Edit Content
Çözüm Avukatlık

İstanbul Avukatlık Bürosu: Çözüm Hukuk Bürosu

Kurumlar Arası Geçiş

09/08/2022
Kurumlar Arası Geçiş

Kurumlar arası geçiş, devlet memurlarının bir kurumdan başka bir kuruma geçişini ifade eder. Kurumlar arası nakil, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu m.74’de düzenleme alanı bulmuştur. İşbu kanunun ilgili maddesi; 657 sayılı kanuna tabi kurumlar arası ve 657 sayılı kanuna tabi kurumlar ile tabi olmayan kurumlar arasın nakillerde uygulanacak usul ve esaslar ifade edilmiştir. Kurumlar arası atamaya ilişkin düzenlemeler yalnızca 657 sayılı kanunda değil, ilgili kurumların yönetmelikleri ve Teşkilat Kanunlarında da düzenlenmiştir.

Kurumlar Arası Geçiş Nasıl Olur?

Devlet memurlarının kurumlar arası naklini ifade eden kurumlar arası nakil şu şekilde gerçekleşir:

 • Memur, kurumlar arası atama talebinde bulunur.
 • Atama isteminde bulunan memurun asaletinin onaylanmış olması gerekir. Dolayısıyla asgari iki yıllık çalışma süresini ve aday memurluk sürecini tamamlamış olmalıdır.
 • Geçiş yapılmak istenen kadro, memurun kazanılmış hak derecesinde olması gerekir.
 • Memur, kazanılmış hak derecesinin üzerinde bir kadroya geçiş talebinde bulunursa, madde 68’de düzenlenen esaslara muvafık olarak derecesini artmış olmalı yahut yükselmeye müsait öğrenim durumu olmalıdır.
 • Memur, kazanılmış hak derecesinin altında bir kadroya geçiş talebinde bulunursa, nakle konu kadrolar arasında azami 3 derece fark olması gerekir.
 • Kurumlar arası atama yazışmaları ve nakil işlemi.
Kurumlar Arası Geçiş Şartları
Kurumlar Arası Atama Şartları

Kurumlar Arası Geçiş Şartları

Kurumlar arası nakil şartları şunlardır:

 • Memur, nakil istemli dilekçe ile talepte bulunmalıdır.
 • Geçiş yapılmak istenen her iki kurumun da muvafakatleri,
 • Aynı ya da üst kademenin bulunması,
 • Nakil talebinde bulunan memurun asaletinin tasdik olması.

Kurumlar Arası Geçiş Nasıl Olur?

Kurumlar arası atama,, bir üst başlıkta ifade edilen kurumlar arası atama şartlarını haiz memurların, geçiş istemli dilekçe ile ilgili kuruma talepte bulunması ve talebin yerinde bulunulmasıyla gerçekleşir.

Kurumlar Arası Geçiş Yönetmeliği

Kurumlar arası nakil yönetmeliği, görev yaptığı kurumdan bir başka kuruma naklini talep eden kurum çalışanlarının nakil sürecine ilişkin kuralları ihtiva eder.

Kurumlar Arası Nakil Kontenjanları 2023

Kurumlar arası nakil kontenjanları 2023 itibariyle devlet memurları sene başından itibaren geçiş yapmak istediği kurumu takip etmelidir.  Kurumlar arası nakil ilgili kurumun sitesinde, bakanlıkların ilgili bilgilerinin yayınlandığı bölümlerde ilan edilmektedir. Aşağıda verdiğimiz örnekten bakabilirsiniz.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Duyurusu Örneği 

Kurumlar Arası Nakil Sınavı

Kurumlar arası atamada bulunmak için ilk olarak muvafakat şartı aranır. Muvafakat; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak bir kamu kurumunda görev yapan devlet memurunun bir başka kurumda çalışmak istemedi durumunda, halihazırda çalıştığı kurumun izin vermesi gerekir. İzin, ilgili kurumun atamaya yetkili amiri tarafından verilir. Bu itibarla, kurumlar arası atama sınavı yerine muvafakat şartı aranır.

Kurumlar Arası Geçiş Nasıl Yapılır?
Kurumlar Arası Atama Nasıl Yapılır?

Kurumlar Arası Geçiş Nasıl Yapılır?

Kurumlar arası nakle dair usul ve esaslar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu m.74’ün yanı sıra ilgili kurumların yönetmelikleri ve özellikle varsa Teşkilat Kanunları kapsamında belirlenir. Ancak 657 Sayılı Kanun’da belirtilen nakil modeli, kurumların tamamı için geçerli müşterek bir model değildir. Zira her kurum, farklı gereksinimlere ve kadro gerekliliklerine sahiptir. Kurumlar arası atama yapabilmek için takip edilmesi gereken süreç, genel hatlarıyla şu şekildedir:

 • Memur, geçiş talebinde bulunmalıdır.
 • Kurumlar arası yazışma gerçekleşir.
 • Nakil işlemi gerçekleşir.

Kurumlar Arası Geçiş İçin Kaç Yıl Çalışmak Gerekir?

Kurumlar arası nakil için memurun asaletinin tasdikli ve en az iki senelik çalışma süresini tamamlamış olması gerekir.

MEB Kurumlar Arası Nakil 2023

MEB kurumlar arası nakil 2023 yılı için iki farklı şekilde değerlendirilir. Öğretmenlerin bir başka kuruma geçmesi farklı, 657 Sayılı Kanuna tabi devlet memurları için farklı gerçekleşir. Öğretmenlerin bir başka kuruma nakli, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği uyarınca ilerler. Devlet memurlarının kurumlar arası atamada öğretmen olabilmeleri içinse birtakım koşulları aranır. Söz konusu şartlar, ilgili yönetmeliğin 8.maddesinde tanzim edilmiştir.

 

Polislikte Kurumlar Arası Geçiş

Polislikte kurumlar arası atama yapılabilmesi için, kurumlar arası nakil için memurun karşılaması gereken şartları yerine getirmelidir. Ve polislikten başka bir kuruma geçmek isteyen emniyet çalışanın da makalemizde izah edilen geçiş prosedürünü takip etmesi gerekir. Yapılacak değerlendirme sonucunda başvuru yerinde görülürse müspet karar verilebilmektedir.

Emniyetten Kurumlar Arası Geçiş

Emniyetten kurumlar arası geçiş için polis teşkilatının da bir iç işleyişi vardır. Emniyetten kurumlar arası geçiş yapılabilmesi için kurumda geçiş yapmak isteyen kişinin üstü (komiser yardımcısı, komiser, Emniyet Amiri, Müdür Yardımcısı, Müdür, vb…) onaylaması gerekmektedir. Özel bir şube de özel eğitimler alarak bir noktaya getirilmiş polislerin kurumlar arası geçiş süreci çok daha sancılı olmaktadır.

657 Kurumlar Arası Geçiş
657 Kurumlar Arası Nakil

657 Kurumlar Arası Nakil

657 kurumlar arası atama için kurumlar arası muvafakat koşulu aranır. Geçiş talebinde bulunan kişi hakkında muvafakat sağlanabilmesi için evleviyetle kişinin naklen geçmeyi talep ettiği kuruma başvuru yapması gerekir. Başvuru, yazılı bir dilekçe ile yapılır.

Sürekli İşçi Kurumlar Arası Nakil

Sürekli işçi kurumlar arası atama; kamu kurumlarının hizmet gereksinimi kapsamında, geçici görevlendirme yönetmeliği uyarınca bir sene için; eş, sağlık durumu vs. sebepler dolayısıyla bir başka şehre gitmek isteyen çalışan taleplerinin bu kapsamda değerlendirilmesine olanak tanımaktadır.

Memur Öğretmenler Kurumlar Arası Geçiş

Memur öğretmenler kurumlar arası atama yapabilmek için kanun ve yönetmelikle hüküm altına alınan şartlar kapsamında geçiş yapabilir. Fakat bu şekilde bir başka kuruma nakil olan öğretmenler, öğretmenlik mesleğine yeniden dönebilmeleri için asgari üç sene görev yapmış olmalıdır.

Sağlık Bakanlığı Kurumlar Arası Nakil

Sağlık Bakanlığı kurumlar arası nakil; 74.maddeye ilave olarak Sağlık Bakanlığınca getirilen ek düzenlemeler kapsamında gerçekleşir. Ek düzenlemeler şunlardır:

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 6.madde,
 • Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 17.madde,
 • 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu 3.madde.

Kurumlar Arası Atama Öğretmenlik Kontenjanları

Kurumlar arası atama öğretmenlik kontenjanları her yıl değişmekte olup, öngörülen kontenjan kapsamında geçiş yapılmaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kurumlar Arası Geçiş Genelgesi

Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, kurumlar arası atama talebinde bulunabilir. EGM personelinin kurumlar arası atama talebinde, çalıştıkları kurumdan muvafakat almaları gereklidir.

Sağlık Bakanlığı’na Kurumlar Arası Geçiş Nasıl Yapılır?

Sağlık Bakanlığında çalışan devlet memurları, 657 Sayılı Kanuna tabi olup kurumlar arası nakil sürecine ilişkin ifade ettiğimiz bilgiler, Sağlık Bakanlığı’na kurumlar arası nakil de aynen geçerlidir. Buna ilaveten; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 6.madde, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 17.madde, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu 3.madde dikkate alınır.

TCDD Kurumlar Arası Atama

TCDD kurumlar arası atama, TCDD’nin 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabi 4 – a çerçevesinde personel istihdam ettiği için, bir başka kurum çalışanlarının geçişi söz konusu değildir.

Diyanete Kurumlar Arası Nakil

Diyanete kurumlar arası nakil talebinde bulunabilir. Bunun için, mevcutta çalışılan kurumun muvafakat vermesi, 74.madde ve yönetmelik şartlarının karşılanması yeterlidir.

Memur Kurumlar Arası Geçiş
Memur Kurumlar Arası Atama

Memur Kurumlar Arası Geçiş

Memur kurumlar arası atama süreci şu şekilde ilerler:

 • Bir başka kuruma nakil talep eden memur, geçmek istediği kurumlara yazılı başvuruda bulunur. Başvuru dilekçesi; nerede çalışıldığı, sicil numarası, unvanı, öğrenimi ve hizmet süresi bilgilerini içermelidir. Başvuru yapılan kurum, başvuruya müspet yanıt vermek zorunda olmayıp olumsuz cevap da verebilir. Zira idare, takdir yetkisini kullanabilir.
 • Başvuruda bulunulan kurumun başvuruya olumlu yanıt vermesi halinde, başvuru yapılan kurum, mevcutta çalışılan kuruma muvafakat soracaktır.
 • Halihazırda çalışılan kurum, muvafakat verme mecburiyetinde değildir. Ancak nakil işlemi için, mevcutta çalışılan kurumun muvafakat vermesi şarttır.
 • Mevcut kurum muvafakat verdiği takdirde, yeni kurum tarafından atama yapılır.
 • Atama yapan yeni kurum ilişik kesme yazısı yazar ve önceki kuruma tebliğ eder.
 • Eski kurum, nakil başvurusu sahibinin ilişiğini keser ve durumu kendisine tebliğ eder. Tebliğ ile birlikte kurumdan ayrılan başvuru sahibi, talepte bulunduğu kurumda çalışmaya başlayabilir.
Kurumlar Arası Geçiş Dilekçesi
Kurumlar Arası Nakil Dilekçesi

Kurumlar Arası Geçiş Dilekçesi

Kurumlar arası nakil dilekçesi, kişinin naklen geçmeyi istediği kuruma yapacağı başvuruda ibraz etmesi gereken dilekçedir. Kurumlar arası atamanın sağlanabilmesi için muvafakat şartının sağlanıyor olması, bunun içinse yazılı başvuru yapılması gerekir.

Kurumlar Arası Geçiş Dilekçe Örneği

Kurumlar arası nakil dilekçe örneği olarak aşağıda paylaştığımız dilekçe taslak bir dilekçe olup, hatalı veya ihmali bir işlem yapılmaması adına somut durumun özelliklerine göre kişiye özgü dilekçe düzenlenmelidir. Bunun için avukat yardımı almak, en doğru ve isabetli yaklaşım olacaktır.

………… GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………… MÜSTEŞARLIĞINA

………………BAŞKANLIĞINA

(İlgili makam yazılmalıdır)

…….. Bakanlığı ………. Genel Müdürlüğü ………. İl müdürlüğünde …… sicil sayılı…. olarak görev yapmaktayım. Devlet memurluğu görevine …. tarihinde ………’de ……. olarak başladım. Sırası ile …………… görevlerinde bulundum.

Görevim sırasında……. eğitimleri aldım.

……. Tarihinde …… Üniversitesi…. Fakültesi…… Bölümünden…… mezun oldum. (Varsa yüksek lisans ve doktora bilgileri de yazılmalıdır.)

(Varsa)………. konularında yayınlanmış makalelerim, kitaplarım bulunmaktadır.

Genel Müdürlüğünüz/Müsteşarlığınız/Başkanlığınız bünyesinde boş bulunan ……. Kadrosunda hizmet etmeyi talep ediyorum. Bu nedenle, evleviyetle ……. kadrosuna, bunun mümkün olmaması halinde ise, vaziyetime uygun unvanda bir göreve naklen atamamın yapılması hususunda gereğini arz ederim…/…/……

İsim-unvan-imza

Kurumlar Arası Geçiş Dilekçe Örneği Word 

Kurumlar Arası Geçiş Dilekçe Örneği DOC

Kurumlar Arası Atama Dilekçe Örneği Word formatında indirmek için tıklayınız.

657 Kurumlar Arası Nakil

657 kurumlar arası nakil 2021 yılında da girişte izah ettiğimiz kurumlar arası atama prosedürüne göre gerçekleşmiştir.

MEB Kurumlar Arası Nakil

MEB kurumlar arası atama 2020 yılında, kurumlar arası atama ilişkin bahsettiğimiz usul ve esaslara göre gerçekleşmiştir.

Tarım Bakanlığı Kurumlar Arası Atama

Tarım Bakanlığı kurumlar arası atama için Bakanlığa geçiş talebi belirtil bir dilekçe ile başvuruda bulunmak gerekir. Kurum gereksinimleri ve kadro durumu kapsamında boş kadro olması halinde, muvafakat şartının da sağlanmasıyla naklen geçiş mümkündür. Kurumların karşılıklı muvafakat vermemesi durumunda, kurumlar arası atama mümkün değildir.

Teknisyen Kurumlar Arası Nakil

Teknisyen kurumlar arası atama söz konusu olduğunda ilk olarak, genel görevde yükselme yönetmeliğinin ilgili maddesini paylaşmak yerinde olacaktır: “Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir.” İşbu hüküm uyarınca, iki farklı prosedür söz konusudur:

 • Kişi, mevcutta çalıştığı kadroya nakil olabilir.
 • Kişi, dava alt unvanlara nakil olabilir.

Teknisyen olarak görev yapan ve fakat teknikerlik bölümü mezunu kişi, bir başka kuruma tekniker olarak nakil olamaz. Ancak, tekniker olarak görev yapan bir kişi, bir başka kurumda boş tekniker kadrosu mevcut değilse, lise teknik bölümü mezunu olması kaydıyla teknisyen olarak atanabilir.

Torpille Kurumlar Arası Geçiş

Torpille kurumlar arası atama yapılabilmesi mümkün değildir. Kurumlar arası atama, makalemizde ifade edilen prosedüre göre gerçekleşir.

0 0 votes
İçerik Puanı
Subscribe
Bildir
guest

4 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Demet
Demet
7 ay önce

Sağlık bakanlığında hemsireyim PDR den bu yıl mezun olacağım direk MEB e geçebilir miyim

Ebru Kaptan
Ebru Kaptan
7 ay önce

MEB de öğretmenim . 2 yıllık adalet okudum .icra sınavına girebilir miyim ? Sınavda yaş şartı var . Benim yaş şartım tutmuyor ne yazık ki . Başka kurumda memur olduğum için yatay geçiş hakkı olur mu ? Bu bağlamda sınava başvurabilir miyim ?

İlgili İçerikler
Kategoriler
istanbul avukat