Araç Haciz Kaldırma

Araç Haciz Kaldırma

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu madde 78 uyarınca icra takibi kesinleşirse alacaklı araç üzerinde haciz talep edebilecek ve İcra Dairesi araç üzerinde haciz işlemi uygulayabilecektir.

Söz konusu haciz işlemlerinin kaldırılması için bazı durumların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu yazımızda sizlere araç haciz kaldırma hakkında detaylı bilgiler vereceğiz.

Araç Haczi Kaldırmak Nedir?

Araç haciz kaldırmak, sicile kayıtlı motorlu kara aracın üzerinde bulunan haciz işleminin İcra Dairesi’ne başvurmak suretiyle kaldırılmasıdır. İcra ve İflas Kanunu uyarınca sicile kayıtlı motorlu kara araçları üzerinde haciz işlemi uygulanabilmektedir. Söz konusu araç haciz kaldırma işlemi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Örneğin; borçlunun icra dosyasında yer alan borcunu ödemesi halinde haciz işlemi sona erecektir. Bu durumda borçlu icra dosyasında yer alan borcu aslı ve faizleri ile birlikte tamamen ödemelidir. Borçlu kısmen icra dosyasında yer alan borcunu öderse borç nedeni ile konulan haciz kalkmayacaktır. Ancak borcun ödenmesi araç haczinin kalkması için tek sebep değildir. Bu sebebin haricinde yanlışlıkla haciz konulması halinde de haciz işlemi kaldırılabilecektir.  

Araç Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Araç Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?
Araç Haciz Kaldırma 5

İcra ve İflas Kanunu’na göre araç haciz kaldırma işlemi bazı koşullara bağlanmıştır. Araç üzerindeki haciz aşağıdaki koşullar sağlanırsa kalkar;

 • Borcun ödenmesi
 • Yanlış konulan haczin kaldırılması
 • Alacaklı ile anlaşma yolu
 • Sürenin geçmesi
 • Borcun ödenmesi: Borçlunun icra dosyasındaki borcunu asıl ve faizleri ile birlikte tamamen ödemesi halinde araç üzerindeki haciz kalkacaktır.
 • Yanlış konulan haczin kaldırılması: İcra Dairesinin yanlış işlemi neticesinde haciz işlemi konulmuşsa icra takibi borçlusu İcra Dairesine itirazda bulunur. İcra Dairesi itirazı kabul etmezse borçlu İcra ve İflas Kanunu madde 16 uyarınca İcra Mahkemesine şikayet başvurusunda bulunabilir.
 • Alacaklı ile Anlaşma Yoluyla:  Borçlu alacaklıyla anlaşarak araç haczinin kaldırılmasını sağlayabilir. Ancak bu durumda alacaklı dilekçe ile haczin kaldırılmasını istemelidir.
 • Sürenin Geçmesi: İcra ve İflas Kanunu madde 106 uyarınca haciz işleminin ardından bir yıl içerisinde alacaklı satış talep etmelidir. Aksi takdirde borçlunun istemi halinde haciz kalkacaktır.
 •  Menfi Tespit Davası: İcra ve İflas Kanunu madde 68’e göre borçlu menfi tespit davası ile borçlu olmadığını ispat ederse haciz kalkacaktır.

Araç Üzerindeki Haciz Nasıl Öğrenilir?

Araç sahibi, e-devlet uygulaması üzerinden araç üzerinde haciz bulunup bulunmadığını öğrenebilecektir. Araç sahipleri öncelikle E-devlet uygulamasına “T.C. Kimlik Numarası” ve “şifre” ile giriş yapacaklardır. Ardından E-devlette yer alan “Araçlara Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-haciz Araç)[1]” uygulaması aracılığı ile araç üzerinde haciz bulunup bulunmadığını öğrenebilecektir. Bazı durumlarda araç sahipleri araç üzerinde bulunan haciz hakkında bilgi sahibi olmayabilir. Araç sahipler E-devletteki söz konusu uygulama vasıtası ile araç üzerindeki hacizler hakkında bilgi sahibi olabilecektir. Araç satın almadan önce alıcı kişilerin araç sahiplerinden bu sorgulamayı yapmasını talep etmesi ve aracın üzerinde haciz bulunmadığını teyit etmesi önemlidir.

[1] https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-araclara-uygulanan-elektronik-haciz-sorgulama

Noterden Araç Satarken Haciz Olduğunu Öğrenince Ne Yapılması Gerekiyor?

araç satarken haciz olduğunu öğrenince ne yapılması gerekiyor
Araç Haciz Kaldırma 6
 • Araç sahibi noterde araç satış işlemi gerçekleştirirken araçta haciz olduğunu öğrendiği zaman hacze konu icra borcunu öderse icra dosyası kapanacaktır. Ayrıca İcra ve İflas Kanununa göre araç sahibi diğer haciz kaldırma yöntemleri ile de araç üzerinde bulunan haczi de kaldırabilecektir.
 • Araç sahibi yanlışlıkla haciz konulduğunu düşünüyorsa icra dairesine itirazda bulunabilir veya icra mahkemesine şikayet başvurusunda bulunabilir. Bununla beraber araç sahibi alacaklı ile anlaşmak suretiyle de haciz işlemini gerçekleştirebilir.
 • İcra ve İflas Kanunu madde 106’ya göre haciz işlemi bir yıldan uzun sürmüşse borçlu icra dairesine başvurarak haczin kaldırılmasını talep edebilir. Son olarak araç sahibi menfi tespit davası açarak borçlu olmadığını ispatlayabilir ve araç üzerindeki haczin kaldırılmasını sağlayabilir.

Araç Haczi Kaldırmak İçin Ne Yapmak Gerekiyor?

İcra ve İflas Kanununa göre aracına haciz gelen kişi borcunu ödeyerek, haciz süresinin geçtiğini ileri sürerek, alacaklı ile anlaşarak veya borçlu olmadığını ispat ederek araç üzerindeki haczi kaldırabilir. Araç üzerinden haciz konulduktan sonra bir yıl içerisinde alacaklı satış talep etmemişse İcra ve İflas Kanunu madde 106-110 uyarınca borçlunun talebi üzerine haciz kalkacaktır. İcra dairesi sürenin geçtiğini tespit ederse araç üzerindeki haczi kaldıracaktır. İcra ve İflas Kanunu madde 110/2’ye göre icra dairesi araç üzerinde bulunun haczin sicildeki kaydının terkin edilmesi için trafik sicil müdürlüğüne müzekkere yazacaktır. Söz konusu müzekkereye dayanarak trafik sicil müdürlüğü trafik sicilindeki haciz kaydını kaldıracaktır.

Araç Haciz Kaldırma Ne Kadar Sürer?

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda ve diğer kanunlarda araç haczi kaldırma süresi ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak icra dairelerinde araç haciz kaldırma süresi 1 ila 3 gün arasında değişkenlik arz etmektedir. İcra daireleri somut olayın özelliklerine göre araç haczi taleplerini değişik sürelerde kaldıracaktır. İcra dairelerinin yoğunluğu, dosya kapsamına göre araç haczi kaldırma süreleri değişecektir. İcra dosyalarının yoğun olduğu ve dosya kapsamının geniş olduğu durumlarda araç haciz kaldırma süresi uzun olacaktır.

Araç Haciz Kaldırmak İçin Nereye Başvurmam Gerekiyor?

Araç haczi kaldırmak için borçlunun icra dairelerine başvurması gerekmektedir. Zira 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre haciz işlemlerini koymaya ve kaldırmaya icra daireleri yetkilidir. Kanunda yer alan şartların oluşması halinde icra daireleri araç üzerinde bulunan haczi kaldıracaktır. Söz konusu şartların oluşmaması halinde icra daireleri araç üzerinde haczin devam etmesine karar verecektir. İcra dairesinin kanunda yer alan şartlara rağmen haczi kaldırmadığı düşünen borçlular İcra ve İflas Kanunu madde 16 uyarınca icra mahkemesine şikayet başvurusunda bulunabilir. haczin kaldırılması için şartların oluşmuşsa icra mahkemesi haczin kaldırılmasına karar verecektir.

Araç Haciz Kaldırma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Araç haciz kaldırma dilekçesi hazırlarken muhatap olarak icra dosyanın olduğu icra dairesini göstermeniz gerekmektedir. Ayrıca icra dosya numarası ve üzerinde haciz bulunan aracın plaka numarasını yazmalısınız.  Dilekçe içerisinde haczin kaldırılmasına ilişkin açıklamalara, hukuki nedenlere ve talep ve sonuca da yer vermeniz gerekmektedir.

Araç haciz kaldırma PDF ve Word örneklerini incelemek için kaydırınız.

Araç Haciz Zamanaşımı Nedir?

Araç haciz zamanaşımı süresi 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu madde 106/1’e göre bir yıldır. Bu maddeye göre alacaklı haciz tarihinden itibaren bir yıl içerisinde satış talep etmesi gerekmektedir. Bir yıllık süre içerisinde alacaklı satış talep etmediği takdirde borçlunun talebi icra dairesi haczi kaldıracaktır.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu madde 106/2’ye göre satış istenmesine rağmen artırma sonucunda satılamayan araç için haciz süresi bir yıl daha uzayacaktır. Ancak bu sürenin uzaması için iki şartın birlikte gerçekleşmesi şarttır. Birinci şart, alacaklı İcra ve İflas Kanunu madde 106/1’de belirtilen bir yıllık süre içerisinde satış istemiş olmalıdır. İkinci şart ise artırma sonucunda araç satılamamış olmalıdır. Bu iki şarttan birisinin gerçekleşmemiş olması halinde haciz süresi ayrıca bir yıl daha uzamayacaktır.

Araç Haciz Kaldırmak İstediğimde Harç ve Masraf Ödenir Mi?

araç haciz kaldırmak
Araç Haciz Kaldırma 7

Araç haczi kaldırma talebinde bulunmak için borçlunun icra dairesine tahsil harcı, başvuru harcı ve vekalet ücreti ödemesi gerekmektedir. İcra ve İflas Kanunu madde 15’e göre bütün harç ve masrafları borçlu ödemelidir. Söz konusu harçların ücretleri Harçlar Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu göre belirlenmektedir. 2024 yılı için icraya başvuru harcı 427,60 TL’dir. 2024 yılında tahsil harcı borcun ödendiği zamana göre değişmektedir. Ödeme emrinin tebliğ üzerine borç ödenirse tahsil harcı yüzde 4,55’tir. Hacizden sonra ve satıştan sonraki ödemelerde tahsil harcı yüzde 9,10 TL’dir. Haczedilen malın satılıp paraya çevrilmesinde sonra ise tahsil harcı yüzde 11,38 olacaktır. Ayrıca vekille takip edilen işlerde borçlu 3.600 TL icra vekalet ücreti de ödeyecektir.

İcra İflas Kanunu 106-110 Maddeleri Uyarınca Araç Üzerindeki Haczin Kaldırılması Nasıl Yapılır?

İcra ve İflas Kanunu madde 106/1’e göre icra takibi alacaklısı hacizden itibaren bir yıl içerisinde satış isteminde bulunmalıdır. Aksi takdirde icra takibi borçlusu icra dairesinden talepte bulunarak araç üzerindeki haczin kaldırılmasını sağlayabilir. İcra ve İflas Kanunu madde 110/1’e göre icra takibi alacaklısı bir yıl içerisinde aracın satışını istemez veya talep geri alındıktan sonra talebi yenilemezse araç üzerindeki haciz kalkacaktır.

Aynı maddeye göre alacaklı hacizli malın satılması yönündeki talebini bir defa geri alabilecektir. İcra veİflas Kanunu madde 110/2’ye göre icra dairesi sicile kayıtlı araçlar için haczin terkin edilmesi için trafik sicil müdürlüğüne yazı yazacaktır. Trafik sicil müdürlüğü icra dairesinden gelen yazıya istinaden sicildeki haczi terkin edecektir.

 Araç Haciz Kaldırma Talebinde Kimler Bulunabilir?

İcra ve İflas Kanunu’na göre icra takibi borçlusu, icra takibi alacaklısı ve hacizli aracı devralan kişi araç üzerindeki haczin kaldırılmasını isteyebilecektir.

İcra takibi borçlusu: haczin süresinin dolması, borcun ödenmesi ve yanlışlıkla haciz konulması nedeni ile araç üzerindeki haczin kaldırılmasını isteyebilir.

İcra takibi alacaklısı: borcun icra dosyası haricinde ödenmesi veya tarafların anlaşması halinde icra dairesinden talepte bulunarak araç üzerindeki haczin kaldırılmasını isteyebilir.

Hacizli aracı devralan kişi: icra dairesine başvurarak hacizli aracın haczinin kaldırılmasını talep edebilecektir. Burada sayılan kişiler haricinde bu kişilerin yasal temsilcileri ve avukatları da araç üzerindeki haczin kaldırılmasını talep edebilir.

Aracıma Haciz Geldi Ne Yapmalıyım?

Aracına haciz gelen bir kişi haczin kaldırılmasını istiyorsa icra dosyasının bulunduğu icra dairesine başvuru yapmalıdır. Eğer kişi gerçekten borçluysa borcunu asıl ve faizleri ile birlikte ödeyerek araç üzerinde bulunan haczi kaldırabilir. Ayrıca haczin üzerinden bir yıl geçtikten sonra alacaklı satış talep etmemişse borçlu İcra ve İflas Kanunu madde 106 ve 110 gereği borçlu haczin kaldırılması isteminde bulunabilir. Bir diğer yolda ise borçlu alacaklı ile anlaşarak alacaklının icra dairesine araç üzerindeki haczin kaldırılmasını istemesini sağlayabilir.

İcra ve İflas Kanunu madde 68’e göre borçlu gerçekten borçlu olmadığını düşünüyorsa menfi tespit davası açarak borçlu olmadığını ispatlarsa araç üzerindeki haciz kalkacaktır. Aracına haciz gelen kişi bu işlemin yanlışlıkla yapıldığını düşünüyorsa icra dairesine itiraz ve icra mahkemesine şikayet başvurusunda bulunabilir.

Hak Mahrumiyeti Kaldırma Ücreti Ne Kadardır?

Harçlar Kanunu ve İcra ve İflas Kanununa göre hak mahrumiyeti kaldırma ücreti icra dosyasında yer alan başvuru harcı, tahsil harcı ve vekalet ücreti şeklindedir. İcra ve İflas Kanunu madde 15’e göre bütün harç ve masraflar borçluya aittir. Bu sebeple söz konusu ücretleri borçlunun ödemesi gerekmektedir. Başvuru harcı maktu harç niteliğindedir. Bir diğer ifade ile sabit bir ücrettir ve 2024 yılı itibarı ile bu ücret 427,60 TL’dir. Tahsil harcı ise nispi bir harçtır. İcra dosyasında yer alan borcun belli bir yüzdesini tahsil harcı olarak ödenmesi gerekmektedir. Bu oran icra dosyası aşamasına göre değişmektedir. Ayrıca alacaklı icra takibini vekille takip etmişse vekalet ücretini de ödemelidir. 2024 yılı için icra vekalet ücreti ise 3.600 TL’dir.

Araç Haciz Kaldırma Ücreti Ne Kadardır?

araç haciz kaldırma
Araç Haciz Kaldırma 8

Araç haciz kaldırma ücreti icra takip dosyasının başvuru harcı, tahsil harcı ve vekalet ücretidir. İcra borçlusunun borcunun yanı sıra söz konusu harç bedellerini de ödemesi gerekmektedir. Aksi takdirde araç üzerindeki haciz kalkmayacaktır. 2024 yılı için başvuru harcı 427,60 TL’dir. Tahsil harcı ise icra takibi aşamasına göre değişmekle birlikte borcun belli bir yüzdesidir. Vekalet ücreti ise vekille takip edilen icra takiplerinde alacaklı vekiline ödenecek olan vekalet ücretidir. 2024 yılı için icra vekalet ücreti 3.600 TL’dir. İcra ve İflas Kanunu madde 15’e göre bütün harç ve masraflar borçluya aittir. Bu nedenle borçlu bu harç ve ücretleri ödemelidir.

Araç üzerindeki haciz hemen kalkar mı?

Borç kapatıldıysa ya da haciz kaldırma için mahkeme kararı var ise işlemlerin hızlı olması için ilgili icra dairesine giderek hacizi hemen kaldırabilirsiniz.

Araç üzerinde haciz varsa ne olur?

Araç üzerindeki haciz aracı satmanıza engel olur. Haciz koyan taraf borcuna karşılık aracınızı satışa çıkartabilir.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin