Topluma Karşı Suçlar

Topluma Karşı Suçlar

Suç kavramını tanımlayacak olursak, hata, kabahat, ya da bilerek isteyerek yapılan başkasına zarar veren davranışlar olarak tanımlayabiliriz. Ancak topluma karşı suçlar farklıdır. Direk toplumu hedef alan suçlar olarak değerlendirebiliriz. Sadece bir bireyi, özel ya da tüzel kişiliği değil de topluma zarar veren davranışlar topluma karşı işlenen suçlar olarak Türk ceza kanununda sınıflandırılmıştır.

Yapılan davranışın toplumun huzur ve güvenliğini bozduğu değerlendirildiği taktirde Türk ceza hukuku özel hükümlerle düzenlenmiş olan topluma karşı işlenen suçlar kapsamında sınıflandırılacak ve ona göre muamele yapılacaktır.

Topluma karşı işlenen suçlar TCK’da şu şekilde düzenlenmiştir;

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

Madde 171- Madde 172- Madde 173- Madde 174-  Madde 175- Madde 176- Madde 177- Madde 178- Madde 179- ile düzenlenmiştir. Toplumu ve düzenini yakından ilgilendiren konularda şikayetçi olma şartı aranmamaktır. Kolluk kuvvetlerinin tespit ettiği suçlar için savcılık soruşturma başlatıp yargılama yapılabilir.

Mesela Madde 178- (1) Herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılmakta olan işlerden veya bırakılan eşyadan doğan tehlikeyi önlemek için gerekli işaret veya engelleri koymayan, konulmuş olan işaret veya engelleri kaldıran ya da bunların yerini değiştiren kişi, iki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Şeklinde ifade edilmiştir. Burada ki durumdan rahatsız olan bir vatandaşın ihbarı da soruşturma başlaması için yeterlidir. Ya da bir kolluk biriminin olayı resmi evraka dönüştürmesi ile topluma karşı işlenmiş suçlar kapsamında değerlendirilerek dava görülecektir.

Topluma Karşı Suçlar ve Tipleri
Topluma Karşı Suçlar ve Tipleri

Topluma Karşı Suçlar Ve Çeşitleri

Topluma karşı suçlar; Genel Tehlike Yaratan Suçlar, Çevreye Karşı Suçlar,  Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Kamu Barışına Karşı Suçlar, Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar, Genel Ahlaka Karşı Suçlar, Aile Düzenine Karşı Suçlar, Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar, Bilişim Alanında Suçlar başlıkları altında toplanmıştır.

Topluma karşı suç tipleri; Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma, İşaret ve engel koymama, Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, Çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi, Gürültüye neden olma, İmar kirliliğine neden olma, Sağlık için tehlikeli madde temini, Usulsüz ölü gömülmesi, Parada sahtecilik, Kıymetli damgada sahtecilik, Mühürde sahtecilik, Mühür bozma, Resmi belgede sahtecilik, Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, Özel belgede sahtecilik, Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, Açığa imzanın kötüye kullanılması, Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit şeklinde çoğaltılabilir.