Kurumlar Arası Geçiş 2024 Meb, Sağlık Bakanlığı

Kurumlar Arası Geçiş

Kurumlar arası geçiş, devlet memurlarının bir kurumdan başka bir kuruma geçişini ifade eder. Kurumlar arası nakil, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu m.74’de düzenleme alanı bulmuştur. İşbu kanunun ilgili maddesi; 657 sayılı kanuna tabi kurumlar arası ve 657 sayılı kanuna tabi kurumlar ile tabi olmayan kurumlar arasın nakillerde uygulanacak usul ve esaslar ifade edilmiştir. Kurumlar arası atamaya ilişkin düzenlemeler yalnızca 657 sayılı kanunda değil, ilgili kurumların yönetmelikleri ve Teşkilat Kanunlarında da düzenlenmiştir.

Kurumlar Arası Geçiş Nasıl Olur?

Devlet memurlarının kurumlar arası naklini ifade eden kurumlar arası nakil şu şekilde gerçekleşir:

 • Memur, kurumlar arası atama talebinde bulunur.
 • Atama isteminde bulunan memurun asaletinin onaylanmış olması gerekir. Dolayısıyla asgari iki yıllık çalışma süresini ve aday memurluk sürecini tamamlamış olmalıdır.
 • Geçiş yapılmak istenen kadro, memurun kazanılmış hak derecesinde olması gerekir.
 • Memur, kazanılmış hak derecesinin üzerinde bir kadroya geçiş talebinde bulunursa, madde 68’de düzenlenen esaslara muvafık olarak derecesini artmış olmalı yahut yükselmeye müsait öğrenim durumu olmalıdır.
 • Memur, kazanılmış hak derecesinin altında bir kadroya geçiş talebinde bulunursa, nakle konu kadrolar arasında azami 3 derece fark olması gerekir.
 • Kurumlar arası atama yazışmaları ve nakil işlemi.
Kurumlar Arası Geçiş Şartları
Kurumlar Arası Atama Şartları

Kurumlar Arası Geçiş Şartları 2024

Kurumlar arası nakil şartları şunlardır:

 • Memur, nakil istemli dilekçe ile talepte bulunmalıdır.
 • Geçiş yapılmak istenen her iki kurumun da muvafakatleri,
 • Aynı ya da üst kademenin bulunması,
 • Nakil talebinde bulunan memurun asaletinin tasdik olması.

Kurumlar Arası Geçiş Yönetmeliği

Kurumlar arası nakil yönetmeliği, görev yaptığı kurumdan bir başka kuruma naklini talep eden kurum çalışanlarının nakil sürecine ilişkin kuralları ihtiva eder.

Kurumlar Arası Nakil Kontenjanları

Kurumlar arası nakil kontenjanları 2024 itibariyle devlet memurları sene başından itibaren geçiş yapmak istediği kurumu takip etmelidir.  Kurumlar arası nakil ilgili kurumun sitesinde, bakanlıkların ilgili bilgilerinin yayınlandığı bölümlerde ilan edilmektedir. Aşağıda verdiğimiz örnekten bakabilirsiniz.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Duyurusu Örneği 

Kurumlar Arası Nakil Sınavı

Kurumlar arası nakil yapmak isteyen devlet memurlarının, girmesi gereken bir kurumlar arası nakil sınavı bulunmamaktadır. Geçiş yapmak isteyen kamu personellerinin yapması gereken işlem geçiş yapacak bir kurum bulmaktır. Kurum bulmak için dilekçe ile başvuru yapmak ya da direk yüz yüze görüşmeye yapmak mümkündür. İlgili kurumlar var olan kontenjanlarını göz önüne alarak başvuruları değerlendirmekte ve uygun gördükleri kişiler için kurumlarına muvafakatname yazısı yazarak nakil sürecini başlatmaktadır.

Kurumlar Arası Geçiş Nasıl Yapılır?
Kurumlar Arası Atama Nasıl Yapılır?

Kurumlar Arası Geçiş İçin Kaç Yıl Çalışmak Gerekir?

Devlet memurları, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışmaktadır. İlgili kanun kapsamında çalışan kamu personellerinin bir kurumdan başka bir kuruma geçiş yapmasına kurumlar arası geçiş denilmektedir. Bu geçiş işleminin yapılabilmesi ise bazı şartlara bağlıdır. Öncelikle bir devlet memurunun kurumlar arası geçiş için aday memurluğunun kaldırılması gerekmektedir yani başka bir ifadeyle asaletinin tasdik edilmiş olması gerekmektedir. Konuya ilişkin düzenleme DMK’nın 54.maddesinde yer almakta olup “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.” Hükmüne göre işlem yapılmaktadır. Bu bağlamda durum değerlendirmesi yapıldığına göre kurumlar arası geçiş yapmak isteyen devlet memurlarının en erken asalet tasdiki 1 yıldan sonra gerçekleştirilmektedir. Resmi işlemlerin (eğitim, sınav, asalet tasdik) yapılması da düşünüldüğünde yaklaşık 1.5 yıllık bir çalışmanın gerektiğini söylemek mümkündür.

MEB Kurumlar Arası Geçiş 2024

MEB kurumlar arası nakil 2024 yılı için iki farklı şekilde değerlendirilir. Öğretmenlerin bir başka kuruma geçmesi farklı, 657 Sayılı Kanuna tabi devlet memurları için farklı gerçekleşir.

Öğretmenlerin bir başka kuruma nakli, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği uyarınca ilerler. Devlet memurlarının kurumlar arası atamada öğretmen olabilmeleri içinse birtakım koşulları aranır. Söz konusu şartlar, ilgili yönetmeliğin 8.maddesinde tanzim edilmiştir.

Emniyet Kurumlar Arası Geçiş

Emniyet kurumlar arası geçiş için polis teşkilatının da bir iç işleyişi vardır. Emniyetten kurumlar arası geçiş yapılabilmesi için kurumda geçiş yapmak isteyen kişinin üstü (komiser yardımcısı, komiser, Emniyet Amiri, Müdür Yardımcısı, Müdür, vb…) onaylaması gerekmektedir. Özel bir şube de özel eğitimler alarak bir noktaya getirilmiş polislerin kurumlar arası geçiş süreci çok daha sancılı olmaktadır.

Polislikte kurumlar arası atama yapılabilmesi için, kurumlar arası nakil için memurun karşılaması gereken şartları yerine getirmelidir. Ve polislikten başka bir kuruma geçmek isteyen emniyet çalışanın da makalemizde izah edilen geçiş prosedürünü takip etmesi gerekir. Yapılacak değerlendirme sonucunda başvuru yerinde görülürse müspet karar verilebilmektedir.

657 Kurumlar Arası Geçiş
657 Kurumlar Arası Nakil

657 Kurumlar Arası Nakil

657 sayılı kanunda memurların bir kurumdan diğerine nakillerine ilişkin hükümler Kanunun 74.maddesinde yer almaktadır. İlgili madde hükümlerine göre “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.” 657 kurumlar arası nakil gerçekleştirilmektedir.  Bir devlet memurunun nakil talebinin değerlendirilebilinmesi için 74.madde hükümlerinin yanı sıra aday memurluğunun kaldırılmış olması da gerekmektedir.

Sürekli İşçi Kurumlar Arası Nakil

Kamu kurumlarında çalışan sürekli işçilerin kurumlar arası nakil hakları bulunmaktadır. Çünkü sürekli işçilere 657 sayılı kanun hükümleri uygulanmaktadır. İşçiler 4857 sayılı iş kanununa tabidirler ve ilgili işçilerin kamuda istihdam edilmelerinde “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kullanılmaktadır. Nakil işlemi sadece kadrolu devlet memurlarına ilişkin olarak uygulanmaktadır. Ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de idarelerde sürekli işçi istihdamına ilişkin düzenlemeler söz konusudur. Ancak ilgili kararnamede de işçilerin nakil haklarına ilişkin herhangi bir düzenleme söz konusu değildir.

Sağlık Bakanlığı Kurumlar Arası Geçiş 2024

DMK’ya tabi devlet memurları kurumlar arası nakil işlemi gerçekleştirebilmektedir. Ancak kurumlar arası geçiş işlemlerinden sözleşmeli personeller yararlanamamaktadır. Geçiş yapacak olan memurların kadrolu olması ve aday memurluğunun kaldırılmış olması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı 2016 yılına kadar geçiş işlemlerini kura yöntemi ile gerçekleştirmiştir. Ancak 2016 yılından beri kurumlar arası nakil kurası yapılmamakta, geçiş yapmak isteyen kişilerin dilekçe ile başvuru yaparak kurumlar arası nakil talebi yapması gerekmektedir. Genel hususlar 657 DMK’da yer almakta olan nakil hususlarının yanı sıra Sağlık Bakanlığının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği bulunmaktadır. İlgili yönetmeliğin 17.maddesi kurumlar arası nakil hususlarını düzenlemektedir. Dilekçe ile yapılan başvurular ilgili mevzuatlar hususunda değerlendirilmekte ve kurumların karşılıklı muvafakati ile geçiş sağlanmaktadır.

Kurumlar Arası Atama Öğretmenlik Kontenjanları

Kurumlar arası atama öğretmenlik kontenjanları her yıl düzenli olarak değişmektedir. Her kurumunda o yıl belirli sayıda öğretmen kontenjanı açılmaktadır. Boş kontenjana geçiş yapmak isteyen kişi, kurumun duyurularını takip etmelidir. Başvuran kişi öngörülen kontenjan kapsamında geçiş yapabilmektedir.

TCDD Kurumlar Arası Atama

TCDD kurumlar arası atama, TCDD’nin 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabi 4 – a çerçevesinde personel istihdam ettiği için, bir başka kurum çalışanlarının geçişi söz konusu değildir.

Diyanet Kurumlar Arası Nakil

Diyanet kurumlar arası nakil talebinde bulunabilir. Bunun için, mevcutta çalışılan kurumun muvafakat vermesi, 74.madde ve yönetmelik şartlarının karşılanması yeterlidir.

Memur Kurumlar Arası Geçiş
Memur Kurumlar Arası Atama

Memur Kurumlar Arası Geçiş

Memur kurumlar arası atama süreci şu şekilde ilerler:

 • Bir başka kuruma nakil talep eden memur, geçmek istediği kurumlara yazılı başvuruda bulunur. Başvuru dilekçesi; nerede çalışıldığı, sicil numarası, unvanı, öğrenimi ve hizmet süresi bilgilerini içermelidir. Başvuru yapılan kurum, başvuruya müspet yanıt vermek zorunda olmayıp olumsuz cevap da verebilir. Zira idare, takdir yetkisini kullanabilir.
 • Başvuruda bulunulan kurumun başvuruya olumlu yanıt vermesi halinde, başvuru yapılan kurum, mevcutta çalışılan kuruma muvafakat soracaktır.
 • Halihazırda çalışılan kurum, muvafakat verme mecburiyetinde değildir. Ancak nakil işlemi için, mevcutta çalışılan kurumun muvafakat vermesi şarttır.
 • Mevcut kurum muvafakat verdiği takdirde, yeni kurum tarafından atama yapılır.
 • Atama yapan yeni kurum ilişik kesme yazısı yazar ve önceki kuruma tebliğ eder.
 • Eski kurum, nakil başvurusu sahibinin ilişiğini keser ve durumu kendisine tebliğ eder. Tebliğ ile birlikte kurumdan ayrılan başvuru sahibi, talepte bulunduğu kurumda çalışmaya başlayabilir.
Kurumlar Arası Geçiş Dilekçesi
Kurumlar Arası Nakil Dilekçesi

Kurumlar Arası Geçiş Dilekçesi Örneği

Kurumlar arası nakil dilekçesi, kişinin naklen geçmeyi istediği kuruma yapacağı başvuruda ibraz etmesi gereken dilekçedir. Kurumlar arası atamanın sağlanabilmesi için muvafakat şartının sağlanıyor olması, bunun içinse yazılı başvuru yapılması gerekir.

Kurumlar arası nakil dilekçe örneği olarak aşağıda paylaştığımız dilekçe taslak bir dilekçe olup, hatalı veya ihmali bir işlem yapılmaması adına somut durumun özelliklerine göre kişiye özgü dilekçe düzenlenmelidir. Bunun için avukat yardımı almak, en doğru ve isabetli yaklaşım olacaktır.

………… GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………… MÜSTEŞARLIĞINA

………………BAŞKANLIĞINA

(İlgili makam yazılmalıdır)

…….. Bakanlığı ………. Genel Müdürlüğü ………. İl müdürlüğünde …… sicil sayılı…. olarak görev yapmaktayım. Devlet memurluğu görevine …. tarihinde ………’de ……. olarak başladım. Sırası ile …………… görevlerinde bulundum.

Görevim sırasında……. eğitimleri aldım.

……. Tarihinde …… Üniversitesi…. Fakültesi…… Bölümünden…… mezun oldum. (Varsa yüksek lisans ve doktora bilgileri de yazılmalıdır.)

(Varsa)………. konularında yayınlanmış makalelerim, kitaplarım bulunmaktadır.

Genel Müdürlüğünüz/Müsteşarlığınız/Başkanlığınız bünyesinde boş bulunan ……. Kadrosunda hizmet etmeyi talep ediyorum. Bu nedenle, evleviyetle ……. kadrosuna, bunun mümkün olmaması halinde ise, vaziyetime uygun unvanda bir göreve naklen atamamın yapılması hususunda gereğini arz ederim…/…/……

İsim-unvan-imza

Kurumlar Arası Geçiş Dilekçe Örneği Word 

Tarım Bakanlığı Kurumlar Arası Atama

Tarım Bakanlığı kurumlar arası atama için Bakanlığa geçiş talebi belirtil bir dilekçe ile başvuruda bulunmak gerekir. Kurum gereksinimleri ve kadro durumu kapsamında boş kadro olması halinde, muvafakat şartının da sağlanmasıyla naklen geçiş mümkündür. Kurumların karşılıklı muvafakat vermemesi durumunda, kurumlar arası atama mümkün değildir.

Teknisyen Kurumlar Arası Nakil

Teknisyen kurumlar arası atama söz konusu olduğunda ilk olarak, genel görevde yükselme yönetmeliğinin ilgili maddesini paylaşmak yerinde olacaktır: “Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir.” İşbu hüküm uyarınca, iki farklı prosedür söz konusudur:

 • Kişi, mevcutta çalıştığı kadroya nakil olabilir.
 • Kişi, dava alt unvanlara nakil olabilir.

Teknisyen olarak görev yapan ve fakat teknikerlik bölümü mezunu kişi, bir başka kuruma tekniker olarak nakil olamaz. Ancak, tekniker olarak görev yapan bir kişi, bir başka kurumda boş tekniker kadrosu mevcut değilse, lise teknik bölümü mezunu olması kaydıyla teknisyen olarak atanabilir.

Kadrolu Memur Kurumlar Arası Geçiş Yapabilir mi?

Kadrolu memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidir. İlgili kanunun 74.maddesi memurların bir kurumdan diğerine nakilleri hususuna açıklık getirmektedir.

İlgili maddeye göre 657 Sayılı Devlet Memurları kanuna tabi kurumlar arasında, kurumun muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden ya da aynı kanunun 68’ıncı madde esasları kapsamında derece yükselmesi ile bulundukları sınıftan ya da öğrenim durumları nedeniyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakil ile geçiş yapmaları mümkündür.

Ayrıca kazanılmış hak dereceleri altındaki derecelere atama yapılması da söz konusu olabilmektedir. Ancak bu farkın atanacakları kadro derecesiyle kazanılmış hak dereceleri arasında olan farkın 3 derecek çok olmaması ve memurun istediğin olması şartı söz konusudur.

Kurumlar Arası Geçiş Süresi Ne Kadardır?

Kurumlar arası geçiş yapmak isteyenlerin geçiş süreci atanacakları kurumun muvafakat talebi yapması ile başlamaktadır. Kamu kurumlarının büyük çoğunluğu artık resmi yazışmalarını elektronik belge yönetim sistemi üzerinden gerçekleştirdikleri için postada geçen uzun süreler artık oluşmamaktadır.

Resmi bir evrağın cevaplanma süreci 15 gündür, ancak gelen evrak ile ilgili başka bir birimden görüş alınması gerekirse bu durumda bu süreye ek 15 gün daha eklenmektedir. Bu bağlamda bir değerlendirme yapıldığında muvafakat taleplerine kurumlar genellikle 1 ay içinde cevap vermektedir.

Geçişin uygun bulunması halinde muvafakat verildiğine ilişkin resmi yazışma atanacakları kuruma gönderildikten sonra atama kararnamesinin hazırlanması ve ilgiliye tebliğ edilmesi sürecinin de yaklaşık 1 ay kadar sürmesi muhtemeldir. Bu kapsamda ortalama olarak bir memurun kurumlar arası geçiş süresinin 2-2,5 ay kadar sürmesi söz konusudur.

Belediyeler Arası Nakil Nasıl Yapılır?

Belediyelerde çalışan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kamu personelleri nakil talebinde bulunabilmektedir. Nakil talepleri ilgilerin dilekçe ile gitmek istedikleri kuruma başvurmaları ile başlamaktadır.

Başvuru yapılan kurumun ilgili birimi dilekçeyi işleme alarak nakil başvurusu uygun görülen kamu personeli için gelmek istediği belediyeye muvafakat talebinde bulunmakta ve nakil süreci mevzuatlara uygun olarak yürütülmektedir.

Kurumlar Arası Geçiş Emsal Mahkeme Kararları

Rize İdare Mahkemesinin 2016/316 esas no 2017/551 karar no kararı incelendiğinde Davacı konumunda Eğitimciler Birliği Sendikası yer almaktadır.

İlgili sendika Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne dava açarak “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden Diğer Kamu Kuruluşlarına Naklen Geçmek İsteyen İdari Personele Muvafakat Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların” bazı maddelerinin 657 sayılı Kanun hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle dava açarak muvafakat taleplerinde personellerin hak kaybı yaşaması için iptal istemiştir. İlgili dava sonucunda bazı maddelerin iptaline bazı maddelere yapılan itirazların reddine karar verilmiş ve dava kısmen iptal kısmet ret ile sonuçlanmıştır.

https://www.ebs.org.tr/ebs_files/files/muvafakat_usul_esaslar_iptal%20_karari.pdf

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4.İdari Dava Dairesinin Y.D İtiraz No:2017/8 kararı incelendiğinde Düzce Üniversitesi’nde hemşire olarak görev yapan Ayşe İYÜGÜN’ün Bolu İli Kamu Hastaneler Birliği emrinde bir kadroya atanma talebi reddine ilişkin 26.07.2016 gün ve 38373 sayılı işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; yürütmenin durdurulması isteminin reddi yönünde Zonguldak İdare Mahkemesi’nce verilen 23.11.2016 gün E:2016/1337 sayılı kararın hukuka ayrkırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istemiyle dava açılmıştır.

İlgili itiraz neticesinde E:2016/1337 sayılı kararın kaldırılmasına; hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi güç zararına yol açacağı açık olan dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütmenin durdurulmasına 2577 sayılı Yasanın 27’inci maddesi uyarınca 06.01.2017 gününde oy birliği ile karar verilmiştir.

https://www.sagliksen.org.tr/cdn/uploads/cloud/16a5bb8514469e4b6faaef1fe5c219c6.pdf

Kurumlar Arası Naklen Atama

Bir kamu personelinin görev yapmış olduğu kurumdan başka bir kuruma kurumların muvafakati ile geçiş yapmasına naklen atama denilmektedir. Naklen atanma ya da kurumlar arası naklen atanma hususları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74.maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre kurumlar arası naklen atanma yapılması için aşağıdaki şartların oluşması gerekmektedir.

 • Her iki kurumun da 657 sayılı kanuna tabi olması gerekmektedir.
 • Geçiş yapmak isteyen kamu personelinin talebi söz konusu olmalıdır.
 • Kurumların karşılıklı muvafakati olmalıdır
 • Kamu personelinin naklen gideceği kurumda aynı hizmet sınıfı için gerekli şartları taşıyor olması gerekmektedir.

Hemşirelikten Öğretmenliğe Geçiş Nasıl Olur?

Hemşirelikten öğretmenliğe geçiş için öncelikli şart sağlık meslek liselerinin öğretmen ihtiyacının oluşması ve ihtiyacın Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna paylaşılması ile söz konusu olmaktadır. Ancak öğretmen olmak isteyen hemşirelerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

 • En az lisans mezunu olması,
 • Pedagojik formasyon eğitimi almış olmaları ya da Millî Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans mezuniyeti olması,
 • KPSS10 puan türünden yeterli bir puanı olması gerekmektedir.

Üniversite Hastanesinden Sağlık Bakanlığına Geçiş Nasıl Olur?

Üniversiteler özerk kurumlar olduğu için genellikle kurumlar arası naklen geçiş taleplerine olumsuz bakmaktadır. Üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı 657 Sayılı kanuna bağlıdır. Bu kapsamda değerlendirme yapıldığında geçiş yapmalarında bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak iki kurumun karşılıklı muvafakati gerektiği unutulmamalıdır. Genellikle üniversitelerden sağlık bakanlığına geçişlerde kişilerin istifası söz konusudur.

Adalet Bakanlığından Sağlık Bakanlığına Geçiş Nasıl Olur?

Kurumlar arası geçiş farklı kurumlarda çalışan kamu personellerinin kazanılmış derecelerine eş bir kadroya geçiş yapmasıdır. Bu geçiş ile istifa etmelerine gerek kalmadan tüm özlük hakları ile birlikte yeni kurumlarında çalışma hakkı elde etmektedirler.

Geçiş için gerekli şartlar 657 sayılı kanunun 74.maddesinde düzenlenmiş olup, bu düzenlemeler bağlamında adalet bakanlığından sağlık bakanlığına geçiş yapılması mümkündür.

Torpille Kurumlar Arası Geçiş

Kamu kurumlarında naklen atama işlemleri ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda gerekli şartları sağlamayan bir personelin torpille kurumlar arası geçiş yapması söz konusu değildir.

Kurumlar Arası Geçiş İçin Kaç Yıl Çalışmak Gerekir?

Kurumlar arası geçiş için memurun aday memurluk süresini tamamlamış olması yani en az 2 yıl çalışmış olması gerekmektedir.

Memurlukta Kurumlar Arası Geçiş Nasıl Olur?

Memur kurumlar arası geçiş yapmak istediğinde geçiş yapmak istediği kuruma dilekçe ile başvuru yapar, başvuru yapılan kurum da halihazırda çalıştığı kurumdan muvafakat ister.

Kurumlar arası geçiş dilekçesi nereye verilir?

Kurumlar arası geçiş dilekçesini, geçiş yapmak isteyen memur, geçmek istediği kurumun il müdürlüğü veya merkez teşkilatlarına verebilir.

9 yanıt

 1. MEB de öğretmenim . 2 yıllık adalet okudum .icra sınavına girebilir miyim ? Sınavda yaş şartı var . Benim yaş şartım tutmuyor ne yazık ki . Başka kurumda memur olduğum için yatay geçiş hakkı olur mu ? Bu bağlamda sınava başvurabilir miyim ?

 2. Merhaba, ben üniversitede teknisyen olarak görev yapmaktayim. Bakanlığa dilekçe verdim. Bakanlık ben istemeden beni hizmetli kadrosuna atayabilir mi? Atarsa tekrar teknisyen olmak için görevde yükselme sınavına mi girmem gerekiyor.

 3. Merhabalar. Ben Milli Eğitim Bakanlığına büro personeli olarak( düz memurluk) başvurdum. Fakat kendi branşım anestezi ( 2 yıllık). Milli Eğitim Bakanlığına atanmam durumunda önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı alıma çıkarsa tercih verip direkt Sağlık Bakanlığına geçebiliyor muyum ? Yoksa belirli bir süre Meb de çalışmam mı gerekiyor. Yardımcı olursanız çok memnun olurumm kimse net olarak bir cevap vermiyor

  1. Açelya hanım merhaba, Kurumlar arası geçişler için öncelikle geçiş yapmak istediğiniz kurum ile görüşme yapmanız gerekiyor. Oradan olur aldıktan sonra kendi kurumunuz ile süreci yönetebilirsiniz. Sorduğunuz soruların tam ve net cevabını Kurumunuzun genel merkezinde mesela Sağlık Bakanlığı’nda kurumlara geçiş birimi ile görüşmeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde MEB’in ilgili birimi ile görüşürseniz sizi aydınlatacaklardır. Her kurumun işleyişi ve prosedürleri farklı olabiliyor.

 4. mrb ben imam hatip mezunuyum ve önlisas ilahiyat mezunuyum normalde kendi kurumum diyanet ama ben üniversitede memurum 4 b olarak kendi kurumuz diyanete gecebilirmiyim ileri ki zamanlarda babamda din görevlisi bende kendi kurumumda çalısmak istiyorum aydıntalırsanız cok seviniriz tşk ediyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler