Trafik Kazası Tedavi Giderleri

Trafik Kazası Sağlık Giderleri

Trafik kazası tedavi giderleri, Türk Borçlar Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu bağlamında tanımlanmıştır. Buna göre trafik kazası tedavi giderleri, kişinin başına gelen yaralanmalı/ölümlü trafik kazalarında meydana gelen sağlık giderlerinin kim tarafından, hangi kapsamda ve ne şekilde karşılanacağını ifade eden kavramdır.

Yargıtay içtihatları gereğince trafik kazası tedavi giderlerinin belgelendirilmiş olup olmaması, giderlerin kim tarafından karşılanacağını etkilemektedir. Belgelendirilmiş tedavi giderleri SGK tarafından karşılanırken, belgelendirilmemişlerde sigorta şirketi, araç işleteni ve sürücüsünün sorumluluğu doğabilmektedir. Dolayısıyla yapılan trafik kazası tedavi giderlerinin belgelendirilmesine ve olası hak kayıplarını engellemek adına bu belgelerin neye ne masraf yapıldığını makul seviyede göstermesine önem verilmelidir.

Trafik Sigortasi Kapsami
Trafik Sigortası Kapsamı

Trafik Sigortası Kapsamı

Trafik sigortası, sigortaya sahip aracın kazaya karışması durumunda ortaya çıkan maddi hasar, sağlık giderleri ve sakatlanma ve ölüm olmak üzere 3 temel konuda ortaya çıkan zararları, trafik sigortası teminat limitlerine göre ve karşı tarafın haklılık oranlarına göre değişkenlik gösteren miktarlarda teminat altına almaktadır.

Trafik Kazasına Bağlı Yaralanmalarda Tedavi Giderleri Teminatı

Trafik kazasına bağlı yaralanmalardaki sağlık giderleri kavramı ile sigorta sahibini karıştığı kazalarda, üçüncü kişilerin bedensel zararlarından dolayı gerekli olan hastane masrafları yapılan trafik sigortası ile teminat altına alınmıştır. Trafik kazası tedavi giderleri teminatı ve kapsamı için Türk Borçlar Kanunu’nun 53. Ve 54. Maddelerine, Karayolları Trafik Kanunu’nun 98. Maddesine ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.5.B maddesine bakılmalıdır.

 • Türk Borçlar Kanunu’nun 53. Maddesi haksız fiillerden doğan borç ilişkilerinde ölüm durumunda ortaya çıkacak zararların kapsamını belirtmektedir. Bu bağlamda kişinin ölümünün hemen gerçekleşmemesi halinde kişi yaşarken yapılan tedavi giderleri zarar kapsamında görülmektedir. İlgili Kanun’un 54. Maddesinde ise bedensel zararlar kapsamına tedavi giderleri de dahildir.
 • Karayolları Trafik Kanunu’nun 98. Maddesinde ise Sigorta bölümünde sağlık hizmet bedellerinin ödenmesi konusu düzenlenmiştir. Bu bağlamda trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı olan hastaneler ile diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sunduğu hizmetler, özel ya da resmi hastane olması fark etmeksizin sağlık hizmet bedelleri kapsamına dahil edilmiştir. Dolayısıyla özel ya da resmi hastane olması fark etmeksizin bu hastanelerdeki sağlık hizmetleri tedavi giderleri kapsamında ödenmelidir. Aynı madde doğrultusunda kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın sağlık hizmet bedeli masrafları SGK tarafından karşılanacaktır.
 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.5. Maddesinin b fıkrasında Genel Şartlar kapsamına giren teminat türleri arasında trafik kazası tedavi giderleri teminatına değinilmiş ve sağlık giderleri teminatının kapsamı belirlenmiştir. Bu bağlamda trafik kazası tedavi giderleri teminatı, trafik kazası sonucunda meydana gelen bedensel zararların tedavi edilmesi için yapılan tüm masrafları kapsar. Bu masraflar arasında protez organ bedelleri, mağdurun tedavi süreci boyunca ortaya çıkan bakıcı giderleri ve diğer tedavi masrafları da bulunur. Ayrıca, trafik kazası sonucunda mağdurun iş gücünün kısmen veya tamamen kaybedilmesi durumunda iş gücü kaybı tazminatını da kapsar. Bununla birlikte ilgili madde gereği trafik kazası tedavi giderleri teminatı, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumluluğunda olan bir teminattır. Bu teminat nedeniyle sigorta şirketi ve Güvence Hesabı’nın sorumluluğu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 98. maddesi gereği sona ermiştir.
Trafik Kazasi Saglik Gideri Nedir
Trafik Kazası Sağlık Gideri Nedir?

Trafik Kazası Tedavi Giderleri Nedir?

Trafik kazasına bağlı yaralanmalardaki trafik kazası tedavi giderleri kavramı ile sigorta sahibinin karıştığı kazalarda, üçüncü kişilerin bedensel zararlarından dolayı gerekli olan muayene/kontrol, ilkyardım, ayakta tedavi ve bunlara benzer hastane masrafları ifade edilir. Bu masraflar yapılan trafik sigortası ile teminat altına alınmıştır.

Saglik Giderlerinin Kapsami
Sağlık Giderlerinin Kapsamı

Tedavi Giderlerinin Kapsamı

Sağlık giderlerinin kapsamı Türk Borçlar Kanunu m.53 ve 54, Karayolları Trafik Kanunu’nun m.98 ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.5.B maddesinde somutlaştırılmıştır. Bu bağlamda trafik kazası sonucunda ortaya çıkan bedensel tüm zararlar trafik kazası tedavi giderlerinin kapsamına girmektedir. Bu kapsama ilişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında bir örnekleme yapılmıştır. Buna göre;

 • Protez organ bedeli,
 • Tedavi esnasındaki bakıcı gideri,
 • İlkyardım ya da ayakta tedavi ile ilgili tüm masraflar, trafik kazası tedavi giderleri kapsamına dahildir.
Tedavi masraflari trafik sigortasi kapsaminda midir
Tedavi Masrafları Trafik Sigortası Kapsamında Mıdır?

Tedavi Masrafları Trafik Sigortası Kapsamında Mıdır?

Tedavi masrafları trafik sigortası kapsamındadır. Kapsamın anlaşılabilmesi için ise tedavi masrafları ile ne kastedildiğinin bilinmesi gerekir. Tedavi, kişinin uğradığı zarar sonrasında zararı onarma amacıyla yapılan işlemlerdir. Tedavi işlemleri ve masraflarına örnek olarak;

 • Hastanın tedavisi süresince barınma ve bakım hizmetleri,
 • Hastanın tedaviye ulaşımı esnasında yapılan masraflar ve ev tedavisinde ortaya çıkabilecek özel masraflar,
 • Hastanın iyileşmesi için kullanılan tıbbi ürünler,
 • Ameliyat, ömür boyu kullanması gereken ilaç ya da protez yenileme gibi masraflar tedavi masraflarına örnek olarak verilebilir.
Trafik Kazasi Saglik Giderlerini Kim Karsilar
Trafik Kazası Sağlık Giderlerini Kim Karşılar?

Trafik Kazası Tedavi Giderlerini Kim Karşılar?

Trafik kazaları sonucunda, üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kurumları tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin bedelleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun trafik kazası nedeniyle oluşan sağlık giderlerini kapsaması için belgelendirilmiş tedavi gideri olması gerekmektedir. Yargıtay bir kararında SGK’nin belgeye dayanmayan tedavi giderlerinden KTK 98. Maddesindeki sorumluluğunun doğmayacağını belirtmiştir. Buna göre belgeli olmayan tedavi giderlerinden SGK sorumlu olmayıp, sigorta şirketi ile araç işleteni ve sürücüsünün sorumluluğu devam etmektedir. (Yargıtay 17. HD., 2016/12559 E., 2019/5487 K.)

Trafik Sigortasi Saglik Giderleri Teminati Yargitay Kararlari
Trafik Sigortası Sağlık Giderleri Teminatı Yargıtay Kararları

Trafik Sigortası Sağlık Giderleri Teminatı Yargıtay Kararları

Trafik sigortası sağlık giderleri teminatı ile ilgili Yargıtay kararlarında, bu giderlerin kapsamı ve ne şekilde tazmin edileceğine ilişkin belirlemeler öncelikli tutulmuştur.

 • Yargıtay bir kararında “Trafik kazalarından kaynaklanan tedavi giderlerinden sorumlulukta, Karayolları Trafik Kanunu’nun 98. maddesi kapsamında kalan bölümü, yasada öngörülen koşullar gerçekleştikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından üstlenilecek ise de, Yasa kapsamı dışında kalan giderlerden sigorta şirketlerinin sorumluluğu devam edecektir.” belirlemesinde bulunmuştur. (Yargıtay 17.HD. E.2012/7004 K.2013/288)
 • Yargıtay SGK’nin sorumluluğunun başlangıcıyla ilgili bir kararında “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 98. maddesine göre, tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak ise de, Kurum’un bu sorumluluğu, anılan Yasa’nın Geçici 1.maddesine göre belirlenecektir. Bu belirlemenin ardından sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının yükümlülükleri sona erecektir. Kazazedelerin, bunun dışında kalan bakıcı veya tedaviye bağlı sair harcamaları, sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının tedavi teminatları kapsamında, yine sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı tarafından karşılanmaya devam edecektir.” (Yargıtay 17.HD., E.2011/7758 K.2012/6081)
 • Yargıtay bir kararında da Sosyal Güvenlik Kurumu’nun karşılamadığı giderlerden sorumluluğa ilişkin belirleme yapmıştır. Buna göre 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 98.maddesi kapsamındaki tedavi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun; yasa kapsamı dışında kalan giderlerden ise davalı sigorta şirketinin sorumlu tutulması gerekir. (Yargıtay 17.HD., E.2012/398 K.2013/1052)
SGK Tarafindan Karsilanmayan Tedavi Giderleri
SGK Tarafından Karşılanmayan Tedavi Giderleri

SGK Tarafından Karşılanmayan Tedavi Giderleri

Kanun’da sağlık giderlerinin kapsamı belirlendikten sonra Yargıtay içtihatlarıyla trafik kazası tedavi giderlerinin SGK tarafından karşılanma durumları somut olaylarda incelenmiştir. Bu bağlamda belgelendirilmiş tedavi giderleri SGK tarafından karşılanırken, belgelendirilmemiş tedavi giderlerinde ise sigorta şirketi, araç işleteni ya da sürücüsünün sorumluluğunun doğacağı kabul etmektedir.

 • Yargıtay bir kararında yaralanmalar sonucunda belgeli tedavi giderleri olabileceği gibi tedavi giderlerine özgü bazı yemek, yol vs. giderler belgesiz dahi olsa tedavi giderleri kapsamında kabul edilebileceğini belirtilmiştir. Ancak olaylarda tedavi giderleri kapsamında dahil olup olmadığının bilirkişi tarafından incelenmesi gerektiğini belirterek her yol ve yemek masrafını tedavi giderleri kapsamına dahil etmemiştir. (Yargıtay 17. HD., 2016/15482 E., 2016/11589 K.)
 • Yargıtay tedavi giderlerine ilişkin bir kararında da belgesiz olarak tedavi giderleri olarak yazılan rehabilitasyon, ulaşım, pansuman, özel diyet, özel hastane farkı vb. Giderlerden özel hastane farkı bedelinin ne olduğu açıkça anlaşılamamakta olduğunu ve hangi masraf için ne kadar harcama yapabileceğine ilişkin açık bir belirleme olmadığını söylemiştir. Bu nedenle yazılan bilirkişi raporunun hükme esas alınmasını uygun bulmamıştır. (Yargıtay 17. HD., 2016/9080 E., 2019/3789 K.)
Trafik Kazasi Tedavi Giderleri SGK Rucu
Trafik Kazası Tedavi Giderleri SGK Rücu

Trafik Kazası Tedavi Giderleri SGK Rücu

Trafik kazası tedavi giderlerine ilişkin Karayolları Trafik Kanunu m.89 uyarınca trafik kazaları sonucunda, üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kurumları tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin bedelleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Bununla birlikte Yargıtay içtihatları bağlamında tedavi giderlerinin belgelendirilmiş bedellere sahip olması gerekmektedir. (Yargıtay 17. HD., E. 2015/15835, K. 2018/8627) Belgelendirilmemiş tedavi giderlerinden dolayı sigorta şirketinin, araç işleteninin ve sürücüsünün sorumluluğu doğmaktadır.

Trafik Sigortasi Ozel Hastane Masraflarini Karsilar Mi
Trafik Sigortası Özel Hastane Masraflarını Karşılar Mı?

Trafik Sigortası Özel Hastane Masraflarını Karşılar Mı?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 98. Maddesinden anlaşılacağı üzere sağlık kurumundan(dolayısıyla hastaneden) alınan hizmetin, kurumun resmi ya da özel olması fark etmeksizin sağlık gideri olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Trafik sigortası özel hastane masraflarını karşılamalıdır.

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Bilindiği gibi Yargıtay içtihatlarında SGK’nın trafik kazası sağlık giderlerini karşılaması için tedavi masraflarının belgelendirilmiş olması şartı aranmaktadır. Bu bağlamda Yargıtay masraf hesaplamasına “özel hastane farkı” yazılıp geçilmesini belgelendirilmiş bir tedavi gideri olarak kabul etmemiştir. Bu masrafların da açıkça ve neye ne kadar harcandığı belirtilerek düzenlenmesi, olası hak kayıplarının önüne geçmiş olacaktır.

Trafik sigortası tedavi masraflarını ne zaman öder?

Trafik sigortası maluliyet raporu dahil tüm evrakların teslim edilmesinin ardından 8 iş günü içerisinde mağdura tazminat ödeme işlemini gerçekleştirmesi gereklidir.

100 de 100 kusurlu kazada sigorta hasarı karşılar mı?

Sigorta şirketlerinin tazminat ödemesi yaparken dikkat ettiği hususlardan birisi de kusur oranıdır. Kusur oranı %100 haksız olan tarafa sigorta şirketi ödeme yapmaz.

Belgelendirilmeyen tedavi giderleri nasıl belirlenir?

Konuya ilişkin olarak Hukuk Genel Kurulu’nun 1995/11-122 Esas Numaralı, 1995/430 Sayılı Kararında;Hiçbir belge sunulmasa bile, hakim, görevlendireceği uzman bilirkişilere tedavi ve tüm iyileşme giderlerini hesaplatmakla ve hüküm altına almakla yükümlüdür’ ifadeleri yer alır.
Mağdur kazazede trafik kazası sağlık giderlerinin bulunduğu kuruluşu mahkemeye bildirmesi üzerine mahkemelerce fatura veya belgeler alınmaktadır.

SGK ödediği trafik kazası tedavi giderlerini kimden geri alacak?

SGK ödediği trafik kazası tedavi giderlerini kusurlu araç sürücüsü veya mütelsilen sorumluluğu bulunan araç işleteni ya da ruhsat sahibinden geri alabilir.

KAYNAKÇA

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin