Maden Kazası Tazminat Davası

Maden kazası tazminat davası; madencilik sektöründe çalışan işçi ile işveren arasında İş Mahkemesi’nde görülen davalardır. Maden işçisi, işverenin işini yaptığı sırada gerçekleşen talihsiz olay sonucu yaralanması veya vefat etmesi iş kazası olarak kayıtlara geçmektedir. İş kazasından dolayı vefat eden işçinin yakınları veya kazazeden işçi maden kazası tazminat davası açmaya hak kazanmaktadır.

Madencilik sektörü tehlikeleri ve çalışma şartları bakımından yasal düzenlemelerin yapılması, uygulanması ve denetlenmesi gereken bir iş koludur. Maden kazası tazminat davasında iş sahibi ile birlikte yüklenici firma arazinin sorumluluğunda bulunan kuruluş gibi birçok taraf yer alabilmektedir. Gerçekleşen maden kazası kusur ve sorumluluğun belirlenmesi davaların açılmasında önemli bir konudur.

 Maden Kazası Tazminat
Maden Kazalarında Tazminat

 Maden Kazalarında Tazminat Davası

Maden kazası tazminat davaları işçinin; sağlık kuruluşundan aldığı ilk raporu işverene teslim etmesiyle başlamaktadır. İşveren verilen raporu 5 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmelidir. Kurum bu bildirimin ardından işçiye kurum çalışamadığı gün için ödeme yapmaktadır.

Kaza da yaralanan işçi, hekimlerin kaza sonrası müdahalesinin ardından öngördükleri iyileşme sürecini tamamlamasının ardından hekimler tarafından heyete girerek maluliyet oranı almaktadır. Bu maluliyet oranına göre maddi ve manevi maden kazası tazminat davalarını başlatmaktadır.

Ölümlü iş kazalarında ise maden kazası tazminat davası için;

 • Anne,
 • Baba,
 • Eşi,
 • Çocukları,
 • Nişanlısı,
 • Desteğini gören Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Manevi Tazminatları talep edebilmektedir.

Ölümlü maden kazası tazminat miktarı hesaplanırken kazazedenin yaşı, maaşı ve ekonomik durumu dışında geride kalan yakınlarının da yaşlarına dikkat edilmektedir.

Yaralanmalı maden kazası tazminat davalarında işçinin kendisi; ölümlü maden kazası tazminat davalarında ise vefat eden yakınlarının alanında uzman olup kendini geliştirmiş işçi avukatı veya iş kazası avukatı ile çalışmasında fayda bulunmaktadır. İşçi ve işveren arasında görülecek davalarda gerekli hukuki yardım ve destek uzman avukat tarafından sağlanmaktadır.

Maden kazası Tazminat Davası Şartları 

Maden kazası tazminat davasının açılması için birtakım şartların sağlanmış olması gerekmektedir.

 • Şartların ilki kazanın iş kazası sayılmasıdır. 5510 sayılı İş Kanunu 13. Maddesinde iş kazası sayılması için şartlar yer almaktadır. İlgili kanun maddesinde yer alan ifadeler;

‘İş kazası;

 1. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
 2. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
 3. Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 4. Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
 5. Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır’ şeklindedir.
 • Maden iş kazası tazminat davalarında diğer bir şart ise Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurudur. Kuruma başvuru yapılmasının ardından; Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık kurumlarına sevkinin istenmesidir. Sevkin sağlanmasından sonra maden işçisi uzman hekimler tarafından incelemeye girerek ‘Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranı’ tespit edilmektedir.
Maden kazası cezai sorumluluk
Maden kazası cezai sorumluluk

 Maden Kazalarında Cezai Sorumluluk

Maden kazalarında cezai sorumluluk; işverenin veya sorumluluk verdiği kişinin; koruma ve tedbir yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle asli sorumlu tutulmasıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4. maddesi gereği işveren işçinin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlem ve koruma almak zorundadır.

İşveren sorumluluğunu yerine getirmemesi sebebiyle iş kazası gerçekleştiği durumlarda cezai sorumluluğu bulunmaktadır. İşverenin yanı sıra yetkilendirdiği sorumlunun kazaya sebep olduğu durumlarda cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

Ceza hukuku kapsamında iş kazası suç türleri 2 ana başlık olarak karşımıza çıkmaktadır.

 1. İş kazası nedeniyle taksirle yaralama: Bu ceza türünden gerekli önlem ve ya korumayı almayan işveren ya da sorumlu iş kazası sebebiyle 3 aydan 1 yıla hapis cezası almaktadır.
 2. İş kazası nedeniyle taksirle öldürme: İş kazasında işçinin vefat etmesi durumunda işveren ve ya sorumlu kişi Türk Ceza Kanunu 85. maddesine göre 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası almaktadır.

Maden kazası cezai sorumluluk konusuna ilişkin Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 04.02.2014 tarih ve 2013/8376 Esas, 2014/2579 Karar sayılı kararı;

‘Edirne Keşan Küçükdoğanca köyü sınırlarındaki sanık Z. K.nin yetkilisi ve ortağı olduğu K. Mad. San. ve Tic. A.Ş. uhdesindeki maden kömürü sahasında 07.07.2010 günü maden sahasının daimi nezaretçisi maden mühendisi tanık B. Z.’nin yıllık izinde, şirketin teknik nezaretçisi olan maden mühendisi tanık Ö. K.nin de başka bir maden sahasında çalıştığı sırada üretime hazırlık ve bakım çalışmaları yapmakta olan usta işçi sanık C. B. ve yardımcısı işçi sanık D. Ç.nin 10. kat kapak mevkiinde oksijen ile 22’lik bir demiri kestikleri sırada oluşan korun oksijen tüpüne bağlı hortum üzerine düşüp, hortumu delmesi sonucu çıkan yangın ve oluşan göçük sonucu maden ocağının 13. katında tahkimat işi ile uğraşan işçiler Y. A., V. H. ve H. A.nın karbon monoksit zehirlenmesi sonucu öldükleri, cesetlerine ancak 2 gün sonra ulaşılabildiği bu çalışma sırasında daimi nezaretçi ocak çavuşu D. D.nin başlarında bulunmadığının anlaşıldığı, maden sahasındaki çalışmalar sırasında izinde ve başka yerde çalışmakta olan maden mühendisleri yerine başka bir maden mühendisi görevlendirerek, çalışmaların teknik eleman gözetiminde yürütülmesini sağlamayan, yangın riskine karşı ocak içinde yangın tüpleri ve su bulundurmayan, ocak içine giren işçilere karbon monoksit maskesi verilmesini sağlamayan ve denetim, eğitim ve gözetim görevini gereği gibi yerine getirmeyen işveren sanık Z. K.nın 1. derecede, usta olarak kesim işini yaparken yere düşen cüruf ve kıvılcımlardan lpg ve oksijen tüpü hortumlarının yanmaması için gereken önlemleri almayan, yangın çıkma olasılığına göre ocak içinde yangın tüpü ve su bulundurmayan ve dikkatsiz çalışan sanık C. B.nın 2. derecede, daimi nezaretçi ocak çavuşu olarak gerekli denetim ve gözetimi yapmayan, kesim işi yapılırken yere düşen cüruf ve kıvılcımlardan lpg ve oksijen tüpü hortumlarının yanmaması için gereken önlemleri aldıktan sonra çalışmaları başlatması gerekirken herhangi bir tedbir almayan, bu arada yangın olasılığına binaen ocak içinde yangın tüpü ve su bulundurmayan sanık D. D.nin 2. derecede kusurlu olduklarına dair tespit ve kabul ile sanıklar hakkında tayin edilen ceza miktarlarında herhangi bir isabetsizlik görülmemiştir.”

Maden Kazası Manevi Tazminat 

Maden kazası manevi tazminat davası da maddi tazminat gibi İş Mahkemelerinde görülmektedir. Maden iş kazası ardından manevi tazminat alacaklarına ilişkin açıklama 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun manevi tazminat başlıklı 56. Maddesinde yer almaktadır. Kanun maddesinde yer alan ifadeler;

 ‘Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir.

Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir’.

Maden kazalarında manevi tazminat; kazazede işçinin veya vefat eden işçinin yakınlarına yaşadıkları duygu- durum bozukluğu, psikolojik durumu, üzüntü ve kederi için verilmektedir. Maden kazası tazminat davalarında manevi tazminatın hesaplanması için kullanılan herhangi bir formül veya metot bulunmamaktadır. Manevi tazminatın hesaplaması yapılırken; en önemli faktör iki tarafın ekonomik durumlarıdır. Bununla birlikte; kazazedenin yaşı, maaşı, yakınlarının yaşlarına da önem verilmektedir.

Maden kazası tazminat davalarında manevi tazminat miktarına ilişkin Yargıtay 21. Hukuk Daire’sinin 24.10.2011 Tarihli, 2011/8134 Esas, 2011/8448 sayılı kararı;

‘Dava, davacının yakını olan sigortalının iş kazası sonucu ölümü nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kısmen kabulü ile 10.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Davacının kardeşi olan sigortalı K2’in öldüğü 27.11.2006 tarihli iş kazasında sigortalının kusurunun bulunmadığı davalılardan Tedaş’ın % 30, F2 Tarım Ürünleri Petrol Elektrik Maden Mak.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.’nin % 70 oranında kusurlu olduğu dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.

Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları tarafların sosyal ve ekonomik durumları paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu olayın ağırlığı , olay tarihi gibi özellikleri göz önünde tutması, hükmedilecek tutarın manevi tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda olması gerektiği de söz götürmez.

Bu ilkeler gözetildiğinde davacı kardeş yararına hükmedilen 10.000,00 TL manevi tazminatın fazla olduğu açıktır.

O halde davalı F1 Elektrik Dağıtım AŞ’nin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve daha uygun bir miktara hükmedilmek üzere karar bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 24.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi’.

Maden kazası hukuki süreç nasıl işliyor?
Maden kazası hukuki süreç nasıl işliyor?

Maden Kazası Hukuki Süreç

Bu sektörde gerçekleşen maden kazası ölümlü ve ya yaralanmalı olarak sonuçlanmaktadır. Yaralanmalı madencilik kazalarında öncelikle yapılması gereken işçinin kaza sonrasında sağlık kuruluşlarından aldığı raporu işverene teslim etmesidir. Teslim edilen rapor iş kazası bildirimi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na işveren tarafından sunulmalıdır. Yaralanan maden işçisi ortalama bir yıllık iyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık kuruluşlarında uzman hekimler eşliğinde heyete girmektedir. Girilen heyette hekimler her bölge ve yara için değerlendirme yaparak puan vermektedir. Verilen puanlar ve hekimlerin incelemesi sonucunda işçiye maluliyet (sakatlık) oranı verilmektedir. Bu oran ile yaralanan işçi maddi ve manevi tazminat davalarını açabilmektedir. Madencilik sektöründe iş kazası geçiren ve yaralanarak bedeni hasar alan işçinin ilgili yerlerden talep edebileceği ödenekler şu şekildedir:

Madencilik sektöründe iş kazasında vefat eden kişinin yakınlarının sosyal ve ekonomik yaşamlarının etkilenmemesi adına verilen ödenek ise ‘Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’ olarak geçmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatını; annesi, babası, eşi, çocukları ve nişanlısı talep edebilmektedir. Ölümlü iş kazası tazminatının yanı sıra vefat eden kişinin yakınları ilgili yerlerden aşağıdaki ödenekleri talep edebilmektedir:

 • Ölüm hemen gerçekleşmediyse hastane masrafları
 • Cenaze giderleri
 • Ölen kişinin desteğinden mahrum kaldıkları için kayıplar

İş kazası geçiren bedensel hasar alan ve ya vefat eden işçinin yakınları işverenin kendisine ya da kazada sorumlu olanın şahsına yaşadıkları psikoloji, çektiği üzüntü ve keder için Manevi Tazminat davası da açabilmektedir.

Tazminat Hesaplama
Haklılık Payı *
Hesaplama yaptığınızda bildirmiş olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı kanun gereğince şirketimiz bünyesinde gönderme amacınız doğrultusunda işlenecektir.

Maden Kazası Tazminat Hesaplama

Maden kazası tazminat hesaplama yaralanmalı iş kazalarında meslekte kazanma gücü kayıp oranı üzerinden yapılmaktadır. Yaralanmalı maden kazası tazminat davalarında; işçinin alacağı tazminat miktarı belirlenirken yaşı, maaşı ve geliri dikkate alınmaktadır.

Maden kazası tazminat hesaplaması yapılırken kullanılan TRH 2010 tablosu üzerinden aktif ve pasif dönemleri de hesaplanmaktadır.

TRH 2010 Tablosu

Yaş

Erkek

Kadın

Yaş

Erkek

Kadın

0

71,93

78,02

49

26,67

30,67

1

72,35

77,66

50

25,79

29,74

2

71,42

76,68

51

24,93

28,82

3

70,47

75,70

52

24,06

27,90

4

69,52

74,72

53

23,21

26,98

5

68,57

73,73

54

22,37

26,08

6

67,60

72,74

55

21,54

25,18

7

66,63

71,75

56

20,74

24,29

8

65,66

70,76

57

19,94

23,40

9

64,68

69,76

58

19,15

22,52

10

63,70

68,77

59

18,38

21,65

11

62,72

67,78

60

17,62

20,79

12

61,74

66,78

61

16,88

19,94

13

60,76

65,79

62

16,14

19,09

14

59,78

64,79

63

15,42

18,26

15

58,80

63,80

64

14,72

17,43

16

57,84

62,81

65

14,04

16,63

17

56,87

61,82

66

13,37

15,85

18

55,91

60,83

67

12,72

15,08

19

54,95

59,84

68

12,08

14,32

20

53,99

58,85

69

11,47

13,58

21

53,04

57,86

70

10,87

12,87

22

52,09

56,88

71

10,29

12,18

23

51,14

55,89

72

9,73

11,51

24

50,19

54,90

73

9,20

10,85

25

49,24

53,92

74

8,68

10,22

26

48,28

52,93

75

8,17

9,62

27

47,33

51,95

76

7,69

9,05

28

46,37

50,97

77

7,24

8,51

29

45,41

49,98

78

6,81

8,00

30

44,45

49,00

79

6,40

7,50

31

43,50

48,02

80

5,99

7,01

32

42,54

47,04

81

5,59

6,55

33

41,58

46,06

82

5,23

6,12

34

40,62

45,08

83

4,90

5,71

35

39,67

44,10

84

4,57

5,32

36

38,72

43,12

85

4,25

4,93

37

37,77

42,15

86

3,93

4,54

38

36,81

41,17

87

3,64

4,20

39

35,87

40,20

88

3,37

3,88

40

34,93

39,23

89

3,12

3,59

41

33,99

38,26

90

2,90

3,29

42

33,05

37,30

91

2,66

2,97

43

32,12

36,34

92

2,39

2,64

44

31,19

35,38

93

2,10

2,32

45

30,27

34,43

94

1,80

1,99

46

29,36

33,48

95

1,55

1,67

47

28,46

32,54

96

1,40

1,36

Maden Kazası Tazminat Yargıtay Kararları

Maden kazası tazminat davalarında emsal nitelikte Yargıtay kararları çıkmaktadır. Örneğin; Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, 09.07.2013 Tarihli, 2012/18733 Esas Numaralı, 2013/14739 Kararında;  

‘Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle 253.737.27 TL. maddi ve manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi davacı ile davalılardan … Mad. Ltd.Şti. Vekillerince istenilmesi ve davalılardan … Mad. Ltd. Şti. vekilince de duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 09/07/2013 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti.

Duruşma günü davalılardan … Mad. Ltd. Şti. Vekili Avukat … ile karşı taraf vekili Avukat … geldiler. Diğer davalı adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan Avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği konuşulup düşünüldü, ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

K A R A R

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davacının tüm davalı … Ltd Şti vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine,

2-Dava 08/10/2007 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu yardıma muhtaç % 100,00 oranında sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece davacının maddi tazminat isteminin kabulüne, manevi tazminat isteminin ise kısmen kabulüne karar verilmiş ve bu karar süresinde davacı ve davalılardan … Madencilik Ltd Şti vekillerince temyiz edilmiştir.

Davacının % 100 oranında ve bakıma muhtaç şekilde iş göremezliğe uğradığı uyuşmazlık konusu olmayıp mahkemece asgari ücretin brütü üzerinden bakıcı gideri hesaplaması da doğrudur. Ne var ki davacının tüm yaşam süresi içinde bakıcı ücreti ödeyeceği varsayımına dayalı olarak asgari ücretin brütü esas alınarak hesap yapılmış olması karşısında davacının halen ve bakiye ömrü içerisinde de sürekli bakıcı çalıştırmayıp aile içi bakım dayanışmasından yararlanacağı açık olmakla, hesaplanan bakıcı giderinden uygun bir oranda indirim yapılması gerekirken, hesaplanan bakıcı gideri tazminatının tamamının hüküm altına alınması da isabetsiz olmuştur.

Mahkemece yukarıda açıklanan maddi ve hukuksal olgular dikkate alınmadan, yazılı şekilde hüküm kurması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davalı … Ltd Şti vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul olunmalı ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ:

Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, davalılardan … Ltd. Şti. yararına takdir edilen 990.00. TL. duruşma Avukatlık parasının karış tarafa yükletilmesine, temyiz harcının istek halinde davalılardan … Mad. Ltd. Şti. iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edenlerden davacıya yükletilmesine, 09.07.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi’.

Türkiye de Meydana Gelen Maden Kazaları Tazminat Davaları ve Emsal Kararlar

Türkiye de en çok iş kazası gerçekleşen sektörlerden biri madenciliktir. Madencilik sektörü yaşanan kazalardan sonra birçok dava başlatılmaktadır. Bu davalara ve Yargıtay kararlarına örnek olarak verilebilecek haberleri bu yazımızda sizlerle paylaşacağız.

2010 yılında Edirne Keşan’da kaynaktan kıvılcım sıçramasıyla madende göçük meydana gelmiştir. Bu göçükte üç işçi iki gün mahsur kaldıktan sonra hayatını kaybetmiştir. Yargıtay, meydana gelen kaza için maden şirketi sahibine ‘Taksirle 3 Kişinin Ölümüne Sebebiyet’ vermekten 5 yıl hapis vermiştir.

13 Mayıs 2014 yılında Manisa’nın Soma ilçesinde maden kazasında 301 maden işçisinin vefat ettiği bir facia yaşanmıştır. Faciadan sonra Soma da İş Mahkemesi kurularak 301 madencinin annesi, babası, evliyse eşi ve çocukları için tazminat davaları açılmıştır. Yargıtay Soma da gerçekleşen bu facia için maden şirketi yöneticisine ceza infaz yasası gereği 5 yıl 5 ay hapis cezası vermiştir.

Bartın Amasra Maden Kazası
Bartın Amasra Maden Kazası

Bartın Amasra Maden Kazası

14 Eylül 2022 Cuma günü akşam saatlerinde Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taş kömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde, yer altında patlama meydana geldi. 110 kişinin çalıştığı kömür ocağında patlamanın grizu kaynaklı olduğu tespit edildi. Olayda 41 maden işçisi hayatını kaybetti.

Olayın ardından soruşturma yapılması amacıyla 6 müfettiş ataması yapıldı.
Olaya ilişkin ilk etapta 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildi. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle  ele alındığı belirtiliyor.

Bartın Amasra Maden Kazası Sonrası Hukuki Süreç, Ceza Davası ve Tazminatlar

TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı kömür ocağında meydana gelen patlamanın ardından savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Önce kazaya ilişkin deliller (ifadeler, kamera kayıtları, ilgili evraklar, o sırada maden ocağında bulunan tertibatların durumu vs… ) toparlanacak. Kolluk kuvvetlerinin  yaptığı çalışmanın ardından yetkili savcı olaya ilişkin iddianame hazırlayacak.  Ceza davası için çalışmalar başlatılacak. Sorumlular tespit edilecek kusur dağılımına göre çıkan bilirkişi raporları ışığında ilgililere çeşitli cezalara hükmedilecektir.

Kömür işletmesi devlet kurumu olduğu için tazminat davalarının karşı tarafı Türkiye Kömür işletmeleri yani devlet olacaktır. Bu sebeple idari davalar açılacaktır.

Yakın zamanda meydana gelen Soma Maden Faciası göz önünde bulundurulursa nasıl bir hukuki sürecin takip edileceği az çok tahmin edilebilir. Ancak buradaki tek fark muhataplar olacaktır. Soma’da ki kömür işletmeleri özel sektör tarafından işletilmekte olduğu için orada muhatap özel şirketler olmuştu. Bartın Amasra’da meydana gelen maden kazasında muhatap devlet olacaktır. Ve süreç biraz daha yavaş işleyecektir diyebiliriz..

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin