3600 Malulen Emeklilik Şartları 2024 Hastalık Yüzdeleri

Malulen Emeklilik Şartları

3600 Malulen Emeklilik Şartları 2024 Hastalık Yüzdeleri sorusu her yıl gündemde kalan bir soru olup çokça araştırılmaktadır. Malulen emeklilik şartları her yıl güncellenmekte ancak genel olarak değişmemektedir.

İş kazası geçiren ve ya meslek hastalığından sebep maluliyeti bulunan kişilerin malullük durumunun ispatı için Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş hastanelerde heyete girmeleri gerekmektedir. Girilen heyette birçok hastalıktan dolayı malulün sağlık değerlendirmesi yapılmaktadır.

Malulen emekliliği sağlayan hastalıklar;

 • Epilepsi
 • Alzheimer
 • Beyin Tümörleri
 • Parkinson
 • Kanser Çeşitleri
 • Serebral Palsi
 • MS Hastalığı
 • Şizofreni
 • Bipolar Bozukluk
 • Görme Bozukluğu
 • Anemi
 • Behçet Hastalığı
 • Organ- Uzuv Kaybı
 • Böbrek-Akciğer Nakli
 • Zeka Geriliği
 • Siroz
 • Kalp Yetmezliği
 • AIDS
 • Verem Hastalığı
 • Solunum Yolu Hastalığı
 • Metabolizma Hastalıklarından Bazıları

3600 Malulen Emeklilik Şartları 2024

Malulen emeklilik bir takım şartlar altında kabul edilmektedir. Son güncellemelere göre 2024 yılında malulen emeklilik şartları;

 • Sağlık kurulu raporunda belirtilen malullük oranı %60 ve üzeri olmalıdır.
 • 10 yıl çalışma şartı ve 1800 gün için yatmış prim şartı aranmaktadır.
 • Malulen emekli olacak vatandaş için başkasının bakımına muhtaç ibaresi konulması durumunda 10 yıl şartı aranmamakla birlikte 1800 gün kesin olarak yatmış olması gerekmektedir.
 • Sağlık bakanlığı tarafından görevlendirilen sağlık kuruluşların uzman doktorlar tarafından heyete girmek ve bu heyet sonucu iş göremezlik raporunun %60 ve üzeri çıkması gerekmektedir.
 • Malulen emeklilik şartlarının tümünü sağlayan vatandaş başvuru için Sosyal Güvenlik Kurumu İl ve ya Merkez Müdürlüklerine başvurmaktadırlar. Yine bu başvurunun sonucunu ise kurum merkez ve ya il müdürlüklerinden öğrenebilirsiniz.
Yeni Yasaya Göre Malulen Emeklilik Şartları
Yeni Yasaya Göre Malulen Emeklilik Şartları

3600 Yeni Yasaya Göre Malulen Emeklilik Şartları

Kişinin bir kaza ve ya hastalığa bağlı olarak vücut bütünlüğünün bozulması gibi durumlar maluliyet (sakatlık) olarak adlandırılmaktadır. Malulen emeklilikte sigortalı işçilerin ise bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartların en önemlisi ise çalışma gücünün kayıp oranının tespitidir.

Yeni yasaya göre malulen emeklilik şartlarında birkaç madde değişmektedir:

 • Daha önce malulen emekli olmak ve maluliyet maaşı bağlanabilmesi için 10 yıl çalışma ve 1800 gün prim şartı bulunmaktadır. Bu şart aldığı son güncellemede malulen emekli olan kişinin başka bir kişinin bakımına muhtaç olması durumunda 10 yıl şartı aranmaksızın 1800 güne dikkat edilmektedir.
 • Maluliyeti bulunan kişinin malulen emekli olabilmesi için bireyin sağlık kuruluşlarında alacağı heyet raporunda bulunan maluliyet oranı %60 üzerinde ise ve maluliyeti bulunan kişi bakıma muhtaç ise 18000 günlük primin ödenmesi ile malulen emekli olabilmektedir.
3600 İle Emeklilik
3600 İle Emeklilik

40 Malulen Emeklilik Şartları

5510 sayılı kanunun 28. maddesi 5. fıkrasında çalışma gücü kayıp oranı %40 ve %49 arasın olanlar için açıklama yapılmaktadır. İlgili kanun maddesinde %40 ve %49 arası oranı olan bireylerin 18 yıl çalışma yılı ve 4680 gün Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasını primlerinin bildirilmiş olması gerekmektedir. Önemli bir ayrıntı da şudur ki %40 ve üzeri oranlarda diğer tüm şartlar sağlanması durumunda yaş şartı aranmamaktadır.  %40 malulen emeklilik şartlarını sağlayan malul kişi malul maaşına bağlanmaktadır.

Memur Malulen Emeklilik Şartları
Memur Malulen Emeklilik Şartları

Memur Malulen Emeklilik Şartları

Memur maluliyeti, vazife malullüğü adı altında açıklanmaktadır. Vazife malullüğü;

 • Subay
 • Astsubay
 • Kamu personeli
 • Polis
 • Uzman er
 • Erbaş için geçerli olmaktadır.

Bu sayılan memurların kendi kamu dairesinde ve ya herhangi bir kamu dairesinde kurumun herhangi bir işini yaparken ve ya kurum menfaatini koruma amacıyla bir işi gerçekleştirirken meydana gelen kazalarda yaralanması ile vazife malulü sayılmaktadır. Memurlukta malulen emeklilik şartlarının sağlanması ile malullüğün başlaması hastalık ve ya kaza sebebiyle çalışamayacak memurun tedavisinin imkânsız olduğuna dair kati raporunun onayı ile başlamaktadır.

Vazife (memur) malullüğü çeşitleri şunlardır:

 • 2330 sayılı kanunun kapsamına giren vazife malullüğü
 • 3713 sayılı kanunun kapsamına giren vazife malullüğü
 • Normal vazife mamullüğü
 • Harp malulü
 • TSK vazife malullüğü

Memurlarda malulen emeklilik şartlarını sağlasalar bile malul hükmü uygulanmayacak durumlar ise şunlardır:

 • Mevzuat ve ya emir dışı hareketlerde bulunmak
 • İçki ve ya keyif verici madde kullanmak
 • İntihar teşebbüsü ile malul duruma düşme
 • Başkasına ve ya kendisine menfaat ve ya zarar sağlama
Kadınlarda Malulen Emeklilik Şartları
Kadınlarda Malulen Emeklilik Şartları

Kadınlarda Malulen Emeklilik Şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan vatandaşların çalışma hayatı devam ederken kaza ve ya hastalık sebebi ile çalışamayacak duruma gelmesi sonucunda malulen emekli olma hakkı tanımaktadır. Kadınlarda malulen emeklilik şartları ve erkekler için malulen emeklilik şartları genel olarak değişmemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen hastanelerde heyete girmesini talep etmektedir.

Girilen heyet sonucu uzman hekimlerin incelemesi sonucu iş göremezlik raporunun %60 ve üzeri çıkması durumunda malulen emeklilik için diğer şartların olup olmadığına dikkat etmektedir. Kadınların malulen emeklilik şartlarından diğer biri ise 10 yıllık çalışma süresi ve 1800 günlük primi bildirilmiş olması gerekmektedir. Malulen emekli olacak kadınlar baş bir kişinin bakımına muhtaç ise 10 yıllık çalışma süresine dikkat edilmeksizin 1800 günlük primin bildirimine bakılmaktadır. Kısaca bakıma muhtaç malul kadın işçi için 10 yıllık çalışma süresine bakılmaz 1800 günlük prime dikkat edilmektedir.

Kimler Malulen Emekli Olabilir?

Malulen emekli olmak isteyenlerin en az 1800 prim günü ve %60 oranında çalışma gücünde kayıp olması ve maluliyet nedeniyle çalıştığı kurumdan istekte bulunması gerekmektedir.  Bu şartlar sağlanmadığı müddetçe malulen emekli olunamamaktadır.  Malulen emekliliğe ilişkin hukuki düzenlemeler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri Bölümü’nün 25.maddesi malul sayılmayı anlatmaktadır. İlgili madde;

“ Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır”.

2024 Malulen Emeklilik Maaşı Ne Kadar?

Emekli maaşları prim ödeme gün sayısı, ödenen prime esas kazanç ve malullük oranına göre hesaplanmaktadır. Bu nedenle her malule ödenen maaş birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Ancak genel olarak bir rakam vermek gerekirse aşağıdaki aralıklarda maaş rakamlarından bahsetmek mümkündür.

SSK Emeklisi7500 TL-8000 TL
Bağkur Emeklisi7500 TL-8000 TL
Emekli Sandığı Emeklisi9000 TL-10000 TL

Malulen emekli olacak kişilerin prim ödemelerinin rakamı maaş üzerinde etkilidir. Çalışma hayatında hep asgari ücretle çalışan birinin maaşı en az 7500 TL olarak ödenmektedir.

YouTube video

SGK Malulen Emeklilik Şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu son güncellemesine göre malulen emeklilik için bazı şartların gerçekleştirilmesini istemektedir. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan sağlık kuruluşlarında vatandaşın heyete girmesi gerektiğini söylemektedir. Girilen heyette uzman hekimler incelemelerde bulunarak maluliyet oranı ve iş gücü kayıp oranını belirlemektedir. SGK malulen emeklilik şartı için girilen heyette iş gücü kayıp oranını %60 olarak belirlemektedir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik şartlarından bir diğeri ise maluliyeti bulunan vatandaşın 10 yıl çalışma süresi ve 1800 gün priminin yatması gereğidir. Ancak maluliyeti bulunan kişi başka bir kişinin bakımına muhtaç olması durumunda 10 yıllık süre dikkate alınmaz fakat 1800 günlük prime dikkat edilmektedir.
SGK Malulen Emeklilik Şartları
SGK Malulen Emeklilik Şartları

Bağ-kur’lu olan vatandaşlar içinde aranan en önemli şart sağlık kuruluşlarından alacakları raporda çalışma gücü kayıp oranı %60 olması gerekmektedir. Bağ-kur’lu olan vatandaşın Sosyal Güvenlik Kurumu’na malulen emeklilik için başvuru yaparak hastane sevkini istemelidir. Belirlenen çalışma gücü kayıp oranının yanında yine 10 yıllık çalışma süresi ve 1800 günlük prim bildirilmelidir. Bağ-kur’lular da ayrıca malulen emeklilik için yaş şartı aranmamaktadır.

Malulen Emeklilik Şartları Tablosu
Malulen Emeklilik Şartları Tablosu

Malulen Emeklilik Şartları Tablosu

Engelli malulen emeklilik şartlarından biri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarından kazana gücü kayıp oranı belirlenmelidir. Belirlenen oranın yanında malulen emeklilik şartı için işe başlama tarihi, çalışılan yıl ve prim bildirimi önemlidir. Aşağıda bulunan tablodan konu için inceleme yapabilirsiniz.

İşe başlama tarihi 01.10.2008 ve sonrasında; engel oranı %60 ile üzeri, sigortası süresi ise 15 yıl olanlar;

İşe Başlama TarihiGün
01.10.2008

31.12.2008

3.700
01.10.2009

31.10.2009

3.800
01.10.2010

31.10.2010

3.900
01.10.2011

31.10.2011

3.960
01.10.2012

31.10.2012

3.960
01.10.2013

31.10.2013

3.960
01.10.2014

31.10.2014

3.960
01.10.2015

Ve Sonrası

3.960

İşe başlama tarihi 01.10.2008 ve sonrasında; engel oranı %50 -%59 arası, sigortası süresi ise 16 yıl olanlar;

İşe Başlama TarihiGün
01.10.2008

31.12.2008

3.700
01.10.2009

31.10.2009

3.800
01.10.2010

31.10.2010

3.900
01.10.2011

31.10.2011

4.000
01.10.2012

31.10.2012

4.100
01.10.2013

31.10.2013

4.200
01.10.2014

31.10.2014

4.300
01.10.2015

Ve Sonrası

4.320

İşe başlama tarihi 01.10.2008 ve sonrasında; engel oranı %40 -%49 arası, sigortası süresi ise 18 yıl olanlar;

İşe Başlama TarihiGün
01.10.2008

31.12.2008

4.100
01.10.2009

31.10.2009

4.200
01.10.2010

31.10.2010

4.300
01.10.2011

31.10.2011

4.400
01.10.2012

31.10.2012

4.500
01.10.2013

31.10.2013

4.600
01.10.2014

31.10.2014

4.680
01.10.2015

Ve Sonrası

4.680

Malulen Emekli Maaşı Ne Kadardır? Aylık Başlangıcı Nedir?

Malulen emekli maaşı mevcut güncellemeler ile en az 7500 TL olarak belirlenmiştir. Rakamın artabilmesi için prime esas kazancın, prim gün sayısının ve maluliyet oranının yüksek olması gerekmektedir.

Malul olarak emekli olmak isteyenler ya da işverenler maluliyet durumunun tespit edilmesi için sigortalının bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine başvurur. Bu başvuru sonrası kişi yetkili sağlık kurullarına sevk edilerek sağlık raporu aldırılır. Bu sağlık kurullarınca düzenlenmiş olan rapor incelenerek sigortalının maluliyet şartlarını taşıyıp taşımadığı netleştirilir. Genel olarak emeklilerin aylık başlangıcı başvurunun yapıldığı ayı izleyen ay başı olarak belirlenmektedir.

Malulen Emeklilik Hastalık Yüzdeleri
Malulen Emeklilik Hastalık Yüzdeleri

Malulen Emeklilik Hastalık Yüzdeleri

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan bir kişi kaza ve ya hastalık sonucu çalışamayacak durumu gelmesi ile malulen emekli yapmaktadır. Sigortalı çalışan malulen emekli sayılabilmesi için Çalışma Gücü Kayıp oranı %40 ve %60 oranı üzerinde olması gerekmektedir. Hastalık yüzdesi %40 ve %49 arası olanların 18 yıl çalışma süresi, %50 ve %59 arası olanların 16 yıl çalışma süresi ve çalışma kaybı oranı %60 üzeri olanların ise 10 yıllık çalışma süresi aranmaktadır. Çalışma sürelerini ile birlikte bildirilen prim sayısına da dikkat edilmektedir.

Bunun yanı sıra genel bir ortalamaya göre malulen emekliliği sağlayan hastalıkların ortalama tablosu şu şekildedir:

HASTALIKORANI (%)
Birden fazla hastalık22,2
Onkolojik hastalıklar16,9
Nörolojik hastalıklar14,4
Psikiyatri14
Kardiyoloji8,34
Göz5,7
Genitoüriner hastalıklar4,6
Solunum hastalıkları4,5
Diğer9,36

Malulen emekliliği sağlayan hastalıkların isimleri ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Dermatoloji
 • Göz hastalıkları
 • Psikiyatri
 • Onkoloji (Kanser)
 • Travmatoloji
 • Gastroenteroloji ve Hepatoloji
 • Nöroloji
 • KBB
 • Damar hastalıkları
 • Metabolizma hastalıkları ve endokrinoloji
 • Solunum sistemi hastalıkları
 • AIDS
 • Hematoloji
 • Ortopedi
 • Ramotoloji
 • Kardiyoloji
 • Genitoüriner Hastalıkları

Örnekler üzerinden açıklamamıza devam edildiği takdirde en çok maluliyet verilen hastalıklardan olan gözden emeklilik şartı için Sosyal Güvenlik Kurumunu sevk ettiği hastanelerde uzman hekimler aracılığı tarafından iş gücü kayıp oranı belirlenmektedir. Tek göz kaybı için genel olarak %32 verilmektedir. Bu oran ise malulen emeklilik için yeterli değildir.

Bipolar Bozukluk Malulen Emeklilik Şartları 2024

Örnek üzerinden malulen emekliliği sağlayan hastalıklara bipolar bozuklukta örnek gösterilebilir. Bipolar bozukluk malulen emeklilik şartları sağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu hastaneye sevkini istemektedir. Çalışma gücü kayıp oranı bipolar bozukluk için;

 • Sigortalı çalışan tedaviye cevap verip iyileşme gösteriyorsa %0
 • Kısmi bir düzelme gösteriyorsa %30
 • Tedaviye cevap vermeyecek durumda ise %70 çalışma gücü kayıp oranı almaktadır.

Ortopedi malulen emeklilik şartları

Ortopedi malulen emeklilik şartları diğer bölümlerin malulen emeklilik şartları ile aynıdır. Malulen emekli olacak kişinin çalışma gücü kayıp oranı en az %60 oranında olduğu sağlık kuruluşları tarafından onaylanmalıdır. 

Ortopedi bölümünün alanı olan ve malulen emekliliğe neden olacak vücut bölümleri;

 • Leğen kemiği ve bölgesi,
 • Omurga,
 • Kas,
 • Sinir,
 • Omurilik bağlantı dokuları,
 • Kol ve bacaklar,
 • Damarlar.

MS hastalığı malulen emeklilik şartları

MS (Multiple Skleroz) hastalığı; denge kuramama veya bozukluğu, kas güçsüzlüğü ve yürüme-konuşmada aksaklık yaratan merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Malulen emeklilik için belirli olan hastalıklar arasında MS hastalığı bulunmuyordu. Ancak son güncelleme ile MS hastaları da 1.800 prim günü, en az %60 oranında iş gücü kaybı tespitli maluliyet raporu ve en az 10 yıl sigortalılık süresi ile malulen emekli oluyor.

TSK psikiyatri malulen emeklilik şartları

TSK personelinin psikiyatri kaynaklı malulen emekliliği için malullük durumunun mesleğe başladıktan sonra gelişmesi gerekmektedir. Psikiyatri kaynaklı malullüğün göreve başlamadan önce var olması halinde talep reddedilir.

TSK psikiyatri malulen emeklilik şartları arasında gösterilenler;

 • TSK personelinin Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık kuruluşlarında uzman hekimler tarafından verilen maluliyet raporunda psikiyatri kaynaklı iş gücü kaybının %60 oranında kaybedilmiş olmalıdır.
 • TSK personelinin aynı iş kolunda en az 10 yıllık sigorta süresi ve 1.800 gün ödenmiş primi bulunmalıdır.

2 yanıt

 1. Tsk personelin Psikiyatri den kronik nitelik kazanmış anksiyete bozukluğu tanısı ile emekliliğe sevk edildiğinde doktorun kurumunun dan istenen kıta işlevsellik ve kıta anket formunda alkol kullandığı yazılmıştır SGK nin sağlık kuru bu sebebden dolayı red verir mi?

  1. Evraklarınız ile birlikte konunun uzmanı bir hekime danışmanız çok daha sağlıklı olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler