Tanıma Tenfiz Davası Şartları

Tanıma Tenfiz Davası

Tanıma tenfiz davası Türkiye’de geçerli yabancı mahkemelerin hukuk davalarında verilen kararların alınması amacıyla, Türkiye’de açılan davalara tanıma ve tenfiz davaları denir. Başka bir deyişle, yabancı ülkelerden birinde verilen mahkeme kararının Türkiye’de geçerliliği garanti edilmektedir.

Tanıma Tenfiz Davası Nedir?

Tanıma tenfiz davaları, yurtdışında görülen ve o ülkenin hukuk sistemi tarafından karara bağlanan bir davanın Türkiye’de geçerlilik kazanması amacıyla yürütülen davalardır. Tanıma ve tenfiz davası sayesinde yurt dışında karara bağlanan bir dava Türk hukukuna uygunluk açısından değerlendirilmektedir.

Tenfiz Davası Nedir?
Tenfiz Davası Nedir?

Tenfiz Davası Nedir?

Türkiye’de geçerli yabancı mahkemelerin hukuk davalarında verilen kararların alınması amacıyla Türkiye’de açılan davalara tanıma ve tenfiz davaları denir. Başka bir deyişle, yabancı ülkelerden birinde verilen mahkeme kararının Türkiye’de geçerliliği garanti edilmektedir.

Tanıma ve tenfiz davası uygulamada sıklıkla görülmekte ve önemli hukuki ihtiyaçları karşılamaktadır. Bu konuyla ilgili temel hususlar 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanunu’nda yer almaktadır.

Tanıma ve tenfiz davasının ciddi bir hukuki dayanağı vardır ve yabancı ile bağlantısı nedeniyle usuli işlemlere özel dikkat gösterilmelidir. Bu nedenle sürecin mutlaka bir avukat yardımıyla takip edilmesi önerilir.

Tanıma Ve Tenfiz Davası Neden Gereklidir?
Tanıma Ve Tenfiz Davası Neden Gereklidir?

Tanıma Tenfiz Davası Neden Gereklidir ?

Tanıma tenfiz davası hukuki olarak gerekli ve çok defa da hayati önem taşır. Bir başka ülkenin aldığı kararlar uygulanmak istenen ülkenin hukuku tarafından incelenmektedir. Ve her iki ülkenin şartları değerlendirilerek bir karara bağlanır. Bir örnek üzerinden anlatacak olursak. Almanya hukuk mahkemesinde alınan bir karar Türkiye’de uygulanabilmesi için türk hukukunun de merceğinden geçmelidir. İşte bunu yapabilmenin yolu tanıma ve tenfiz davası açmaktan geçmektedir.

Yabancı mahkemenin kararı, basit haliyle Türkiye’de bir anlam ifade etmiyor. Örneğin Almanya’da boşanmış bir kişi bu boşanmayı tanıma ve tenfiz yoluyla Türkiye’de tescil ettirmemişse, Türkiye’de hala evli sayılır.

Sonuç olarak evlilik birliğinden doğan yükümlülük devam eder, eş onun mirasçısı olur, çocuğun velayeti ile ilgili sorunlar yaşar ve çeşitli haklardan mahrum edilebilir. Hemen hemen birçok yabancı mahkeme kararı tanıma ve tenfiz davası yoluyla Türkiye’de geçerli kılınmazsa ciddi sorunlar yaşanabilir.

Tanıma Ve Tenfiz Davası Hangi Mahkemelerde Görülür?
Tanıma Ve Tenfiz Davası Hangi Mahkemelerde Görülür?

Tanıma Tenfiz Davası Hangi Mahkemede Görülür?

Tanıma tenfiz davasının hangi mahkemede açıldığı sorusunun cevabı Aile Mahkemesi’dir. Açılacak Aile Mahkemesinin seçiminde davayı açacak kişinin yerleşim yerinin bağlı olduğu Aile Mahkemesinin seçilmesi gerekir.

Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tanıma işleminin tenfizi için belirli belgelerin toplanması gerekmektedir. Aslında, her özel durumda, o dava için bazı özel belgeler gerekli olacaktır. Bunlar dava açılmadan önce değerlendirilmelidir. Bunun dışında tüm tanıma tenfiz davalarında asgari olarak istenen bazı belgeler bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Davacının kimliği ve fotokopisi
  • Davanın vekaletname ile sunulması halinde avukata verilen vekâletname, yatırılan masraflara ilişkin dekont ve benzeri belgeler
  • Kesinleşmiş yabancı yargı kararının aslı, yabancı mercilerce onaylanmış örneği ve noter onaylı tercümesi.
  • Kararın kesin olduğuna dair yabancı ülke makamlarınca verilen karar ve tercümesi
  • Bahsettiğimiz belgelerin onaylanma yöntemi apostilli şerh dediğimiz süreçle gerçekleşmektedir. Yabancı makamlar tarafından verilen kararların Türkiye’de resmi belge hükmünde olması için apostil dediğimiz şerh alınması zorunludur.
Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?
Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Tanıma Ve Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Tanıma ve tenfiz davasının ne kadar süreceği sorusunun cevabı, davanın açıldığı mahkemenin iş yükünü, taraflardan herhangi birinin yurt dışında yaşayıp yaşamadığını ve tarafların hukuk hizmeti alıp almadığını doğrudan etkiler.

  • Her iki taraf da yasal hizmet alırsa 10 ila 20 gün,
  • Taraflardan birinin yurt dışında ikamet etmesi ve her iki tarafın da hukuki hizmet alması halinde 1 aydan 45 güne kadar,
  • Taraflardan birinin yurt dışında yaşaması ve hukuki hizmet almaması halinde 3 ila 6 ay İçinde tanıma ve infaz davası sonuçlandırılır.

Apostil Nedir ?

Apostil, bir belgenin gerçekliğini ve başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi ile belirlenmiştir. Apostil kuralları sadece Lahey Konferansına üye veya taraf olan devletler arasında geçerlidir.

  • Bu belge yerel bir otorite, bakanlık vb. onay sistemi ile ilgili üye veya taraf devlet tarafından belirlenir. Bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylar, bu da belgenin 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesinde belirlenen kurallar çerçevesinde başka bir üye ülkede veya partide kullanılmasını yasal kılar.
  • Apostil tasdikli belge, tüm üye ülkelerde ve Lahey Konferansı’nın bir parçası olarak geçerli bir belge olarak kabul edilmektedir.
Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi
Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi

Genel bir kural olarak, mahkeme kararları yalnızca verildikleri ülkede geçerlidir. Yabancı bir ülkede verilmiş bir yargı kararının Türkiye’de geçerli ve uygulanabilir olması için bu kararın Türkiye’de tanınması ve tenfizi gerekir. 50-59 sayılı Kanunun 50-59 sayılı Türk Kanununda tanıma ve tenfiz için istenen şartlar 5718 sayılı uluslararası özel ve usul hukuku (“MÖHUK”). makaleler arasında düzenlenmiştir.

Tanıma Tenfiz Dava Dilekçesi

X NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞ’İNE

DAVACI:

VEKİLİ :

DAVALI:

KONU : Rusya Federasyonu 15.05.2019 tarih ve 260 sayılı boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizine karar verilmesi talebinden ibarettir.

-AÇIKLAMALAR-

Müvekkilimiz, davalı eşiyle Rusya Federasyonu’n da evlenmiştir.

Tarafların aile birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle evlilik birlikteliği 22 Nisan 2005 tarihli Nijegorodskiy ili Kstovskiy İlçesi 3 No’lu Adliye Bölgesi Dünya Mahkemesi kararı ile sonlandırılmıştır. Boşanma işlemi ile alakalı 15 Mayıs 2007 tarihli 260 no’lu boşanma belgesi düzenlenmiştir. Bahse konu karar kesinleşmiş olup, 05.12.2018 tarihli 2638 numaralı tasdik şerhi (apostil şerhi) ve yeminli tercümesi de ekte mevcuttur. (EK- 2)

Yukarıda izah edilen nedenlerle boşanma ilamının Türkiye’de tanınması ve tenfizini talep etme zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TMK, HMK, MÖHUK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :

1- Aile Nüfus Kaydı

2- Rusya Federasyonu 3 No’lu Adliye Bölgesi Dünya Mahkemesi’nin apostil şerhini içerir 22 Nisan 2005 tarihli kararının 05.12.2018 tarih 260 nolu düzenlenmiş boşanma belgesinin onaylı aslı ve yeminli tercümesi.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle, Rusya Federasyonu Nijegorodskiy ili Kstovskiy İlçesi 3 nolu Adliye Bölgesi Dünya Mahkemesi’nin 22.04.2005 tarihli kararının 05.12.2018 tarih 260 nolu düzenlenmiş boşanma belgesinin Türkiye’de tanınması ve tenfizine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla talep ederiz.09.01.2020

EK-1:Aile Nüfus Kaydı

EK-2: Apostil şerhli mahkeme kararı ve yeminli tercümesi

EK-3: Vekaletname

Davacı Vekili

Yurtdışı Boşanma Kararının Tanınması

Uluslararası hukukun kendine özgü ilkelerine göre, bir ülkenin mahkemelerinin verdiği kararlar o ülke sınırları içinde geçerlidir. Yabancı bir ülkede kararların geçerliliği, ilgili ülkenin mevzuatında öngörülen usullere göre tanınmasına veya yerine getirilmesine bağlıdır.

Tanıma Tenfizin Gerekliliği
Tanıma Tenfizin Gerekliliği

Tanıma Ve Tenfizin Gerekliliği

Yabancı bir mahkeme tarafından verilen boşanma kararı Türk mahkemeleri tarafından tanınmadıkça, taraflar Türkiye’de boşanmış sayılmaz.

Bu durumda Türkiye’de evlilik birliğinin devam ettiği görüldüğünden tarafların yeniden evlenmeleri mümkün değildir. İnsanlar Türk vatandaşlığından çıkıp başka bir ülkenin vatandaşı olsalar bile yeniden evlenmek istediklerinde sorun yaşayacaklardır. Çünkü Türkiye’de hala evli görünüyorlar.

Türk mahkemeleri tarafından tanınmayan ve tenfiz edilmeyen yabancı mahkemelerin kararları Türkiye’de tenfiz edilemez.

Türk Mahkemesi Tanıma Ve Tenfiz Davalarında Neleri Dikkate Alır?

Tanıma halinde hakim, yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararında boşanmaya ilişkin hususları yeniden incelemez ve yargılamaz. Başka bir deyişle, boşanmanın esası hakkında bir karar vermiyorsunuz.

Özellikle vatandaşlarımız bu konuda tereddütte. Velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi konular, infaz davasını inceleyen Türk Mahkemesi’nde yeniden ele alınmıyor.

Tanıma ve tenfiz arasındaki fark nedir?

Tanıma, yabancı mahkeme kararının varlığını kabul etmek, tenfiz ise icra edilebilir hale getirmektir. Tanıma kararı icrai işlemler için yeterli değildir, tenfiz kararı gereklidir. Tenfiz davası açabilmek için öncelikle tanıma davası açılması ve tanınama kararı alınması gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler