Tahliye Taahhütnamesi Örneği, Nedir, Nasıl Doldurulur?

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi, kiralanan mülklerde kiralayan ve kiracı arasındaki hukuki ilişkilerin en önemli belgelerinden biridir. Bu belge, kiracının belirlenen süre sonunda mülkü tahliye edeceğine dair yazılı bir taahhüt içerir. Peki, ama tahliye taahhütnamesi nedir ve nasıl doldurulur? Kiracı ve kiralayan arasındaki anlaşmazlıkları önlemek için hazırlanan bu belge, her iki tarafın da haklarını koruyan yasal bir güvence sunar.

Bu makalede, tahliye taahhütnamesinin ne olduğunu detaylı bir şekilde açıklayacak, örnek bir tahliye taahhütnamesi sunacak ve bu önemli belgenin nasıl doldurulacağına dair adım adım bilgiler vereceğiz. Kiralama süreçlerinde sıklıkla karşılaşılan bu durum için hazırlıklı olmak, her iki tarafın da menfaatine olacaktır. Özellikle kiralama işlemlerinde sıkça karşılaşılan sorunları önlemek adına, tahliye taahhütnamesinin doğru ve dikkatli bir şekilde doldurulması büyük önem taşır.”

Tahliye Taahhütnamesi  kiralama aşamasında kiracının, mülkten çıkma ve mülkü orijinal durumuna geri getirme sözü verdiği belgeye verilen isimdir. Genellikle kiralama sözleşmelerinde bulunmaktadır.

Bu belge, kiralayanın, kira süresinin sonunda mülkün orijinal durumuna dönmesini garanti etmek için kiracıdan alındığı durumlar için özellikle önemlidir. Taahhütname, genellikle mülkün korunması ve gelecekteki kiralama için hazırlanması konusunda kiralayanı korur.

Türk Borçlar Kanununa Göre Kiracı Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi, kiralayan ve kiracı tarafından imzalanan, belirli koşullara bağlanan bir sözleşmedir. Bu sözleşme, belirlenen tarihte kiralayanın bildirimi ile kiracının tahliyesini sağlamaktadır.

Nitekim Türk Borçlar Kanunu da tahliye taahhütnamesini 352. Maddenin 1. Fıkrasında şöyle düzenlemiştir: “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

Tahli Taahhutnamesi Gecerlilik Sartlari
Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Doldurulur? Geçerlilik Şartları nelerdir?

Borçlar Kanunumuzda tahliye taahhütnamesinin hazırlanışı belirli koşullara bağlanmıştır. 

  1. Kira ilişkisi, konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin olmalıdır. Buradan çıkarılacak sonuç her kira ilişkisinde tahliye taahhütnamesi düzenlenemeyecektir. Nitekim Yargıtay da bir kararında aynı vurguyu yapmaktadır: “Genel hükümlere tabi olan taşınmazlar için ise tahliye nedeni olarak tahliye taahhüdü iddiasına dayanılamaz.”(3. HD., 2017/8818 E., 2019/5342 K.) Dolayısıyla TBK m.352 uyarınca tahliye taahhütnamesine bağlı tahliye davası, ancak ve ancak konut ve çatılı işyeri kiralarında açılabilecektir. Tahliye taahhütnamesine ilişkin tahliye davası TBK’nın genel hükümlerine tabi taşınmazlarına uygulanmasa da, söz konusu taşınmazlar açısından sözleşmenin bitim tarihini belirlemektedir.
  • Kiracı tarafından kiraya verene yazılı tahliye taahhütnamesi verilmiş olmalıdır.
  • Tahliye taahhüdü geçerli olmalıdır. Tahliye taahhüdü nedeniyle tahliye istemi için aşağıda bahsedeceğimiz bazı koşulların varlığı aranmaktadır.
  • Kira sözleşmesinde yalnızca kira bedelinin gösterilmemesi nedeniyle sözleşmenin geçersizliği öne sürülemeyecektir. Dolayısıyla kiracının, kira bedeli belirlenmese dahi tahliye taahhütnamesi vermesi mümkündür. Kira bedeli belirlenmese dahi tahliye taahhütnamesine dayalı olarak kiraya verenin tahliye talebinde bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
  • Taahhütnamenin yazılı olması gerekir. Sözlü taahhütler bir hüküm ifade etmeyecektir. Tahliye Taahhüdünün sözleşmenin özel kısımlar bölümüne yazılmış olması taahhüdü geçersiz kılmaz.(8. HD, 2017/4868 E.,  2018/9176 K.)
  • Taahhütname kiraya verene verilmelidir. Kiraya veren malik değilse, malik olmayan kiraya verene verilen taahhütname geçerli değildir.
  • Tahliye taahhüdü kiracı tarafından verilmelidir. Kiracının birden fazla gerçek kişi olması halinde gerçek kişilerin tümünün, kiracının şirket olması halinde ise şirketin yetkilisinin taahütnameyi imzalaması gerekmektedir. Kiralanan aile konutu ise tahliye taahhütnamesinde kiracı olmayan diğer eşinde imzasının alınması elzemdir.
  • Taahhüt kiralananın tesliminden sonra verilmelidir. Borçlar Kanunumuz taahhütnamenin kiralananın tesliminden sonra verilmesi gerektiği hususunu 352. Maddenin 1. Fıkrasında açıkça düzenlemektedir. Kira sözleşmesi kurulmadan önce ya da kurulduğu sırada verilen tahliye taahhütnameleri, serbest irade ile verilmemiş olması nedeniyle geçersizdir. Zira sözleşmenin kurulduğu sırada bu imzanın da atılması, taahhütnameye imza atmaması halinde kira sözleşmesinin de yapılmayacağı düşüncesi ile kiracının iradesini zayıflatacaktır. Buna karşılık tahliye taahhütnamesinden önce kira sözleşmesi düzenlenmiş ve kurulmuşsa, sözleşmenin başlangıcı ileriki bir tarih olarak belirlense dahi taahhütname geçerliliğini koruyacaktır.(Yargıtay 3. HD., 2017/7774 E., 2017/17974 K.) Yenilenen sözleşme ile birlikte verilen tahliye taahhütleri sözleşme ile aynı tarihi taşısa bile geçerli olarak kabul edilmektedir. (Yargıtay 6. HD., 2015/5363 E.,  2016/1143 K.)
  • Taahhüdün içeriği tahliye taahhüdüne uygun olmalı, tereddüt  barındırmamalıdır. Tahliye taahhüdü açık bir şekilde belirtilmelidir. Tahliye taahhüdü niteliği taşımayacak ifadeleri içeren taahhütler, tahliye taahhüdü olarak nitelenemez.(Yargıtay 6. HD., 2013/6991 E., 2013/9236 K.)
  • Dava 1 aylık süre içinde açılmalıdır. Taahhüt edilen tarihi 1 ay geçmesinin ardından açılan taahhüt talepli tahliye davası, süresinde açılmamış sayılacaktır. Ancak yapılan icra takibi süreyi koruyacağından bir ay geçtikten sonra da dava açılabilir.” (Yargıtay 6. HD., 2014/11518 E., 2014/12435 K.)

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Geçersiz Olur?

Kanun hükmü ve yargı kararları ile aranan koşulların gerçekleşmemesi halinde, tahliye taahhütnamesinin hukuki geçerliliği bulunmayacaktır. Özellikle tahliye taahhütnameleri ile kira sözleşme tarihinin aynı olması imzalanan taahhütnameye itiraz edilmesi halinde geçersiz olmaktadır. Birden fazla kiracının kira sözleşmesini imzalaması halinde taahhütnameyi ise bu kiracılardan sadece birinin imzalaması yine itiraz edilmesi halinde taahhütnameyi geçersiz kılmaktadır. 

Tahliye Taahhutnamesi Itiraz
Tahliye Taahhütnamesine İtiraz

Tahliye Taahhütnamesine İtiraz

Yargı kararlarına göre, Taahhütnamenin düzenlenmesinden itibaren 1 yıl içerisinde(TBK m.39 gereği) iptali istenmemesi halinde, tahliye taahhütnamesi geçerli hale gelecektir. Bununla birlikte taahhütname geçerli bir şekilde yapılmasına rağmen baskı ve tehditle imzalandığı iddiası varsa, bu konuya ilişkin ceza soruşturması ya da ceza davası açılması halinde bunların sonucu beklenmelidir.

Tahliye Taahhütnamesi Yapılmışsa Kiracı Çıkarılabilir mi?

Kanuna uygun olarak tahliye taahhütnamenin hazırlanması halinde; kiraya veren mülk sahibi dava ve icra takibi yolu ile kiracısını tahliye ettirebilecektir.

Tahliye Taahhütnamesi Dava Yolu

Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davasının TBK m.352/1 uyarınca taahhüt edilen tarihten itibaren 1 ay içinde açılmalıdır ya da bu süre içerisinde taahhüde dayalı olarak icra takibi yapılmış olması gerekir.

Kiralayanların birden fazla olması halinde zorunlu dava arkadaşlığı kurumu gereği davayı birlikte açmaları gerekir.

Kanun Yolu

Tahliye kararlarına karşı istinaf yolu açıktır. Sulh hukuk mahkemesi tarafından verilen tahliye kararı temyiz edilemez .

Tahliye Taahhütnamesi Dava Dilekçesi Örneği

……. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ : Av. Cuma Ali KOÇ

ADRES :

DAVALI :

KONU : Taahhüt Nedeniyle Tahliye İstemimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ : 100 TL ileride arttırılmak üzere.

AÇIKLAMALAR

1-) Davalı, ../../… tarihli kira sözleşmesi gereğince müvekkilimizin maliki olduğu ………………. …./…. adresteki dairede oturmaktadır. (EK 1)

2-) Davalı kiracı, kiralanana yerleştikten sonra müvekkilimize ../../…. tarihinde kendi isteği ve serbest iradesiyle imzaladığı bir taahhütname vermiştir. (EK 2) Tahliye taahhütnamesiyle ../../…. tarihinde kiralananı boşaltmayı taahhüt etmiş bulunmaktadır. Bu taahhüde rağmen kiracı kiralananı tahliye etmemiştir.

3-) Davalı ../../…. tarihiden bu yana aylık … TL toplamda …,00-TL olan kira borcunu ödemememiştir.  ………… İcra Dairesinde …………….. E. sayılı dosya kapsamında davalı borçlu kiracı ………………. a icra takibi başlatılmıştır.

4-) Davalı kiracının vermiş olduğu ../../…. tarihli tahliye taahhütnamesine dayanarak kiralananın boşaltılmasını sağlamak amacıyla müvekkilimiz adına süresi içinde mahkemenize başvurarak işbu davayı açmak zorunluluğu tarafımızca hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6098 S. K. m. 351. 352.

HUKUKİ DELİLLER :1-)Davalı kiracı ile müvekkilimiz arasında imzalanan ../../…. tarihli kira sözleşmesi.

2-)Davalı kiracının ../../….tarihinde imzalayarak müvekkilimize verdiği tahliye taahhütnamesi.

3-)  …………. İcra Dairesinde ……………… E. sayılı icra takip dosyası.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle kiracının kiralananı tahliyesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. ../../….

EK:

1-) Davalı kiracı ile müvekkilimiz arasında imzalanan ../../…. tarihli kira sözleşmesi.

2-) Davalı kiracının ../../…. tarihinde imzalayarak müvekkilimize verdiği tahliye taahhütnamesi.

3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

Av. Cuma Ali KOÇ

Tahliye taahhütnamesi dava dilekçesi PDF örneği indirmek için tıklayınız.

Tahliye taahhütnamesi dava dilekçesi WORD örneği indirmek için tıklayınız.

Tahliye Taahhütnamesi Görevli ve Yetkili Mahkeme

Yazılı tahliye taahhütnamesi nedeniyle tahliye davasında görevli mahkeme HMK m.4/1-a uyarınca sulh hukuk mahkemesidir. Dava değerinin önemi yoktur.

Tahliye davasında yetkili mahkeme, taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesidir. Tahliye taahhütnamesi nedeniyle tahliye davasın taşınmazın aynından kaynaklanmadığı için HMK m.12 uygulanmayacaktır. Dolayısıyla davalının yerleşim yeri(HMK m.6) ve sözleşmenin ifa yerinde de(HMK m.10) dava açılabilir.

Tahliye Taahhutnamesinde Icra Takibi 1
Tahliye Taahhütnamesinin İcra Takibi

Tahliye Taahhütnamesi ve İcra Takibi

İcra ve İflas Kanunumuzun 272-275. Maddeleri arasındaki hükümler, konut ve çatılı işyeri dışındaki kira ilişkilerinde taşınmazların tahliyesi için uygulanmaktadır. Konut ve çatılı işyeri kiralarında, belirli süreli sözleşmelerde kiracı sürenin bitiminden 15 gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarda 1 yıl daha uzatılmış sayılır. TBK’nin 347. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca kiraya veren sözleşmenin süresinin bitimini gerekçe göstererek sözleşmeyi sona erdiremez. Sözleşmeyi sona erdirebilmesi için 339. vd maddeleri uyarınca kiracıdan tahliye taahhüdü almış olması gerekmektedir.

Tahliye taahhütnamesi alınması halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir ay içinde tahliye davası açabileceği gibi icra takibi ile tahliye istenmesi de mümkündür. Bu bağlamda kiraya veren, elinde yazılı tahliye taahhütnamesi olmadan, yalnız kira sözleşmesine dayanarak kira süresinin bitmesi nedeniyle ilamsız tahliye takibi yoluna başvuramaz. Yapması halinde icra dairesinin bu takip talebini reddetmesi gerekir. İcra dairesi kiracıya tahliye emri göndermesi halinde, kiracı takibin iptali için süresiz şikayet yoluna gidebileceği gibi tahliye talebine yönelik icra dairesinde itiraz yoluna da başvurabilir.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜT EDENİN

ADI SOYADI : …………………………………………………………..

T.C. KİMLİK NUMARASI : ………………………………………

MAL SAHİBİNİN

ADI SOYADI : …………………………………………………………..

T.C. KİMLİK NUMRASI : ………………………………………..

TAHLİYE EDİLECEK MECURUN

ADRESİ : ……………………………………………………………

…………………………………………………………

TAHLİYE TARİHİ : ……. / ……/ ……

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu‘nun 352. Maddesi hükmü gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi boş ve sağlam olarak adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

TAAHHÜT TARİHİ :……. / …… / …….

TAAHHÜT EDEN : …………………………………………………………….

İMZASI :

Tahliye Taahhütnamesi PDF örneği indirmek için tıklayınız.

Tahliye Taahhütnamesi WORD örneği indirmek için tıklayınız.

Tahliye Taahhutnamesi Yargitay Kararlari
Tahliye Taahhütnamesi Yargıtay Kararları

Tahliye Taahhütnamesi Yargıtay Kararları

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 2014/8828 Esas Numaralı, 2014/10467 Kararında;

“Kiralanan taşınmaz etrafı tel örgü ile çevrili arsa niteliğinde olup, inşaat malzemesi ardiyası olarak kullanılmak üzere kiraya verilmiştir. Bu haliyle kiralananın Türk Borçlar Kanunu’nun adi kiraya ilişkin hükümlerine tabi olduğu anlaşılmaktadır. Bu nitelikteki taşınmazlar hakkında kural olarak Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1 maddesinde tarif edilen tahliye taahhüdüne dayanılarak tahliye istenemez ise de; Türk Borçlar Kanunu’nun adi kiraya ilişkin hükümlerine tabi taşınmazlar hakkında düzenlenen tahliye taahhüdü kira süresinin sonunu belirleme açısından geçerlidir.”

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 2017/7774 Esas Numaralı, 2017/17974 Kararında;

“Davaya dayanak yapılan ve noter huzurunda tanzim edilen 21.01.2015 tanzim ve 07.02.2015 başlangıç tarihli, 1 yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Yine davaya dayanak yapılan 05.02.2015 tanzim tarihli adi nitelikli tahliye taahhütnamesi, noter onaylı kira sözleşmesinin tanzim tarihinden sonra düzenlenmiş olup taahhütname içeriğinde ‘kiracısı olduğum taşınmaz’ ibaresi bulunmaktadır.

Davalı kiracı itirazında taahhütnamedeki imzasını inkar etmemiş, kira ilişkisine karşı çıkmamıştır. Bu durumda tahliye taahhüdün verildiği tarihten önce kira sözleşmesinin Noterde düzenlendiği taraflar arasında kira sözleşmesinin kurulduğu ancak kira süresinin başlangıcının ileri bir tarih olarak belirlendiği anlaşılmakta olup, taahhüdün düzenlendiği tarihte davalının iradesini sakatlayacak bir durum bulunmadığından, geçerli tahliye taahhüdüne dayanarak açılan davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.”

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 2015/5363 Esas Numaralı, 2016/1143 Kararında;

“Yenilenen sözleşme ile birlikte verilen tahliye taahhütleri sözleşme ile aynı tarihi taşısa bile geçerli olarak kabul edilmektedir. Öte yandan sözleşme yapıldıktan sonra taraflar bir araya gelerek sözleşme sonunu belirlemeleri mümkündür bunu kısıtlayan her hangi bir yasa hükmü yoktur.”

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 2013/6991 Esas Numaralı, 2013/9236 Kararında;

“Takibe ve karara esas alınan 01/09/2006 başlangıç tarihli ve 6 yıl süreli kira sözleşmesi ile davalının çatılı işyeri vasfındaki kiralananda kiracı olduğu hususunda taraflar arısında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı vekili, kira sözleşmesinin 3/2 maddesinde yer alan “Kiracının kira sözleşmesi sona ermeden kiralayanın yazılı onayını alarak sözleşmeyi uzatmış olmaması halinde sözleşme kendiliğinden sona erecek ve kiracı, ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın halen 16/09/1997 tarihinden beri kullanımında bulunan kiralananı eksiksiz kiralayana tahliye ile boş olarak teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.”

düzenlemesine dayanarak kiralananın tahliyesine yönelik icra takibi başlatmış ise de; Kira sözleşmesindeki bu düzenleme 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 347.maddesine aykırı olup, geçerli bir tahliye taahhüdü olarak da kabulü mümkün olmadığından davalı kiracıyı bağlamaz. Bu nedenle mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.”

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 2014/11518 Esas Numaralı, 2014/12435 Kararında;

“Taahhüt nedeniyle açılacak tahliye davasının taahhüt edilen tarihi izleyen bir (1) ay içinde açılması veya bu süre içinde taahhüde dayalı olarak icra takibi yapılmış olması gerekir. Daha önce kiracıya bildirilen tahliye iradesinin süre koruyucu niteliği yoktur. Ancak yapılan icra takibi süreyi koruyacağından bir ay geçtikten sonra da dava açılabilir.”

KAYNAKÇA

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6098.pdf

https://karararama.yargitay.gov.tr/

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.2004.pdf

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6100.pdf

Avukatın Pratik El Kitabı, Av. Halil Polat, 2. Baskı, Adalet Yayınevi

Tahliye taahhütnamesi hangi bilgileri içermelidir?

Tarafların kimlik bilgilerini, taşınmazın adresini, tahliye tarihini, tahliye şeklini, depozito veya teminat detaylarını ve taşınmazın durumu gibi bilgileri içermelidir.

Tahliye taahhütnamesi nasıl uygulanır?

Taahhütnamesi, belirtilen tahliye süresine uyulması, taşınmazın tahliye edilmesi, depozito veya teminatın iade edilmesi gibi hususların uygulanmasını sağlar. Taraflar, belgede yer alan yükümlülüklere uygun davranmalı ve anlaşmanın şartlarını yerine getirmelidir.

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı çıkar mı?

Taahhütnamede şekil yönünden eksik yoksa ve gerektiği şekilde dolduruldu ise şartlar oluştuğu zaman kiracı icra dairesi vasıtası ile tahliye edilir.

Tahliye taahhütnamesi hangi durumda geçersiz olur?

Kiracıya imzalatılan evrakta usul ve şekil yönünden hata olmamalıdır. Evrak kiracı tarafından doldurulmalı, ve kira sözleşmesi ile aynı günde doldurulmuş olmamalıdır. Aksi taktirde taahhütname geçersiz olur.

Tahliye taahhütnamesi ile tahliye kaç ay sürer?

Taahhütname ile kiracıyı çıkartmak için hukuki yollar takip edilmelidir. İcra dairesi veya mahkeme yoluyla taahhütname işleme koyulur. Başvurulan birimin yoğunluğuna göre tahliye işleminin süresi değişmektedir. En iyi ihtimalle 6 ay ile 1 yıl arasında tahliye işlemi gerçekleşebilir.

Boş tahliye taahhütnamesi almak suç mu?

Taahhütnamenin altına imza atarak kişisel bilgilerini dolduran kiracı karşı tarafın doldurduğu kısımları da kabul etmiş sayılacaktır.

Tahliye taahhütnamesi var kiracı çıkmıyor ne yapmalıyım?

Tahliye tarihi geldiğinde kiracıya 1 ay içinde icra takibi ya da dava açılmalıdır. Kiracı İcraya itiraz edebilir. İtirazın iptali davası açılır.

Boş tahliye taahhütnamesi imzaladım.

Boş taahhütname imzalayan kiracı doldurulacak kısımları kabul etmiş sayılır.

Ev sahibi tahliye taahhütnamesi imzalattı.

Tahliyeye ilişkin taahhüt evrakı ev sahibi ve kiracı arasında imzalanmaktadır. Hukuki olarak hiç bir problem yoktur.

Boş tahliye taahhütnamesinin sonradan doldurulması.

Boş tahliye evrakını imzalayan kiracı , tahliye taahhütnamesinin sonradan doldurulmasını da kabul etmiş sayılır.

Noter onaylı tahliye taahhütnamesi.

Kiracı ve kiralayan arasında imzalanabilen taahhütname noter onaylıda yapılabilmektedir. İtirazların önüne geçmek için tahliyeye ilişkin sözleşme ekstra masrafa katlanılarak noter onaylı yapılması tercih edilebilecek bir tutumdur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler