İmar Affı (İmar Barışı) Nedir? İmar Affı Şartları ve Başvuru 2024

imar affı nedir

İmar affı, ruhsatsız veya imar mevzuatına aykırı yapıların yasal hale getirilmesini sağlayan önemli bir düzenlemedir. 2024 yılında, imar affı nedir ve imar barışı kavramları tekrar gündeme gelmektedir. Bu blog yazısında, 2024 yılında beklenen imar affı düzenlemeleri, başvuru süreçleri ve yasal dayanakları hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, kaçak yapı şikayet edilirse ne olur sorusunun yanıtlarını ve imar barışının faydalarını ele alacağız. İmar affı ile ilgili tüm sorularınıza yanıt bulabileceğiniz bu rehber yazımızla, doğru adımları atmanıza yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

İmar Affı Nedir?

İmar affı, ruhsatsız veya imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapıların belirli bir bedel karşılığında yasal hale getirilmesini sağlayan bir düzenlemedir. İmar affının temel amacı, yapı sahiplerinin mülkiyet sorunlarını çözerek, yapıların hukuki statüsünü düzenlemek ve bu yapıların altyapı hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktır. Bu sayede, vatandaşlar kaçak veya ruhsatsız yapılarına yasal bir statü kazandırarak, çeşitli haklardan ve hizmetlerden yararlanabilirler.

İmar Affının Yasal Dayanakları ve Türkiye’deki Tarihçesi

Türkiye’de imar affı uygulamaları, çeşitli dönemlerde çıkarılan kanunlar ve yönetmeliklerle gerçekleştirilmiştir. En son 2018 yılında yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında, 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici maddeler ile imar barışı süreci başlatılmıştır.

Bu düzenlemeler, yapı sahiplerine belirli bir bedel karşılığında yapı kayıt belgesi alarak, kaçak veya ruhsatsız yapılarını yasal hale getirme imkanı tanımaktadır. 2024 yılında da benzer bir düzenlemenin gündeme gelmesi beklenmektedir. 2024 imar affı ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmek, vatandaşların haklarını korumaları açısından önemlidir.

İmar affının tarihçesine baktığımızda, Türkiye’de ilk imar affı uygulamalarının 1980’li yıllarda başladığını görmekteyiz. O tarihten bu yana, çeşitli aralıklarla imar affı düzenlemeleri yapılmış ve birçok yapı bu aflardan yararlanarak yasal statü kazanmıştır.

İmar Affı ve İmar Barışı Aynı Şey Mi?

İmar affı ve imar barışı terimleri, genellikle birbirinin yerine kullanılsa da, aslında bazı farklılıklar ve benzerlikler içermektedir. Bu bölümde, her iki kavram arasındaki farkları ve benzerlikleri açıklayarak, hangi durumlarda kullanıldıklarını belirteceğiz.

İmar Barışı Nedir?

İmar barışı ise, imar affına benzer şekilde, ruhsatsız veya imar mevzuatına aykırı yapıların yasal hale getirilmesini amaçlayan bir düzenlemedir. Ancak, imar barışı kavramı daha çok barışçıl bir çözüm sürecini ifade eder ve genellikle belirli bir dönem için geçerli olan özel bir uygulama olarak karşımıza çıkar. İmar barışı, genellikle daha geniş kapsamlı olup, yapıların sadece yasal hale getirilmesi değil, aynı zamanda altyapı hizmetlerinden yararlanmalarını da içerir.

Benzerlikler ve Farklılıklar

Benzerlikler:

 • Her iki terim de ruhsatsız veya imar mevzuatına aykırı yapıların yasal hale getirilmesini amaçlar.
 • Her iki düzenleme de belirli bir bedel karşılığında yapıların yasal statü kazanmasını sağlar.
 • Her iki uygulama da yapı sahiplerine mülkiyet sorunlarını çözme imkanı sunar.

Farklılıklar:

 • İmar affı, genellikle genel bir düzenleme olarak çıkar ve kaçak yapıların yasal statü kazanmasını hedeflerken, imar barışı belirli bir dönem için özel olarak uygulanan ve daha kapsamlı bir çözüm sürecini ifade eder.
 • İmar barışı, sadece yapıların yasal hale getirilmesi değil, aynı zamanda altyapı hizmetlerinden yararlanmalarını da kapsayabilir.
 • İmar affı, genellikle belirli yasal düzenlemelerle sınırlı kalırken, imar barışı daha geniş kapsamlı kanun ve yönetmelik değişikliklerini içerebilir.

Hangi Durumlarda Kullanılır?

 • İmar affı: Kaçak veya ruhsatsız yapıların yasal hale getirilmesi gerektiğinde ve mülkiyet sorunlarının çözülmesi için kullanılır.
 • İmar barışı: Daha geniş kapsamlı ve barışçıl bir çözüm süreci olarak, belirli dönemlerde çıkarılarak, yapıların yasal hale getirilmesi ve altyapı hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması amacıyla kullanılır.

Bu yazımızda, imar affı nedir ve imar barışı nedir sorularının yanıtlarını ve aralarındaki farkları öğrenerek, hangi durumlarda hangi terimin kullanıldığını daha iyi anlayabilirsiniz.

İmar Affı Ne Zaman Geldi?

İmar affı, Türkiye’de zaman zaman çıkarılan yasal düzenlemelerle, ruhsatsız veya imar mevzuatına aykırı yapıların yasal hale getirilmesini amaçlayan bir uygulamadır. Bu bölümde, Türkiye’de ilk imar affının ne zaman yürürlüğe girdiğini ve imar affının tarihçesindeki önemli tarihler ile yenilenme süreçlerini ele alacağız.

Türkiye’de İlk İmar Affı

Türkiye’de ilk imar affı uygulaması, 1984 yılında çıkarılan 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkında Kanun ile yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, gecekondu bölgeleri ve ruhsatsız yapıların yasal statüye kavuşmasını sağlamak amacıyla çıkarılmıştır. 1984 yılı, Türkiye’de imar affı uygulamalarının başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir.

İmar Affının Tarihçesindeki Önemli Tarihler

 • 1984 – 2981 Sayılı Kanun: İlk imar affı kanunu olan 2981 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile gecekondu ve ruhsatsız yapıların yasal hale getirilmesi hedeflendi.
 • 1985 – 3194 Sayılı İmar Kanunu: 3194 sayılı İmar Kanunu, 1985 yılında kabul edildi ve imar affı ile ilgili uygulamalar bu kanun kapsamında şekillendirildi.
 • 2001 – 4706 Sayılı Kanun: 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile imar affı uygulamaları genişletildi.
 • 2018 – 7143 Sayılı Kanun: 2018 yılında yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, imar affı düzenlemelerinin en sonuncusudur. Bu kanun ile birlikte, 3194 sayılı İmar Kanunu’na geçici maddeler eklenerek, imar barışı süreci başlatılmıştır. Bu süreçte, yapı sahiplerine yapı kayıt belgesi verilerek, ruhsatsız yapıların yasal hale getirilmesi sağlanmıştır.

Yenilenme Süreçleri

İmar affı düzenlemeleri, genellikle belirli aralıklarla yenilenerek veya genişletilerek uygulanmaktadır. Bu yenileme süreçleri, yapıların yasal statü kazanması ve altyapı hizmetlerinden yararlanmaları için önemli fırsatlar sunmaktadır. Özellikle büyük afetler veya sosyal ihtiyaçların arttığı dönemlerde, imar affı düzenlemeleri tekrar gündeme gelebilmektedir.

2024 imar affı da bu bağlamda merakla beklenen düzenlemeler arasındadır. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte, vatandaşlar 2024 yılında yeni bir imar affı düzenlemesi beklemektedir.

İmar Affından Kimler Yararlanabilir?

İmar affı, ruhsatsız veya imar mevzuatına aykırı yapıların belirli bir bedel karşılığında yasal hale getirilmesini sağlayan bir düzenlemedir.

İmar Affından Kimler Yararlanabilir?

İmar affından yararlanabilecek kişiler ve yapılar, belirli şartları ve nitelikleri taşımaları gerekmektedir. Genel olarak, aşağıdaki gruplar imar affından yararlanabilir:

 1. Yapı Sahipleri: İmar affı, ruhsatsız veya imar mevzuatına aykırı yapıların sahipleri tarafından başvurulabilir. Bu kişiler, yapıların yasal hale getirilmesi için gerekli belgeleri ve bedeli ödeyerek başvuru yapabilirler.
 2. Kiracılar ve Kullanıcılar: Yapı sahiplerinin rızasıyla, yapıyı kiralayan veya kullanan kişiler de imar affı başvurusunda bulunabilir. Ancak, bu durumda yapı sahibinin onayı ve başvuru sürecine dahil olması gerekmektedir.
 3. Kooperatifler: Konut veya işyeri kooperatifleri, üyelerinin ortak mülkiyetinde olan ruhsatsız veya imar mevzuatına aykırı yapılar için imar affı başvurusunda bulunabilirler.

Başvuru Yapabilecek Yapıların Nitelikleri

İmar affı başvurusu yapabilecek yapıların belirli nitelikleri taşıması gerekmektedir. Aşağıda, başvuru yapabilecek yapıların temel nitelikleri belirtilmiştir:

 1. Ruhsatsız Yapılar: İmar affından, herhangi bir ruhsata sahip olmayan veya ruhsatsız olarak inşa edilmiş yapılar yararlanabilir.
 2. İmar Mevzuatına Aykırı Yapılar: Mevcut ruhsat ve imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş yapılar da imar affından yararlanabilir. Bu yapılar, belirli bedeller karşılığında yasal hale getirilebilir.
 3. 31 Aralık 2017 Tarihinden Önce İnşa Edilmiş Yapılar: 2018 yılında yürürlüğe giren imar barışı kapsamında, 31 Aralık 2017 tarihinden önce inşa edilmiş yapılar imar affından yararlanabilir. Gelecekte çıkacak yeni düzenlemelerde bu tarih değişebilir.
 4. Başvuruya Engel Olmayan Yapılar: Yapının bulunduğu alanın imar planına uygun olmaması, doğal sit alanı, boğaziçi alanı gibi özel alanlarda bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca, yapının mühendislik hizmetlerine aykırı veya can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek nitelikte olması da önemlidir.

Başvuru Süreci

İmar affı başvuruları, genellikle e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru sürecinde, yapı kayıt belgesi, tapu fotokopisi, kimlik fotokopisi ve yapı ile ilgili diğer belgeler gerekmektedir. Başvuru süreci şu adımları içerir:

 1. e-Devlet Üzerinden Başvuru: Yapı sahipleri, e-Devlet sistemi üzerinden yapı kayıt belgesi başvurusunda bulunabilirler.
 2. Değerlendirme ve Onay: Başvurular, ilgili belediye veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirilir ve uygun bulunan başvurular onaylanır.
 3. Ödeme ve Kayıt Belgesi Alımı: Onaylanan başvurular için belirlenen bedelin ödenmesi gerekmektedir. Ödemenin ardından yapı kayıt belgesi alınır.

İmar Affından Kimler Yararlanabilir?

İmar affı, ruhsatsız veya imar mevzuatına aykırı yapıların belirli bir bedel karşılığında yasal hale getirilmesini sağlayan bir düzenlemedir. Bu bölümde, imar affından kimlerin yararlanabileceğini, başvuru yapabilecek kişi ve yapıların niteliklerini açıklayacağız.

İmar Affından Kimler Yararlanabilir?

İmar affından yararlanabilecek kişiler ve yapılar, belirli şartları ve nitelikleri taşımaları gerekmektedir. Genel olarak, aşağıdaki gruplar imar affından yararlanabilir:

Yapı Sahipleri: İmar affı, ruhsatsız veya imar mevzuatına aykırı yapıların sahipleri tarafından başvurulabilir. Bu kişiler, yapıların yasal hale getirilmesi için gerekli belgeleri ve bedeli ödeyerek başvuru yapabilirler.

Kiracılar ve Kullanıcılar: Yapı sahiplerinin rızasıyla, yapıyı kiralayan veya kullanan kişiler de imar affı başvurusunda bulunabilir. Ancak, bu durumda yapı sahibinin onayı ve başvuru sürecine dahil olması gerekmektedir.

Kooperatifler: Konut veya işyeri kooperatifleri, üyelerinin ortak mülkiyetinde olan ruhsatsız veya imar mevzuatına aykırı yapılar için imar affı başvurusunda bulunabilirler.

Başvuru Yapabilecek Yapıların Nitelikleri

Ruhsatsız Yapılar: İmar affından, herhangi bir ruhsata sahip olmayan veya ruhsatsız olarak inşa edilmiş yapılar yararlanabilir.

İmar Mevzuatına Aykırı Yapılar: Mevcut ruhsat ve imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş yapılar da imar affından yararlanabilir. Bu yapılar, belirli bedeller karşılığında yasal hale getirilebilir.

31 Aralık 2017 Tarihinden Önce İnşa Edilmiş Yapılar: 2018 yılında yürürlüğe giren imar barışı kapsamında, 31 Aralık 2017 tarihinden önce inşa edilmiş yapılar imar affından yararlanabilir. Gelecekte çıkacak yeni düzenlemelerde bu tarih değişebilir.

Başvuruya Engel Olmayan Yapılar: Yapının bulunduğu alanın imar planına uygun olmaması, doğal sit alanı, boğaziçi alanı gibi özel alanlarda bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca, yapının mühendislik hizmetlerine aykırı veya can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek nitelikte olması da önemlidir.

Başvuru Süreci

İmar affı başvuruları, genellikle e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru sürecinde, yapı kayıt belgesi, tapu fotokopisi, kimlik fotokopisi ve yapı ile ilgili diğer belgeler gerekmektedir. Başvuru süreci şu adımları içerir:

e-Devlet Üzerinden Başvuru: Yapı sahipleri, e-Devlet sistemi üzerinden yapı kayıt belgesi başvurusunda bulunabilirler.

Değerlendirme ve Onay: Başvurular, ilgili belediye veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirilir ve uygun bulunan başvurular onaylanır.

Ödeme ve Kayıt Belgesi Alımı: Onaylanan başvurular için belirlenen bedelin ödenmesi gerekmektedir. Ödemenin ardından yapı kayıt belgesi alınır.

İmar Affının Şartları 2024

imar affı şartları
İmar Affı (İmar Barışı) Nedir? İmar Affı Şartları ve Başvuru 2024 2

2024 yılı için geçerli olan imar affı şartları, ruhsatsız veya imar mevzuatına aykırı yapıların yasal hale getirilmesini amaçlamaktadır. Aşağıda, imar affı başvurusu için gerekli kriterler ve belgeler kısaca özetlenmiştir:

Başvuru Kriterleri

 • Ruhsatsız Yapılar: Yapının ruhsatsız veya imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş olması.
 • İnşaat Tarihi: Yapının 31 Aralık 2017 tarihinden önce inşa edilmiş olması.
 • Yapının Niteliği: Yapının can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde inşa edilmiş olması.
 • Konum: Yapının doğal sit alanı, boğaziçi alanı gibi özel koruma bölgelerinde bulunmaması.

Gerekli Belgeler

 • Yapı Kayıt Belgesi: e-Devlet üzerinden alınan belge.
 • Tapu Fotokopisi: Yapıya ait tapu belgesi.
 • Kimlik Fotokopisi: Başvuru sahibine ait kimlik belgesi.
 • İnşaat Fotoğrafları: Yapının mevcut durumunu gösteren fotoğraflar.
 • Diğer Belgeler: Gerekli görülmesi halinde ek belgeler.

Bu şartları karşılayan yapılar için, 2024 yılı imar affı başvuru süreci e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir. Başvuruların onaylanması durumunda, yapı kayıt belgesi alınarak yapı yasal hale getirilebilir.

Yapı Kayıt Belgesi Nedir, Ne İşe Yarar?

Yapı Kayıt Belgesi, ruhsatsız veya imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş yapıların yasal hale getirilmesi amacıyla düzenlenen resmi bir belgedir. Bu belge, imar affı veya imar barışı kapsamında yapılan başvuruların onaylanması ile yapı sahiplerine verilir.

Yapı Kayıt Belgesinin Sağladığı Yasal Avantajlar ve Haklar

Yasal Statü Kazandırma:

Yapı kayıt belgesi, ruhsatsız veya imar mevzuatına aykırı yapıların yasal statü kazanmasını sağlar. Bu belge sayesinde, yapı sahipleri mülkiyet sorunlarını çözerek, yapılarını resmi kayıtlara geçirirler.

Altyapı Hizmetlerinden Yararlanma:

Yapı kayıt belgesi ile yasal hale gelen yapılar, elektrik, su, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinden faydalanabilirler. Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için, yapının yasal statüde olması gerekmektedir.

Tapu İslemleri:

Yapı kayıt belgesi, yapı sahibinin yapıya ait tapu işlemlerini gerçekleştirmesine olanak tanır. Bu belge ile yapı, resmi olarak tapuya kaydedilir ve mülkiyet hakkı tescil edilir.

İmar Mevzuatına Uygun Hale Getirme:

Yapı kayıt belgesi, yapının imar mevzuatına uygun hale getirilmesi için bir adımdır. Bu belge ile yapının yasal hale getirilmesi süreci başlatılır ve gerekli düzenlemeler yapılır.

 Hukuki Güvence:

Yapı kayıt belgesi, yapı sahibine hukuki güvence sağlar. Bu belge ile yapı, yasal zeminde korunur ve yapı sahibi olası yıkım veya cezai yaptırımlardan muaf tutulur.

Yapı kayıt belgesi, imar affı veya imar barışı kapsamında yapılan başvurular sonucu alınabilir ve birçok yasal avantaj ve hak sağlayarak yapı sahiplerinin mülkiyet sorunlarını çözmelerine yardımcı olur.

Yapı Kayıt Belgesi Belediyeler Tarafından Verilir mi?

Yapı Kayıt Belgesi, belediyeler tarafından verilmez. Bu belge, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından e-Devlet üzerinden yapılan başvurularla verilir.

Başvuru Yapılabilecek Kurumlar

 • e-Devlet: Başvuru işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden yapılır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Başvurular, Bakanlık tarafından değerlendirilir ve onaylanır.

Yapı kayıt belgesini almak için e-Devlet üzerinden başvuru yapmanız gerekmektedir.

e-Devletten Yapı Kayıt Belgesi Alınabilir Mi?

Evet, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Belgesi alınabilir. Bu işlem, e-Devlet portalı aracılığıyla kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Online Başvuru Süreci ve Adımları

Öncelikle, e-Devlet hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Yapı Kayıt Belgesi Başvurusu” sayfasını bulmalısınız. Bu sayfaya ulaştığınızda, başvuru formunu doldurmanız istenecektir. Formda, yapının adresi, yapım yılı, yapı türü ve alanı gibi gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz olarak girmeniz önemlidir.

Başvuru formunu doldurduktan sonra, gerekli belgeleri yüklemeniz gerekecek. Bu belgeler arasında tapu fotokopisi, kimlik fotokopisi ve yapının fotoğrafları yer alır. Ayrıca, gerekli görülen diğer belgeleri de eklemeniz istenebilir.

Belgeleri yükledikten sonra, yapı kayıt belgesi için belirlenen başvuru ücretini ödemeniz gerekmektedir. Ücret, yapının büyüklüğüne ve türüne göre değişiklik gösterebilir ve online olarak ödenebilir.

Başvurunuz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirilecektir. Başvurunuz uygun bulunursa, onaylanır ve yapı kayıt belgeniz e-Devlet üzerinden indirilmeye hazır hale gelir. Onaylanan belgeyi e-Devlet üzerinden indirip yazdırabilirsiniz.

Bu adımları izleyerek e-Devlet üzerinden yapı kayıt belgesi alabilirsiniz.

Yapı Kayıt Belgesi Ücreti (Harcı) Ne Kadar?

Yapı Kayıt Belgesi için ödenmesi gereken ücretler, yapının türüne, büyüklüğüne ve bulunduğu yere göre değişiklik göstermektedir. Bu ücretler, yapı sahiplerinin yapılarının yasal hale getirilmesi için belirli bir bedel ödemesi gerektiğini ifade eder.

Ücretlerin Hesaplanması

Yapı kayıt belgesi ücretleri, yapının cinsi ve alanına göre belirlenir. Ücretler, yapı maliklerinden alınan beyanlar doğrultusunda hesaplanır. Genel olarak, yapı kayıt belgesi ücretleri şu kriterlere göre hesaplanır:

 • Mesken Yapılar: Mesken olarak kullanılan yapıların kayıt ücreti, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden %3 oranında hesaplanır.
 • Ticari Yapılar: Ticari amaçla kullanılan yapıların kayıt ücreti, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden %5 oranında hesaplanır.
 • Sanayi Yapıları: Sanayi ve üretim tesisleri için bu oran, belirlenen farklı kriterlere göre hesaplanabilir.
 • Tarım ve Hayvancılık Yapıları: Tarım ve hayvancılık amaçlı kullanılan yapılar için özel oranlar uygulanabilir.

Ödeme Yöntemleri

Yapı kayıt belgesi ücretleri, genellikle aşağıdaki yöntemlerle ödenir:

 • e-Devlet Üzerinden: Başvuru sürecinde online ödeme yapılabilir.
 • Banka Şubeleri: Yetkilendirilmiş banka şubeleri aracılığıyla ödeme yapılabilir.
 • PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) şubeleri aracılığıyla ödeme yapılabilir.

Ödemelerinizi gerçekleştirdikten sonra, başvurunuz değerlendirilir ve onaylanması durumunda yapı kayıt belgenizi alabilirsiniz. Yapı kayıt belgesi ücretinin tam ve zamanında ödenmesi, başvurunuzun geçerli olması için önemlidir.

Yapı Kayıt Belgesine Başvuramayan Yapılar

Yapı Kayıt Belgesi düzenlemesi, belirli şartları taşımayan yapıların başvurularını kabul etmemektedir. İşte yapı kayıt belgesine başvuramayan yapı türleri ve bu yapıların neden başvuru yapamadığını yasal dayanakları ile açıklıyoruz.

Başvuramayan Yapı Türleri

1. Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgeleri:

Bu bölgelerde bulunan yapılar, Boğaziçi Kanunu ve ilgili koruma alanı düzenlemeleri nedeniyle yapı kayıt belgesine başvuramazlar. Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgeleri, doğal ve kültürel mirası koruma amacıyla sıkı denetim altındadır.

2. İstanbul Tarihi Yarımada:

İstanbul’un tarihi yarımadasında yer alan yapılar, kentsel sit alanı kapsamında korunmaktadır. Bu nedenle, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince yapı kayıt belgesi başvuruları kabul edilmez.
3. Özel Koruma Alanları ve Milli Parklar:

Doğal sit alanları, milli parklar, tabiat parkları ve diğer özel koruma alanlarındaki yapılar, doğal çevreyi koruma amacıyla yapı kayıt belgesi alamazlar. Bu düzenleme, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile belirlenmiştir.
4. Hazine Arazisi Üzerindeki Yapılar:

Hazineye ait araziler üzerinde bulunan yapılar, bu arazilerin kamu mülkiyeti altında olması nedeniyle yapı kayıt belgesi başvurusunda bulunamazlar. Bu durum, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu ile düzenlenmiştir.

5. Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Alanları:

Askeri yasak bölgeler ve güvenlik alanlarında bulunan yapılar, milli güvenlik gerekçeleriyle yapı kayıt belgesi başvurusu yapamazlar. Bu alanlar, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ile korunmaktadır.

Yasal Dayanaklar

 • Boğaziçi Kanunu: Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgelerinin korunması amacıyla düzenlenmiştir.
 • 2863 Sayılı Kanun: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasını sağlar.
 • 2873 Sayılı Kanun: Milli Parklar Kanunu, doğal çevrenin ve milli parkların korunmasını amaçlar.
 • 4706 Sayılı Kanun: Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu, hazine arazilerinin kullanımını düzenler.
 • 2565 Sayılı Kanun: Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, milli güvenliği sağlamak amacıyla belirli alanları koruma altına alır.

Bu yasal dayanaklar doğrultusunda, belirli alanlardaki yapılar, çevresel ve tarihi koruma gerekçeleriyle imar affı nedir ve yapı kayıt belgesi başvurusunda bulunamazlar. Yapı kayıt belgesine başvuramayan yapı türleri bu şekilde belirlenmiştir.

İmar Affı Başvuru Süresi Ne Kadardır?

İmar affı başvuruları için belirlenen süre, düzenlemenin kapsamına ve yürürlüğe girdiği tarihe göre değişiklik gösterebilir. İmar affı düzenlemeleri genellikle belirli bir zaman aralığında yapılacak başvurular için geçerlidir.

Başvuru Süresi

2018 yılında yürürlüğe giren son imar affı düzenlemesi kapsamında, başvuru süresi başlangıçta 31 Ekim 2018 olarak belirlenmişti. Ancak, yoğun talep üzerine bu süre 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Güncel Başvuru Süresi

Eğer 2024 yılı için yeni bir imar affı düzenlemesi yürürlüğe girerse, başvuru süresi ve son başvuru tarihleri ilgili yasal düzenlemelerde belirtilir. Bu tür düzenlemeler genellikle Resmi Gazete’de yayımlanır ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulur.

Başvuru süreleri genellikle birkaç ay ile sınırlıdır ve başvuru süresi içinde gerekli belgelerin tamamlanarak başvurunun yapılması gerekmektedir. Belirlenen süre içinde başvuru yapılmaması durumunda, yapı sahipleri imar affı fırsatından yararlanamazlar.

Özetle:

İmar affı başvuruları için belirlenen süre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe göre değişir. 2018 yılındaki imar affı için başvuru süresi başlangıçta 31 Ekim 2018 olarak belirlenmiş ve daha sonra 31 Aralık 2018’e kadar uzatılmıştı. 2024 yılı için yeni bir imar affı düzenlemesi çıkarsa, başvuru süreleri ilgili yasal düzenlemelerde belirtilecektir. Başvuru tarihlerini takip etmek ve belirtilen süre içinde başvurunuzu yapmak önemlidir.

İmar Affının Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

İmar affı, kaçak veya ruhsatsız yapıların yasal hale getirilmesini sağlayan bir düzenlemedir. Bu düzenlemenin çeşitli avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Aşağıda, imar affının olumlu ve olumsuz yönlerini karşılaştırmalı olarak açıklıyoruz.

Avantajları

Yasal Statü Kazandırma:

İmar affı, ruhsatsız veya imar mevzuatına aykırı yapıların yasal hale getirilmesini sağlar. Bu sayede yapı sahipleri, yapılarını resmi kayıtlara geçirerek yasal statü kazanırlar.

Mülkiyet Sorunlarını Çözme:

İmar affı, yapı sahiplerinin mülkiyet sorunlarını çözerek, tapu ve diğer resmi belgeleri almalarına olanak tanır. Bu durum, mülkiyet haklarının güvence altına alınmasını sağlar.

Altyapı Hizmetlerinden Yararlanma:

Yasal hale gelen yapılar, elektrik, su, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinden faydalanabilirler. Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için yapının yasal statüde olması gerekmektedir.

Ekonomik Katkı:

İmar affı, devlet için ek gelir kaynağı oluşturur. Başvuru ücretleri ve harçlar, devlet bütçesine katkı sağlar. Ayrıca, yapı sahipleri için de mülklerinin değerini artırır.

Toplumsal Barış:

İmar affı, imar sorunlarından kaynaklanan hukuki ve sosyal anlaşmazlıkları azaltarak toplumsal barışa katkıda bulunur.

Dezavantajları

Kentsel Planlama Sorunları:

İmar affı, plansız ve düzensiz yapılaşmayı teşvik edebilir. Kaçak yapıların yasal hale gelmesi, şehirlerin planlı gelişimini olumsuz etkileyebilir.

Çevresel Etkiler:

Ruhsatsız yapıların yasal hale getirilmesi, çevresel dengesizliklere ve doğal alanların tahrip olmasına neden olabilir. Bu durum, ekosistem üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Adaletsizlik:

İmar affı, yasalara uygun davranarak yapı ruhsatı alan kişilere karşı adaletsizlik olarak algılanabilir. Kaçak yapı sahiplerinin yasal hale gelmesi, kurallara uyan vatandaşlar için haksızlık olarak görülebilir.

Güvenlik ve Kalite Sorunları:

Ruhsatsız yapılar, genellikle mühendislik standartlarına uygun olarak inşa edilmemiş olabilir. Bu durum, yapısal güvenlik ve inşaat kalitesi açısından riskler taşır.

Kısa Vadeli Çözüm:

İmar affı, uzun vadeli kentsel planlama ve yapılaşma sorunlarına kalıcı bir çözüm sunmaz. Genellikle geçici bir çözüm olarak kabul edilir ve benzer sorunlar tekrar ortaya çıkabilir.

Özetle:

İmar affı, yapı sahiplerine yasal statü kazandırma, mülkiyet sorunlarını çözme ve altyapı hizmetlerinden yararlanma gibi önemli avantajlar sunar. Ancak, kentsel planlama sorunları, çevresel etkiler ve adaletsizlik gibi önemli dezavantajları da bulunmaktadır. İmar affının avantajları ve dezavantajları dikkatle değerlendirilmeli ve uzun vadeli kentsel gelişim stratejileri doğrultusunda ele alınmalıdır.

İmar Barışı Nedir?

İmar barışı, ruhsatsız veya imar mevzuatına aykırı yapıların belirli bir bedel karşılığında yasal hale getirilmesi sürecidir. Bu düzenlemenin amacı, mevcut imar sorunlarını çözerek, yapıların resmi kayıtlara geçirilmesini ve vatandaşların mülkiyet haklarını güvence altına almayı sağlamaktır.

İmar Affı Kimleri Kapsar?

İmar affı, ruhsatsız veya imar mevzuatına aykırı yapı sahiplerini kapsar. Bu aftan faydalanabilecek yapılar, belirli kriterlere uygun olan mesken, ticari, sanayi ve tarım amaçlı kullanılan yapıları içerir. Başvuru yapabilecek kişiler, yapı sahipleri, kiracılar ve kooperatif üyeleridir.

İmar Affı Nasıl Yapılır?

İmar affı başvuru süreci şu şekildedir:

e-Devlet Girişi: e-Devlet hesabınıza giriş yapın.
Başvuru Formunu Doldurun: Yapının adresi, yapım yılı, yapı türü ve alanı gibi bilgileri girin.
Gerekli Belgeleri Yükleyin: Tapu fotokopisi, kimlik fotokopisi ve yapının fotoğraflarını yükleyin.
Başvuru Ücretini Ödeyin: Yapının büyüklüğüne ve türüne göre belirlenen ücreti ödeyin.
Başvurunun Değerlendirilmesi: Başvurunuz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirilir ve uygun bulunursa onaylanır.
Yapı Kayıt Belgesini Alın: Onaylanan belgeyi e-Devlet üzerinden indirin.

İmar Affı Nasıl Yapılır?

İmar affı başvuru süreci şu şekildedir:

e-Devlet Girişi: e-Devlet hesabınıza giriş yapın.
Başvuru Formunu Doldurun: Yapının adresi, yapım yılı, yapı türü ve alanı gibi bilgileri girin.
Gerekli Belgeleri Yükleyin: Tapu fotokopisi, kimlik fotokopisi ve yapının fotoğraflarını yükleyin.
Başvuru Ücretini Ödeyin: Yapının büyüklüğüne ve türüne göre belirlenen ücreti ödeyin.
Başvurunun Değerlendirilmesi: Başvurunuz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirilir ve uygun bulunursa onaylanır.
Yapı Kayıt Belgesini Alın: Onaylanan belgeyi e-Devlet üzerinden indirin.

Kaçak Yapılarda İmar Affı Geçerli Mi?

Evet, kaçak yapılar imar affından yararlanabilir. Ancak, yapıların belirli kriterlere uygun olması gerekmektedir. Doğal sit alanları, milli parklar ve askeri bölgelerde bulunan yapılar imar affı kapsamına girmez.

Hisseli Tapuda İmar Affı Yapılır Mı?

Evet, hisseli tapular da imar affı kapsamına girer. Hisseli tapuya sahip olan kişiler, ortaklarının rızasını alarak başvuruda bulunabilirler. Başvuru süreci, diğer imar affı başvuruları ile aynıdır ve e-Devlet üzerinden yapılır.

Kaçak Yapı Yapmanın Cezası Ne Kadar?

Kaçak yapı yapmanın cezası, ilgili belediye veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir ve yapı sahiplerine yaptırımlar uygulanır. Cezalar, yapının büyüklüğüne ve imar mevzuatına aykırılık derecesine göre değişir. Ayrıca, kaçak yapıların yıkılması ve eski haline getirilmesi de talep edilebilir.

En Son İmar Affı Ne Zaman Yapıldı?

En son imar affı, 2018 yılında yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ilgili kanun kapsamında yapıldı. Bu düzenleme, 31 Aralık 2017 tarihinden önce inşa edilen yapıların yasal hale getirilmesini amaçlıyordu ve başvurular 31 Aralık 2018’e kadar kabul edildi.
Yapı sahiplerinin haklarını koruma ve yasal süreci doğru şekilde yönetme konusunda bu bilgileri kullanmaları önemlidir.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin