İhtiyaç Nedeniyle Tahliye

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye

İhtiyaç nedeniyle tahliye; mülk sahibinin, kiraya verdiği mülkü belirli süre sonunda kendisi veya birinci derece yakınları için kullanma ihtiyacı olduğu durumlarda yapılmaktadır. Mülk sahibinin ihtiyacını belgelendirmesi gerekmektedir. İhtiyaç nedeniyle tahliye belirli şartlar dahilinde geçerli olmaktadır.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Nasıl Yapılır?

İhtiyaç nedeniyle tahliye süreci, Türk Borçlar Kanunu’na tabi olan belirli kurallar ile yönetilmektedir. Tahliye süreci, hem kiraya verenin hem de kiracının haklarını koruma altına almayı amaçlamaktadır.

İhtiyaç nedeniyle tahliye talebi, kira sözleşmesi süresinin bitimine en az üç ay kala kiracıya yazılı olarak bildirilmelidir. Yazılı bildirim, noter aracılığıyla yapılmalıdır. Yapılan yazılı bildirimde ayrıca kiraya verenin mülkü hangi tarihten itibaren kullanmayı planladıklarını belirtmelidir.

Tahliye talebi yapıldıktan sonra kiracı, bildirilen tarihe kadar mülkü boşaltmakla yükümlüdür. Ancak, bu süre zarfında kiracının da yeni bir konut bulma hakkı bulunmaktadır.

Bu süreçte, kiracı haklarını korumak adına bazı sınırlamalar da bulunmaktadır. Tahliye talebi nedeniyle mülk boşaltıldıktan sonra, mülkün belirli bir süre (genellikle 6 ay) mülk sahibinin kendisi veya birinci derece yakınları tarafından kullanılması gerekmektedir. Eğer belirlenen süre içerisinde mülk kullanılmazsa, ev sahibine 12 ay kira bedeli kadar tazminat ve 3 yıl kiraya vermeme cezası uygulanabilmektedir.

YouTube video

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Şartları

 • Gereksinim nedeniyle tahliye davasının ilk şartı; kiraya verenin taşınmazı kullanma ihtiyacının varlığıdır. Kiraya verenin başka bir seçeneği yoksa ve kiracının taşınmazı boşaltması gerekiyorsa, kiraya veren tahliye davası açabilmektedir.
 • İkinci şart, ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olması gerekmektedir. Kiraya verenin tahliye isteği, gerçek bir ihtiyaca dayanmalıdır. Kiraya veren, taşınmazı boşaltarak başka bir iş yapmayı veya kâr elde etmeyi amaçlamamalıdır.
 • Üçüncü şart ise, ihtiyaç sebebiyle tahliye şartlarının oluşması gerekmektedir. TBK’nun 350. madde kapsamına göre hareket edilmeli, belirlenen sürelerde ilgili adımlar atılmalıdır.
 • Son şart ise, tahliye davasını kiraya veren taşınmaz malikinin açmasıdır. Yani, kiracıya taşınmazı kiralayan kişi, tahliye davasını açmak için yetkilidir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname

Kira hukuku çerçevesinde, “ihtiyaç nedeniyle tahliye” durumunda, taşınmazın maliki, kiracıya ihtarname göndererek taşınmazı boşaltmasını talep edebilmektedir. İhtiyaç nedeniyle tahliye;

 • Mal sahibinin kendisi,
 • Eşi,
 • Altsoyu (çocuklar ve torunlar),
 • Üstsoyu (ebeveynler ve büyükanne/büyükbaba) için taşınmazı kullanma ihtiyacı olduğunda gündeme gelmektedir.

Mülk sahibinin ihtiyaç nedeniyle tahliye talebinde bulunabilmesi için, kendisinin veya ailesinin barınma ihtiyacı, iş yeri açma veya genişletme ihtiyacı gibi durumları da içermektedir. Ayrıca, mal sahibinin bu ihtiyaçlarını başka bir taşınmazda karşılayamayacak durumda olması beklenir.

Mal sahibi, ihtiyaç nedeniyle tahliye talebini noter aracılığı yazılı bir ihtarname ile kiracıya bildirmelidir. İhtarname, mal sahibinin ihtiyaç nedeniyle tahliye talebinin gerekçelerini ve tahliye için verilen süreyi içermelidir. İhtarname, mal sahibi tarafından noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla kiracıya gönderilebilir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Süresi

İhtiyaç nedeniyle tahliye için ihtarname süresi, Borçlar Kanunu’na göre belirlenir. Borçlar Kanunu’nun 347. maddesine göre, kira sözleşmesi süresi belli ise ve sözleşme sona erdiğinde mal sahibi ihtiyaç nedeniyle tahliye talep ediyorsa, sözleşme süresinin bitiminden en az 15 gün önce kiracıya yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır.

Borçlar Kanunu 347. maddesinde yer alan ifadeler:

‘Konut ve çatılı iş yeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.
Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.
Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir’ şeklindedir.

Kira sözleşmesi süresiz ise ve mal sahibi ihtiyaç nedeniyle tahliye talep ediyorsa, yine Borçlar Kanunu’na göre, ihtarname süreleri şu şekildedir:

 1. Konut ve çatılı işyeri kiralarında:
  • Sürekli kira ilişkisine göre ödeme dönemi bir yıldan kısa olanlar için, en az 3 aylık süre tanınmalıdır.
  • Sürekli kira ilişkisine göre ödeme dönemi bir yıl veya daha fazla olanlar için, en az 6 aylık süre tanınmalıdır.
 2. Çatısız işyeri kiralarında: Sürekli kira ilişkisine göre ödeme dönemi ne olursa olsun, en az 6 aylık süre tanınmalıdır.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Şartı

İhtar şartının aranıp aranmayacağı, kira sözleşmesinin süresine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İhtiyaç nedeniyle tahliye süreci ve ihtar şartı, kira sözleşmelerine göre üç farklı şekilde ele alınmaktadır:

 • Belirli Süreli Kira Sözleşmeleri: Belirli süreli kira sözleşmesi tarafların karşılıklı anlaşarak belirli bir süre için anlaştıkları sözleşmelerdir. Belirli süreli sözleşmelerde, süre sonunda otomatik olarak tahliye gerçekleşir ve ihtar şartı aranmamaktadır. Ancak, mal sahibi sözleşme süresinden önce ihtiyaç sebebiyle tahliye talep etmek ister ise, ihtar şartı aranmaktadır. Kiracıya uygun bir süre verilerek tahliye talebi bildirilmesi gerekmektedir.
 • Belirsiz Süreli Kira Sözleşmeleri: Belirsiz süreli kira sözleşmesi taraflar arasında belirli mülk kullanımı için süre belirtilmeksizin yapılan sözleşmelerdir. Belirsiz süreli sözleşmelerde, ihtiyaç sebebiyle tahliye sürecinde ihtar şartı aranmaktadır. Mal sahibi, ihtiyaç sebebiyle tahliye talep etmek istediğinde, kiracıya uygun bir süre vererek ihtiyaç sebebiyle tahliye talebini noter aracılığıyla ihtarname ile bildirmesi gerekmektedir.
 • Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinin Uzaması: Belirli süreli kira sözleşmesi süresi dolduktan sonra taraflar sözleşmeyi yenilemezse ve kiracı taşınmazı kullanmaya devam ederse, sözleşme belirsiz süreli hale gelmektedir. Bu durumda, mal sahibi ihtiyaç sebebiyle tahliye talep etmek isterse, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde olduğu gibi ihtar şartı aranır.

Ev Sahibinin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

Ev sahibinin ihtiyacı nedeniyle tahliyesi ihtarname  PDF örneği indirmek için tıklayınız.

Ev sahibinin ihtiyacı nedeniyle tahliyesi ihtarname  WORD örneği indirmek için tıklayınız.

Altsoyun İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

Altsoyun ihtiyacı nedeniyle tahliyesi ihtarname WORD örneği indirmek için tıklayınız.

Altsoyun ihtiyacı nedeniyle tahliyesi ihtarname PDF örneği indirmek için tıklayınız.

Ev Sahibinin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye
Ev Sahibinin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye

Ev Sahibinin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye

Ev sahibi, kendi ihtiyacı olması durumunda veya evi satmak istediğinde, mevcut kiracıların tahliyesi talep edebilmektedir. Ev sahibinin ihtiyacı öncelikli hale gelir ve kiracılar, belirli bir süre içinde evi boşaltmak zorunda kalmaktadır.

Tahliye işlemi, hem ev sahibi hem de kiracı için zorlu süreç olmaktadır. Kiracılar, beklenmedik bir şekilde evlerini terk etmek zorunda kalmaları nedeniyle yaşadıkları stres ve kaygıdan dolayı mağdur hissedebilirler. Ancak, ev sahibinin ihtiyacı nedeniyle tahliye işlemi kaçınılmaz olmaktadır. Her iki taraf da bu süreçte kanun ve sözleşme hükümlerine uygun davranmak zorundadır.

Tahliye işlemi sırasında, ev sahibi ve kiracı arasında açık bir iletişim kurulması ve işbirliği yapılması gerekmektedir. Bu, her iki tarafın da karşılıklı anlayış içinde hareket ederek, sorunların en az hasarla çözülmesine yardımcı olmaktadır.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Edilen Ev Satılabilir Mi?

Taşınmazın ihtiyaç nedeniyle tahliye edilmesi durumunda, taşınmaz sahibi tarafından satılması mümkündür. Ancak, tahliye edilen kiracının tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Kiracının tazminat talebi, tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılmadığı takdirde zamanaşımına uğrayacaktır.

Kiracının tazminat talep etme hakkı, ihtiyaç nedeniyle tahliye edilmesine rağmen taşınmazın satılmaması halinde de geçerlidir. Kiracı, ihtiyaç nedeniyle tahliye edilmesine rağmen taşınmazın satılmaması durumunda, kira bedelinin tamamını veya bir kısmını tazminat olarak talep edebilir.

Kiracının Tahliyesinden Sonra Taşınmazın Başka Birine Kiralaması

Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 355/1’e göre, ihtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesi gerçekleştirildikten sonra, mal sahibinin taşınmazı başka birine kiralaması belli şartlara bağlıdır. Bu durum, kiraya verenin iyi niyetli davranması ve kiracıya haksız bir muamelede bulunmaması amacıyla düzenlenmiştir.

İhtiyaç nedeniyle tahliye edilen kiracının taşınmazın yeniden kiralanmasına ilişkin hükümler şu şekildedir:

 • 3 Yıl Süre Kısıtlaması: Mal sahibi, ihtiyaç nedeniyle tahliye ettirdiği kiracıdan başkasına kiralayamaz.  Bu kısıtlama, tahliye tarihinden itibaren 3 yıl geçerli olup, bu süre zarfında mal sahibi taşınmazı başka birine kiralamak istediğinde yasal olarak engellenmiş olmaktadır.
 • Haklı Sebepler: Mal sahibi, haklı bir sebep olduğu takdirde 3 yıl geçmeden taşınmazı başka birine kiralayabilir. Haklı sebepler, mal sahibinin önceden öngöremediği ve kontrolü dışında gelişen durumlar olarak kabul edilmektedir.
 • Tazminat Hükümleri: Mal sahibi, haklı bir sebep olmaksızın taşınmazı 3 yıl geçmeden başka birine kiralarsa, tahliye edilen kiracıya tazminat ödemekle yükümlüdür. Tazminat miktarı, tahliye edilen kiracının son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak kaydıyla belirlenmektedir.
 • 3 Yıl Süresinin Dolması: 3 yıllık süre dolduktan sonra, mal sahibi taşınmazı başka birine kiralamakta serbesttir. Bu durumda, tahliye edilen kiracıya herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Borçlar Kanunu 355. maddesinde tahliye edilen evin kiralanmasına ilişkin açıklamalar:

‘Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz.

Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hâli ile, haklı sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz. Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir; öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz.
Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür’ şeklindedir.

Tahliye Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme
Tahliye Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tahliye Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

İhtiyaç nedeniyle tahliye davalarında görevli mahkeme, Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Sulh Hukuk Mahkemesi, kiralananın bulunduğu yerde dava konusu taşınmazla ilgili hukuki uyuşmazlıkların çözümü için görevlendirilmiştir.

İcra İflas Kanunu kapsamı dışında açılan tahliye, tespit davası, sözleşmenin iptali, kira anlaşmazlıkları davalarında Sulh hukuk mahkemeleri görevlidir. İcra İflas Kanunu yolu ile kira borçları, tahliye ihtarnamesi takiplerinde icra mahkemesi tarafından işlemler yürütülür.

İhtiyaç nedeniyle tahliye davalarında yetkili mahkeme kiralanan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. İhtiyaç nedeniyle tahliye davasında avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Tahliye ve dava sürecinde gayrimenkul avukatı desteği almak süreci hızlandıracaktır.

Konut İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Yargıtay Kararları
Konut İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Yargıtay Kararları

Konut İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Yargıtay Kararları

İhtiyaç nedeniyle tahliliye davasına ilişkin birçok Yargıtay kararı bulunmaktadır. Bu kararlara örnek olarak;

 1. Hukuk Genel Kurulu’nun, 2014/224 Esas Numaralı, 2015/2354 Sayılı Kararı;

‘Davacı 10.05.1973 doğumlu olup dava tarihi itibariyle 39 yaşındadır. Reşit olan bir kimsenin ayrı meskende oturması yasal hakkıdır. Anne veya babası ile birlikte oturmaya zorlanamaz. Dinlenen davacı tanıkları ihtiyaçlı olan davacının halen annesi ile birlikte oturduğunu artık annesinden bağımsız ayrı bir evde yaşamak istediğini bildirmişlerdir. Bu olgu tek başına konut ihtiyacının varlığını kabule yeterli olup bağımsız bölümün uzunca bir süre davacının mülkiyetinde olmasına rağmen davacının bu güne kadar kiralananda oturmayı tercih etmediği ve bundan sonrada oturma niyetinin bulunmadığına  yönelik mahkemenin kabulü yerinde değildir. Bu bakımdan mahkemece kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır’.

 1. Hukuk Dairesi’nin, 2018/7829 Esas Numaralı, 2019/131 Sayılı Kararı;

‘İhtiyaçlının, 80 yaşının üzerinde olduğu çocukları ve torunlarının dava konusu taşınmaza yakın yerlerde oturduğu ve ihtiyaçlının ise kızının yanında kaldığı ayrıca … de konutu olduğu anlaşılmaktadır. İhtiyaç nedenine dayalı tahliye davalarında, ihtiyaç sahibinin çocuğu dahi olsa başkasının yanında kalıyor olması ve yaşı dikkate alındığında çocuklarına uzak bir yerde oturuyor oluşu ihtiyacın samimi olmadığını kanıtlamaz. Dinlenilen davacı tanıklarının da; ihtiyaçlının bakıma muhtaç olduğu ve çocuklarına yakın yaşamak istediğini ve ihtiyaç iddiasını doğruladıkları anlaşılmaktadır. Bu durumda ihtiyacın samimi, gerçek ve zorunlu olduğunun kabulü icab eder. Mahkemece, ihtiyaç nedeniyle tahliye isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir’.

 1. (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesi’nin 2013/7288 Esas Numaralı, 2013/10048 Sayılı Kararı;

‘Olayımıza gelince; davacının oğlunun dava açıldığı tarihte İstanbul’da oturduğu konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı oğlunun dava açılış tarihinde ve yargılama aşamasında yerleşeceğini iddia ettiği Karabük iline gelmek için her hangi bir girişimde bulunmadığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Bu nedenle henüz ihtiyaç doğmamıştır. Doğmamış ihtiyaç için açılan tahliye davası dinlenemez. Bu sebeple davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile tahliye kararı verilmesi hatalı olmuştur’.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Emsal Karar

İhtiyaç nedeniyle tahliyenin emsal Yargıtay kararlarını indirmek ve okumak için tıklayınız.

Yeni Malik İhtiyaç Nedeniyle Tahliye
Yeni Malik İhtiyaç Nedeniyle Tahliye

Yeni Malik İhtiyaç Nedeniyle Tahliye

Yeni malik tahliye hakkını kullanarak, taşınmazını işgal eden kiracının konut veya iş yerinden çıkarılmasını talep edebilir. Yeni malikin taşınmazı satın aldıktan sonra gerçekleşir ve malikin belli başlı koşulların yerine getirilmesi halinde uygulanır.

İhtiyaç nedeniyle tahliye hakkının kullanılabilmesi için, yeni malikin bazı koşulları yerine getirmesi gerekmektedir;

 • İhtiyaç nedeninin geçerli ve makul olması: Yeni malikin ihtiyaç nedeninin gerçek, somut ve inandırıcı olması gerekir. Örneğin, yeni malikin konut veya iş yeri olarak kullanmak üzere başka bir taşınmaza sahip olmaması, geçerli bir ihtiyaç nedeni sayılır.
 • İhtiyaç nedeninin yeni malik tarafından önceden bilinemeyecek nitelikte olması: Yeni malik, taşınmazı satın alırken ihtiyaç nedenini önceden bilmiyorsa, tahliye talebinde bulunabilir.
 • Tahliye süresinin makul olması: Yeni malik, kiracıya tahliye için makul bir süre tanımalıdır. Tanınan süre kira sözleşmesinin süresi ve kiracının yeni bir konut veya iş yeri bulması için yeterli olacak kadar uzun olmalıdır.
 • Yeni malikin taşınmazı kendi kullanımı için talep etmesi: Tahliye talebinin sebebi, yeni malikin taşınmazı kendi kullanımı veya yakın akrabalarının kullanımı için olmalıdır. Bu durum, malikin taşınmazı başka bir kiracıya kiralamak veya satmak amacıyla kullanmak istemesi halinde geçerli değildir.
Yeni Malik Kiracıyı Nasıl Tahliye Eder?
Yeni Malik Kiracıyı Nasıl Tahliye Eder?

Yeni Malik Kiracıyı Nasıl Tahliye Eder?

Elde edilen taşınmazın yeni maliki, kiraya veren ile farklı olarak, taşınmazı edindikten sonra bir ay içinde, kiracıya yazılı olarak bildirim yapmakla yükümlüdür. Yazılı bildirimin amacı, kiracıya taşınmazın yeni maliki olduğunu bildirmektir.

Kiracıya yapılan bildirimin ardından, yeni malik, kiralanan taşınmazın tahliyesini talep edebilmek için altı aylık bir süreye sahiptir. Bu süre, tahliye davasının açılması için gerekli olan yasal süredir. Kanunca belirlenmiş süre içinde yeni malik, kiracıya tahliye talebini de bildirebilir.

Tahliye davasının açılması için, yeni malikin de öncelik olarak kiracıya ihtarname göndermesi gerekmektedir. İhtarname, kira sözleşmesinin feshi ve kiralananın tahliye edilmesi talebi yer almalıdır. Kiracı, ihtarname aldıktan sonra belirli bir sürede (genellikle 15 gün) yanıt vermelidir. Yanıt vermezse veya tahliye talebini kabul etmezse, yeni malik mahkemeye başvurarak tahliye davasını açabilir.

Tahliye davasında, mahkeme tarafların beyanlarını ve delillerini dinleyerek karar vermektedir. Eğer mahkeme, yeni malik lehine karar verirse, kiracı belirli bir süre içinde (genellikle 10 gün) taşınmazı tahliye etmek zorundadır. Tahliye süresi içinde kiracı, kira bedelini ödemeye devam etmek zorundadır.

İlgili İçerik : 10 Yıllık Kiracının Tahliyesi 

YouTube video

Yeni Malik İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname

Türk Borçlar Kanunu’na göre, yeni malikin ihtiyaç nedeniyle tahliye talebi için kiracıya gönderilecek ihtarname, kiracıya kiralananın tahliyesini isteyen yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en az altı ay sonra gönderilmelidir.

6 ay, yeni malikin ihtiyaç nedeniyle tahliye talebinde bulunması için yasal bir süredir. Kiracının bu süre içinde yeni bir yer bulabilmesi ve taşınması için yeterli bir zaman dilimi olduğu görülmektedir. Ancak, bu süre bazı durumlarda farklılık gösterebilir. Örneğin, kiralananın yeni malik tarafından kullanımına ilişkin ihtiyacın, kiralananın tamamı veya bir kısmı için geçerli olduğu hallerde, tahliye süresi altı aydan daha az olabilir.

Yeni Malik 1 Ay İçinde İhtar Çekilmezse

Noter huzurunda hazırlanan ihtarname, kiralananın tahliyesini talep eden yazılı bildirimi içermelidir. Yazılı olan bu bildirim yasal bir gerekliliktir. Yeni malik, ihtarnameyi kiralananın yeni maliki olduğunu belirten bir açıklama ile birlikte, talep edilen tahliye süresini ve gerekçelerini de belirtmelidir.

Yasaya göre, yeni malik, kiracıya tahliye ihtarını göndermediği takdirde, kiracı kira sözleşmesini aynı koşullarla kabul etmiş sayılır. Yeni malik tahliye davası açamaz ve kiralananın tahliyesi için yasal bir dayanağı olmaz.

Yeni Malik İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Dava Açma Süresi

Yeni malik, ihtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesini istemek için altı aylık bir süre verilmiş olsa da, tahliye davasının açılması hemen şart değildir. Tahliye davası, kira sözleşmesinin sonunda da açılabilmektedir. Ancak, yeni malik taşınmazı edindikten sonra bir ay içerisinde tahliye bildirimini yazılı olarak kiracıya bildirmek zorundadır. Bildirimin tebliği sonradan giderilemez bir hata olarak kabul edilir.

Tahliye davası açıldığında, mahkeme tarafından tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın varlığının kanıtlanması gerekir. Yeni malikin taşınmazı ihtiyacı nedeniyle kullanması gerektiğine dair somut deliller sunması gerekmektedir. Delillerin yetersiz olması durumunda, mahkeme kiracının lehine karar verebilir ve tahliye talebini reddedebilir.

Yeni Malik İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Yargıtay Kararları

Yeni malikin ihtiyaç nedeniyle açtığı bir dava, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin emsal kararı ile sonuçlanmıştır. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 2019/1642 Esas Numaralı, 2019/2625 Sayılı Kararı ve 27.03.2019 Tarihli kararını okumak için tıklayınız.

Yeni Malik 6 Ay Beklemek Zorunda Mı?

Yeni malik, taşınmazı edinme tarihinden itibaren bir ay içinde kiracıya tahliye ihtarnamesi göndermek zorundadır. Tahliye için ise en az altı ay süre tanıması gerekmektedir. Yeni malikin yasal süreçlere uyarak kiracının tahliye sürecini başlatmasını sağlar.

Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesinde İhtiyaç Sebebiyle Tahliye
Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesinde İhtiyaç Sebebiyle Tahliye

Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesinde İhtiyaç Sebebiyle Tahliye

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açabilmek için usul ve esas yönünden dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.

 • İhtarname Gönderimi: Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilmek için öncelikle mal sahibinin kiracıya ihtarname göndermesi gerekmektedir. İhtarname, kiracının sözleşmeyi feshetmek isteyen mal sahibinin talebini resmi olarak bildiren bir belgedir. İhtarname gönderimi, fesih bildirim süresi olan 6 aylık dönemin sona ermesinden itibaren en az 3 ay öncesine kadar gerçekleştirilmelidir.
 • Fesih Bildirim Süresi: İhtarname gönderildikten sonra, belirsiz süreli kira sözleşmesinin feshi için 6 aylık fesih bildirim süresi başlar. Bu süre zarfında kiracı, kiralanan taşınmazı terk etmek için hazırlık yapma ve yeni bir konut bulma imkanına sahip olmaktadır.
 • Tahliye Davası Açma Süresi: İhtarname şartına uygun olarak gönderildikten ve fesih bildirim süresi dolduktan sonra, mal sahibi ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılmaktadır. Bu dava, fesih bildirim süresinin bitiminden itibaren 1 ay içinde açılmalıdır. Bu süre zarfında dava açılmazsa, mal sahibinin tahliye talebi düşer ve süreç yeniden başlatılmalıdır.
 • Yargılama Süreci: Tahliye davası açıldığında, mahkeme süreci başlar. Mahkeme, tarafların iddialarını ve delillerini değerlendirdikten sonra, ihtiyaç nedeniyle tahliye talebinin haklı olup olmadığına karar verir.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na ulaşabilmek için bıraktığımız linki kullanabilirsiniz.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6098.pdf.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler