Yıllık İzin Ücreti Hesaplama 2024 Yıllık İzin Süreleri, Parası

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama 2024 Yıllık İzin Süreleri, Parası makalemizde sizlere yıllık izinler ve bu izinlerdeki merak konusu olan ücretler hakkında bilgiler veriyoruz. Yıllık izin, işçilerin çalışma hayatı boyunca dinlenme ve yenilenme hakkıdır. İş Kanunu’na göre, işverenler, işçilerine yıllık ücretli izin vermek zorundadır. Yıllık izin süresi, işçinin kıdemine göre değişmektedir.

2024 yılı için yıllık izin süreleri şu şekildedir:

 • 1 ile 5 yıl (5 yıl dahil) arasında hizmet süresi olan işçiler için 14 gün,
 • 5 yıldan fazla, 15 yıldan az hizmet süresi olanlar için 20 gün,
 • 15 yıl ve üzeri hizmet süresi olanlar için 26 gün.

Yıllık izin ücreti, işçinin normal çalışma ücretine dayalı olarak hesaplanır. İşçinin günlük ücreti, aylık brüt ücretinin 30’a bölünmesiyle bulunur. Yıllık izin ücreti ise, işçinin günlük ücretinin izin gün sayısıyla çarpılmasıyla hesaplanır.

Yıllık izin ücreti hesaplaması; işçinin günlük ücreti ve izinli gün sayısının çarpılması ile yapılmaktadır. İşçinin yıllık izin ücreti için yapılan hesaplama; işçi yıllık izne çıkmadan önce yapılarak; tutar işveren tarafından peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

İşçinin yıllık izin hakkı ve ücreti Anayasa tarafından güvence altına alınan haklardandır. Yıllık izin hakkının temel hedefi; işçinin iş hayatından uzak kalarak dinlenmesini sağlamaktadır. Yıllık izin ücreti hesaplaması, işverenin çalışanların izin kullanımı sırasında hak ettikleri ücreti ödemelerini sağlar ve çalışanların izin süresince maddi açıdan mağdur olmalarını önler.

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Yıllık izin ücreti hesaplaması, Türkiye’deki iş kanunu ve mevzuatına göre yapılan bir hesaplamadır. İşçilerin çalıştıkları süre boyunca, belirli sayıda iş gününe karşılık gelen kullanım izni hakkı bulunmaktadır. Yıllık izin ücreti  hesaplamasında dikkate alınması gereken faktörler:

 1. Çalışma süresi
 2. İş günü
 3. Yıllık izin süresi
 4. Ücret

Aşağıdaki hesaplama aracımızı kullanarak yıllık izin ücreti hesaplayabilirsiniz.


Yıllık izin gün ücret hesaplayıcı


Yıllık izin ücreti hesaplaması şu formülle yapılır:

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama = (Brüt Ücret / 30) * Yıllık İzin Süresi

Örnek:

İşe başlama tarihi: 2018 Bugünkü tarih: 2024 Brüt ücreti: 4.500 TL

Çalışma süresi: 5 yıl, 3 ay (Yıllık izin süresi için sadece tam yıllar dikkate alınır.) Yıllık izin süresi: 20 iş günü (5 depo 15 biriktirene kadar çalışan işçi)

Yıllık İzin Ücreti Hesaplaması = (4.500 / 30) * 20 Yıllık İzin Ücreti = 150 * 20 Yıllık İzin Ücreti = 3.000 TL

Yıllık izin ücreti hesaplamasında çıkan bu tutardan damga ve gelir vergisi kesilmektedir.

Bu örnekte işçinin yıllık izin ücreti hesaplama sonucu 3.000 TL’dir.

Yıllık İzin Ücreti Nedir?

Yıllık izin ücreti, çalışanların en az bir yıl çalıştıktan sonra yasal olarak hak kazandığı yıllık izinlerini kullanırken alacakları ücrettir.

Yıllık ücretli izne çıkmak isteyen işçi; kullanmak istediği izin için işveren en az 1 öncesinde yazılı bildirim ile bildirme ile yükümlüdür. İşveren iş durumuna veya işçi ihtiyacına bağlı olarak bu süreyi uygun görmeyebilir. İşverenin; işçiye yıllık izni kullandırması istediği tarihlere bağlı değildir. Nitekim Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2010/27082 Esas Numaralı, 2012/35669 sayılı ilamında: ‘Yıllık izinin kullandırılması işverenin yönetim kapsamındadır. İşçiye haklı fesih nedeni vermez’ demiştir.

İşçinin yıllık izni kullanmasında işverenin onayı gerekmektedir. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/497 Esas Numaralı, 2013/28873 sayılı ilamında: ‘İşçi izin için işverenden onay almadan sadece talepte bulunarak izne çıkamaz’ demektedir.

İşçinin çalıştığı süre içerisinde yıllık izin kullandırmayıp; yıllık izin ücreti hesaplaması yapılarak verilmesi herhangi bir gerekçe ile kabul edilememektedir. Konuya ilişkin olarak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2001/17459 sayılı ilamında: ‘İşçinin anayasal hakkı olan dinlenme hakkından vazgeçmesi sonucunu doğurur ki bunun kabulü mümkün değildir’ şeklinde açıklama yapmaktadır.

14 Günlük Yıllık İzin Ücreti Ne Kadar?
14 Günlük Yıllık İzin Ücreti Ne Kadar?

14 Günlük Yıllık İzin Ücreti Ne Kadar?

14 günlük yıllık izin ücretinin hesaplanması için ilk olarak işçinin günlük brüt ücretinin bulunması gerekir. Günlük brüt ise; maaşın 30 ile bölünmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Örneğin; 12.000 TL brüt ücret alan işçi için 14 günlük yıllık izin ücreti hesaplaması; 12.000 TL den günlük brüt ücret bulunarak 14 ile çarpılmasıdır.

12.000/30 = 400 TL günlük brüt ücret

400* 14 = 5600 TL yıllık izin ücreti bulunmaktadır. Ancak çıkan bu sonuçtan damga vergisi, gelir vergisi, SGK payı kesilmektedir.

Yıllık İzin Ücreti Ne Kadar?
Yıllık İzin Ücreti Ne Kadar?

Yıllık İzin Ücreti Ne Kadar?

Yıllık izin ücreti hesaplamalarında;

 • İşçinin diğer ücretli ve ücretsiz izinleri gibi ya da hastalık halinde aldıkları izinler yıllık izin ücreti hesaplamasına dahil edilmez.
 • İşçinin hafta sonu tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri dahil edilmez.
 • Mesai (fazla çalışma) sonucunda alacakları ücretler yıllık izin ücreti hesaplamasına dahil edilmez.
 • İşçiye verilen ikramiye, prim, sosyal yardım gibi ek ücretler hesaplamaya dahil edilmez.

Yıllık İzin Süreleri

2024 yılında yıllık izin süreleri, 4857 sayılı İş Kanunu 53. maddeye istinaden belirtilmektedir. İş Kanunu’na göre yıllık izin ücreti hesaplamasında kullanılan çalışanların yıllık izin sürelerinin hizmet sürelerine göre sınıflandırılması:

Hizmet SüresiYıllık İzin Süresi
1 ila 5 yıl arasındaEn az 14 gün
5 ila 15 yıl arasındaEn az 20 gün
15 yıl ve üzeri olanEn az 26 gün
18 yaşından küçükEn az 20 gün
50 yaşından büyükEn az 20 gün

Yıllık izin süreleri, işveren ve çalışan arasındaki anlaşmaya veya toplu iş sözleşmesine göre arttırılabilir, ancak yukarıdaki minimum sürelerin altında olamaz. Yıllık izin sürelerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, resmi düzenlemeler ve yasal değişiklikler takip edilmelidir.

11 Ay Çalışanın Yıllık İzin Hakkı

Çalışanın yıllık izin hakkını kullanabilmesi için en az 1 yıl hizmet süresi bulunmalıdır. Bu nedenle, 11 ay çalışan bir kişi resmi olarak yıllık izin hakkına sahip değildir. Ancak işveren, işçiyle anlaşarak veya toplu iş sözleşmesiyle çalışanın kısmi yıllık izin kullanmasına izin verebilir. Bu durumda, 11 aylık çalışanın yıllık izin hakkı, işverenin takdirine bağlı olarak belirlenir ve genellikle çalışma süresine orantılı olarak hesaplanır.

Ancak genel olarak 11 ay çalışan işçinin yıllık izin ücreti hesaplaması yapılmamaktadır.

Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı
Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı

Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı

Yıllık izin ücreti ile ilgili zamanaşımı süresi, 4857 sayılı İş Kanunu 3. ek maddeye göre 5 yıldır. Kanunda belirtilen 5 yıllık zamanaşımı süresi 25.10.2017 tarihi itibari iş sözleşmesi feshedilen işçiler içindir. 25.10.2017 tarihi öncesi iş akdi feshedilen işçinin yıllık izin ücreti için zamanaşımı süresi 10 yıldır.

Yasal süre zarfında kullanılmayan ve ücreti talep edilmeyen yıllık izin hakkı zamanaşımına uğrar. İşçi hakkını kaybeder. 7036 sayılı Kanun ile 4857 sayılı kanuna eklenen kanun maddesinde yer alan ifadeler;

‘İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve aşağıda belirtilen tazminatların zamanaşımı süresi beş yıldır.
a) Kıdem tazminatı.
b) İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.
c) Kötü niyet tazminatı.
d) İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2022/1607 Esas Numaralı, 2022/5719 sayılı kararında yıllık izin ücreti hesaplaması ve zamanaşımına ilişkin;

‘4857 sayılı İş Kanunu’nun (4857 sayılı Kanun) 59 uncu maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada, sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır.

Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir.

İş sözleşmesinin feshi hâlinde kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücret, işçinin kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Böylece, iş sözleşmesinin feshinde kullanılmayan yıllık ücretli izin hakkı izin alacağına dönüşür. Bu nedenle zamanaşımı da iş sözleşmesinin feshinden itibaren işlemeye başlar.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 147 nci maddesi, ücret gibi dönemsel nitelikte ödenen alacakların beş yıllık zamanaşımına tabi olacağını belirtmiştir. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 15 inci maddesi ile 4857 sayılı Kanun’a eklenen ek 3. maddesinde de yıllık izin alacağının beş yıllık zamanaşımına tabi olduğu öngörülmüştür. Buna göre yıllık izin alacakları fesihten itibaren 5 yıllık süre içerisinde talep edilebilir.

Somut olayda, bozma sonrası Mahkemece davacının yıllık izin alacağı ıslah dilekçesi de dikkate alınarak hüküm altına alınmıştır. Davacı tarafından 21.05.2015 tarihinde açılmış olan davada yıllık izin ücreti alacağı 20.000,00 TL olarak istenmiştir. Dosya içeriğine göre ıslah dilekçesi ile dava değeri bilirkişi raporu doğrultusunda 22.04.2021 tarihinde arttırılmış ve davalı taraf süresinde ıslaha karşı zamanaşımı definde bulunmuştur.

Davacının 03.02.2014 tarihinde iş sözleşmesinin feshedildiği ve dava açıldığı tarih itibari ile izin ücreti yönünden zamanaşımı oluşmadığı; ancak fesih tarihi ile ıslah dilekçe tarihi arasında beş yıllık zamanaşımı süresi geçtiğinden davacının yıllık izin ücreti alacağının ıslah edilen kısmı 03.02.2019 tarihi itibari ile zamanaşımına uğramıştır. Mahkemece, davacının yıllık izin ücreti alacağının ıslah edilen kısmının zamanaşımına uğradığının kabulü ile bu kısmın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir’ demektedir.

Yıllık İzin Ücretinde Faiz
Yıllık İzin Ücretinde Faiz

Yıllık İzin Ücretinde Faiz

Yıllık izin ücreti faizi; Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre belirlenmektedir. İlgili kanun gereği 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanan yasal faiz oranı %9’dur.

Türkiye’de, yıllık izin ücreti ödenmediği veya eksik ödendiği durumlar için faiz talep edilebilir. İşveren, çalışanın yıllık izin hakkını kullanmasına izin vermediğinde veya çalışanın yıllık izin hakkını kullanamadan işten ayrıldığında, kullanılmayan yıllık izin süresine karşılık gelen ücreti faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür. Faiz oranı, mahkeme tarafından belirlenir ve yasal faiz oranları dikkate alınarak yıllık izin ücreti hesaplaması faiziyle birlikte yapılır.

Yıllık izin ücreti faiz oranına ilişkin Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 2017/34779 Esas Numaralı, 2017/13744 sayılı kararında;

“Kanunda, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti için kesin bir ödeme günü belirlenmiş değildir. Sözleşmenin feshi anı, yıllık ücretli izin hakkının ücrete dönüşmesi, bir başka anlatımla izin ücretine hak kazanma zamanı olarak Kanunda belirtilmiştir. İş sözleşmesinin feshedildiği tarihte izin ücreti muaccel olur, ancak faiz başlangıcı bakımından işverenin ayrıca temerrüde düşürülmesi gerekir.” İfadeleri yer almaktadır.

Yıllık İzin Ücreti Davası Nasıl Açılır?

Yıllık izin ücretine tekabül eden tutar işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği sürede işverenden talep edebileceği tazminattır. İşçinin bu alacağı ve haklarının korunması için İş Mahkemelerinde dava açması gerekmektedir. Yıllık inin ücreti davası açmak için izlenmesi gereken adımlar;

 1. İhtarname: İşçi veya vekili; işverene ihbarname göndermelidir. İhtarname, işverene yasal olarak ödemesi gereken yıllık izin ücreti konusunda resmi bir uyarıdır. İhtarname göndermeden önce, kullanılmayan yıllık izin günlerini ve talep edilen tutar belirtilmelidir.
 2. Arabulucu: İş Mahkemelerinde dava açılmadan önce tarafların arabuluculuğa başvuru yapmaları zorunludur. Arabuluculuk sürecinde taraflar anlaşmaya varır ise dava açılmasına gerek kalmaz. Ancak arabuluculuk süreci başarısız olur ise dava yolu gözükmektedir.
 3. Yıllık Ücretli İzin Tazminatı Dava: Yıllık izin ücreti davası açılırken işçi veya vekili işçi avukatı tarafından görevli mahkemeye yazılı başvuru yapılmalıdır. Dava dilekçesi hazırlanırken; çalışma süresi, kullanılmayan yıllık izin günleri, yıllık izin ücreti hesaplama tutarı, sözleşme fesih nedeni ve delillerin sunulması gerekmektedir.  
 4. Mahkeme süreci: Mahkeme sürecinde, işçi ve işveren taraflar delillerini sunmaktadır. Hakim durumu değerlendirir; tarafların sunduğu delillere dayanarak kararını verir. Karar işçi lehine olursa, işverenin yıllık izin ücretini ve mahkeme tarafından belirlenen faizi ödemesi gerekecektir.

Yıllık izin ücreti davası açılırken dikkat edilmesi gereken bir husus hukuki süreçte işçi ile çalışacak olan işçi avukatın seçimidir. İşçi avukat; işçiyi işverene karşı savunarak tüm süreci yönetmektedir. Bu alanda kendini geliştirerek uzmanlaştıran avukat süreci en hızlı ve en sağlıklı şeklide ilerletmekle yükümlüdür.  

Yıllık İzin Ücreti Alacak Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

İşçinin işverene karşı açacağı yıllık izin ücreti davasında görevli mahkeme; İş Mahkemesi’dir. İşçi;

 • İş yerinin bulunduğu yerdeki İş Mahkemesinde,
 • İşveren birden fazla ise herhangi birinin yerleşim yerinde bulunan İş Mahkemesi,
 • İkamet adresinde yetkili olan İş Mahkemesinde davayı açabilir.

İş Kanunu’na göre, işçi veya işverenin tüm işçi hakları için hukuki süreç başvuru yapacağı yer; İş mahkemesi olarak belirlenmiştir. İşçi ve işveren arasında devam edecek bu hukuki süreçte işçinin alanında uzman işçi avukatından gerekli hukuki desteği alması hayati önem taşımaktadır.

Yıllık İzin Parası Hesaplama
Yıllık İzin Parası Hesaplama
Kullanılmayan Yıllık İzin Parası Nasıl Hesaplanır?
Kullanılmayan Yıllık İzin Parası Nasıl Hesaplanır?

Kullanılmayan Yıllık İzin Ücreti Hesaplama

Kullanılmayan yıllık izin ücreti hesaplaması; işçinin son aldığı brüt ücreti ile hizmet süresine tekabül eden yıllık izin süresinin çarpılması; çıkan tutardan SGK payı, damga vergisi ve gelir vergisinin kesilmesi ile yapılmaktadır.

Geriye dönük yıllık izin ücreti hesaplama, çalışanın geçmiş yıllarda kullanmadığı ve ödenmemiş yıllık izin sürelerine karşılık gelen ücreti ifade eder. Türkiye’de, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, çalışanların kullanmadıkları yıllık izinlerin ücretini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Çalışan işten ayrılırsa ve kullanmadığı yıllık izin sürelerine karşılık gelen ücreti talep ederse, işverenin bu tutarı çalışana ödemesi gerekmektedir. Bu ödeme, kıdem tazminatı ve diğer tazminatlarla birlikte yapılmalıdır.

İşten Ayrılırken Yıllık İzin Parası

İşçi iş akdinin devam etmesi halinde yıllık izin hakkını kullanabilirken sözleşmenin feshedilmesi sonucunda yıllık izin ücreti devreye girmektedir. Burana önemli olan konu sözleşmesinin işveren veya işçi tarafından sözleşmenin haklı nedenle duruma dayandırılmamasıdır. İşveren iş sözleşmesini haklı neden ile feshetmiş olsa bile işten ayrılırken yıllık izin parası ödenmek zorundadır. İşçinin kazanmış olduğu kesin haklardandır.

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama Yargıtay Kararları

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2004/10648 Esas, 2004/27184 Kararı yıllık izin ücreti hesaplamasına emsal olacak bir karardır;

Yıllık ücretli izinlerin kullanıldığına dair imzalı belgeler hakkında davacının beyanı alınmalıdır. Mahkemece iş müfettişinin yaptığı hesaplama yeterli görülerek davacının yıllık ücretli izin alacağı hüküm altına alınmış ise de, davalı işveren yargılama sırasında davacının yıllık ücretli izinlerini kullandığına dair imzalı belgeler sunmuş olup ,söz konusu belgelere karşı davacı işçiden diyecekleri sorulmadan ve anılan belgeler değerlendirilmeden izin alacağı hakkında karar verilmiş olması hatalıdır’.

Daha fazla yıllık izin ücreti hesaplama Yargıtay kararı için tıklayınız.

Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma Şartları Nelerdir?

Yıllık ücretli izne hak kazanmanın en önemli şartı; aynı işyerinde veya aynı işverenin farklı işyerlerinde deneme süresi de dahil olmak üzere en az 1 yıl çalışmaktır. Yıllık ücretli izin şartlarına ilişkin 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer alan ifadelere göre;

 • Kanun kapsamında işçi sıfatı ile çalışıyor olmak,
 • İş Kanunu 53. Madde uyarınca çalışma süresinin en az bir yıl olması,
 • Niteliklerine göre işçinin mevsimlik ya da kampanya işçisi olmaması,
 • İş sözleşmeleri ya da toplu iş sözleşmelerine göre işçi lehine göre düzenlenen hususlar bulunuyor ise; hususlar somut olayın gereklerine göre uygulanabilmektedir.

Yıllık İzin Ücreti Bordroda Nasıl Gösterilir?

Yıllık izin ücreti ödeme bordrosu örneği incelenmesi ile yıllık ücretli izne denk gelen tutarın nasıl gösterildiği öğrenilmektedir. Yıllık ücretli izin bordrosunda yer alan detaylar;

 • İşçiye verilen yıllık izin ücreti puantajdaki ek kazanç kısmına eklenebilir.
 • Ek kazanç karşılığı olarak gün belirtilir; bordro hesaplaması yapılabilir.
 • Bordroda personele borçlar ve gider tahakkukları hesabı gibi maddeler bulunur.
 • İşçinin giderlerinin ve ücretinin gün sayısıyla gösterilmesi mümkün hale gelir.

Konuya ilişkin olarak Sakarya Bölge 11. Hukuk Dairesinin 2020/1880 Esas Numaralı 2021/363 Kararı;

‘2012 yılı Temmuz ayı imzalı ücret bordrosunda davacının 10 gün ücretli izin kullandığının belirtilmesi, davacının bordrodaki imzaya itiraz etmediği gibi irade fesadı iddiasında da bulunmaması karşısında, davacının 10 günlük yıllık izni kullandığına dair eşdeğer yazılı belge niteliğinde olan imzalı ücret bordrosuna itibar edilmemesi yerinde görülmemiştir’ şeklindedir.

Yıllık İzin Kullandırılmazsa Ne Olur?

İşçinin yıllık izin kullanmaması, işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesini haklı nedenle feshi etmesine sebep olacaktır. Bundan dolayı iş sözleşmesinin haklı feshi ile işçiye kıdem tazminat ve ihbar tazminatı gibi tüm hakları verilmelidir.

Yıllık izin kullandırılmamasına yönelik Yargıtay’ın birçok emsal kararları bulunmaktadır. Örneğin Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2019 yılında vermiş olduğu bir kararda yer alan ifadeler:

‘Yıllık izin kullandırma zamanını belirlemek işverenin yönetim hakkı kapsamında olsa da işçinin yıllık olarak dinlenme hakkının sağlanması işyeri çalışma koşulları arasında yer alır. Başka bir anlatımla işçinin yıllık dinlenme hakkının tanınması, dayanağı Anayasa olan çalışma koşulu olup aksine uygulama 4857 sayılı yasanın 24/ II – f. Bendine göre işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturur.

Somut olayda davacı işçiye 6 yılı aşan süre içinde sadece 14 gün yıllık izin kullandırmıştır. İşçiye uzun bir süre dinlenme hakkının sağlanmaması işçi açısından yukarıda sözü edilen madde gereği haklı fesih nedeni oluşturur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler