Banka Haciz Kaldırma

Banka Haciz Kaldırma - Çözüm Avukatlık

Banka Haciz Kaldırma: Açılmış bir icra takip dosyasının kesinleşmesinin ardından borçlunun banka hesaplarına haciz konulabilecektir. Dosyanın kesinleşmesinin ardından takip alacaklısı icra dairesine giderek takip borçlusunun banka hesaplarına haciz konulmasına yönelik talepte bulunacaktır.

İcra dairesinin takip borçlusunun banka hesaplarına koyduğu haczin kaldırılması, dosyadaki borcun ödenmesi ile veya banka hacizinin haksız olduğunun şikayet yoluyla ileri sürülmesi yoluyla ya da takip borçlusunun borçlu olmadığını menfi tespit davası vb.  yollarla kanıtlamasıyla sağlanabilecektir.

Banka Haciz Kaldırmak Nedir?

Banka haciz kaldırmanın ne olduğunu incelemeden önce banka haczinin ne olduğunu ve neden konulduğunu bilmek gerekmektedir. Başlatılmış bir icra takibine ilişkin ödeme emrine, süresi içinde itiraz edilmemesi halinde icra takibi kesinleşecektir. Kesinleşen icra takibinin ardından, takip alacaklısı, takip borçlusunun malvarlığına ilişkin tahsili mümkün tüm kayıtlarına haciz koyabilecektir. Banka haczi de bunlardan biridir.

Banka haczi, takip borçlusunun bankalardaki vadeli/vadesiz hesaplarına, takibe konu borcu miktarınca bloke konulmasına denir. Bu sayede borçlunun işlemlerinde zorluk yaşaması ve borcunu ödemeye mecbur bırakılması amaçlanır. Banka hesabında borç miktarınca parasal karşılık bulunması halinde, alacaklı bu paranın dosya hesabına aktarılmasını talep edebilir.

Banka Hesabı Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Banka hesabı üzerindeki haciz nasıl kaldırılır sorusunun temeli icra takibinin kapatılmasında yatmaktadır. İcra takibinin ödenerek ya da şikayet, alacaklı ve borçlunun anlaşması, menfi tespit davası yolları ile kapatılması sağlanabilecektir. Kapanan icra takibi nedeniyle konulan banka haczi de kaldırılabilecektir. Bunun yanında banka hesabı üzerindeki haczin konulması tarihinden itibaren 1 yıl geçmesi üzerine, bloke konulan miktarın dosyaya konulması hakkı yitirileceğinden banka hesabı üzerindeki haciz kaldırılabilir.

 • İcra takibinin ödenmesi: Borçlu, haczin konulduğu dosyayı, borcunun miktarı ile birlikte dosya masraflarını ödeyerek kapatabilir. Takip dosyasının kapatılmasıyla birlikte, haciz de konusuz kalacaktır ancak icra dairesi haczi kendiliğinden kaldırmayacaktır. Dolayısıyla kapatılan dosya nedeniyle konulan banka haczinin kaldırılması için icra dairesine talep yollanmalıdır.
 • Şikayet yolu: İcra dairesi bazı durumlarda hatalı işlemler yapabilmektedir. Bu nedenle İcra İflas Kanunu’nun 16. Maddesinde hukukta ve işlemlerde yeknesaklık ve tutarlığı sağlama gayesiyle şikayet kurumu getirilmiştir. Bu bağlamda borçlu, icra dairesinin kanuna aykırı ya da hadiseye uygun olmayan işlemlerine karşı 7 gün içinde şikayet yoluna başvurabilecektir. Bir hakkın yerine getirilmemesi ve sebepsiz sürüncemede bırakılması halinde ise süresiz şikayet hakkı bulunmaktadır. Şikayetin kabulü halinde icra takibi kapatılabilecek ve takip nedeniyle koyulan banka hacizleri de kaldırılabilecektir.
 • Alacaklı ile borçlunun anlaşması: Alacaklının icra takibini başlatmasının ardından, belirli aşamaya kadar alacaklı ve borçlunun icra dosyası kapsamında ya da kapsamı dışında anlaşmalar yapmaları mümkündür. Bu bağlamda yapılan anlaşmalar gereği alacaklı başlattığı icra takibinin kapatılmasını talep edebilir. Kapatılan icra takibi dolayısıyla konulan banka hacizleri de kaldırılacaktır.
 • Borçlu tarafından açılan menfi tespit davası: Takip konusu borcun varolmadığını yahut borcun asıl borçlusunun kendisi olmadığını düşünen takip borçlusu açacağı menfi tespit davası ile bu durumunu kanıtlayabilir. Dava sonucu takip borçlusunun haklı olduğu hükmolunursa takip dosyası kapatılacaktır. Kapatılan takip dosyası nedeniyle konulan banka hacizlerinin de kaldırılması gerekmektedir.

Banka Hesabı Üzerindeki Haciz Nasıl Öğrenilir?

Banka hesabına konulan haciz, elektronik ortamda öğrenilebileceği gibi icra dairesi ya da ilgili bankaya giderek de öğrenilebilir.

 • Elektronik ortamda ilgili bankanın mobil bankacılığı aracılığıyla öğrenilebilir. Kimi bankalar blokeli hesaplara girişi bloke nedeniyle engellerken kimi bankalarda hesaba girilmekte ancak blokeli miktar belirtilmektedir. E-devlet üzerinden de E-haciz aracılığıyla banka hacizleri öğrenilebilmektedir. Bununla birlikte UYAP vatandaştan icra dosyaları incelenerek konulan banka hacizlerinin tespiti mümkündür.
 • İcra dairesi ya da bankaya gidilerek de banka hacizlerinin öğrenilmesi mümkündür. İcra dairesinde ilgili takibin dosya numarası ile dosyaya ilişkin konulan banka haczi olup olmadığı sorulabilir. Bankaya gidildiğinde ise banka size kısıtlı bilgi verecektir. Yalnızca hesabın blokeli olduğunu belirtmekle birlikte haczin detaylarını öğrenmek için icra dairesine yönlendirme yapacaktır.

Banka Hesabı Üzerinde Haciz Olduğunu Öğrenince Ne Yapılması Gerekiyor?

Banka hesabı üzerindeki haciz öğrenildiğinde icra takip dosyasının kapatılarak haczin kaldırılması sağlanmalıdır. Aksi halde ticari ve gündelik işler banka hesabındaki bloke nedeniyle sekteye uğrayacaktır.

Banka hesabı üzerindeki haczin kaldırılması için yapılması gereken icra dosyasının kapatılması nasıl yapılacaktır? Yasa gereği icra dosyası, ödenerek, alacaklı ve borçlunun anlaşmasıyla, şikayet yolunda borçlunun haklılığının anlaşılması halinde, menfi tespit davasını borçlunun kazanması durumunda ve hacizden itibaren blokeli miktarın icra dosyasına konulmasının süresinde talep edilmemesi halinde, kapatılabilecektir.

Banka Haczi Kaldırmak İçin Ne Yapmak Gerekiyor?

Banka hesabına konulan haczi kaldırmak için, öncelikle icra dairesinde icra takip dosyası kapatılmalıdır. Ardından banka haczinin kaldırılması talep edilmelidir.

İcra takip dosyasının, ödeme, alacaklı ile borçlunun anlaşması, şikayet yolu ve menfi tespit davası yolu ile kapatılması mümkündür. Banka haczinin kaldırılması ise icra dairesine yapılacak talep ile gerçekleşecektir. Takip dosyası kapatılsa da, talep olmaması halinde icra dairesi banka haczini kaldırmayacaktır. Bu nedenle borçlu, icra takip dosyası kapatıldıktan sonra bizzat icra dairesine giderek banka haczinin kaldırılmasını talep edebilecektir. Borçlunun avukatı da bizzat icra dairesine giderek banka haczini kaldırabilecektir. UYAP avukat portalından takip dosyasına banka haczinin kaldırılması talep evrakını yükleyebilecektir.  

Banka Haciz Kaldırma Ne Kadar Sürer?

Banka haciz kaldırma işleminde, uygulamada icra dairelerinin işlemleri en geç üç gün içerisinde yapacağı teamülü bulunmaktadır. Bu durum, iş yükü, talepte bulunulan icra dairesinin personel sayısı gibi faktörlere bağlı olarak gün içerisinde yapılabileceği gibi, birkaç gün de sürebilir.

Aciliyetin olduğu durumlarda, bizzat ya da avukat aracılığıyla icra dairesine gidilerek durumun izah edilmesi, işlemin daha kısa sürede yapılmasını sağlayacaktır.

Banka Haciz Kaldırmak İçin Nereye Başvurmam Gerekiyor?

Banka haciz kaldırma işlemi, icra dairelerinin sorumluluğundadır. Bloke konulan hesabın ait olduğu banka hacizle alakalı hiçbir işlem yapamamaktadır. Bankalar icra dairesinden gelen yazılar doğrultusunda işlemler gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla bir bankadan haczi kaldırmak için, öncelikle icra dairesine giderek icra takip dosyasının kapatılıp ardından bu dosya nedeniyle konulmuş olan banka hacizlerinin kaldırılması talep edilecektir. Bunun üzerine icra dairesi kaldırdığı banka haczini bankaya bildirecek ve banka da gelen yazı doğrultusunda gerekli işlemleri yapacaktır.

Banka Haciz Kaldırma Dilekçesi Nasıl Yazılır? Banka Haciz Kaldırma Örnek Dilekçe

Örnek dilekçede, banka hesabı hakkında icra dairesinin açıkça anlayabileceği bilgilere yer verilmelidir. Bunun yanında icra takip dosyasının dosya numarası da paylaşılarak banka hesap haczinin neden kaldırılması gerektiği yasal dayanaklarıyla  belirtilmelidir.

Banka Haciz Zamanaşımı Nedir?

İcra takibinin temel amacı, tahsil edilemeyen alacağın kamu gücü marifetiyle tahsilini gerçekleştirmektir. İcra ve İflas Kanunu bu sürecin aktif ve dinamik şekilde yürütülebilmesi adına belirli koşullar ve zamanlarla sınırlamalar getirmiştir.

İcra ve İflas Kanunu gereği icra takip alacaklısı, icra takibinin kesinleşmesinin ardından dosyayı takip etmeli ve alacağının tahsilini sağlamaya yönelik takip işlemleri yapmalıdır. Kanunda öngörülen sürelerde bu işlemlerin yapılmaması halinde alacaklı başvurabileceği haklarından mahrum kalacak ya da bu hakkı kullanması zorlaşacaktır.

İcra ve İflas Kanunu m.106 uyarınca takip alacaklısı, haciz koydurduğu malvarlıklarının haciz koyulan tarihten itibaren 1 yıl içerisinde satışını istemelidir. Aksi takdirde haciz kalkacaktır. Dolayısıyla banka haczinde zamanaşımının 1 yıl olduğu söylenebilir. Haczin koyulmasından itibaren 1 yıl içerisinde bloke miktarın tahsiline ilişkin işlem yapılmazsa, hesap üzerindeki banka haczinin kaldırılması talep edilebilecektir.

Banka Haciz Kaldırmak İstediğimde Harç ve Masraf Ödenir Mi?

Banka haciz kaldırma, tahsil harcı, başvuru harcı, vekalet harcı vb. masrafların ödenme ihtimali ortaya çıkabilecektir.

Banka haciz kaldırma işleminin uygulamadaki yürütülüş durumu da önem arz etmektedir. Bir avukata danışılarak ödenmesi öngörülen masrafların, ödenmeden de banka haczinin kaldırılması mümkündür.

Banka Haciz Kaldırma Talebinde Kimler Bulunabilir?

İcra takibine konu borcun borçlusu, bankaya konulan hacizden itibaren 1 yıl içinde satış istenmemesi halinde banka haczinin kaldırılmasını talep edebilecektir. İcra takibine konu borcun alacaklısı da, borçlu ile anlaşması halinde banka haczinin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir.

Banka Haciz Sorgulama Nasıl Yapılır?

Banka haciz sorgulama işlemi, E-Devlet’ten Haciz sorgulama bölümünden yapılabilecektir. Aynı şekilde UYAP Vatandaş portalı ile dosya içeriği incelenerek banka haciz incelemesi yapılması mümkündür.

Bankaya Gelen ve Banka Hesaplarına Uygulanan Haciz Nasıl Öğrenilir?

Bankaya gelen ve banka hesaplarına uygulanan haciz hesaba ait kartla bir işlem gerçekleştiremediğinizde, E-devlet ile, mobil bankacılık yoluyla, banka şubesine sorarak ya da icra dairesinden dosya sorgulanarak çeşitli şekillerde öğrenilebilecektir.

 1. Kartla bir işlem gerçekleştiremediğinizde, anlık mağduriyet yaşanma ihtimali bulunmaktadır. Dolayısıyla haciz ihtimali bulunması halinde alışveriş ve ticaret esnasında sorun yaşamamak adına, hacizli durumun bulunup bulunmadığını araştırıp işlem yapılması daha lehe olacaktır.
 2. E-devlet yolu ile, Haciz sorgulama bölümünden hangi bankalarda ve hangi banka hesaplarında hacizlik durum olduğu görülebilecektir. UYAP vatandaş portalından da dosya incelenerek hangi bankalara haciz talebi yollandığına erişilebilir.
 3. Mobil bankacılık ve banka şubesi ile de haczin bulunduğu öğrenilebilir. Ancak burada öğrenilen bilgi kısıtlı olacaktır. Banka hesapta bloke olduğunu belirtse de bu blokenin neden olduğu hakkında bilgi vermeyecektir. Bu nedenle icra dairesine yönlendirme yapacaktır.
 4. İcra dairesine gidilerek bankaya ve banka hesaplarına uygulanan haciz öğrenilebilir. İcra dairesine dosyaları inceleyerek, üzerinize olan ve bloke konulan tüm bankaları ve banka hesaplarını sizinle paylaşabilecektir. Dolayısıyla bankalara gelen ve banka hesaplarına uygulanan haciz konusundaki en sağlıklı bilgi, icra dairesine gidilerek öğrenilebilecektir.

Maaş Haczi Nedir?

Maaş haczi, icra takip dosyasında tahsil edilmesi gereken  miktar bağlamında, takip borçlusunun çalışmasının karşılığı aldığı maaşı, primi ve ikramiyesi gibi gelirlerinin belirli kısmına haciz konulmasıdır. İcra ve İflas Kanunu madde 83. Uyarınca genel kural maaşın en az ¼’ü haczedilebilir. Ancak 4857 Sayılı İş Kanunun 35. Maddesi ile bu düzenlemeye ilişkin özel kural getirilmiştir. Buna göre işçilerin aldığı ücretin en fazla ¼’ünün haczedilmesi mümkündür.

İcra Borcundan Dolayı Maaş Kesintisi Nasıl Olur?

İcra borcundan dolayı maaş kesintisinde takip alacaklısı icra dairesinden haciz talebinde bulunur. Daha sonrasında icra dairesi borçlunun işverenine haciz yazısı yollar. Haciz yazısından itibaren işveren işçinin ücretinin icra dairesince belirlenen kısmını işçiye değil icra dairesinin hesabına yollaması gerekmektedir. Genel olarak süreç şu şekilde ilerlemektedir:

 • Takip alacaklısı icra dairesinden takip borçlusunun maaşına haciz konulmasını ister.
 • İcra dairesi maaş haczi koyar ve takip borçlusunun işverenine yazı yollar. Yazıda bundan sonra işçiye ödenecek maaştan belirlenen kısmının icra dairesince belirlenen hesaba yatırılmasını aksi takdirde işverenin sorumluluğunun doğacağı bildirilir.
 • İşveren icra dairesinin bu bildiriminden itibaren maaşın belirlenen kısmını belirlenen aralıklarla icra dairesinin hesabına yatıracaktır. Bu şekilde takip dosyasının tahsili sağlanacaktır.

Maaş Haczine İtiraz Nasıl Yapılır?

Maaş haczine itiraz, dosyanın bulunduğu ve dolayısıyla haczin konulduğu icra dairesine yapılmalıdır. İtiraz sebepleri yanlış işlem olabileceği gibi, maddi olaylarla da alakalı olabilecektir. Örneğin işveren, işyerinde çalışmayan bir kişi için yollanan maaş haczine, adı geçen kişinin işçisi olmadığını belirterek itiraz etmelidir. Aksi takdirde işverenin sorumluluğunun doğma ihtimali bulunabilecektir.

Banka haciz blokesi nasıl kaldırılır?

Banka haciz kaldırma için borcu ödeyen kişi gerekli ispat belgeleri dahli tüm evraklar ile makbuzu banka veya vergi dairesine götürmelidir.

Banka haciz kaydı nasıl silinir?

Borcun ödenmesinin ardından ilgili kuruma dilekçe yazılarak e-haciz kaldırma talebinde bulunulur. Talep üzerine verilen borcun olmadığına dair evrak bankaya teslim edilir. Ardından banka hesapta bulunan blokeye kaldırmaktadır.

Banka Haciz Kaldırma İlgili İçerik:

KAYNAKÇA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler