TCK 314  (Silahlı Örgüt Suçu)

TCK 314 - Silahlı Örgüt Suçu

TCK 314 silahlı örgüt suçu suç işlemek için örgüt kurmak toplum düzenini tehlikeye atsa da bir araç olan suç örgütü amaçlanan suçların işlenmesinde kolaylık sağlamaktadır.

Silahlı örgüt suçu örgüt kurma ve yönetme suçları, işlenmesi amaçlanan suçlar açısından bir hazırlık fiili niteliğinde olmakla birlikte, bu fiillerin işlenen suçtan ayrı olarak cezalandırılması gerektiği konusunda kanunda düzenleme yapılmıştır. Örgüt soyut bir birlik olmayıp hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Örgütün varlığı için suç işleme amacı etrafında fiili bir birlik yeterlidir. Örgüt doğası gereği sürekliliğe sahiptir. Kişilerin bir araya gelip sürekliliği olmayan bir suç işlemesi durumunda örgüt kapsamında değil, TCK 314’e göre katılım ilişkileri açısından bir değerlendirme yapılmalıdır.

TCK Madde 314, Silahlı Örgüt Suçu Ve Cezası

Suç işlemek üzere silahlı örgüt suçundan bahsedilebilmesi için:

Silahlı örgüt suçu ortaya çıkabilmesi için üye sayısı en az 3 veya daha fazla olmalıdır. Üyeler arasında kesin olmasa da hiyerarşik bir ilişki olmalıdır. Suç işlemek için fiili birleşme yeterlidir, ancak suç işlemek zorunlu değildir. Örgüt üyelerinin suç işlemek amacıyla sürekli bir şekilde bir arada olmaları gerekmektedir. TCK 314’ye göre belli bir suçu işlemek ya da suç işlemek için bir araya gelmek söz konusu olduğunda bir örgütten bahsetmek mümkün değildir. Üye olunan suçların işlenmesine uygun araç ve teçhizata sahip olunması zorunludur.

Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt suçunun oluşması için TCK 314’ün değerlendirildiği Yargıtay tarafından belirlenen kriterler aşağıdaki gibidir.

TCK 314 Örgüt Kurmak
Örgüt Kurmak Suçu Ve Cezası

Silahlı Örgüt Suçu; Örgüt Kurmak

Bir örgütten bahsetmek gerekirse; en az üç kişiden oluşan, suç işlemeye uygun araç ve gereçlere sahip, gevşek hiyerarşik bir ilişki ve işbölümüne sahip, sürekli suç işlemeyi düşünen bir suç örgütü olmalıdır.

Türk Ceza Kanunu’nun 220/1. maddesinde örgüt kurma suçu düzenlenmiş olup, kişinin örgüt kurması veya yönetmesi halinde alacağı ceza belirtilmiştir. Dolayısıyla bu suçun oluşması için örgüt kurma ve yönetme fiillerinden biri yeterlidir. Örgütü kuran kişi aynı zamanda örgütü de yönetirse bir kez cezalandırılır. Kuruluşun kurucusu olarak yasal olarak kabul edilebilmesi için belirli davranışların sergilenmesi gerekir. Örneğin kurucu veya kurucular; Örgütün idari kadrosunu atamak, örgütün genel merkezini ve amblemini belirlemek, örgütünü kurmak, işlenecek amaç ve suçları belirlemek ve bu suçları işlemek için gerekli teçhizatı sağlamak gerekir. Örgütün tam olarak kurulmasını kabul etmek için kasti suç işlemek gerekli değildir.

TCK 314 Örgüt Yönetmek
TCK 314 Silahlı Örgüt Suçu, Örgüt Yönetmek

TCK 314; Örgüt Yönetmek

Genellikle kuruluşun kurucusu/kurucuları yöneticilerdir, ancak bu zorunlu değildir. Örgüt lideri örgütün en üst düzey yöneticisi olmasına rağmen, bu hiyerarşik yapının alt düzeyindeki üyelerin örgütü yönetme suçundan sorumlu tutulmadığı anlamına gelmez. Özellikle üye sayısı çok olan kuruluşlarda il, bölge ve ülke yetkilileri şeklinde birden fazla yöneticisi olabilir.

Örgütü yönetmek, örgüt adına kararlar almak, uygulatmak, örgüt ve koordinasyonu sağlamak, emir vermek ve yönlendirmek ile yapılabilir. Bir örgütü yönetme eylemi kesintisiz bir eylemdir ve sürekli (kesintisiz) bir suçtur.

Örgüt Üyesi Olmak Suçu Ve Cezası
Örgüte Üye Olmak Suçu Ve Cezası

Örgüte Üye Olmak

Örgüt üyesi, örgütün amacını benimseyen, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olan ve bu şekilde kendisine verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olması için iradesini örgütün iradesine bırakan kişidir.

Örgütsel üyelik, örgüte katılmak, örgüte bağlı olmak ve örgüte hakim olan hiyerarşik gücün emrinde olmak demektir. Örgüt üyesi, suç örgütü niteliği taşıyan bir birliğe üye olduğunu ve suç işlediğini bilmelidir. Ancak örgüt üyeliğinin belirlenmesindeki ayırt edici farklılık, örgüt mensubunun örgüt hiyerarşisi içinde verilen her türlü emir ve talimatı sorgulamadan teslimiyet duygusuyla yerine getirmeye hazır olması ve bunu istediği gibi yerine getirmesidir.

Örgüt üyesi henüz bir suç işlememiş olsa bile örgütün emirlerini yerine getirmeye her zaman hazır olduğu için örgüte üye olma suçunu işlemiş olacaktır. Bir kuruluşa üyeliğin cezası, bir kuruluş kurma ve yönetme eyleminden daha az düzenlenmiştir.

Düşünce, inanç ve kanaat özgürlüğü açısından örgüt mensupları ile örgüte sempati duyanlar arasında doğru bir ayrım yapılması esastır. Bir başka deyişle; örgütü ve eylemlerini seven, örgütün amaçlarını kendisine yakın bulan, ancak örgütle gerçek organik bağları olmayanları örgüt üyesi olarak kabul etmek mümkün değildir. Örgüte üye olma suçu kesintisiz bir suçtur ve kişinin örgüte üye olduğu andan yakalandığı, suç örgütünden gönüllü olarak ayrıldığı veya örgütün kendisini sonlandırdığı ana kadar kesintisiz olarak devam eder. Kişi, örgütten ayrıldıktan belirli bir süre sonra tekrar örgüte katılırsa, hakkında iki ayrı örgüte üye olarak işlem yapılır.

Örgüte Üye Olmadan, Örgüt Adına Suç İşleme
Örgüte Üye Olmadan, Örgüt Adına Suç İşleme

Örgüte Üye Olmadan, Örgüt Adına Suç İşleme

Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenler örgüt üyesi olarak cezalandırılacaktır. Bu, TCK’nın 220/6. maddesinde yer almaktadır. Maddede açıkça belirtilmiştir. Yani örgüte üye olmayan bir kişi hem işlediği suçtan hem de örgüt adına işlediği suçtan dolayı örgüte üye olmaktan dolayı cezalandırılacaktır. Ancak silahlı örgütler bakımından hâkim takdir yetkisini kullanarak örgüt üyeliği suçundan verilecek cezayı yarı yarıya indirebilir. Failin, örgüt adına işlenen suçu örgütün bilgisi ve talebi doğrultusunda işlemesi gerektiğini vurgulamak isteriz. İşlenen suçun örgütsel bir nitelik taşıması ve örgüt yapısına katkı sağlaması gerekir.

Silahlı terör örgütü suçu ile operasyon yapılan adreslerde müsadere bir başka söyleyişle el koyma işlemi uygulanır. Baskın yapılan adreste kolluk kuvvetlerinin suçla ilişkili gördüğü her türlü eşyaya kayıt altına almak kaydı ile el koyabilir.

Örgütün Hiyerarşik Yapısına Dâhil Olmamakla Birlikte Örgüte Bilerek Ve İsteyerek Yardım Etmek

Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Bu konu TCK’nın 220/7’sidir. Maddede açıkça belirtilmiştir. Yani örgütün hiyerarşik yapısında yer almayan bir kişi hem işlediği suçtan hem de örgüt adına işlediği suçtan dolayı örgüte üye olmaktan dolayı cezalandırılacaktır. Ancak Silahlı Örgüt Suçu ve örgüt üyeliği suçundan faile verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte bir oranında indirilebilir. Hiyerarşik yapıya dahil olmadan suç örgütüne yardım eden kişinin öncelikle örgütün hiyerarşik yapısında olmaması, daha açık söylemek gerekirse örgüt üyesi olmayan bir kişi olması gerekir.

Kuruluş Propogandasının Yapılması

Silahlı Örgüt Suçu içerisinde, örgüt veya yasa dışı amaçlarını kamuoyuna duyurarak benimsemeye çalışmak, örgüte yeni üyeler kazandırmak, örgüt faaliyetlerini haklı göstermeye çalışmak, örgüte sempati duymaya çalışmak TCK 220/8’de suçtur.

Suçla Korunan Hukuksal Değer

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun koruduğu hukuki değer, kamu güvenliği ve huzurudur. Kamu güvenliğinin ve barışın bozulması durumunda toplumdaki insanların barış ve güvenlik içinde yaşama hakkı ihlal edilmiş olacaktır. Silahlı Örgüt Suçu ve suç işlemek amacıyla örgüt kurulması sonucunda, toplumda hakim olan hukuk düzeni ile birlikte barışçıl ve adil bir toplum düzeni önemli bir tehlikeye maruz kalmaktadır. Bu şekilde kamu düzeni ihlal edilmektedir.

Manevi Unsur

Suç işlemek için örgüt kurma suçu, kasten işlenebilecek bir suçtur. Failin, suçun maddi unsurlarını bilmesi ve istemesi gerekir. Açıklamak gerekirse; Fail, örgütün ikiden fazla kişi tarafından kurulduğunu, sürekli suç işlemek için kurulduğunu, bu örgütte kurucu, yönetici veya üye olarak yer aldığını bilmeli ve istemelidir. Örgüte yardım etme, örgüt adına suç işleme ve örgüt propagandası yapma suçlarında failin, örgütün üstün amacına hizmet ettiğini bilmesi ve istemesi gerekir. Bu suçların muhtemel kast ile işlenmesi söz konusu değildir.

Hukuka Aykırılık Unsuru

Örgütsel suçlarda delil toplamak ve örgüt hakkında daha iyi bilgi edinmek amacıyla gizli soruşturmacıların görevlendirilmesi yaygın bir uygulamadır. Gizli soruşturmacı olarak görevlendirilen bir kamu görevlisinin örgüt faaliyetleri kapsamında yaptığı işlemler hukuka uygunluk kapsamında kabul edilir. Ancak, örgütün faaliyetleri kapsamında işlenen suça gizli soruşturma görevlisinin katkısı ihmal edilebilir düzeyde kalmalıdır. Suça katkısı önemliyse, eylemlerinden sorumlu tutulmalıdır. Silahlı Örgüt Suçu için örgüt kurma ve yönetme suçları dışında kalan diğer bir husus, örgüte girmeye zorlanan kişinin hukuka uygunluk sebebinden yararlanabilmesi için geçerli bir sebeptir. Cebir, şiddet, yıldırma veya tehdit halinde bu suçu işleyen kişi, gerekliliğin gerektirdiği şartların varlığı halinde cezalandırılmaz.

Örgüt Kurma, Yönetme Ve Örgüt Üyeliği Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir
Örgüt Kurma, Yönetme Ve Örgüt Üyeliği Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir

Örgüt Kurma, Yönetme Ve Örgüt Üyeliği Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir?

Basın veya yayın yoluyla örgütün ve amacının propagandasını yapmak, bu suçtan dolayı cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli bir unsur olarak kabul edilmiştir (TCK md. 220/8). Buna göre, yeni üyelerin kazanılması ve örgütün amacının basın veya yayın yoluyla yaygınlaştırılmasının etkin çalışması bu suçun cezasını artıracaktır. Ayrıca örgütün silahlı olması, örgüt kurma ve yönetme açısından daha ağır ceza gerektiren nitelikli bir unsur olarak öngörülmüştür (TCK md. 220/3).

Silahlı Örgüt Suçu için somut tehlikenin veya mevcut somut tehlikenin ciddiyetinin belirlenmesinde suç örgütünün silahlı olup olmadığı veya sahip olunan silahların türü, niteliği ve miktarı dikkate alınmalıdır. Bu noktada TCK md. 314 yılında düzenlenen silahlı örgüt suçuna da değinmek isteriz. Çünkü TCK md. Suç işlemek için örgüt kurma suçu ve örgütün silahlı nitelikli unsurunun 314. maddedeki silahlı örgüt suçu ile karıştırılmaması gerekir.

TCK Art. 314 Yılında Organize Silahlı Örgüt Suçu, Unsurları ve TCK Md. 220’den fark

TCK 220‘ye göre silahlı örgüt kurma, yönetme veya üye olma suçu açısından yukarıda açıklanan tüm unsurlar, TCK’nın 314. maddesinde düzenlenen silahlı örgüt suçu için de geçerlidir. TCK’nın 314. maddesinde sayılan örgüt, siyasi amaçlarla hareket eden silahlı bir örgüttür. TCK’nın 220. maddesinde düzenlenen suç örgütü, silahlı veya silahsız olarak siyasi amaçlarla değil, ekonomik veya diğer menfaatler için faaliyet göstermektedir. Örgütün silahlı olması, TCK’nın 314. maddesinde belirtilen suçun oluşması için tek başına yeterli değildir. Önemli olan silahlı örgüt suçu için  devlete karşı suç işlemek. Bu işlenirse, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

TCK 220/3 maddesinde silah, örgüt suçu, kurma ve örgüt yönetme suçunun nitelikli unsurunu oluştururken, silahlı örgüt suçunun maddi unsurunu oluşturmaktadır. Örgüte dahil olan herkesin silahlı olması zorunlu değildir, önemli olan örgütün suç işleyebilecek şekilde silahlandırılmasıdır.

Suç İçin Anlaşma Suçu (Tck Md. 316)
Suç İçin Anlaşma Suçu (Tck Md. 316)

Suç İçin Anlaşma Suçu (Tck Md. 316)

İki veya daha fazla kişi, Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine karşı suç işlemek için maddi olguların belirlediği şekilde anlaşmaya varırsa, suçların ciddiyetine bağlı olarak üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suç işlemek amacıyla bir araya gelmek bir hazırlık eylemi olarak tanımlanırken, bu madde bağımsız bir suç olarak da düzenlenmiştir. Suç için anlaşma suçu da örgüt suçları gibi faili çok olan bir suçtur. Ancak bu suçun oluşabilmesi için kişi sayısı ikiye indirilmiştir. Bu suçun oluşabilmesi için sürekli olarak bir suçun işlenmesi gerekli değildir. Tek bir suç işlense bile, suç için anlaşma suçu oluşacaktır.

Terör Finansman Suçu (Tföhk Md. 4)
Terör Finansman Suçu (Tföhk Md. 4)

Terör Finansman Suçu (Tföhk Md. 4)

Temel amacı devletin güvenliğini ve anayasal düzenin işleyişini bozmak olan terör örgütleri; faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak, terör eylemleri gerçekleştirmek, üyelerine maddi destek sağlamak ve yeni üyeler bulmak için ekonomik olarak güçlü olmaları gerekmektedir. Bu nedenle uyuşturucu kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, fuhuş gibi getirisi yüksek suçlar da işliyorlar. Ayrıca üyelerden ve sempatizanlardan aidat ve bağış toplarlar. Bir terör örgütüne kasti suç işlemek için kaynak sağlayanlar ağır şekilde cezalandırılır. Bu makale TCK m. 220/7’de düzenlenen Silahlı Örgüt Suçu, yardım suçundan farklıdır. Çok yüksek olmayan ve sadece birkaç defa yapılan yardımlar bağış toplama olarak değerlendirilmemelidir. Bu durumdaki kişiler TCK 220/7 maddesine göre cezalandırılmalıdır.

Suçun Özel Görünüş Biçimleri (TCK Md.220)

Örgüt kurma ve örgüt yönetme suçlarında teşebbüs mümkün değildir. Örgüt adına suç işleme suçunda, yürütme faaliyetlerinin kesintiye uğraması sonucunda fail teşebbüs aşamasında kalsa dahi fail örgüt üyesiymiş gibi cezalandırılır. İşlenen suçun teşebbüs aşamasında olması filin örgüt üyeliğinden cezalandırılmasını engellemez. Örgüte yardım etme suçunda da teşebbüs mümkündür ve fail örgüte bilerek ve isteyerek yardım ederse, infaz eylemleri kesintiye uğrarsa fail örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt propagandası suçu da teşebbüse uygun bir suçtur.

Suça Katılım

Örgütün tüm üyeleri, örgütün üstün amacı için işledikleri suçlardan bireysel olarak sorumlu olacaklardır. Kanunda örgüt kurmak için gereken asgari sayının üç olduğu ifade edildiğinden, bu sayının üçten az olması halinde örgütlü suçlardan değil, derneklerle işlenen suçlardan bahsedilmektedir. Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma suçuna suç işlemek amacıyla katılmak mümkün olmakla birlikte, örgüt mensupları ile örgüte yardım edenler arasında ayrım yapmak oldukça önemlidir. Örgüt kurucuları, yöneticileri veya üyeleri bu suçun failleri oldukları için katılmaları mümkün değildir. Ancak kuruluşa dışarıdan geçici katkı sağlayanlar ortak sayılır. Örneğin, failleri suç işlemek amacıyla örgüte katılmalarını önererek örgüt içinde suç işlemeye teşvik eden kişi, azmettirici (şerik) olarak sorumludur.

Diğer önemli fark; Henüz kurulmamış bir örgüte yardım edenler hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 220/7 maddesi uyarınca, örgüte yardım suçundan değil, Silahlı Örgüt Suçuna iştirakten dolayı cezai yaptırım uygulanacaktır.

Suçların İçtiması

Örgüt kurma, yönetme veya üye olma suçları ile örgüt kapsamında işlenen suçlar bağımsız suçlar olup, fail her iki suçtan da gerçek bir toplantı yapılarak cezalandırılır.

Fail, suç işlemek amacıyla örgüt kurarsa, kurulan örgüt kapsamında herhangi bir suç işlenmemiş olsa dahi, örgütün kurulmasıyla suç tamamlanmış olacak ve suç işlemek suçu ile cezalandırılacaktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi fail, örgütün hem kurucusu hem de yöneticisi ise tek bir suçtan dolayı cezalandırılacaktır. Silahlı Örgüt Suçu için örgütü kuran, yöneten veya örgüte üye olanlar, aynı zamanda örgütün propagandasını yaparlarsa, toplumun gerçek kurallarına göre iki suçtan ayrı ayrı cezalandırılacaklardır.

YouTube video

Etkili Pişmanlık

Suç örgütü kuran veya yöneten kişinin, örgüt kurma ve yönetme suçundan cezalandırılmaması için, Cumhuriyet savcısı veya kolluk görevlileri, gönüllü olarak verdiği bilgilerle örgütün dağılmasına yardımcı olurlarsa, bu suçlardan habersiz veya örgütü dağıtırsa cezadan kurtulur.

Silahlı örgüt suçu, siyasi amaçlarla hareket eden bir suçtur. Bu nedenle Türk Ceza Kanununda ayrı bir suç olan örgüt kurma suçundan farklı bir suçtur. Ayrımı, siyasi amaçlar için bir örgütün kurulmasıdır. Ayrıca örgüt kurma suçundan daha ağır bir cezai yaptırımı vardır.

Silahlı terör örgütü suçlarından ceza alan kişiler denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanabilmektedir.

Silahlı örgüt terör suçunun bir türüdür. Söz konusu maddeden de anlaşılacağı üzere, Türk Ceza Kanunu’nun Dördüncü Bölümü’nün Dördüncü ve Beşinci Maddelerinde suçları işlemek amacıyla silahlı örgüt kuran veya yönetenler adına cezai yaptırımlar belirtilmiştir.

Silahlı örgüt suçunun adından da anlaşılacağı gibi, suçun oluşmasında aranan maddi unsur silahtır. Silahların amacına uygun olup olmadığı ve söz konusu suçun işlenmesine uygun olup olmadığı da önemlidir. Silahlar uygun değilse silahlı örgüt suçu oluşmayacaktır.

 

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin