Hayat Sigortası

Hayat Sigortası

Hayat sigortası , ölüm ve yaralanma tazminatında asıl teminat, ölüm halinde kişinin varislerine ölüme bağlı hayat sigortası teminat tutarının ödenmesidir. Hayat sigortası, ölüm ve yaralanma tazminatında bankacılık sisteminin temel yapı taşlarından biri olmasına rağmen, ülkemizde kişi, kurum, kuruluş ve şirketler tarafından en sık kullanılan poliçelerden biridir.

Hayat Sigortası ile Elde Edilecek Kazançlar

Hayat sigortası ile elde edilecek kazanımlar aşağıdaki gibidir: Hayat sigortası, sigortalının sözleşmesinde belirtilen süre içinde ve poliçenin kapsamına göre hangisini kapsıyorsa, sigorta şirketini belirli bir prim karşılığında teminat altına alır. Ölüm, hastalık, işsizlik, maluliyet gibi durumlarda belirlenen riskler veya doğrudan sigortalıya aittir. Ödediği sigorta türü. Hayat sigortalarında asıl teminat, ölüm halinde kişinin varislerine ölüme bağlı hayat sigortası teminat tutarının ödenmesidir. Vefat dışında, Kaza Sonucu Maluliyet, Kaza Sonucu Tedavi Giderleri, Kritik Hastalıklar gibi teminatlar için Hayat Sigortası yaptırılabilir.

Kimler Hayat Sigortası Yaptırabilir?

Kimler hayat sigortası yaptırabilir? Teminat türüne göre herhangi bir engel yoksa herkes hayat sigortası yaptırabilir. Ancak bazı poliçeler için özellikle yaş, sağlıklı olmak ve ameliyat olmama gibi şartlar da gerekebilmektedir.

 • 18 yaşından küçüklere hayat sigortası yaptırılamaz.
 • Kişi, çocuğu için hayat sigortası yaptırmak isterse, ödemesini 18 yaşına kadar yapar ve çocuk reşit olduğunda transfer yapılır.
 • Türkiye’de genel olarak 70 yaş ve üzeri kişilere hayat sigortası poliçesi düzenlenmez. Bu limitlerin dışında kalanlar diledikleri gibi hayat sigortası yaptırabilirler.
Hayat Sigortalarında Tazminat (Kapsam Dışı)
Hayat Sigortalarında Tazminat (Kapsam Dışı)

Hayat Sigortalarında Tazminat (Kapsam Dışı)

 • Poliçe kapsamına girmeyen seyahatler (sigorta kapsamına girmeyen seyahat durumları)
 • İntihar veya benzeri durumlarda ölümler
 • Sigortalının yani hayat poliçesinden yararlanacak kişinin öldürülmesi veya bir şekilde bu olaya dahil edilmesi.
 • Savaş halleri
 • Biyolojik saldırı , nükleer saldırı vb. acil durumlar kapsam dışıdır.
 • Burada esas mesele, poliçeniz dışında bir tavrınız varsa, ölenin veya ölenin yakınlarının hayat sigortası tazminatından faydalanmasının engellenmesidir.

Hayat Sigortası Görevli ve Yetkili Mahkeme

Hayat sigortası poliçesinden doğan uyuşmazlıklar nedeniyle sigorta şirketi aleyhine açılacak hayat sigortasını içeren davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin veya sigortalının ikametgâhının bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi’dir. Asliye Ticaret Mahkemesi, sigorta şirketi tarafından açılan Hayat Sigortası Mahkemelerinden biridir.

Hayat Sigortasi Alacaklarinda Zamanasimi

Hayat Sigortası Alacaklarında Zamanaşımı

Hayat sigortalarında zamanaşımı, ölümlü kaza veya ölüm durumlarına ve bedensel hasar türlerine göre farklı zaman dilimlerinde incelenir. Hayat sigortasından kaynaklanan tüm talepler, tazminatın ödeneceği tarihten itibaren 2 yıl, sigorta tazminatına ve/veya bedeline ilişkin talepler ise rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren 6 yıl zamanaşımına uğrar.

Hayat Sigortasında Rehin Alacaklısı Bulunması

Hayat sigortalarında, hayat sigortalısına verilen borç veya alacak nedeniyle sigortalının ölümü halinde ödenecek tazminat tutarının esas alacaklısı olan gerçek veya tüzel kişidir. Kredi kullanan kişilerin krediye bağlı hayat sigortalarında dain-i murtein vardır. Bu tür hayat sigortalarında kredi veren banka, leasing şirketi vb. finans kuruluşları dain-i murtehin yani rehin alacaklısı olarak belirlenir.

Hayat Sigortası Ölüm Ve Sürekli Maluliyet Tazminatları

Hayat sigortası poliçesinden kaynaklanan hasarlarda, sigorta koşullarının B maddesine göre, riskin gerçekleşmesinden itibaren 5 iş günü içinde bildirimde bulunulması zorunludur. Sigorta şirketi, bu işlemleri yerine getiren kişilerin bu konudaki zorluklarını bildiğinden, özellikle vefat durumunda bu işlemlerin hukuk ekibimiz tarafından gerçekleştirilmesi özellikle müvekkillerin veya poliçesi olanların sigorta avukatı aracılığıyla süreci yönetmesi durumunda hem şirketin hem de müvekkilin mağdur olmaması için tavsiye edilir.

Sigorta şirketleri, başvuru ile birlikte dekontu ibraz eder ve diğer taleplerini süreç boyunca bir avukat aracılığıyla hak sahipleri ile paylaşır. Genellikle ödemeler başvurudan sonraki 10 gün içinde yapılır.

Hayat Sigortasi Nedir

Hayat Sigortası Nedir?

Hayat Sigortası; yaşamınızı kaybetmeniz durumunda yakınlarınızın standartlarınızı korumanız amacıyla başlangıçta belirlenmiş olan teminatlar ödeyen bir sigorta ürünüdür.

sakatlık ve korkulu hastalıklara уakalanmanız durumunda sizin оkunuşu sevdiklerinizin yazgı standartlarınızı korumanız amacıyla başlangıçta belirlenmiş olan teminatlar ödeyen bir sigorta ürünüdür.

Ölüm Ve Maluliyet Tazminatı Almak İçin İstenen Belgeler Ve Koşullar

Genel olarak, hayat poliçelerinden en yaygın olarak alınacak tazminat türleri, hayat poliçesi devam ederken ölen kişinin tazminatı ve kalıcı veya geçici iş göremezlik tazminatı kalemleridir. Sigortalının vefatı halinde, lehdarın riziko gerçekleşeceği için hayat sigortası talep etme hakkı doğar. Bu durumda her sigorta şirketi tarafından farklı belgeler talep edilse de Hayat Sigortaları Genel Şartları Madde B.1 uyarınca Sigorta Şirketine sunulması gereken temel belgeler belirlenmiştir. Sigorta Poliçesi (Zarar durumunda sigortalı veya hak sahibinden alınacak imzalı beyan yeterlidir),

 • Nüfus müdürlüğünce verilecek doğum belgesinin onaylı ve onaylı örneği,
 • Gerekirse ölüm nedenini açıklayan doktor raporu veya defin izni,
 • Devamsızlık halinde mahkemeden alınacak devamsızlık kararı,
 • Mirasçının tayin edilmediği durumlarda mirasçılık belgesi.

Ancak sigorta şirketinin talep edebileceği belgeler yukarıda sayılanlarla sınırlı değildir. Sigorta şirketleri yukarıda sayılan belgelere ek olarak belge talep edebilirler. Bu durumlarla uğraşmamak adına avukatların süreci yönetmesi daha mantıklı olacaktır.

Hayat poliçesi olan vefat eden kişiden öncelikle aşağıdaki belgeler istenir.

 • Ölüm sertifikası
 • Mirasçılık belgesinde belirtilen her bir kanuni mirasçının kimliği (kimlik kartı, ehliyet veya pasaport)
 • Bir yararlanıcı varsa, yararlanıcının kimliği
 • Talep onay aşamasında bazı prosedür belgeleri
 • Hayat poliçesi olan kişinin bir kaza veya hastalık sonucu vefat etmesi halinde sigortaların genel talepleri aşağıdaki belgelerdir.
 • Sigortalının vefat ettiği sağlık kuruluşu veya ölüm belgesini dolduran sağlık kuruluşu tarafından düzenlenen epikriz, hastane raporu ve diğer sağlık kayıtları,
 • Sigortalının uyguladığı tüm sağlık kuruluşları, başvuru ve teşhislerin listesi
 • Sigortalının ilaç raporlarını içeren liste gibi belgeler istenir. Sigorta, poliçedeki şartları inceleme sürecine tabi tutarak yerine getirir.
 • Sigortalı adli bir olay nedeniyle vefat etmişse, hayat poliçesinden ölüm tazminatı alabilmek için bazı ek belgelere ihtiyaç vardır.
 • Ölümün trafik kazası sonucu meydana geldiği durumlarda trafik kazası tutanağı,
 • Ölüm muayene raporu,
 • Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen soruşturma dosyası.

Nitekim bir hayat poliçesinden ölüm yardımı almak çok daha kolay değildir ve bu yasal prosedürler dahilinde ilgili kurumdan size ait birçok belge ve belge istenebilmektedir. Tazminat hukuku alanında Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarından biri olarak hukuk büromuz, ölüm veya yaşam poliçenizden kaynaklanan kalıcı ve geçici tazminat kalemleriniz için destek sağlamaktadır.

Tazminat Ödemesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Trafik kazası geçirdiniz ve sigorta şirketinizin hasarı tazmin etmesini istiyorsunuz. Öncelikle sigorta şirketi sizden bazı belgeler talep ediyor. Trafik sigortası teminatları maddi hasarlar, bedensel zararlar ve ölüm olmak üzere 3 farklı grupta değerlendirilir. İstenen belgeler hasarın ciddiyetine göre değişiklik gösterebilir.

Maddi Hasar Tazminatı İçin Gerekli Belgeler

Maddi hasar tazminatı için gerekli belgeler şunlardır:

 • Politika örneği
 • Trafik kazası raporu
 • Hasar fotoğrafları
 • Sürücü belgesi ve ruhsat fotokopileri
 • Kaza ile ilgili diğer belgeler
 • Gerekirse bilirkişi ve alkol raporu

Bedensel Zararlar İçin İstenen Belgeler

Yaralanma halinde tazminat almak için gerekli belgeler

 • Trafik kazası raporu
 • Yaralıların taburcu edildiğini gösteren hastane raporu
 • Yemek tarifi
 • Fatura, makbuz vb. Tedavi gider belgeleri
 • Tam teşekküllü bir hastaneden engellilik durumunu gösteren rapor
 • Yaralının gelir durumunu gösteren belge
 • Dava mahkemeye giderse, mahkeme kararı
 • Kaza ile ilgili diğer belgeler

Ölüm Halinde Tazminat İçin İstenen Belgeler

 • Ölüm muayene raporu
 • Aile doğum belgesi örneği
 • Veraset belgesi
 • Ölen kişinin gelir durumunu gösteren belge
 • Sgk geliri bağlı ise gelirin nakit değerini gösteren belge
 • Kaza ile ilgili diğer belgeler
 • Trafik kazası sonrası araç sahibinin yükümlülükleri

Trafik sigortalılarının asli görevi kurallara uymak ve güvenli bir şekilde araç kullanmaktır. İkincisi, trafik sigortası primlerinin taksitli veya nakit olarak zamanında ödenmesidir. Bu sayede herhangi bir kaza durumunda üçüncü şahıslara vereceğiniz zararları sigorta ettirebilirsiniz. Bir diğer önemli konu da sigortalıyken aracın tüm arıza ve arızalarının sigortacıya bildirilmesidir. Bu bilgilerin verilmemesi veya yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda sigortacının doğan tazminattan rücu (cayma) hakkı vardır.

Trafik kazası sonrasında araç sahibinin yükümlülükleri şunlardır:

Araç sahibi, poliçe geçerlilik süresi içinde meydana gelen tüm hasar durumlarını sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür. Araç kazaya karıştığında en kısa sürede sigorta şirketine bildirilmeli ve gerekli evraklar sunulmalıdır.

Sigortalı, herhangi bir kazadan kaynaklanan zararı “ağırlaştırmamalıdır”. Kazaya ek olarak herhangi bir fazla tazminat alma girişimi, sigortanın feshi ile sonuçlanacaktır.

Sigortalının bir diğer sorumluluğu da hasarı azaltma veya tazmin etme yükümlülüğüdür. Kazanın kısmen veya tamamen meydana geldiği durumlarda sigortalı, hasarı önlemek ve azaltmak için çaba göstermelidir.

Örneğin trafikte seyir halindeyken aracınızdan duman çıktığını fark ettiniz ve hemen aracınızı güvenli bir yere çektiniz. Bir yangın söndürücü ile hızlı bir şekilde müdahale etmeli veya itfaiyeye haber vermelisiniz. Herhangi bir çaba gösterilmediği takdirde, sigortalı araç sahibi sorumluluklarını yerine getirmemiş sayılır.

Sigortalı, kaza sonucu meydana gelen hasar nedeniyle tazminat talebinde bulunursa veya hakkında cezai takibat başlatılması halinde, durumu sigorta şirketine bildirmeli ve aldığı ihtar, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigorta şirketine vermelidir. .

Meydana gelen ve trafik sigortasına konu olan durumla ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa, her sigorta şirketi hasarın meydana geldiğini bildirmek zorundadır.

Maddi hasarlı trafik kazalarında, tutanak düzenlenebilmesi için motorlu araç güvenli bir yere çekilmelidir.

Trafik Sigortası Hasarı Ne Kadar Öder?

Trafik kazası sonucu maddi zararın karşılanmasının yanı sıra yaralanma, maluliyet ve ölüm gibi durumlarda da tazminat ödenir. Kazada bir veya birden fazla araç ile kamu veya diğer maddi varlıkların zarar görmesi halinde, bir araç için ödenecek tazminat tutarı “araç başı” olarak belirlenen tutarı aşamaz; Poliçede “kaza başına” belirlenen teminat limiti, kazada zarar gören diğer maddi varlıklar arasında ayrım gözetilmeksizin orantılı olarak dağıtılır.

Maddi Hasar

 • Araç Başı Limit 43.000 TL
 • Kaza Başına Limit 86.000 TL
 • Sağlık giderleri
 • Kişi başı limit 430.000 TL
 • Kaza Başına Limit 2.150.000 TL

Ölüm ve Yaralanma

Kişi başı limit 430.000 TL

Kaza Başına Limit 2.150.000 TL

Trafik sigortası ödeme koşulları da poliçenizdeki teminatlar çerçevesinde oluşturulur. Sigorta şirketinin karşılayacağı hasarlar her zaman teminat limitleri dahilindedir. Trafik sigortası zorunlu olduğu için tüm sigorta şirketleri aynı teminat ve limitleri kullanır. Standart teminat limitlerinde bir ayrım yapmak mümkün değildir. Ek hizmetleri poliçenize dahil ettiyseniz, farklı teminatlardan yararlanabilirsiniz.

Manevi tazminatlar trafik sigortası kapsamında değildir. Trafik veya kasko poliçesine eklenen ihtiyari sorumluluk teminatı, sizi maddi ve manevi zararların yanı sıra manevi zararlara karşı da sigortalayabilir.

Sigortadan Tazminat İsteme Süresi Ne Kadardır?
Sigortadan Tazminat İsteme Süresi Ne Kadardır?

Sigortadan Tazminat İsteme Süresi Ne Kadardır?

Trafik kazasında yaralananların kaza sonrasında sigorta şirketlerinden tazminat haklarını talep edebilecekleri belirli süreler vardır. Tazminat talebinizin süresinin dolmaması için uymanız gereken süreleri sizler için derledik:

Sigortadan tazminat istemede zamanaşımı süreleri 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. maddesinde, “Motorlu taşıt kazalarından doğan maddi zararların tazmin talepleri, yaralananın zararı ve tazminle yükümlü olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde ve her halükarda sona erer. Kaza tarihinden itibaren 10 yıl içinde dava açılır”.

Aynı maddenin ikinci fıkrasında, “Dava bir suç fiilinden kaynaklanıyorsa ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüşse, bu süre maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.” denilmiştir.

Hayat Sigortasının Hukuki Durumu Nedir?
Hayat Sigortasının Hukuki Durumu Nedir?

Hayat Sigortasının Hukuki Durumu Nedir?

Sigorta yaptırırken ölüm riski oluşturan bir hastalık olursa ne olur? Bu hastalıklar sadece kanser gibi yüksek riskli hastalıklar olmayıp, diyabet ve tansiyon gibi yaygın ancak kontrol edilebilir ve basit hastalıkları da içerir. Bu hastalık nedeniyle vefat durumunda sigorta şirketleri krediyi ödemeyi reddedebilir ve borç mirasçılara intikal eder. Bu gibi durumların önüne geçebilmek için sigorta sözleşmesi yapılırken dikkatli olunmalı, özellikle sigorta yapılmadan önce “Sigorta Bilgi Formu” doldurulmalı ve riski artıran tüm durumlar sigorta şirketine bildirilmelidir. ilerlemek. Her durumda, bu tür durumlar sigorta maliyetini arttırır.

Banka Kredisi ile Hayat Sigortası Kapsamı Nedir? Hayat poliçeleri ihtiyari poliçeler olup, bankanın verdiği kredinin teminatını oluşturacak şekilde düzenlenmesi kredi sözleşmelerinde hüküm gereğidir. Bu nedenle yapılacak poliçenin kredi borcu tutarını karşılayacak asgari bir limitle düzenlenmesi esastır. Borçlunun ölmesi durumunda, ölen kişinin bankaya kalan kredi borcunun hayat sigortası poliçesi ile ödenmesi gerekir. Uygulamada bu sigortalar kredi veren bankalar tarafından yapılmakta olup, sigortanın kredi borcu tutarını karşılayacak asgari düzeyde olması gerekmektedir. Aynı şekilde sigortanın geçerlilik süresi de banka tarafından düzenlenmektedir. Bu gibi durumlarda mirasçıların uğrayacağı olumsuzlukların sorumluluğu sigortayı yaptıran bankaya aittir.

Hayat sigortasından ölüm ve sürekli maluliyet tazminatları hayat sigortası poliçesinden kaynaklanan hasarlarda, sigorta koşullarının B maddesine göre, riskin gerçekleşmesinden itibaren 5 iş günü içinde bildirimde bulunulması zorunludur. Sigorta şirketi, kişilerin bu işlemleri yerine getirmesinin zorluklarını bildiğinden, Özellikle müvekkillerin veya poliçesi olanların hayat sigortası avukatı aracılığıyla süreci yönetmesi durumunda hem şirketin hem de müvekkilin mağdur olmaması için bu işlemlerin hukuk ekibimiz tarafından yapılması tavsiye edilmektedir. Bu süreç o üzücü durumda. Sigorta şirketleri, başvuru ile birlikte dekontu ibraz eder ve diğer taleplerini süreç boyunca bir avukat aracılığıyla hak sahipleri ile paylaşır. Genellikle ödemeler başvurudan sonraki 10 gün içinde yapılır.

Poliçe Süresi

Poliçe süresini 10, 11 veya 12 yıl olarak belirleyebilirsiniz.

Tazminat Ödemesi

Tazminat tek seferde ödenir.

Sigortaya giriş yaşı 18 ile 60 arasındadır ve sigortalının yaşı 70’i geçemez. Örneğin 58 yaşında 12 yıllık, 60 yaşında 10 yıllık sigorta yaptırabilirsiniz.

Ödenecek prim tutarı ABD Doları olarak sabitlenmiştir. Türk Lirası karşılıkları, ödeme vadenizdeki TCMB efektif satış kuruna göre değişiklik gösterebilir. Sigorta süresinin sonunda, primin tamamı size USD karşılığı TL olarak ödenecektir. Sözleşme süresi sonunda ödemiş olduğunuz primin tamamı ödeme tarihindeki TCMB efektif satış kuru üzerinden TL’ye çevrilerek tarafınıza ödenecektir.

Prim ödemelerinin alt limiti, aylık minimum 50 USD ödemeden başlar.

Gelir vergisine tabi (serbest meslek, yatırım veya kira geliri vb.) gerçek kişi iseniz, ödemiş olduğunuz primleri beyannamenizde gider olarak göstererek vergi matrahınızdan düşebilirsiniz. Ücretli bir çalışan iseniz, dekontunuzu şirketinizin İnsan Kaynakları veya Muhasebe departmanına iletmeniz yeterli olacaktır.

Poliçeden erken ayrılmak istemeniz durumunda hak kazanacağınız prim tutarları, poliçenin kalan süresine göre belirlenen kesinti oranları ile tarafınıza iade edilecektir.

Poliçe başlangıcından önce bir hastalığınız varsa ve beyan edilmemiş veya poliçenizin ilk tahsilatı yapılmamışsa teminattan yararlanamazsınız.

Hayat Sigortası Avukatı

Hayat sigortası kapsamı ve sunduğu teminatlar sebebiyle özel bir uygulamadır. Kendine has durumları ve ödeme şekli ile profesyonellik gerektiren bir alandır. Bu alanda uzmanlaşan sigorta konusunda kendini geliştirmiş avukatlara sigorta hukuku avukatı denilmektedir. Hızlı bir süreç ile devam edip zorlukları aşmak adına bu alanda uzmanlaşmış bir hukukçu ile yola devam etmek zarar gören kişi ve kişilerin faydasına olacaktır.

Sigorta Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler