedir. Böyle bir ihtiyaç söz konusu olduğundan Aile mahkemelerine başvuru yaparak dava açmak mümkündür. Yukarıdaki örneğe devam edersek aşağıdaki gibi düzenlemeler protokolde yer alabilir.

Müşterek çocuk Lale AKAR her Cuma akşamı saat 19.00’da babası Ahmet AKAR tarafından annesi ile ikamet ettiği adresten alınarak Pazar akşam 19.00’da aynı adrese geri bırakılacaktır. Bu sürelerde çocuk ve baba kişisel olarak ilişki kurmuş olacaktır. Dini bayramlardan Ramazan Bayramı anne ile geçirilecekken, Kurban Bayramı baba ile kutlanacaktır. Yaz tatillerinde yatılı olacak şekilde 30 günlük baba ile şahsi münasebet kurulacaktır.

 • Nafaka Hususu  

Nafaka hususu hem çocuk için hem de eş için belirlenmelidir. Boşanma süreci ile birlikte eşler arasındaki ilişki sona ermesine rağmen, ebeveynlerin çocuklar ile ilişkileri ve çocuklarının sorumlulukları olduğu gibi devam etmelidir. Bu kapsamda çocuk veya çocuklar ile ilgili sorumluluk iki taraf da içinde bulunmaktadır. Ancak konunun netleştirilmesi ve sorumlulukların protokolde belirlenmesi çıkabilecek olumsuzlukları gidermek adına önemlidir. Protokolde çocuk için iştirak nafakası düzenlemedi yapılmalıdır. Ödenecek nafakanın miktarı, nafakayı ödeyecek taraf, nafakanın ne zaman ve nasıl ödeneceği gibi hususlara açıklık getirmek önemlidir. Nafaka konusu ile ilgili örneğimize devam edelim.

Velayeti anneye bırakılan müşterek çocuk Lale AKAR’a baba Ahmet AKAR her ayın 15’inde 2.500,00 TL iştirak nafakası ödeyecektir. Ödenecek olan nafaka anne Ayşe AKAR’ın TR……………………… numaralı ıban hesabına gerçekleşecektir. Belirlenen iştirak nafaka miktarı her yıl TEFE-TÜFE oranında artırılacaktır. Yukarıda bilgileri yer alan müşterek çocuğun eğitim, kurs ve sağlık ücretleri anne ve baba tarafından eşit şekilde karşılanacaktır.

Protokolde talebi halinde eş için yoksulluk nafakası hükümlerinde belirlenmesi mümkündür. Nafaka talebi söz konusu olduğunda nafaka ödeyecek tarafa ilişkin bilgiler, nafakanın ne kadarlık bir süre için ödeneceği, ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin hususlar anlaşılır ve açık bir şekilde düzenlenmelidir. Bir nafaka talebi bulunmuyorsa bu durumda da protokole- tarafların karşılıklı olarak bir nafaka talebi bulunmamaktadır- şeklinde bir açıklama yazmak doğru olacaktır.

 • Tazminat Hususu

Tarafların birbirinden tazminat isteme hakkı da söz konusudur. Tazminat genel olarak maddi ve manevi tazminat olarak talep edilebilmektedir. Talep edilen tazminatlarda açık bir şeklide düzenlenmeli ve kimin ödeyeceği, yeri ve gerçekleştirilme şekli belirlenmelidir. Boşanma tazminatı talebi söz konusu değilse tarafların karşılıklı olarak bir birilerinden tazminat talebi olmadığına ilişkin bir ifadenin anlaşmalı boşanma protokolü içeriğinde yer alması gerekmektedir.

 • Mal Rejimi Tasfiyesi Hususu

Çiftin evlilik birliği içerisinde edinmiş olduğu malların paylaşımının yapılması önemlidir. Malların kimin adına tescilleneceği, hangi kısımların paylaşılacağı belirlenmelidir. Ayrıca ilerleyen zamanlarda anlaşmazlık oluşmaması adına, değer artışı ve mal rejimi tasfiyesine ilişkin olarak tüm dava ve haklarından karşılıklı olarak feragat edildiği protokolde yer almalıdır.

 • Ziynet Eşyası Hususu

Düğünde takılan ziynet eşyalarının kime bırakılacağının anlaşmalı boşanma protokolü içeriğinde belirlenmesi doğrudur. Yine ziynet eşyaları ile ilgili olarak ilerleyen zamanlarda bir dava açılmayacağının taahhüt edilmesi önemlidir.

 • Aile Konutu

Evlilik birliği sırasında tarafların birlikte yaşadığı aile konutunun kime bırakacağı ile hususlar bu başlık altında belirlenebilmektedir.

 • Müşterek Borçlar

Boşanma talebi olan çiftin evlilik birliği sürerken edinmiş oldukları borçların ne kadar olduğu ve ne kadarlık bir ödemenin kaldığı konusundaki açıklamalara ve kalan borcun kimin tarafından ödenmeye devam edeceğine dair hususlar anlaşmalı boşanma protokolü içeriğinin bu başlığında açıklanmaktadır.

 • Soyadı Kullanımı

Bazı boşanma davalarında kadın eş erkeğin soyadını kullanmaya devam etmek isteyebilmektedir. Özellikle o soyadı ile markalaşan ya da genel olarak tanınan kişiler tarafından bu durum daha fazla tercih edilmektedir. Eğer erkek taraf kadının soyadını kullanmasına izin verirse bu durumun protokolde yer alması önemlidir.

 • Eşyalar Hususu

Evlilik birliği yaşamın birlikte inşa edildiği ve sonsuza kadar sürme arzusu ile gerçekleştirilen bir eylemdir. Bu kapsamda eşlerin her şeyi ortak edinmesi söz konusudur. Evlilik birliğinin temelden sarsılması ve artık devam edememesi durumunda gidilen boşanma durumunda ortak eşyaların bile kime bırakılacağı bir anlaşmazlık yaratabilmektedir. Bu nedenle anlaşmalı boşanmalarda bu hususunda anlaşmalı boşanma protokolü içeriğine eklenmesi önemlidir.

 • Vekâlet Ücreti Ve Mahkeme Masrafları Konusu

Bütün dava süreçlerinde olduğu gibi boşanma davalarında harç ve çeşitli masraflar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma protokollerinde vekalet ücreti ve mahkeme masrafları konusu hakkında da ifadeler yer almalıdır. Eğer boşanma sürecinden tarafları bir vekil temsil ettiyse bu durumda vekalet ücreti de söz konusudur.

Ücretsiz Boşanma Dilekçesi Hususunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Günümüzdeki enflasyon ortamı bazı kişilerin geçim sıkıntısı yaşamasına ve yaşamak için gerçekleştirilen masraflar dışında herhangi bir kaleme kaynak ayıramamasına neden olmaktadır. Özellikle bu durumda bireyler ya da işlemlerini kendi başına yapmak isteyen kişiler hukuki süreçlerini ücret ödemekten gerçekleştirmek istemektedir. Boşanma davası için de bu husus söz konusu olabilmekte ve bireylerin Ücretsiz Boşanma Dilekçesi Hususunda Dikkat Edilmesi Gerekenler nelerdir şeklinde bilgi arayışları söz konusu olabilmektedir. Yazımın bu başlığında bu hususa yer verilecektir.

Öncelikle boşanmanın anlaşmalı yoksa çekişmeli mi gerçekleşeceği önemlidir. Çünkü anlaşmalı bir boşanma davasında kanunların öngördüğü şartlar söz konusudur. Bu şartların olmaması durumunda anlaşmalı boşanma davası açmak mümkün değildir. Bu şartların ne olduğu yukarıda detaylı olarak aktarıldığından tekrar yer verilmeyecektir. Anlaşmalı boşanma davalarında dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken bu koşulların olup olmadığına dikkat etmek çok önemlidir.

Hazırlanan dilekçe ve protokolde anlaşmaya varılan hususlar açık ve net bir şekilde yer almalıdır. Velayet konusu, tazminat talepleri, nafaka konusu, ziynet eşyaları vb. diğer tüm hususlar belirlenmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?
Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı boşanma davalarında dilekçe hazırlanırken anlaşmalı boşanma şartlarının sağlanıp sağlanmadığına dikkat edilmelidir. Evlilik birliği sarsılan en az bir yıllık evli çiftler hazırlayacakları anlaşmalı boşanma protokolü ve dilekçe ile birlikte boşanma talebinde bulunabilmektedir. Hazırlanacak olan dilekçeyi hatasız hazırlamak için kişilerin dilekçe yazmadan önce Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?, konusunu araştırması ve dilekçeyi hazırlaması mantıklıdır.

Anlaşmalı boşanmalarda taraflar boşanma iradelerini özgür iradeleri ile ortaya koymalıdır. Hakimler tarafından anlaşmalı boşanmalarda kusurlu tarafın tespiti ya da boşanmanın sebebinin tam olarak ne olduğu araştırılmamaktadır. Hakimin bu hususları araştırma yükümlülüğü söz konusu olmadığı gibi takdir yetkisi de yoktur.  Önemli olan tarafların boşanma talebini özgür iradeleriyle ortak vermesi ve başvurması ya da taraflardan birinin başvurması durumunda diğer tarafında anlaşmalı boşanmayı kabul etmesidir.

Anlaşmalı boşanma dilekçelerinin uzmanlarca hazırlanmalı hak kayıplarının oluşmaması için daha doğrudur. Ancak uzman desteği alamayacaklar bu dilekçeyi kendileri hazırlamak istemektedir. Sayfamızda dilekçe örneklerine ulaşmak mümkün olup, örneklerin incelenmesi ile bir dilekçe hazırlanabilmektedir. Boşanma davalarında her boşanma kendine has durumlar ve sorunlar barındırdığından kalıp bir dilekçeden bahsedilememektedir.

Avukatsız Boşanma Dilekçesi Örneği Word

Hukuki süreçler, özel olarak uzmanlık gerektiren kanunları anlamlandırabilmeyi gerektiren işlemlerden oluşmaktadır. Bir dava süreci dilekçe ile başlamaktadır. Dilekçe doğru hazırlanmadığı takdirde dava sürecinin sağlıklı ilerlemesi söz konusu olmamaktadır. Bu kapsamda dava dilekçelerinin dikkatli hazırlanması çok önemlidir. Hukuki destek alamayacak kişilerin dava dilekçesi hazırlamadan önce online ortamda Avukatsız Boşanma Dilekçesi Örneği Word ifadesi ile sıklıkla arama yaptıkları görülmektedir. Avukat desteği alamayacak kişiler için doğru bilgiler bulmak hak kayıplarının yaşanmaması adına önemlidir. Her koşula uygun bir dilekçe örneği bulmak mümkün olmamakla birlikte ana hatları ile bir dilekçenin nasıl olacağına ilişkin bilgiler edinmek mümkündür. Doğru bir dilekçe hazırlamak için gerekli olan bilgilerin başında boşanma sebeplerini bilmek gerekmektedir. Boşanma sebeplerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.

 • Boşanmanın genel sebebi, evlilik birliğinin temelden sarsılmış olmasıdır. Evlilik birliğini sarsan olaylar kavga, şiddetli geçimsizlik, şiddet vb.
 • Boşanmanın genel sebepleri aşağıda sıralanmaktadır.
  • Evlilik birliği süresince haysiyetsiz bir hayata sürme ve suç işleme
  • Zina yapma (zinayı öğrenen eş, 6 ay içinde boşanma davasını açmalıdır)
  • Sebepsiz veya haksız yere evi terk etme
  • Evlilikten sonra eşlerden birinin akıl hastalığına yakalanması ve artık diğer eşin evlilik birliğini sürdürmesinin mümkün olmaması
  • Hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranışlar sebebiyle (6 ay içerisinde bu sebeple boşanma davası açabilmektedir).

Avukatsız Boşanma Dilekçesi Örneği Word

Genel bir boşanma dilekçesinde olması gereken zorunlu unsurlar vardır. Bunlar;

 • Dilekçe aile mahkemesine hitap ederek yazılmalıdır, ilgili bölgede ile mahkemesi yoksa bu durumda hitap Asliye Hukuk Mahkemesine yapılmalıdır.
 • Boşanmak isteyen eşin kimlik ve iletişim bilgileri dilekçede yer almalıdır.
 • Hakkında dava açılan eşe (tek kusurlu veya kusuru daha fazla olan) ait kimlik ve bilgileri yine dilekçede belirtilmelidir.
 • Açılan davada tarafı temsil eden bir avukat varsa avukatın adı, soyadı, adres ve iletişim bilgileri olmalıdır.
 • Davanın hukuki sebepleri dilekçede açıklanmalıdır.
 • Boşanma talebine ilişkin açıklamalara yapılmalıdır.
 • Boşanma dilekçesinin ekleri eksiksiz olarak hazırlanmalı ve dilekçe ekine konularak teslim edilmedir. (nüfus kayıt örneği, anlaşmalı boşanma protokolü vb.)
Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği
Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Kanunda düzenlenen ölüm ve gaiplik evliliği sona erdiren durumlardır. Boşanma da tıpkı ölüm ve gaiplik gibi evlilik birliğini bitirmektedir. Boşanmanın farkı henüz eşler hayattadır ancak aralarındaki evlilik birliği sonra ermektedir. Boşanma davaları aile hukukunun en çok ihtilaf yaratan konularındandır. Evlilik hayat boyunca sürecek bir hukuki ilişki olarak kabul edilmesine rağmen boşanmalar söz konusu olmaktadır. Evlilik müessesi toplumu oluşturan en küçük insan topluluğu olduğundan eşler kadar toplumun da bu birlikte faydası söz konusudur. Bu kapsamda toplumun bir dirlik ve düzen içerisinde devam edebilmesi, yeni nesillerin sağlıklı ve karakterli olarak yaşayabilmesi adına evlilik birliğinin devamı önemlidir. Ancak evlilik birliğinin temelden sarsılması ve artık devam etmenin mümkün olmaması veya özel sebeplerle bu kurumun bitirilmesi yani boşanılması ortaya çıkmaktadır.

Anlaşmalı boşanma 743 Sayılı Yasanın 134/3. maddesi ve 4721 sayılı yasanın 166/3. maddesi kapsamında değerlendirilmektedir. Kanunda bir boşanmanın gerçekleşmesi için belirli olgulara ihtiyaç duyuyorsa özel boşanma sebebi ile boşanma gerçekleşmektedir. Ancak boşanma için belirli olgular söz konusu değilse evlilik birliğinin temelden sarsılması yeterliyse bu durumda genel boşanma sebebi bulunmaktadır. Türk Medeni Kanununun 166.maddesi kapsamında gerçekleştirilen boşanmalar genel boşanma sebebi nedeniyle açılmıştır.

Yasa koyucu 166. Madde ile boşanmak isteyen çiftin hukuka uygun olmayan bahaneler ve çareler arasının önüne geçmiş olup, evliliğin artık taraflar için sorun yarattığı bu durumdan kurtulmak mümkün olmuştur. Anlaşmalı boşanma olarak kabul edilen bu uygulamada nitekim bazı şartların varlığı gerekmektedir. En az bir yıl evli olunması ve evlilik birliğinin bitmesine ilişkin birlikte başvuru ya da başvuru tek bile yapılsa dahi diğer eşin tüm şartlarla boşanmayı kabul etmesi gerekmektedir (3).

Böyle bir durumla karşı karşıya olan çiftlerin uzman bir avukattan destek alması ve anlaşma boşanma dilekçesi, protokolü hazırlatması ve davayı açması süreçlerin sağlıklı ilerlemesi için gereklidir. Ancak hukuki destek almak istemeyen çiftler de söz konusu olabilmektedir. Bu tercihin hak kayıpları yaratabileceğini veya süreçleri uzatacağını belirtmekle birlikte bu ihtiyacı hissedenlere yönelik olarak sayfamızda Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği bulmak mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2021 Word

Boşanma mekanizmasının kusurlara dayalı olarak düzenlenmesi ve çekişmeli davalara neden olması ve kusurun ispatlanması süreci çok elverişli bir yapı değildir. Duygusal birlikteliklerde davranışları anlamlandırmak ve kusur aramak evliliklerde taraflara fayda sağlamaz ve zaten var olan gerginliğin tozunu artırır. Bu nedenle evliliklerde kusur saptanmasına girişmek ya da kusurun üçüncü şahıslarca belirlenmesi zordur. Yeni düzenlenen boşanma mevzuatları bu tecrübeleri referans kabul ederek geliştirilmekte ve sosyologların çalışmalarından faydalanılmaktadır.

Yeni düzenlemelerde sorumlu aramaktan ziyade boşananların sosyal çöküntüye uğramaması daha önemlidir. Kusur arama süreci boşanma süreci sonrasında en çok çocuklara zarar vermektedir.  Tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde kadının çalışma hayatındaki varlığındaki artış ve 2002 yılında yürürlüğe giren 4721 sayılı Medeni Kanunun mal rejimine ilişkin maddeler boşanma oranlarını etkilemektedir.(4)

Boşanmalar genel olarak anlaşmalı ve çekişmeli olarak gerçekleştirilmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda iradeleri ortak bir noktada birleşen 2 taraf söz konusudur. Davalı veya davacı sıfatı ayrı olarak yer almamakta süreçte ilgililer, taraflar şeklinde kişiler vardır. Davalı ve davacı sıfatı olmadığından ortada ihtilaf ya da uzlaşı yoktur. Bu kapsamda anlaşmalı boşanma çekişmesiz bir yargı faaliyetidir.  Bu boşanma rızaya dayalı bir boşanma davasıdır ve bu davada hâkime sunulacak bir protokol söz konusudur. Bu protokolün tüm protokoller gibi bazı zorunlu hususları ve şekilsel şartları söz konusudur. Bu nedenle protokol hazırlama sürecinde Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2021 Word hakkında yeterli bilgiye erişmek önemlidir.

Hazırlanacak olan protokol kapsamında çocukların durumu boşanmanın mali sonuçları açısından ilgilerin anlaşmış olmaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmada tarafların sonuçlar konusunda anlaşmış olmaları şartı vardır. Hazırlanan anlaşma boşanma protokolü hakim tarafından onaylanmalıdır, onaylanmadığı takdirde boşanmaya karar kılınmaktadır. Hakim onayı Türk Medeni Kannu 166.maddesi 3.fıkrası uyarınca şarttır.

Boşanma protokolünün yazılı olması şartı değildir, sözlü olarak dile getirilerek tutanak altına alınması da mümkündür. Nitekim yazılı olarak hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü hakimin anlaşmayı incelemesini kolaylaştırdığından ve eşlerin özgür iradelerinin olup olmadığının tespiti için dinlenmelerinden önce hakime kolaylık sağlamaktadır. Protokülün yazılı olmasının ayrıca en önemli faydalarından biri de tarafların sonuçlarını düşünmeden ani kararlar almasını engellemesidir. Bu kapsamda protokollerin yazılı olması kanun koyucular tarafından tercih sebebidir.

Anlaşmalı boşanmalarda sadece protokollerin sunulması yeterli değildir, yargılama aşamasında sözlü olarak protokol şartlarının kabulü ve bu kabulün tutanağa geçirilmesi lazımdır. Sözlü beyanlarda özgür iradenin var olup olmadığı hakim tarafından irdelenmektedir. Taraflardan birinin zorlandığı durumda irade fesadı durumu oluşacağından hakimler bu kapsamda detaylı bir inceleme yapmaktadır. Burada hakimin yaptığı araştırma iradeyi sakatlayan hallerin tespit edilmesidir. İradenin sakatlandığı ilişkin hakimin bir tespiti ya da kanaati varsa bu durumda anlaşmalı boşanma gerçekleşmemektedir (5).

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2021 Word

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği Word

Anlaşmalı boşanma, kanun ve diğer mevzuatlara uygun şekilde boşanma ve boşanma sonuçlarına özgür irade ile karar verilmesine dayanmaktadır. Türk Medeni Kanununun 166/3 uyarınca düzenlenen anlaşmalı boşanma protokolü yani sözleşmesi Türk Borçlar Kanununun 24 ve devamı gereğince kamu düzenine, kanunun emredici hükümlerine ve kişilik haklarına aykırı olamamaktadır. Bu nedenle Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği Word kişilik haklarına, kamu düzenine ve kanunun emredici hükümlerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Hak kayıplarının oluşmaması adına protokol gibi bağlayıcı belgelerin uzman avukatlar tarafından hazırlanması daha doğrudur.

Anlaşmalı boşanmalarda boşanma kararı kesinleşinceye kadar taraflar protokolde yer alan hususlar hakkındaki irade beyanlarından vazgeçebilmektedir. Yasada vazgeçmeyi engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolü içeriğinde mali hususlar ve velayet konularında anlaşma sağlanmış olmalıdır. Varılan anlaşmanın geçerli olabilmesi ancak hakim tarafından uygun olması mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği Word

Hakim ilgilerin yapmış olduğu protokolü uygun bulmaması halinde bazı değişikler yapabilme hakkına haizdir. Örnek vermek gerekirse çocuğun menfaatini gözeterek tarafların üzerinde anlaştığı iştirak nafakasının tutarını değiştirmeye karar verebilmektedir. Hakimce yapılan değişiklikler taraflarca kabul edildiği takdirde protokol hususları yeniden düzenlenerek boşanmaya karar verilmektedir. Eğer değişiklik kabulü olmazsa dava çekişmeli dava ile gerçekleştirilmektedir (5).

Nafakasız Anlaşmalı Boşanma Protokolü
Nafakasız Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Nafakasız Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Boşanmalarda nafaka konusu sıklıkla sorunlar yaratabilmektedir. Nafaka, toplumun sosyal ve ahlaki yapısından kaynaklanan karşılığı tam olarak bir hukuktan almayan, toplumlara göre farklılıklar içeren sosyal bir kavramdır. Türk Medeni Kanununda düzenlenen nafaka hususu incelendiğinde Türk toplumuna ait sosyal dinamikleri, geçmişten günümüze gelen dayanışmayı ve aile içi ilişkileri görmek mümkündür.  Nafaka ödemesine karar verilen kişi için bir yükümlülük doğurmaktadır.

Türk Medeni Kanunu’nun 322. Maddesinde nafaka hususunda hâkime hakkaniyet kapsamında geniş bir yetki tanımaktadır. Hakim nafaka belirlemesi yaparken aile onurunu, ana, baba ve çocuk arasındaki gereken özveri, sevgi ve saygıyı gözetmektedir. Nafaka türleri öğretide iki ana başlıkta toplanmaktadır. Bunlar;

 • Bakım nafakası: Bu nafaka evlilik birliğinde eşlere yüklenen, eş ve çocuğun zorunlu ihtiyaçlarına yöneliktir. Bu kapsamda bakım nafakaları evlilik nedeniyle eşler arasında ve soy bağı nedeniyle ana, baba ve çocuk arasında söz konusudur. Eş için bakım nafakası tedbir ve yoksulluk nafakası olarak bilinmektedir. Çocuk için öngörülen bakım nafakası ise tedbir ve iştirak nafakasıdır.
 • Yardım nafakası: Bu nafaka belirli kan hısımlarının yardım edilmemesi durumunda zor duruma düşmeleri söz konusu ise bu kişiler arasında karşılıklı bir dayanışma yükümlüğü yaratmaktadır.

Türk medeni Kanunu’nun 175.maddesi I.fıkrasında  ‘’Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir’’  hükmü yer almaktadır. Bu hüküm kapsamında eşlerin birinin diğer eşten yoksulluk nafakası isteme hakkı düzenlenmiştir. Yasa koyucular bu hüküm ile eşler arasındaki mali dayanışmanın evlilik sonrasında bile devam etmesini istemiştir. Yoksulluk nafakası boşanma durumunda yoksulluğa düşmesi muhtemel eş için kabul edilen bir husustur. Genel olarak nafakadan feragat etmek de mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği PDF

Boşanmaya karar kılınmadan yoksulluk nafakasından feragat herhangi bir hüküm ifade etmemektedir. Zira ortaya çıkmamış bir haktan kural olarak feragat edilmesi söz konusu değildir. Anlaşmalı boşanmalarda nafaka talebi olmadığına dair hususlar anlaşmalı boşanma protokolü içeriğine eklenmektedir. Ancak bunun bir hüküm ifade edebilmesi için hâkim tarafından protokolün uygun bulunması ve boşanmaya karar kılınması gerekmektedir. Nafakasız Anlaşmalı Boşanma Protokolü içeriğinde ilgilerin karşılıklı olarak birbirlerinden manevi ya da maddi tazminat talebi bulunmadığına ilişkin ve haklarından feragat ettiğine ilişkin açıklamalara yer verilmektedir. Makalemizin bazı bölümlerinde örnek olarak paylaşılan anlaşmalı boşanma protokolü mizanseni kapsamında örneğin aşağıdaki açıklamaya benzer bir açıklamaya rastlamak mümkündür.

Ayşe AKAR’ın, Ahmet AKAR’dan yoksulluk nafakası talebi söz konusu olmamakta olup, bu hakkından feragat etmektedir.

Anlaşmalı boşanma, evli çiftin özgür iradelerini ortaya koyarak boşanmanın doğuracağı sonuçlar konusunda fikir birliğine varması ve boşanma talebinde bulunmasıdır. Tüm davalarda olduğu gibi anlaşmalı boşanmalarda da dava dilekçesinin hazırlanması ve ilgili Aile Mahkemesine başvuru yapılması gerekmektedir. Nitekim anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için bazı şartlar vardır. Bu şartların varlığı söz konusu değilse anlaşmalı boşanma gerçekleşmemekte ve dava çekişmeli olarak görülmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü anlaşmalı boşanma davalarında önemli bir yer kaplamaktadır. Tarafların boşanma iradeleri birlikte ortaya koyarak dava açması ya da bir tarafın açtığı davayı diğer tarafın bütün şartları ile birlikte kabul etmesi gerekmektedir.

Kaynakça

 • https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Evlenme-ve-Bosanma-Istatistikleri-2021-45568
 • https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.4721.pdf
 • Turğut, D. S. (2020). Anlaşmalı boşanma ve sonuçları(Master’s thesis).
 • Öncü, Ö. (2017). EŞLERİN” ANLAŞMALI BOŞANMA” ÇERÇEVESİNDE MAL REJİMİNİN TASFİYESİNE YÖNELİK OLARAK YAPTIKLARI ANLAŞMALAR VE BU ANLAŞMALARIN UYGULAMADA DOĞURDUĞU SORUNLAR. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi19(3), 793-835.
 • Yargıç, Z. (2020). Türk hukuku’nda anlaşmalı boşanma davası ve hukuki sonuçları(Master’s thesis, İstanbul Kültür Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı/Özel Hukuk Bilim Dalı).
 • Atar, E. A. (2016). Nafakadan Feragat. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi22(3), 251-267.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler