Kasten Adam Öldürme Suçu (TCK-81) ve Cezası 2024

Kasten Adam Öldürme Suçu (TCK-81) ve Cezası 2024

Kasten adam öldürme suçu, bir kişinin hayatına kasıtlı olarak son verme eylemidir ve Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 81. maddesi kapsamında düzenlenmiştir. Bu suç, en ağır suçlardan biri olarak kabul edilir ve cezası oldukça ciddidir. 2024 yılı itibariyle, bu suçun cezai yaptırımları ve hukuki süreçleriyle ilgili önemli güncellemeler ve içtihatlar bulunmaktadır.

Kasten Öldürme Suçu (TCK-81) Nedir?

Kasten öldürme suçu, bir kişinin yaşamına kasten son verme fiilidir ve Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesi kapsamında düzenlenmiştir. Bu suç, bilerek ve isteyerek, yani kasıtlı olarak bir başkasının hayatını sona erdirmeyi ifade eder.

Kasten Öldürme Suçunun Tanımı

Kasten öldürme suçu, failin, mağdurun yaşamına son verme amacıyla gerçekleştirdiği kasıtlı bir eylemdir. Suçun işlenişi sırasında failin bu sonuca ulaşma iradesi, suçu kasıtlı kılar.

Suçun Unsurları ve Kapsamı (TCK Madde 81)

Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesine göre, kasten öldürme suçunun unsurları şunlardır:

 • Fiil: Bir kimsenin hayatına son verme amacıyla yapılan eylem.
 • Fail: Suçu işleyen kişi.
 • Mağdur: Hayatına son verilen kişi.
 • Kast: Failin, mağdurun ölümünü istemesi ve bu sonucu bilerek eylemini gerçekleştirmesi.

Bu unsurlar, suçun oluşması için gerekli temel şartlardır. Kasten öldürme suçunun kapsamına, doğrudan ve dolaylı kasıtla işlenen tüm öldürme eylemleri girer.

Hukuki Sonuçlar ve Cezai Yaptırımlar

 • Müebbet Hapis Cezası: Kasten öldürme suçunu işleyen kişi, Türk Ceza Kanunu’na göre müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası: Suçun nitelikli halleri (örneğin, canavarca hisle veya tasarlayarak işlenmesi) durumunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanır.

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Cezası Kaç Yıl? 2024

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Cezası Kaç Yıl? 2024
Kasten Adam Öldürme Suçu (TCK-81) ve Cezası 2024 5

Kasten adam öldürmeye teşebbüs, bir kişiyi öldürme niyetiyle harekete geçip, bu niyetini gerçekleştiremeden kalan durumu ifade eder. Bu suç, kasten öldürme suçunun bir aşaması olarak kabul edilir ve Türk Ceza Kanunu’na göre ağır cezalara tabidir.

Kasten adam öldürmeye teşebbüs eden kişi, kasten öldürme suçunun cezasının dörtte üçüne kadar cezalandırılır. Yani, kasten adam öldürme suçu işleyen bir kişi müebbet hapis cezasına çarptırılacaksa, teşebbüs halinde bu cezanın dörtte üçü kadar ceza alır. 2024 yılı itibariyle güncel ceza oranları şu şekildedir:

 • Teşebbüs halinde cezanın dörtte üçü.
 • Nitelikli hallerde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının dörtte üçü uygulanır.

Bu suça ilişkin cezalar, suçun ciddiyetini ve toplum üzerindeki etkisini yansıtarak oldukça ağırdır. Teşebbüs eden fail, suçun tam olarak işlenmemiş olmasına rağmen ciddi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalır.

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüsün Tanımı

Kasten adam öldürmeye teşebbüs, failin bir kişiyi öldürme amacıyla harekete geçmesi ancak bu amacını gerçekleştirememesi durumudur. Bu durumda failin öldürme kastı açıkça ortadadır, ancak eylem tamamlanmamıştır.

Cezai Yaptırımlar ve Sınırlar (TCK Madde 35)

 • Teşebbüs suçu işleyen kişi, kasten öldürme suçu için belirlenen cezanın dörtte üçünden az olmamak üzere cezalandırılır.
 • Suçun tamamlanmış olması durumunda verilecek cezanın dörtte üçüne kadar ceza verilir.

Özet: Kasten adam öldürmeye teşebbüs eden kişi, kasten öldürme suçunun cezasının dörtte üçü kadar cezalandırılır.

2024 Yılı Güncel Ceza Oranları

2024 yılı itibariyle, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçu için güncel ceza oranları şu şekildedir:

 • Kasten öldürme suçu için belirlenen müebbet hapis cezasının dörtte üçü.
 • Nitelikli hallerde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının dörtte üçü uygulanır.

Özet: Kasten adam öldürmeye teşebbüs, failin bir kişiyi öldürme niyetiyle hareket edip bu niyetini gerçekleştirememesi durumudur. Türk Ceza Kanunu’na göre, bu suçun cezası, kasten öldürme suçunun cezasının dörtte üçüne kadar uygulanır. 2024 yılı itibariyle bu ceza oranları güncellenmiştir.

Nefsi Müdafaa Adam Öldürmenin Cezası Kaç Yıl? 2024

Nefsi Müdafaa Adam Öldürmenin Cezası Kaç Yıl? 2024
Kasten Adam Öldürme Suçu (TCK-81) ve Cezası 2024 6

Nefsi müdafaa (meşru müdafaa), bir kişinin kendisine veya başkasına yönelik haksız bir saldırıyı önlemek amacıyla gerçekleştirdiği savunma eylemidir. Bu durumda, kişi kendisini veya başkasını korurken adam öldürme fiilini işlemiş olabilir. Türk Ceza Kanunu’na göre, nefsi müdafaa durumunda ceza verilmez.

Nefsi Müdafaa Durumunda Cezai Sonuçlar

 • Hukuki Dayanak: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 25
 • Cezai Yaptırım: Nefsi müdafaa halinde, kişi cezalandırılmaz. Meşru müdafaa durumunda fail, hukuka uygun savunma hakkını kullanmıştır ve bu nedenle cezai sorumluluğu bulunmaz.

2024 Yılı Güncel Ceza Oranları

2024 yılı itibariyle, nefsi müdafaa durumunda cezai yaptırım uygulanmaz. Bu, kanunun meşru müdafaa hakkını tanıyan ve bireylerin kendilerini veya başkalarını savunma haklarını koruyan bir düzenlemesidir. Meşru müdafaa şartlarının sağlanması durumunda, fail herhangi bir ceza ile karşılaşmaz.

Tasarlayarak Adam Öldürmenin Cezası

Tasarlayarak adam öldürme, bir kişinin önceden plan yaparak ve bu plan doğrultusunda hareket ederek bir başkasını öldürmesi durumudur. Bu suç, Türk Ceza Kanunu’na göre çok ağır bir suç olarak kabul edilir ve cezai yaptırımları oldukça ciddidir.

Tasarlayarak Adam Öldürme Suçunun Tanımı

Tasarlayarak adam öldürme, failin, belirli bir zaman öncesinden bir plan yaparak ve bu planı uygulayarak bir kişiyi öldürmesidir. Burada önemli olan, failin suç işleme kararını önceden almış ve bu kararı gerçekleştirmek için plan yapmış olmasıdır.

Cezai Yaptırım ve Yasal Dayanak

 • Hukuki Dayanak: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 82
 • Cezai Yaptırım: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesine göre, tasarlayarak adam öldürme suçunu işleyen kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Bu ceza, failin suç işleme niyetinin önceden oluşmuş olması ve bu niyetini planlı bir şekilde gerçekleştirmiş olması nedeniyle verilir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, failin ömür boyu cezaevinde kalmasını ve şartlı tahliye imkanlarının daha kısıtlı olmasını öngörür.

Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Adam Öldürmenin Cezası 2024

Canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme, failin, mağdura aşırı acı ve ıstırap vererek veya vahşice bir tutumla öldürme fiilini gerçekleştirmesidir. Bu tür eylemler, Türk Ceza Kanunu’nda ağır suçlar olarak tanımlanmıştır ve çok ciddi cezai yaptırımlara tabidir.

Suçun Tanımı

 • Canavarca Hisle: Failin, vahşi, acımasız ve insanlık dışı bir şekilde hareket ederek mağduru öldürmesi.
 • Eziyet Çektirerek: Mağdura fiziki veya psikolojik olarak büyük acılar çektirerek öldürme fiilini gerçekleştirme.

Cezai Yaptırım ve Yasal Dayanak

 • Hukuki Dayanak: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 82
 • Cezai Yaptırım: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesine göre, canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme suçunu işleyen kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Bu ceza, failin suç işleme biçiminin vahşiliği ve mağdura verilen büyük acılar nedeniyle en ağır ceza olarak öngörülmüştür.

2024 Yılı Güncel Ceza Oranları

2024 yılı itibariyle, canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme suçları için güncel ceza oranları değişmemiştir ve bu suçlar için hala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanmaktadır. Bu ceza, failin ömür boyu cezaevinde kalmasını ve şartlı tahliye imkanlarının çok kısıtlı olmasını içerir.

Namus ve Töre Saikiyle Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Namus ve Töre Saikiyle Adam Öldürme Suçu ve Cezası
Kasten Adam Öldürme Suçu (TCK-81) ve Cezası 2024 7

Namus ve töre saikiyle adam öldürme suçu, bir kişinin aile onurunu veya töreleri koruma amacıyla bir başkasını öldürmesi durumudur. Bu tür eylemler, toplumda ciddi yankılar uyandırır ve Türk Ceza Kanunu’na göre ağır suçlar arasında yer alır.

Namus ve töre saikiyle adam öldürme suçu, failin, mağduru aile namusunu koruma veya töre gereği öldürmesi şeklinde tanımlanır. Bu tür suçlar genellikle geleneksel ve kültürel baskılar sonucu işlenir. Ancak, hukuki olarak bu durumların hiçbir şekilde mazur görülemeyeceği vurgulanır.

Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesi, bu tür suçların cezasını belirler. Kanun maddesine göre, namus veya töre saikiyle adam öldürme suçu işleyen kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Bu ceza, failin toplumda infial uyandıran bir gerekçeyle ve planlı bir şekilde cinayet işlemesi nedeniyle en ağır ceza olarak öngörülmüştür.

2024 yılı itibariyle, namus ve töre saikiyle işlenen adam öldürme suçlarına verilen cezalar değişmemiştir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, failin ömür boyu cezaevinde kalmasını ve şartlı tahliye imkanlarının çok kısıtlı olmasını içerir.

Eş veya Boşanılan Eşe Karşı Kasten Adam Öldürme Suçunun Cezası

Eş veya boşanılan eşe karşı kasten adam öldürme, failin mevcut veya eski eşini bilerek ve isteyerek öldürmesi durumudur. Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesi gereği, bu suçun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir. 2024 yılında da bu suç için uygulanan ceza, suçun ciddiyeti nedeniyle en ağır ceza olarak kalmaktadır.

Yeni Doğan Bebeğe Karşı Kasten Adam Öldürme Suçunun Cezası

Yeni doğan bebeğe karşı kasten adam öldürme suçu, bir kişinin yeni doğmuş bir bebeği bilerek ve isteyerek öldürmesi durumudur. Bu suç, toplumda büyük infial uyandıran ve Türk Ceza Kanunu’nda ağır cezalarla karşılık bulan bir eylemdir.

Türk Ceza Kanunu’na göre, yeni doğan bebeğe karşı işlenen kasten adam öldürme suçu, diğer kasten adam öldürme suçları gibi ağır bir suç olarak kabul edilir ve 5237 Sayılı TCK Madde 82 kapsamında değerlendirilir. Kanun maddesine göre, bu suçu işleyen kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama veya Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama veya nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak kasten adam öldürme, failin bu yöntemlerden birini kullanarak bir kişiyi bilerek ve isteyerek öldürmesi durumudur. Bu tür yöntemler, özellikle vahşice ve kitlesel etki yaratacak şekilde planlandığı için, suçun işleniş biçimi itibariyle son derece ağır suçlar arasında yer alır.

Suçun Tanımı

 • Yangın: Failin, yangın çıkararak bir kişiyi öldürmesi.
 • Su Baskını: Su baskını yaratarak bir kişiyi öldürme eylemi.
 • Tahrip: Bir yapıyı veya aracı tahrip ederek ölüm meydana getirme.
 • Batırma: Bir deniz taşıtını batırarak içindekileri öldürme.
 • Bombalama: Bomba kullanarak bir kişiyi öldürme.
 • Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silah: Bu tür silahları kullanarak kasten adam öldürme.

Cezai Yaptırım ve Yasal Dayanak

 • Hukuki Dayanak: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 82
 • Cezai Yaptırım: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesi, bu tür ağır ve vahşi yöntemlerle işlenen kasten adam öldürme suçlarını kapsamaktadır. Bu maddeye göre, yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama veya nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak adam öldürme suçu işleyen kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Bu ceza, failin özellikle tehlikeli yöntemler kullanarak, bir veya daha fazla kişinin ölümüne sebep olması nedeniyle en ağır ceza olarak öngörülmüştür.

Kardeşe Karşı Kasten Adam Öldürme Suçunun Cezası

Kardeşe karşı kasten adam öldürme suçu, bir kişinin öz veya üvey kardeşini bilerek ve isteyerek öldürmesi durumudur. Bu tür eylemler, aile içi ilişkilerde büyük bir güven ihlaline ve toplumsal değerlere aykırı bir duruma işaret eder.

Suçun Tanımı

Kardeşe karşı kasten adam öldürme, failin kardeşini kasten öldürme niyetiyle hareket etmesi ve bu niyetini gerçekleştirerek kardeşini öldürmesidir. Bu durum, failin aile içi bir bağa sahip olduğu bir kişiyi kasıtlı olarak öldürmesi anlamına gelir.

Cezai Yaptırım ve Yasal Dayanak

 • Hukuki Dayanak: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 82
 • Cezai Yaptırım: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak Cezası

Suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak veya suçu kolaylaştırmak amacıyla işlenen kasten adam öldürme suçu, failin başka bir suçun gizlenmesi, delillerin yok edilmesi veya başka bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak için bir kişiyi bilerek ve isteyerek öldürmesi durumudur. Bu eylemler, suçun örtbas edilmesi veya başka suçların işlenmesine yardımcı olunması amacıyla gerçekleştirildiği için çok ağır cezalar gerektirir.

Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesi, bu tür suçları nitelikli haller kapsamında değerlendirir. Suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak veya suçu kolaylaştırmak amacıyla kasten adam öldürme suçunu işleyen kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Bu ceza, failin suçu örtbas etmek veya başka bir suçun işlenmesini sağlamak için bilerek ve isteyerek cinayet işlemesi nedeniyle en ağır ceza olarak öngörülmüştür.

Kasten Öldürme Suçunda Görevli Mahkeme

Kasten öldürme suçu gibi ağır suçlar, yargı sürecinde özel yetki ve görev alanlarına sahip mahkemeler tarafından ele alınır. Bu tür suçların yargılanması, ağır ceza mahkemeleri tarafından gerçekleştirilir.

Görevli Mahkeme

Kasten öldürme suçlarında görevli mahkeme, ağır ceza mahkemesidir. Bu mahkemeler, ağır ve vahim suçların yargılandığı, ceza hukuku kapsamında en ciddi davaların görüldüğü yargı organlarıdır.

Yetki ve Görev Alanları

Ağır ceza mahkemelerinin yetki ve görev alanları şu şekildedir:

 • Ağır Ceza Mahkemesi: Kasten öldürme suçları gibi ağır ceza gerektiren suçların yargılandığı mahkemedir. Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen ağır suçların davalarına bakmakla görevlidir.
 • Yetki Alanı: Ağır ceza mahkemesi, suçun işlendiği yer itibariyle yetkilidir. Suçun işlendiği yer mahkemesi, genellikle olayın gerçekleştiği il veya ilçe sınırları içindeki ağır ceza mahkemesidir.
 • Görev Alanı: Ağır ceza mahkemesi, kasten öldürme suçlarının yanı sıra diğer ağır suçlar (örneğin, tecavüz, yağma, büyük dolandırıcılık) gibi ciddi suçların yargılamasını da yapar.

Kasten Öldürme Suçunda Görevli Mahkeme

Kasten Öldürme Suçunda Görevli Mahkeme
Kasten Adam Öldürme Suçu (TCK-81) ve Cezası 2024 8

Kasten öldürme suçunun basit halinde de nitelikli halinde de görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir. Kasten öldürmeye teşebbüs tck suçunda ise yetkili mahkeme teşebbüste, son icra hareketinin gerçekleştirildiği yer mahkemesidir.

Kasten Adam Öldürme Suçu ve Haksız Tahrik Ceza İndirimi

Kasten adam öldürme suçu, bir kişinin başka bir kişiyi bilerek ve isteyerek öldürmesidir. Ancak, failin bu suçu işlerken haksız bir tahrik altında olması halinde, cezada indirim yapılabilir. Türk Ceza Kanunu, haksız tahrik nedeniyle işlenen suçlarda belirli şartlar altında ceza indirimi öngörmektedir.

Haksız tahrik, failin ağır ve haksız bir tahrikin etkisiyle suç işlemesi durumudur. Bu tahrik, failin iradesini etkileyerek suç işlemesine neden olmuştur. Türk Ceza Kanunu’nun 29. maddesi, haksız tahrik durumunda ceza indirimi uygulanmasını düzenler. Kasten adam öldürme suçunda haksız tahrik indirimi uygulanması halinde, müebbet hapis cezası 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına indirilebilir.

Kasten Öldürme Suçundan Beraat

Kasten öldürme suçundan beraat, bir kişinin kasten adam öldürme suçlamasından mahkeme kararıyla aklanması durumudur. Bu durum, mahkemenin failin suçsuz olduğuna veya yeterli delil bulunmadığına karar vermesiyle gerçekleşir.

Beraat Durumları

Yeterli Delil Bulunmaması: Mahkemenin, failin kasten adam öldürme suçunu işlediğine dair yeterli ve kesin delil bulamaması durumunda beraat kararı verilir. Ceza hukukunda, “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereği, kesin delil olmadan kimse suçlu ilan edilemez.

Meşru Müdafaa (Nefsi Müdafaa)

Failin, kendisini veya başkasını haksız bir saldırıya karşı savunurken kasten öldürme fiilini işlemesi durumunda, bu durum meşru müdafaa kapsamında değerlendirilir ve beraat kararı verilir. Türk Ceza Kanunu’nun 25. maddesi, meşru müdafaa halinde kişinin cezalandırılmayacağını düzenler.

Zorunluluk Hali

Failin, kendisine veya başkasına yönelik ciddi bir tehlikeden kaçınmak amacıyla suçu işlemesi zorunluluk hali olarak kabul edilir ve bu durumda da beraat kararı verilebilir. Türk Ceza Kanunu’nun 25. maddesi bu durumu düzenler.

Akıl Hastalığı

Failin, suçun işlendiği sırada akıl hastası olduğunun tespit edilmesi durumunda, ceza sorumluluğu ortadan kalkar ve beraat kararı verilir. Türk Ceza Kanunu’nun 32. maddesi, akıl hastalığı nedeniyle işlenen suçlarda ceza verilmemesini düzenler.

Haksız Tahrik

Haksız tahrik, failin iradesini etkileyerek suçu işlemesine neden olmuştur. Ancak, tahrik unsuru beraat yerine genellikle ceza indirimi sağlar. Beraat ancak failin suçu işlemesi tamamen tahrik sonucunda hukuka uygun bir tepki olarak kabul edildiğinde verilebilir.

Hukuki Dayanaklar

 • Türk Ceza Kanunu Madde 25: Meşru müdafaa ve zorunluluk hali.
 • Türk Ceza Kanunu Madde 32: Akıl hastalığı.
 • Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 223: Beraat kararı ve şartları.

Nitelikli Kasten Öldürme Suçundan Beraat

Nitelikli kasten öldürme suçu, failin, belirli ağırlaştırıcı unsurlar altında bir kişiyi kasten öldürmesi durumudur. Bu suç, genellikle daha ağır cezai yaptırımları gerektirir. Ancak, bazı durumlarda sanık beraat edebilir. İşte nitelikli kasten öldürme suçundan beraat durumları ve hukuki dayanakları:

Beraat Durumları

Yeterli Delil Bulunmaması

Mahkeme, sanığın nitelikli kasten öldürme suçunu işlediğine dair yeterli ve kesin delil bulamadığında beraat kararı verir. Ceza hukukunda “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi geçerlidir.

Meşru Müdafaa (Nefsi Müdafaa)

Sanık, kendisini veya başkasını ciddi bir tehdit veya saldırıya karşı savunurken nitelikli kasten öldürme suçunu işlemişse, meşru müdafaa kapsamında değerlendirilir ve beraat edebilir. Türk Ceza Kanunu’nun 25. maddesi meşru müdafaa durumlarını düzenler.

Zorunluluk Hali

Sanığın, kendisine veya başkasına yönelik ciddi ve ani bir tehlikeden kaçınmak amacıyla bu suçu işlemesi, zorunluluk hali olarak değerlendirilir ve beraat kararı verilebilir. TCK Madde 25 zorunluluk halini düzenler.

Akıl Hastalığı

Suçun işlendiği sırada sanığın akıl hastası olması ve bu nedenle fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması durumunda, ceza sorumluluğu ortadan kalkar ve beraat kararı verilir. Türk Ceza Kanunu’nun 32. maddesi bu durumu kapsar.

Haksız Tahrik

Haksız tahrik unsuru, normalde ceza indirimi sağlar ancak bazı ekstrem durumlarda tahrikin ağırlığı beraat nedeni olabilir. Eğer tahrik unsuru, failin fiilini hukuka uygun bir tepki olarak değerlendirilecek kadar yoğunsa, beraat söz konusu olabilir. TCK Madde 29 haksız tahriki düzenler.

Hukuki Dayanaklar

 • Türk Ceza Kanunu Madde 25: Meşru müdafaa ve zorunluluk hali.
 • Türk Ceza Kanunu Madde 32: Akıl hastalığı.
 • Türk Ceza Kanunu Madde 29: Haksız tahrik.
 • Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 223: Beraat kararı ve şartları.

Kasten Öldürme Suçunda Dava Zamanaşımı

Kasten öldürme suçu, işlenmesinden belirli bir süre sonra dava açılması mümkün olmayan bir suçtur. Bu süreye dava zamanaşımı denir. Kasten öldürme suçunda dava zamanaşımı süreleri, suçun işlendiği tarihten itibaren başlar ve belirli sürelerin geçmesiyle birlikte dava açılamaz hale gelir.

Kasten öldürme suçunda dava zamanaşımı süresi, Türk Ceza Kanunu’nun 66. maddesi gereği 20 yıldır. Bu süre, kasten öldürme suçu gibi ağır suçlar için belirlenen zamanaşımı süresidir. Suçun işlenmesinden itibaren 20 yıl geçtikten sonra bu suçla ilgili dava açılamaz ve ceza verilemez.

Zamanaşımı süresinin başlaması, suçun işlendiği tarihten itibaren başlar. Eğer fail bu süre zarfında yakalanmazsa veya dava açılmazsa, zamanaşımı süresi dolduğunda dava açma hakkı ortadan kalkar. Ancak, zamanaşımı süresi dolmadan herhangi bir adli işlem yapılırsa (örneğin, dava açılırsa veya fail tutuklanırsa), zamanaşımı süresi kesilir ve yeniden işlemeye başlar.

Hukuki dayanak olarak, Türk Ceza Kanunu’nun 66. maddesi dava zamanaşımı sürelerini ve uygulanma şeklini düzenler. Ayrıca, ceza zamanaşımı sürelerinin kesilmesi veya durması durumunda uygulanacak hükümler de aynı kanunun 67. maddesinde belirtilmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular:

Kasten adam öldürme suçu kaç yıl hapis?

Kasten adam öldürme suçu, Türk Ceza Kanunu’na göre müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Nitelikli hallerde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanır.

Adam öldürmenin cezası kaç yıl 2024?

2024 yılı itibariyle, adam öldürmenin cezası müebbet hapistir. Nitelikli hallerde ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

Kasten insan öldürme suçu nasıl bir suç?

Kasten insan öldürme suçu, bir kişinin bilerek ve isteyerek bir başkasının yaşamına son vermesidir. Türk Ceza Kanunu Madde 81 kapsamında düzenlenmiştir ve ağır cezai yaptırımlar içerir.

Silahla adam öldürmenin cezası kaç yıl?

Silahla adam öldürme, kasten öldürme suçu kapsamında değerlendirilir ve müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Nitelikli hallerde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanır.

Adam öldürmeye teşebbüs kaç yıl 18 yaş altı?

18 yaş altı kişilerin kasten öldürmeye teşebbüs etmeleri durumunda, ceza indirimli olarak uygulanır. Türk Ceza Kanunu’na göre, 12-15 yaş arasındaki çocuklar için ceza yarı oranında, 15-18 yaş arasındaki gençler için ceza dörtte bir oranında indirilir.

Tahrik sonucu adam öldürmenin cezası kaç yıl 18 yaş altı?

18 yaş altı kişilerin tahrik sonucu adam öldürme durumunda, ceza haksız tahrik indirimi uygulanarak ve yaş indirimleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Bu durumda, 12-15 yaş arasındaki çocuklar için ceza yarı oranında, 15-18 yaş arasındaki gençler için ceza dörtte bir oranında indirilir ve haksız tahrik indirimi de uygulanır.

Yanlışlıkla adam öldürmenin cezası kaç yıl?

Yanlışlıkla adam öldürme (taksirle öldürme), kasten adam öldürme suçundan farklıdır. Türk Ceza Kanunu’na göre taksirle öldürme cezası, 2 ila 6 yıl arasında hapis cezasıdır. Ağır taksir hallerinde bu ceza artırılabilir.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin