Vergi ve İdare Hukuku Davası

Vergi ve İdare Hukuku

Vergi ve İdare Hukuku; Türkiye Cumhuriyeti tarafından belirlenen vergilerin türlerini, niteliklerini, alınacağı yöntemleri, vergi yükümlüsü kişilerin görevlerini ve haklarını içine alan geniş bir hukuk dalıdır.

Vergi vermesi zorunlu olan kişiler bu görevlerini yerine getirmediği zaman devlet zarara uğrayacaktır. Bunun yanında idare tarafından hatalı ve hukuka aykırı şekilde idari işlem yapılabilmektedir. Bu durumda profesyonel bir vergi avukatı ile çalışılması doğru olacaktır.

Vergi ve İdare Hukuku Davaları

Türkiye’de her birey kendi mali durumuna göre kamu giderlerinin karşılanması adına vergi vermekle yükümlüdür.  Vergi Hukuku devletin ekonomik faaliyetlerini hukuk açısından inceler.  Belirli ekonomik faaliyetler verginin ortaya çıkmasını sağlar.  Bu süreçte devlet vergilendirme işlemi yapar.

Vergi Hukuku Nedir?
Vergi Hukuku Nedir?

Vergi Hukuku Nedir?

Vergi hukuku nedir, sorusuna cevap verdikten sonra vergilendirmeye bakılmalıdır. Devletin vergilendirme süreci şu şekilde işler;

 1. Vergi Tarhı: Devletin kanunlar çerçevesinde alacağı vergi tutarını hesaplamasıdır.
 2. Vergi Tebliği: Devlet tarafından hesaplanan verginin vermekle yükümlü olan kişiye bildirilmesidir.
 3. Verginin Tahakkuku: Tarh sonucu hesaplanan ve mükellefe tebliğ edilen verginin ödeme aşamasına gelmesidir.
 4. Verginin Tahsili: Ekonomik faaliyetler sonucu ortaya çıkan verginin ödenme sürecidir.

Devlet tarafından vergilendirme yapılırken bazı vergi hataları olabilir. Hesaplama hataları ya da vergilendirme hataları düzeltilebilir.

İdare tarafından yapılan işlemler ve vergilendirme konusunda birey ya da kurumsal şirketlerin bir hak kaybına uğramaması adına kanunlar kapsamında hakların korunması mümkündür. Vergi mükelleflerinin idarenin hukuka aykırı idari işlem yapması ya da eylemlerde bulunması durumunda yasal süreci başlatma hakkı vardır.

İdare hukuku ve idari yargılama alanındaki ihtilaf durumları ile vergi hukuku kapsamındaki uyuşmazlıklara hızlı çözümler bulunması, mağduriyetlerin giderilmesi için idare ve vergi hukuku avukatı devreye girer.

Vergi Hukuku Avukatı
Vergi Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Vergi Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Vergi hukuku avukatları, devlet tarafından kişi ya da kurumlardan alınan vergilerle ilgili anlaşmazlık ve yanlışlıklarda devreye girer.

Vergi hukukunda şu noktalarda destek alınabilir;

 • Kişi ya da kurumların vergi konusunda yaşadığı ihtilafların çözüme kavuşturulması
 • Gelir idaresi, vergi dairesi ya da gümrük idaresince resen tahakkuk edilmiş usulsüzlük cezalarının iptaline yönelik dava sürecinin yürütülmesi
 • Vergi Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay tarafından yürütülen davalarda teknik ve hukuki destek verilmesi
 • Vergi daireleri tarafından yapılan vergi yapılandırma sürecinde başvuru yapılması ve başvuru sonucu takibi
 • Tahakkuku yapılmış olan vergiler, dayanağı olmayan ödeme emirleri, vergi zıyaı ve usulsüzlük cezası gibi vergi uyuşmazlıklarının ortadan kaldırılması için idare yönünden uzlaşma başvurularının yapılması
 • İşletmelerin vergi tutarlarının yeniden yapılandırılması ve uzlaşma sürecinde vergi danışmanlığı
 • İdari makamlardan vergi hukuku kapsamına giren konularda görüş alma
 • Ülkemizde ve uluslararası vergi planlaması ve vergi hukuku uygulamalarına yönelik danışmanlık desteği
 • Şirketlerin denetim süreci, yeni mevzuata uyum sağlanmasına yönelik süreç ve peşin fiyatlandırma anlaşmalarının yapılması sürecinde temsil ve danışmanlık hizmeti
 • Gümrükte yapılan uzlaşmalar ve transfer fiyatlandırmaları
 • Vergi inceleme süreci ve transfer fiyatlandırması konusunda danışmanlık
 • Vergi incelemesi sırasında teknik belge ve listelerin mevzuata uygun hazırlanması
 • Vergi inceleme raporlarının değerlendirilmesi
 • Birleşme, devralma ya da bölünme gibi işlemlerden evvel vergisel riskin tespit edilmesi, mevzuata uygun düzenlemeler yapılması, vergisel açıdan yeniden yapılandırma ve vergi planlaması işlemlerinin yapılması
 • Kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV, gelir vergisi stopajı, emlak vergileri, özel işlemler vergisi, damga vergisi, MTV gibi direkt ya da dolaylı yoldan alınan vergilerde yaşanan her türlü vergi uyuşmazlıklar (eksik gelir beyanı, tarh işlemleri, hatalı indirimler vs.)
İdare Hukuku Avukatı
İdare Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

İdare Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

İdare hukuku avukatları; idarenin işlem ve eylemlerinde sınırların dışına çıkması, yasalara uygun olarak davranmaması durumlarında devreye girer. İdare hukuku kapsamında yapılacak başvuruların şekilleri ve süreleri net kurallarla belirlenmiştir.

İdare hukukunda şu noktalarda destek alınabilir;

 • İdare sorumluluğunda olan tazminat davası
 • İdari para cezalarına yönelik itiraz süreci ve iptal davalarının açılması
 • Hukuka aykırı şekilde yapılan idari işlemlerin iptal edilmesine yönelik davalar
 • İhale hukukunda yaşanan ihtilaf ve ihale davası
 • İmar hukuku kapsamında gerçekleşen ihtilaf ve imar davası
 • Kamulaştırmaya konu olan davalar
 • Memurlarla ilgili davalar
 • Öğrenciler tarafından dava açılması süreçleri
 • İdari sözleşmelere bağlı olarak dava açılma süreci
 • Karayolları kapsamına giren trafik davaları
 • Belediye kanununa yönelik yaşanan uyuşmazlıklarda destek alınabilir.
İdare Hukuku Davaları Nelerdir?
İdare Hukuku Davaları Nelerdir?

İdare Hukuku Davaları Nelerdir?

İdare hukuku kapsamında idarenin kuruluşu, gerçekleştirdiği eylemler ve işlemlere ilişkin esaslar belirlenmiştir.  İdari davalar genel olarak idare hukuku kapsamına girer.

İdare davaları şu başlıklar altında toplanabilir;

İptal Davaları:  İdarenin konu olduğu kentsel dönüşüm, kamulaştırmaya yönelik kararlar, ruhsatın iptal edilmesi, kamu ihaleleri, imar uygulamaları, Belediye Kanunu kapsamında belediye encümeni tarafından verilen cezalar gibi idari işlem ve eylemin iptal edilmesine yönelik davalardır.

Tam Yargı Davaları: İdare tarafından gerçekleştirilen işlem ve eylemlere bağlı olarak kişisel hakların zarara uğraması durumunda bireyin idareye karşı açtığı maddi ve manevi tazminat davalarıdır.

İdari Sözleşme Davaları: Devlet toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kamu hizmetleri yürütür.  Bu hizmetler idari sözleşmelerle hayata geçirilir. İdari sözleşmelere bağlı olarak yaşanan uyuşmazlıklarda dava süreci söz konusudur.

Vergi davaları, vergi ihtilaflarında çözüme yönelik olacak şekilde uyuşmazlıkların çözümüne bakan davalardır. Vergi ödemekle yükümlü kişilerin idari başvurularında çözülememiş ve idari yollara başvurmadan çözülecek uyuşmazlıklara yönelik açılan davalardır.  Bir vergi davasının söz konusu olabilmesi için vergi mükellefi ve idare arasında davaya konu olabilecek bir ihtilaf olmalıdır.

Vergi mahkemeleri kaçakçılık, kaçakçılığa yardım, vergi mahremiyetinin ihlal edilmesi gibi ceza gerektiren durumlarda yetkili değildir. Vergi Hukuku kapsamına giren ceza gerektiren durumlar ceza mahkemeleri tarafından çözülmektedir.

Vergi hukuku davaları şu şekilde sıralanabilir;

 • Vergi Usul Kanunu kapsamında olan resim, harç ve vergilere yönelik faiz ve cezaya yönelik davalar
 • Gümrük Kanunu kapsamında ithalde alınan vergi, resimlerle cezalara yönelik davalar
 • Kur farkı, fon gibi farklı isimlerle anılan; Anayasa içeriğinde “Mali Yükümlülük” olarak ifade edilen yükümlülükler ve inzibati para cezalarına yönelik davalar vergi hukuku kapsamında görülmektedir.

İdare ve Vergi Hukuku Avukatı Neden Gereklidir?

İdare ve vergi hukuku avukatı;  Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarıyla ilgili iş ve işlemlerde görev alır.  Vergi hukuku kapsamında yapılan yanlışlıklar ve uyuşmazlıklarda itiraz süresi 30 gündür.  Bu yüzden mükelleflerin yaşanan uyuşmazlıklara yönelik dava açabilmek adına hızlı adımlar atmalıdır.

Vergi avukatı mükelleflerin dava açacakları durumlar, itirazın edileceği maddenin belirlenmesi, vergi cezalarında yapılandırma anlaşması gibi konularda deneyimlidir. Bu yüzden mükelleflerin vergi yükümlülükleri karşısında haklarının korunmasında önemli rol oynar.

Türkiye ve uluslararası idare ve vergi hukuku kapsamında yer alan vergi düzenlemeleri sürekli olarak değişmektedir. Her Türk vatandaşı vergi ödemekle yükümlüdür. Bu yüzden her zaman vergi mükellefleri ile devlet arasında anlaşmazlıklar yaşanmaktadır.

Vergi vermesi zorunlu olan kişiler bu görevlerini yerine getirmediği zaman devlet zarara uğrayacaktır. Bunun yanında idare tarafından hatalı ve hukuka aykırı şekilde idari işlem yapılabilmektedir. Bu durumda profesyonel bir vergi avukatı ile çalışılması doğru olacaktır.

İdare hukuku ve vergi hukuku çok geniş bir alandır. Kurumsal firmalar, bireysel vergi yükümlüleri  idare ile yaşanan ya da yaşanabilecek vergi ihtilaflarına karşı vergi hukuku avukatından danışmanlık ve temsil hizmeti alarak anlaşmazlıkların kısa süre içinde çözüme kavuşmasını sağlayabilir.

İdari Dava Nasıl Açılır?
İdari Dava Nasıl Açılır?

İdari Dava Nasıl Açılır?

İdari dava, idare tarafından yapılan iş ve işlemlere yönelik Bölge İdare Mahkemesi, İdare Mahkemesi, vergi Mahkemesi ve Danıştay’a açılan davadır.  İdari davalar hangi mahkemeye açılırsa açılsın yargılama usulü yazılı olarak gerçekleştirilir. Mahkeme incelemeyi evrak üzerinden yaparak kararı vermektedir.

İdari davalarda ilgili mahkeme başkanlığına hitap edecek şekilde yazılan imzalı dilekçeyle açılmaktadır.  Bir idari işlem tamamlandığında idari dava açılabilir. Tamamlanmayan bir işlem için idari dava açılamaz.

Dava idari işlemin yapıldığı yerdeki yetkili mahkemeye açılır. Kişinin yaşadığı yerde idare ve vergi mahkemeleri hizmet veriyorsa direkt olarak dilekçe elden teslim edilmelidir.  Dava harcı ve posta gideri dava açarken tahsil edilir.  Yabancı ülkelerde idari dava dilekçesi Türk konsolosluklarına teslim edilir.

İdari Dava Açma Süresi Nedir?
İdari Dava Açma Süresi Nedir?

İdari Dava Açma Süresi Nedir?

İdari dava açma süresi şu şekildedir;

 • Vergi mahkemesinde dava açma süresi idare tarafından mükellefe tebligat yapılmasından sonra 30 gündür.
 • İdare Mahkemesi ve Danıştay için dava açma süresi idare tarafından mükellefe tebligat yapılmasından sonra 60 gündür.

Yukarıda belirtilen süreler dışında bazı idari işlemlerde dava açma süresi özel kanunlarla belirlenmiştir. Özel durumlar ve kanunlar hakkında idari dava açma süreci ve süresi konusunda deneyimli idare avukatı görüşü alınmalıdır.

YouTube video

İdari davalarda süre tebliğ, yayın ya da ilan tarihinden sonraki gün başlamaktadır. Özel ve resmi tatil günleri de bu süreye dahil edilir. Dava açma süresinin son günü tatil gününe denk geliyorsa tatilden sonraki ilk çalışma günü bitimi son süre olarak kabul edilir.

İdari Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?
İdari Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İdari Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İdari dava dilekçe örnekleri inceleyerek dava dilekçesi konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. İdari davalarda dilekçe içeriği belirtilen usullere uygun olarak oluşturulmalıdır.

İdari dava dilekçesinde yer alacak bilgiler şu şekildedir;

 • Dava açan kişinin adı ve soyadı
 • Dava açan kişinin kimlik numarası
 • Dava açan kişinin açık adresi
 • Dava açılan tarafın adı ve adresi
 • Kısa ve öz bir şekilde davanın konusu, davanın açılma nedeni ve talepler
 • Davaya ilişkin yasal dayanaklar ve mevcut deliller
 • Davaya konu olan işlemin mükellefe yazılı olarak tebliğ edilme tarihi
 • Vergi davasında davanın yer aldığı vergi veya vergi cezasının türü, yılı, tebliği yapılan ihbarname tarihi, ihbarname numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

İdari davalar yazılı inceleme evrak üzerinden yapıldığı için dilekçe profesyonel bir şekilde yazılmalı, yasal dayanaklar titizlikle araştırılmalı ve doğru temellere dayandırılmalıdır. Ayrıca  mevcut kanıtlar yasal yollarla elde edilmeli ve davanın seyrini lehte değiştirecek şekilde kullanılmalıdır.  Mükelleflerin vergi davası da dahil olmak üzere tüm idari davalarda sonuç alabilmesi için deneyimli bir idari hukuk avukatı ile çalışması gerekir.

İdare hukuku konusunda açılan davalarda idare işlemi durdurmaz. Dava dilekçesinde mahkemeden işlemin durdurulması talep edilmelidir.  Söz konusu işlem hukuka açıkça aykırıysa ya da telafi edilemeyecek zararlar doğuracağı tespit edildiyse tedbir olarak  yürütme durdurma kararı  verilir.

İdari Davalarda Temyiz Nasıl Olur?

İdare ve vergi hukuku davalarında temyiz süreci mahkeme kararının tebliğ edilmesinden sonra 30 gündür. Vergi mükellefi olarak Danıştay, İdari Dava Dairesi, İdare Mahkemesi ya da Vergi Mahkemesi tarafından verilen karar için Danıştay’da temyiz yolu açıktır.  Temyiz dilekçesinin diğer tarafa tebliğ edilmesinden sonra 30 gün içinde temyiz dilekçesine karşı cevap hakkı vardır.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin