Trafik Sigortası Nedir?

Trafik Sigortası Nedir?

Trafik sigortası nedir? Motorlu araçlara yapılan sigorta özetle; karayolu araçlarına yönelik zorunlu bir sigorta türü olduğu söylenebiliriz. Araç sigortası, aracın bir kaza sonucu başka bir araca veya üçüncü bir kişiye zarar vermesi durumunda, sigortalıya maddi ve hukuki koruma sağlamaktadır. Türkiye de aracın yasal olarak kullanılabilmesi için zorunlu bir sigorta türüdür.

Trafik Sigortası Nedir?
Trafik Sigortası Nedir?

Trafik Sigortası Genel Şartları

Trafik sigortası, bir motorlu taşıtın işletilmesi sonucunda oluşabilecek ve üçüncü kişilere zarar verebilecek durumları teminat altına almaktadır. Motorlu taşıt kullanan herkesin, üçüncü şahıslara verilebilecek zararları karşılamak amacıyla zorunlu trafik sigortası yaptırması yasal bir zorunluluktur.

Trafik sigortasının kapsamı, riziko oluştuğu durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği hangi zararları ne şekilde karşılayacağı ifade edilmiştir.

Sigorta poliçesi İkinci ve üçüncü şahıslara verilebilecek maddi ve bedeni zararları kapsamaktadır. Örneğin, bir kaza sonucunda diğer bir sürücüye, yayaya veya başka bir mülkiyete zarar verirseniz, sigorta bu zararları karşılamaktadır. Ancak, sigorta kendi sigortalı aracındaki hasarı kapsamaz. Bu nedenle, birçok sürücü ek olarak kasko sigortası yaptırmaktadır.

Trafik sigortasının maliyeti veya primi, aracın türüne, yaşı, kullanım biçimine ve sürücünün geçmişine bağlıdır. İyi bir sürüş geçmişi olan sürücüler daha düşük primlerle sigorta yaptırabilirler.

Trafik Sigortası Ne İşe Yarar?
Trafik Sigortası Ne İşe Yarar?

Trafik Sigortası Ne İşe Yarar?

Trafik sigortası, özellikle sürücülerin ve araç sahiplerinin kendilerinin karşılayamayacağı büyük miktardaki mali sorumlulukları kapsamaktadır. Zararın maliyeti, bazen bir bireyin kişisel finansal kaynaklarını aşmaktadır. Bu noktada bu sigorta devreye girmektedir. Bu, finansal güvenliği sağlamak ve bu tür durumlarda sürücüyü aşırı mali yükten korumak için önemlidir.

Bunun yanında, trafik sigortası aynı zamanda, trafik kazasında yaralanan veya ölen kişilere veya onların ailelerine tazminat ödeme yükümlülüğünü de kapsamaktadır. Bu, hayatını kaybeden veya ciddi şekilde yaralanan bir kişinin ailesinin finansal açıdan desteklenmesine yardımcı olmaktadır. Bu durumlar, hem maddi hem de manevi açıdan zor olabilir ve sigorta, bu süreçte yaşamsal bir rol oynar.

Trafik Sigortası Neleri Kapsar?
Trafik Sigortası Neleri Kapsar?

Trafik Sigortası Neleri Kapsar?

Motorlu araç sahipleri araç sigortası nedir ve neleri kapsıyor öğrenmek için internet sitelerini veya sigorta acentelerini ziyaret etmektedir.  Bu sigorta aracın bir kaza sonucu başka bir araca veya üçüncü bir kişiye zarar vermesi durumunda, sigortalıya maddi ve hukuki koruma sağlamaktadır.

Temel olarak iki kapsama sahiptir:

 1. Kaza sonucu üçüncü kişilere verilecek zararları teminat altına alan sorumluluk sigortası,
 2. Kazada yaralanacak araç sürücüsü, araçtaki diğer kişiler veya aracın kendisi için oluşabilecek maddi hasarı teminat altına alan kasko benzeri bir hasar sigortası.

Bir araç sürücüsünün yasal olarak sahip olması gereken bir sigorta türüdür ve kaza sonucu meydana gelebilecek tüm hasarları kapsamaz. Örneğin, aracın doğal aşınmasından veya kötü hava koşullarından kaynaklanan hasarları kapsamaz. Ayrıca, aracın çalınması veya aracın üzerindeki aksesuarların kaybolması gibi durumlar da kapsamı dışındadır. Bu tür durumlar için sürücülere kasko sigortası yaptırılması önerilmektedir.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 92. Maddesinde ise ‘Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Dışında Kalan Hususlar’ başlığı bulunmaktadır. Bu başlık altında sigorta şirketleri tarafından ödenmeyen zararlar yer almaktadır.

İlgili kanun maddesinde yer alan ifadeler şu şekildedir;

Madde 92 –

Aşağıdaki hususlar, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışındadırlar.

 1. İşletenin; bu Kanun uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler,
 2. İşletenin; eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler,
 3. İşletenin; bu Kanun uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler,
 4. Bu Kanunun 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre zorunlu mali sorumluluk sigortasının teminatı altında yapılacak motorlu araç yarışlarındaki veya yarış denemelerindeki kazalardan doğan talepler,
 5. Motorlu araçta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar,
 6. Manevi tazminata ilişkin talepler.
 7. Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri,
 8. İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,
 9. (İptal: Anayasa Mahkemesinin 17/7/2020 tarihli ve E.:2019/40; K.:2020/40 sayılı Kararı ile)
 10. Destekten yoksun kalan hak sahibinin, destek şahsının kusuruna denk gelen tazminat talepleri,
 11. Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi dolaylı zararlar,
 12. Hasar sebebiyle trafikten çekme veya hurdaya çıkarılma işlemi görmüş araçların değer kaybı tazminatı talepleri,
 13. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin ve terör ve sabotaj eyleminde yer alan kişilerin uğradıkları zararlara ilişkin talepler.

(Ek fıkra:9/6/2021-7327/19 md.) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan gelir kaybına ilişkin ödemelerde, 5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesi uyarınca sigortacının Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı sorumluluğu varsa, bu sorumluluk sigortacının kendi sigortalısının kusuru oranında devam eder’.

Zorunlu Trafik Sigortası Neleri Karşılar?
Zorunlu Trafik Sigortası Neleri Karşılar?

Zorunlu Trafik Sigortası Neleri Karşılar?

Zorunlu trafik sigortası tarafından karşılanan teminatlar;

 • Maddi Hasarlar: Sigorta, kazaya karışan araçların, başka bir araca veya kişiye verdiği maddi hasarları kusur oranı ve teminat limiti içerisinde karşılamaktadır. Bu, kaza sonucunda bir diğer araca veya mülkiyete verilen her türlü zararı içerir, fakat kendi aracınızın hasarını karşılamaz.
 • Bedeni Zararlar: Kaza sonucunda üçüncü bir kişi yaralanır veya hayatını kaybederse, sigorta, bu durumdan doğabilecek tıbbi masrafları ve yasal tazminat taleplerini karşılamaktadır. Bu, yaralanma veya ölüm sonucu ortaya çıkan tıbbi giderler, rehabilitasyon masrafları ve diğer ilgili maliyetler için finansal güvence sağlamaktadır.

Ancak, belirtilen bu kapsamların dışında, kendi aracınızın hasarı veya sürücünün kişisel yaralanmaları genellikle zorunlu trafik sigortasının kapsamı dışında kalmaktadır. Kendi aracınızın hasarı ve kişisel yaralanmalar genellikle kasko sigortası tarafından kapsam altındadır. Bu yüzden, genellikle sürücüler bu iki tür sigortayı bir arada tutarlar: zorunlu olan bu sigorta üçüncü kişilere verilebilecek zararları, kasko sigortası ise kendi araçlarının hasarını karşılamaktadır.

Trafik sigortası tarafından karşılanan tazminatlar ise kazanın sonucuna göre farklılık göstermektedir. Örneğin ölümlü trafik kazası sonucunda sigorta şirketi tarafından verilen tazminatlar şöyledir;

Trafik Sigortası Yaptırmak Zorunlu Mudur?
Trafik Sigortası Yaptırmak Zorunlu Mudur?

Trafik Sigortası Yaptırmak Zorunlu Mudur?

Trafik sigortası zorunluluğu, 2918 sayılı Karayolları Kanunu’nun 91. Maddesinde belirtilmektedir. Her motorlu araç sahibinin bu sigortayı yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Motorlu araçların bu sigortayı yaptırmadan trafiğe çıkmaları durumunda ise sürücüye cezai işlem uygulanırken araçta trafikten men edilmektedir.

İlgili kanun maddesinde yer alan ifadeler ise şu şekildedir;

‘Mali sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu:

 Madde 91 –

(Değişik: 17/10/1996 – 4149/33 md.)

İşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur. Zorunlu mali sorumluluk sigortasına ilişkin primler peşin ödenir. Ancak, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık primlerin taksitler halinde tahsil edilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.

(Değişik üçüncü fıkra: 14/7/2004-5217/12 md.)

Sigorta yaptıranların, sigorta şirketlerine ödeyecekleri sigorta priminin % 5’i oranındaki tutar, sigorta şirketi tarafından tahsil edildiği ayı takip eden ayın en geç 20’sine kadar İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar bütçeye gelir kaydedilir.

Geçerli teminat tutarları üzerinden zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar trafikten men edilir.

 (Değişik altıncı fıkra: 13/2/2011-6111/58 md.)

Yabancı plakalı taşıtların Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre Türkiye’de geçerli sigortaları yoksa bunlar için zorunlu mali sorumluluk sigortası Türkiye sınırlarına girişleri sırasında yapılır.

(Ek yedinci fıkra : 2/12/2004-5265/1 md.)

Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde, ortak savunma veya barış harekâtı çerçevesinde Türkiye’de harekât, eğitim veya tatbikat maksadıyla bulunmasına izin verilen yabancı silâhlı kuvvetlerin neden olabileceği hasar ve zararların tazmini konularının özel bir anlaşmayla düzenlendiği hallerde, bu kapsamda Türkiye’ye girecek yabancı askerî araçlar bakımından bu madde hükmü uygulanmaz.

(Değişik: 21/5/1997-4262/4 md.)

Bu madde hükmüne uymayanlar 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar’.

2918 sayılı Karayolları Kanunu’nun tamamını okuyabilmek için bıraktığımız linki kullanabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18195.pdf

Trafik Sigortası Nasıl Yapılır?
Trafik Sigortası Nasıl Yapılır?

Trafik Sigortası Nasıl Yapılır?

Sigortayı yapmak için öncelikle bir sigorta şirketi veya aracılık eden bir sigorta acentesi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Sigorta şirketi veya acentesi, sigorta yapmak isteyen kişilerin taleplerini alarak ve gerekli bilgileri sağlamaktadır. Ayrıca, sigorta şirketi veya acentesi, gerekli belgeleri de hazırlamaktadır.

Gereken belgeler şunlardır:

 1. Araç sahibinin kimlik bilgileri
 2. Araç plakası ve araç ruhsatı
 3. Aracın kullanım amacı
 4. Sigorta başlangıç ve bitiş tarihleri
Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları
Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları

Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları

Zorunlu olan bu sigorta fiyatlarında araç tipi, kullanım amacı, aracın yaşı, aracın değeri, sürücü profili gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik görülmektedir. Bu faktörlere ek olarak, sigorta fiyatlarını etkileyen diğer unsurlar şunlardır:

 1. Sigorta şirketinin politikaları
 2. Teminat kapsamı
 3. Sigorta şirketinin hizmet kalitesi
 4. Hasar kaydı geçmişi
 5. Şehir ve bölge
1 Günlük Araç Sigortası Ne Kadar?
1 Günlük Araç Sigortası Ne Kadar?

1 Günlük Araç Sigortası Ne Kadar?

1 günlük araç sigortası fiyatları, aracın tipine, kullanım amacına, aracın yaşı ve değerine, sürücü profiline ve sigorta şirketine göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca, 1 günlük araç sigortası fiyatları, aracın bulunduğu bölgeye göre de farklılık gösterebilir.

Türkiye’de 1 günlük araç sigortası fiyatları, sigorta primlerine göre belirlenmektedir. Fiyatlar;

 • Aracın kullanım amacına,
 • Aracın yaşı,
 • Aracın türü,
 • Aracın bulunduğu bölge,
 • Sigorta şirketi seçimi,
 • Sürücü profiline göre belirlenmektedir.

Genellikle, 1 günlük araç sigortası fiyatları, yıllık araç sigortası primlerine kıyasla daha yüksek olmaktadır. Bunun nedeni, 1 günlük araç sigortası gibi kısa süreli sigortaların, daha yüksek risk taşıması ve daha fazla idari maliyetlerin olmasıdır.

Zorunlu trafik sigortası Kazada Ne Kadar Öder?
Zorunlu trafik sigortası Kazada Ne Kadar Öder?

Zorunlu Trafik sigortası kazada ne kadar öder?

Kaza sonucu ödenecek tazminat miktarını poliçe kapsamına göre belirler. Ancak sigorta kapsamında ödenen tazminatlar sınırlıdır. Bu sigorta, kaza sonucu üçüncü kişilerin ölümü ya da yaralanması gibi ciddi sonuçlar olduğunda, tazminat öder. Bu tazminatlar, kazada ölen veya yaralanan kişilerin mirasçılarına ya da kendilerine ödenir. Ayrıca, kazaya karışan araçların birbirlerine veya diğer araçlara verdiği maddi zararları da karşılar. 2023 yılı itibarıyla, ödenebilecek en yüksek tazminat miktarı 1.200.000 TL’dir.

Trafik Sigortası Teminat Limitleri

Araç Başına Maddi Teminat Ne Demek?
Araç Başına Maddi Teminat Ne Demek?

Araç Başına Maddi Teminat Ne Demek?

“Araç başına maddi teminat”, trafik sigortası kapsamında sağlanan bir tazminat türüdür. Bu tazminat, kaza sonucu bir aracın, diğer araçlara ya da üçüncü kişilere verdiği maddi zararları karşılar.

Araç başına maddi teminat, poliçe de belirtilen bir tutardır. Bu tutar, bir kaza durumunda, sigorta şirketinin ödeyeceği maksimum tazminat miktarını gösterir. Bu tazminat miktarı, kaza sonucu oluşan maddi zararlarla sınırlıdır.

Örneğin, bir araç başına 50.000 TL maddi teminat sağlayan bir araç sigortası poliçesi, bir aracın diğer araçlara ya da üçüncü kişilere verdiği maddi zararlar için en fazla 50.000 TL tazminat öder. Bu tutarın üzerindeki zararlar, araç sahibi ya da sürücü tarafından ödenmelidir.

YouTube video
Sigorta Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

 İlgili İçerikler:

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin