Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru

Sigorta tahkim komisyonuna başvuru, sigortacı ve sigorta yaptıran kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için yapılmaktadır. Tahkim komisyonuna yapılan başvurunun temel amacı; adil ve tarafsız şekilde sonuca ulaşmaktır. Uyuşmazlıkların çözümü bağımsız sigorta hakemleri tarafından yapılmaktadır.

Tahkim Usulü 5684 Sigortacılık Kanunu Madde 30

Sigorta tahkim komisyonuna başvuru, sigorta sözleşmelerinden ve bunlarla ilişkili bir takım hukuki meselelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü için başvurulan hukuki bir yoldur. Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru zorunlu olmayıp, tamamen ihtiyari niteliktedir. Kişiler tahkim başvuru yolunu seçmekte özgürdür. Bu husus 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 30. Maddesinde düzenlenmiştir. Sigorta tahkim komisyonuna başvuru ihtiyari nitelikte olsa da, komisyon tıpkı mahkemeler gibi uyuşmazlığa ilişkin karar verir ve kararı mahkeme hükmü niteliğindedir.

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu m. 30/1’in ilk cümlesinde “Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden veya hesaptan faydalanacak kişiler ile hesap arasında doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla birlik nezdinde Sigorta Tahkim Komisyonu oluşturulur.” diyerek Sigorta Tahkim Komisyonunun kuruluş amacı belirtilmiş ve komisyonun hangi uyuşmazlıklara bakacağına ilişkin çerçeve belirlenmiştir.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Nasıl Başvurulur?

  Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Yolları

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru fiziken ya da online olarak yapılabilmektedir. Başvuruyu bizzat veya vekil aracılığıyla da yapılması mümkündür. Başvuru süreci Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru;

 • Sigorta Tahkim Komisyonu merkezine posta yolu ile,
 • Başvuru yapan kişinin ikametgâhının bulunduğu ya da rizikonun gerçekleştiği yerdeki büroya,
 • Sigorta Tahkim Komisyonunun elektronik ortamından yapılabilmektedir.
Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Şartları
Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Şartları

Başvuru Şartları

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurabilmek için birtakım şartların sağlanmış olması gerekmektedir. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapabilmek için:

 • Söz konusu uyuşmazlıkla ilgili başka bir yargı yoluna veya hakem yoluna başvurulmamış olması gerekir. Kısacası derdestlik söz konusu olmamalıdır.
 • Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuruda bulunabilmek için, önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı olarak başvuruda bulunmak gereklidir. İlgili sigorta kuruluşunun talebe kısmen ya da tamamen olumsuz cevap vermesi veya 15 iş günü (Trafik sigortasında 15 gün) içerisinde cevap vermemesi gerekmektedir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30/13 maddesinde “Komisyona gidilebilmesi için, sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruları yapmış ve talebinin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemiş olması gerekir. Sigortacılık yapan kuruluşun, başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde yazılı olarak cevap vermemesi de Komisyona başvuru için yeterlidir.” Diyerek bu hususu açıkça belirtmiştir.
 • Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılacak başvurularda başvuru ücretinin yatırılmış olması gereklidir.
Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru İçin Gerekli Evraklar
Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru şartları sağlandıktan sonra aşağıda belirteceğimiz evraklarla birlikte komisyona başvurmak mümkündür. Başvurular fiziken yapılabildiği gibi online olarak da yapılabilmektedir. Sigorta tahkim komisyonuna başvuru için gerekli evraklar:

 • Başvuru formu
 • Kimlik Fotokopisi (gerçek kişi ve avukat)
 • Vekaletname, harç makbuzu, baro pulu
 • Başvuru ücreti makbuzu
 • Sigorta şirketine sunulan evrakların tamamı
 • Sigorta şirketine başvuru dilekçesi
 • Sigorta şirketinin ret yazısı
 • 15 günlük sürede dönüş yapılmadıysa başvuru tarihini gösteren evrak
 • Tahkime başvuru dilekçesi

Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16. Maddesi uyarınca komisyona yapılacak başvuruların mutlaka başvuru formu ile yapılması zorunludur. Başvuru sahiplerinin sigorta tahkim web sayfasından veya komisyondan temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve ıslak imzalı olacak şekilde doldurmaları ve başvurularına eklemeleri gerekmektedir.

Başvuru sahibi gerçek kişi ise geçerli bir kimlik fotokopisinin başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

Eğer başvuru avukat aracılığıyla yapılıyor ise; başvurularda vekaletnamenin aslı veya vekil tarafından onaylanmış örneği, vekalet suret harç makbuzu ve baro pulu gereklidir.

Sigorta kuruluşuna yazılı olarak başvuru yapıldıktan sonra ilgili sigorta şirketinden gönderilen kısmen veya tamamen olumsuz cevap yazısının başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir. Sigorta kuruluşu başvuruya rağmen 15 gün içerisinde cevap vermemiş ise sigorta kuruluşuna başvuru yapıldığını kanıtlayan belgenin başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir.

Kuruluştan aldığınız cevabın taleplerinizi neden karşılamadığının detaylarını içeren açıklamalar ile olayın ve taleplerin hukuki dayanaklarının belirtildiği dilekçe.

Başvuru evrakları arasına, mevcut ise sigorta kuruluşu ile imzalanan sigorta sözleşmesi (poliçesi) ile talebe ilişkin diğer belgelerin de eklenmesi gerekmektedir.

Sigorta Tahkime Kimler Başvuru Yapabilir?

Sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan gerçek veya tüzel kişiler Sigorta tahkim komisyonuna başvuru yapabilirler. 5684 Sayılı Kanun m. 30/1’de “Sigorta tahkim sistemine üye olan kuruluşlarla uyuşmazlığa düşen kişi, uyuşmazlık konusu sözleşmede özel bir hüküm olmasa bile tahkim usulünden faydalanabilir. İlgili mevzuat ile zorunlu tutulan sigortalardan kaynaklanan bu fıkra kapsamındaki uyuşmazlıklar için ilgili kuruluş sigorta tahkim sistemine üye olmasa dahi hak sahipleri bu bölüm hükümlerine göre tahkim usulünden faydalanabilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre komisyona başvuru yapılabilmesi için sigorta şirketinin Sigorta Tahkim Komisyonuna üye olması gerekmektedir. Ancak maddenin devamında zorunlu sigortalar açısından yapılacak başvurularda sigorta şirketinin komisyona üyelik şartı olmadığı açıkça düzenlenmiştir.

YouTube video

Başvuru Formu

Sigorta tahkim komisyonuna başvuru formuna http://www.sigortatahkim.org.tr/files/basvuruformupdf.pdf adlı siteden ulaşabilirsiniz. Başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurduktan sonra gerekli evrakları da ekleyerek başvurunuzu yapmanız mümkündür. Başvuru formunda yer alan başvuru konusuna ilişkin beyan ve taleplerinizi içeren bölümün yeterli gelmemesi halinde bu hususları ayrı bir dilekçe ile belirterek başvuru formunuza ekleyebilirsiniz.

Sigorta Tahkim Online Başvuru Nasıl Yapılır?
Sigorta Tahkim Online Başvuru Nasıl Yapılır?

Tahkime Online Başvuru Nasıl Yapılır?

Sigorta Tahkim Komisyonuna online başvuru, komisyonun internet sitesinde bulunan online başvuru menüsünden yapılmaktadır. Online başvurunun da tıpkı fiziki başvurudaki gibi başvuru formu ile yapılması zorunludur. Online başvuru yaparken sitede belirtilen yönergeler eksiksiz takip edilmeli ve istenen bilgi ve belgeler yine eksiksiz şekilde sisteme yüklenmelidir. Başvuru sırasında eklemeyi ya da göndermeyi unuttuğunuz bilgi ve belge olur ise, yine komisyonun internet sayfasında yer alan “online belge gönderimi” menüsünden başvuru numaranız ile istediğiniz belgeleri göndermeniz mümkün.

  Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Sorgulama

Sigorta tahkim komisyonun internet sayfasında yer alan başvuru sorgulama sekmesinden gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler için vergi numarası yazılarak ve uyuşmazlığa konu sigorta poliçesi tarihi ya da kazanın gerçekleşme tarihi girilerek başvuru sorgulaması yapabilirsiniz.  Alttaki linkten başvuru sorgulama yapabilirsiniz. 

https://online.sbm.org.tr/sbm-tahkim/cweb/edevlet/login.sbm?referrerUri=%2Fsbm-tahkim%2Fpublic%2Fsorgu.sbm

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Süresi
Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Süresi

  Tahkim Komisyonuna Başvuru Süresi (Zamanaşımı)

Sigorta tahkim komisyonuna başvuru için belirli bir süre söz konusu değildir. Olayın özelliklerine göre genel hükümler kapsamında belirlenmiş süreler söz konusu olabilir ve bu süreler yine genel hükümlere göre değişebilir. Sigorta tahkim komisyonuna başvuru için öncelikle sigorta kuruluşuna başvuru yapılması gerektiğini ve kuruluş tarafından 15 gün içerisinde cevap verilmemiş olması gerektiğini belirtmiştik. Bu 15 günlük sürenin bitiminden itibaren herhangi bir zamanda komisyona başvuru yapılabilir. Eğer ki sigorta kuruluşu 15 gün içinde başvuruyu tamamen ya da kısmen reddetmiş ise 15 günlük sürenin bitmesini beklemeye gerek yoktur.

Başvuru Masrafları

Başvuru sırasında yatırılan ücret sadece başvuru ücretini kapsamaktadır. Yargılama sonunda ise ayrıca yargılama süresi boyunca yapılan tebligat giderleri, süreç trafik kazası avukatı aracılığı ile takip edilmişse vekalet ücreti vb. masrafların ödenmesi söz konusu olacaktır. Bu masraflar her yıl belirlenen tarifeye göre değişmektedir. Bahsedilen masraflar yargılama sonucunda haksız bulunan tarafa yükletilmektedir.

  Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Ücreti

Sigorta tahkim komisyonuna başvuru ücreti, başvuruya konu uyuşmazlığın miktarına göre değişmektedir. Başvuru ücretleri şu şekildedir:

 • 000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklar için 200 TL
 • 001-10.000 TL arası uyuşmazlıklar için 450 TL
 • 001-30.000 TL arası uyuşmazlıklar için 650 TL
 • 001 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar için uyuşmazlık tutarının %1,5’u (en az 650 TL olmak üzere)

Başvuru Dilekçesi Örneği

Sigorta tahkim başvurusu sırasında başvuru formuyla birlikte uyuşmazlık konusu olayı anlatan bir dilekçe ile başvuru yapmak haklılığımızı ispatlamamız ve taleplerimizi daha net ifade edebilmemiz açısından önem arz etmektedir.

Sigorta tahkim başvuru dilekçesi örneği :

Sigorta Tahkim Başvuru Dilekçesi PDF Örneği İndirmek İçin Tıklayınız.

Sigorta Tahkim Başvuru Dilekçesi WORD Örneği İndirmek İçin Tıklayınız.

Başvuru Takip

Başvuru sırasında verilen şifre ile sigorta tahkim komisyonunun internet sitesi üzerinden dosyanın hangi aşamada olduğu takip edilebilir. Bir diğer yöntem ise başvuru sahibi e devlet üzerinden giriş yaparak başvuru numarası ile dosyasının ne aşamada olduğunu görebilir.

Online takip sadece dosyanın hangi aşamada olduğuyla ilgilidir. Başvuru sahibine yapılacak tebligatlar ayrıca posta yolu ile yapılacaktır. Eğer başvuru avukat tarafından yapılmış ve yine avukat tarafından takip ediliyor ise gerekli tebligatlar UYAP sistemi üzerinden e-tebligat yolu ile yapılmaktadır.

  Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Adresi

Sigorta tahkim komisyonuna başvuru adresi başvuru şeklinize göre değişiklik göstermektedir. Eğer başvurunuzu Sigorta Tahkim Komisyonu merkezine yapacak iseniz adresiniz; Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:4 Rainbow Plaza Kat:3 Üsküdar/İstanbul olmalıdır. Bunun yanında başvurunuzu, başvuru yapan kişinin ikametgâhının bulunduğu ya da rizikonun gerçekleştiği yerdeki büroya da yapabilirsiniz. Son olarak başvurular Sigorta Tahkim Komisyonunun elektronik ortamından da yapılabilmektedir. Bu durumda başvuru adresi http://www.sigortatahkim.org// web sitesi olmaktadır.

Sigorta Tahkim Komisyonu Fiziki Başvuru Nasıl Yapılır?
Sigorta Tahkim Komisyonu Fiziki Başvuru Nasıl Yapılır?

Tahkime Fiziki Başvuru Nasıl Yapılır?

Sigorta tahkim komisyonuna yapılacak fiziki başvurular bizzat veya vekil aracılığıyla yapılabilmektedir. Başvuru formu doldurulup imzalandıktan sonra gerekli bilgi ve belgeler de eklenerek Sigorta Tahkim Komisyonu merkezine veya başvuru yapan kişinin ikametgâhının bulunduğu ya da rizikonun gerçekleştiği yerdeki büroya giderek evrakları teslim edebilir veya posta yolu ile başvuru yapabilirsiniz. Böylece başvurunuz tamamlanmış olacaktır.

 Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Sonucu

Komisyona yapılan başvuru bağımsız sigorta hakemleri tarafından incelenmesinin ardından heyet tarafından bir karar verilir. Bu karar taraflara tebliğ edilir. Sigorta tahkim tarafından verilen kararlar ilam niteliğindedir. Komisyon tarafından verilen kararda;

 • Başvuru sahibinin talebi kabul edilebilir.
 • Başvuru sahibinin talebi kısmen kabul edilip kısmen reddedilebilir.
 • Başvuru sahibinin talebi tamamen reddedilebilir.

Komisyon tarafından verilen karara taraflarca itiraz edilebilir. İtiraz süresi on gündür. Ancak tutarı 8.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklara ilişkin verilen kararlar kesindir ve bu kararlar için herhangi bir itiraz yolu bulunmamaktadır.

YouTube video

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Öncelikle ilk dikkat edilmesi gereken husus söz konusu uyuşmazlığa ilişkin hukuki problemleri saptamak ve bu yönde bir hazırlık yapmaktır. Başvuruyu yaptıktan sonra gerekli tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak başvuruda yer aldığından emin olmak gerekir. Başvurudan sonra tarafınıza yapılan tebligatları takip etmek ve herhangi bir detayı kaçırmamak gerekir. Bahsedilen tüm süreç basit ve yalın görünse de en ufak bir hata haksız duruma düşülmesine sebebiyet verebilir. Bu nedenle başvuruyu titizlikle yapmak veya deneyimli bir avukat ile çalışmakta fayda vardır.

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Ve Güvence Hesabı

Sigorta tahkim başvurusu öncesinde trafik kazası için sigorta şirketine başvuru zorunluluğu vardır. Güvence hesabı, sigortasız araçlarda bedeni hasar tazminatı ve destekten yoksun kalma tazminatı ödemelerini karşılamaktadır. Güvence hesabı ile uyuşmazlıklarda da yine sigorta tahkim görevlidir. Güvence hesabı Rücu dosyaları tahkimin konusu değildir.

YouTube video

Sık Sorulan Sorular;

E devlet Sigorta Tahkim başvuru 

Sigorta tahkim komisyonuna online başvuru yapabilmek için e devlet üzerinden giriş yapılmalıdır. Vekil ve asilde aynı yol ile e devlet üzerinden online başvuru yapabilir.

Sigorta Tahkim Komisyonuna ne için başvurabilir?

Tahkim komisyonu, sigorta ve sigortalının aralarında çözümleyemedikleri uyuşmazlıklara bakar.

Sigorta Tahkim ne kadar sürede sonuçlanır?

Tahkimde 3 ayrı aşama vardır.
1- Ön inceleme aşaması: Belli bir süresi yoktur. Tahkim yoğunluğuna göre sistem üzerinden sırası gelen dosya incelenir ve hakem ataması yapılır.
2- Uyuşmazlık Hakem Heyeti: Yasal sürelerle birlikte yaklaşık 5 aydır.
3- İtiraz Hakem Heyeti: Yasal sürelerle birlikte yaklaşık 2 aydır.

KAYNAKÇA :

http://www.sigortatahkim.org.tr/.

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/980757

https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/yonetmelikler/sigortacilikta-tahkime-iliskin-yonetmelik-2

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=11514&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/90420/mod_resource/content/1/S%C4%B0GORTA%20TAHK%C4%B0M%20KOM%C4%B0SYONU.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/06/20230607-2.htm

Sık Sorulan Sorular

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin