Güvence Hesabı Başvuru (Online Hasar)

Güvence hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortalara ilişkin olarak sakat kalma veya ölüm halinde hak sahiplerine ödeme yapan kurumdur. Güvence hesabının yasal dayanağı 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu madde 14’tür. Sigortacılık Kanunu madde 14’e göre güvence hesabı Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bünyesinde kurulmuştur. Güvence hesabının amacı kanunlarda yer alan zorunlu sigortalarla ilgili olarak şartların gerçekleşmesi halinde teminat miktarları kadar hak sahiplerine ödeme yapmaktır.

Guvence Hesabi Basvuru Sartlari
Güvence Hesabı Başvuru Şartları

Güvence Hesabı Başvuru Şartları

Güvence hesabı başvuru şartları 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu madde 14’te yer almaktadır. Bu maddeye göre güvence hesabına başvuru şartları şunlardır;

 • Kazaya karışan karşı taraf aracın sürücüsü kusurlu olmalı,
 • Kazaya karışan karşı tarafın sigortası olmamalı veya kimliği belirlenememeli,
 • Kaza sonucu ortaya çıkan zarar bedensel zarar veya ölüm olmalıdır.

Ayrıca güvence hesabı tüm zorunlu sigortalar için ödeme yapmamaktadır. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu madde 14’e göre güvence hesabı kapsamında olan zorunlu sigortalar ise şunlardır;

 • Sigortalının tespit edilememesi durumunda meydana gelen bedeni hasarlar,
 • Zorunlu sigortayı yaptırmayan kusurlu kişilerin neden olduğu bedeni hasarlar
 • Sigorta şirketinin ruhsatının iptal edilmesi veya iflası halinde ödemek zorunda olduğu maddî ve bedensel hasarlar,
 • Bir aracın çalınması veya gaspı halinde çalınan aracın sebep olduğu kazadaki bedeni hasarlar (araç sahibinin çalınma veya gasp olayında sorumluluğu bulunmamalıdır.)
 • Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun yeşil kart sigortası için yaptığı ödemeler şeklindedir.
Guvence Hesabina Basvuru Nasil Yapilir
Güvence Hesabına Başvuru Nasıl Yapılır?

Güvence Hesabına Başvuru Nasıl Yapılır?

Karşı tarafın kusurlu olduğu ve sigortasının veya kimliğinin tespit edilemediği kazalarda hak sahipleri Güvence Hesabına başvuru yapmaları gerekmektedir. Güvence Hesabı’nın ödeme yapabilmesi için söz konusu başvurunun yapılması gerekmektedir. Ayrıca Güvence Hesabı aleyhine maddi tazminat davası açabilmek için hak sahiplerinin öncelikle Güvence Hesabı’na başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuru sahipleri Güvence Hesabı’ndan maddi tazminat talepleri için gerekli belgeleri temin etmelidir. Akabinde hak sahipleri başvuru dilekçesi ve maddi tazminat talepleri için gerekli belgeleri Güvence Hesabı’na sunmalıdır. maddi tazminat talepleri için gerekli belgeler destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminatı için değişmektedir. Yapılan başvuru üzerine hak sahibi olan kişilere Güvence Hesabı ödeme yapacaktır. Hak sahiplerine hiç veya yeterli ödeme yapılmadığı durumlarda hak sahiplerinin dava hakkı bulunmaktadır.

Güvence Hesabına Başvuru Süresi

Güvence Hesabına başvuru süresi, Türk Borçlar Kanunu madde 72’de yer alan zamanaşımı süresidir. Buna göre Güvence Hesabına başvuru zamanaşımı süresi zararın ve failin öğrenildiği tarihten itibaren iki yıldır. Hak sahipleri zararı ve faili daha sonra öğrenebilir. Bu durumda Güvence Hesabına başvuru zamanaşımı süresi kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren on yıldır. Fakat fiil için ceza kanunlarında daha uzun bir zamanaşımı süresi belirlenmişse söz konusu süre zamanaşımı süredir.

Güvence hesabının sorumlu olduğu kazalar yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarıdır. Bu sebeple taksirle yaralama ve taksirle öldürme fiillerinin zamanaşımı sürelerine bakmak gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu madde 66/1/d’e göre taksirle yaralama ve taksirle öldürme fiillerinin zamanaşımı süresi 15 yıldır.

Guvence Hesabina Basvuru Sirasinda Istenen Belgeler
Güvence Hesabına Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

Güvence Hesabına Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

Güvence Hesabına başvuru sırasında hak sahiplerinin kaza ve hasarla ilgili bazı bilgileri Güvence Hesabına ibraz etmesi gerekmektedir. Başvuru belgelerinin sunulmaması veya eksiklik olması halinde Güvence Hesabı ödeme yapmayabilecektir. Bu nedenle hak sahiplerinin başvuru belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmesi gereklidir.

Güvence Hesabına başvuru sırasında istenen belgeler destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminatları için değişmektedir. Ancak bazı belgeleri Güvence Hesabı her iki tazminat için de talep etmektedir. Güvence Hesabının her iki tazminat için de talep ettiği belgeler şunlardır;

 • Vekaletname (vekilin başvurması halinde)
 • Kişisel veri rıza beyanı
 • Kusur tespitini gösteren kaza tespit tutanağı, ifade tutanağı, varsa bilirkişi raporu, keşif tutanağı veya mahkeme kararı şeklindedir.

Ölüm Halinde İstenen Evraklar

Ölümlü trafik kazasında şartların oluşması halinde hak sahipleri Güvence Hesabından destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir. Hak sahipleri destekten yoksun kalma tazminatı talep ederken Güvence Hesabına bazı belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir. Söz konusu belgeler şunlardır;

 • Vekaletname (vekilin başvurması halinde)
 • Kişisel veri rıza beyanı
 • Kusur tespitini gösteren kaza tespit tutanağı, ifade tutanağı, varsa bilirkişi raporu, keşif tutanağı veya mahkeme kararı
 • Veraset ilamı
 • Ölüm belgesi ve ölü muayene otopsi raporu
 • Güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Kaza sonucu ölen kişinin kaza tarihindeki son gelir belgesi şeklindedir.

Destekten yoksun kalma tazminatı hak sahipleri söz konusu belgeleri başvuru dilekçesi ile birlikte Güvence Hesabına sunmalıdır. Yapılan başvuru sonrasında Güvence Hesabı hak sahiplerine destekten yoksun kalma tazminatı ödeyecektir.

Yaralanma Halinde İstenen Evraklar

Yaralanmalı trafik kazasında şartların oluşması halinde hak sahipleri Güvence Hesabından sürekli sakatlık tazminatı talep edebilir. Hak sahipleri sürekli sakatlık tazminatı talep ederken Güvence Hesabına bazı belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir. Söz konusu belgeler şunlardır;

 • Vekaletname (vekilin başvurması halinde)
 • Kişisel veri rıza beyanı
 • Kusur tespitini gösteren kaza tespit tutanağı, ifade tutanağı, varsa bilirkişi raporu, keşif tutanağı veya mahkeme kararı
 • Kaza tarihinde yürürlükte bulunan yönetmeliğe göre düzenlenen sağlık kurul raporu
 • Hasta Epikriz raporu
 • Genel adli muayene raporu
 • Tüm tedavi evrakları
 • Yaralanan kişiye ait güncel SGK hizmet dökümü belgesi ile varsa son gelir belgesi

Hak sahipleri sürekli sakatlık tazminatı için gerekli belgeleri başvuru dilekçesi ile birlikte Güvence Hesabına ibraz etmelidir. Yapılan başvuru sonrasında Güvence Hesabı hak sahiplerine sürekli sakatlık tazminatı ödeyecektir.

Guvence Hesabina Kimler Basvurabilir
Güvence Hesabına Kimler Başvurabilir?

Güvence Hesabına Kimler Başvurabilir?

Güvence Hesabına başvuru yapabilecek kişiler 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu madde 14’te yer almaktadır. Aşağıdaki kişiler zorunlu sigortalar kapsamında Güvence Hesabına başvuru yapabilir;

 • Trafik kazasında sigortalının tespit edilememesi durumunda meydana gelen bedeni hasara uğrayan kişiler,
 • Trafik kazasında zorunlu sigortayı yaptırmayan kusurlu kişilerin nedeni ile bedeni hasara uğrayan kişiler,
 • Sigorta şirketinin ruhsatının iptal edilmesi veya iflası halinde ödemek zorunda olduğu maddî tazminat ve bedensel hasar tazminatı hak sahipleri,
 • Bir aracın çalınması veya gaspı halinde çalınan aracın sebep olduğu kazada bedeni hasara uğrayan kişiler (araç sahibinin çalınma veya gasp olayında sorumluluğu bulunmamalıdır.)
 • Son olarak yukarıdaki maddelerde yer alan kazaların ölümlü trafik kazası olması halinde ölen kişinin yakınları destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.

Sigortacılık Kanunu’nun *14.(c) maddesi uyarınca bedensel zararlar dışındaki maddi zararlar için Belgeler

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu madde 14/2/(c) uyarınca sigorta şirketinin malî bünyesinin zaafiyeti sebebiyle devamlı bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflas etmesi durumunda maddi zararlar için hak sahipleri Güvence hesabına başvuruda bulunabilir. Buna göre hak sahipleri sigorta şirketinin mali zaafiyeti nedeniyle ruhsatlarının iptali veya iflası halinde maddi tazminat için Güvence hesabına başvurabilir. Hak sahiplerinin söz konusu maddi zararlar için Güvence Hesabına ibraz edeceği belgeler şunlardır;

 • Poliçe sureti
 • Kaza tespit tutanağı tasdikli sureti
 • Kazayla ilgili eksper raporu
 • Varsa mahkeme kararının sureti
 • Hasar tazminatı sigortalı tarafından ödenmişse ödeme yapıldığın gösteren belgelerin suretleri,
 • Kaza ile illiyet bağını gösteren diğer belgeler şeklindedir.

Güvence Hesabına Başvuru Zamanaşımı

Güvence Hesabına başvuru zamanaşımı süresi, Türk Borçlar Kanunu madde 72’de yer alan haksız fiil zamanaşımı süresidir. Bu maddeye göre Güvence Hesabına başvuru zamanaşımı süresi zararın ve failin öğrenildiği tarihten itibaren iki yıldır. Hak sahiplerinin zararı ve faili daha sonra öğrenmesi mümkündür. Bu halde Güvence Hesabına başvuru zamanaşımı süresi kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren on yıldır. Fakat kazaya neden olan fiil için ceza kanunlarında daha uzun bir zamanaşımı süresi belirlendiği durumlarda söz konusu süre Güvence Hesabına başvuru zamanaşımı süresidir.

Güvence hesabının tazminat ödemekle sorumlu olduğu kazalar yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarıdır. Bu nedenle taksirle yaralama ve taksirle öldürme fiillerinin zamanaşımı sürelerine Türk Ceza Kanunu’ndan bakmak gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu madde 66/1/d uyarınca taksirle yaralama ve taksirle öldürme fiillerinin zamanaşımı süresi 15 yıldır.

Güvence Hesabına Başvuru Dilekçesi Örneği

Güvence Hesabı başvuru dilekçelerinde muhatap olarak Türkiye Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Birliği (Güvence Hesabı) olarak göstermeniz gerekmektedir. Dilekçede kaza olayı ve kusur durumu hakkında açıklamalar yapmalısınız. Son olarak başvuru sırasında gerekli belgeleri de dilekçe ile birlikte sunmalısınız.

Güvence Hesabına Başvuru Dilekçesi Örneğini aşağıda bulabilirsiniz;

Guvence Hesabi Basvuru Sorgulama
Güvence Hesabı Başvuru Sorgulama

Güvence Hesabı Başvuru Sorgulama

Güvence Hesabı resmi internet adresi olan https://www.guvencehesabi.org.tr/ adresinde güvence hesabına yapılan başvurular ile ilgili başvuru sorgulama bağlantısı bulunmamaktadır. Ayrıca e-devlet uygulaması ile https://www.turkiye.gov.tr/ adresinde de Güvence Hesabı başvuru sorgulama hizmetine ilişkin bir uygulama bulunmamaktadır.

Bu gerekçelerle Güvence Hesabına yapmış olduğu başvuru hakkında bilgi almak isteyen başvuru sahipleri https://www.guvencehesabi.org.tr/iletisim adresinde yer alan iletişim bilgileri ile Güvence Hesabına ulaşabilirler. Başvuru sahipleri Güvence Hesabına posta, eposta, faks, telefon ile ulaşabilir. Güvence Hesabının iletişim bilgileri şunlardır;

Adres

Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak Polat Plaza B-Blok No:1b Kat:15 34394 Şişli/İSTANBUL

Telefon: (0212) 324 45 00

Fax: (0212) 324 44 99

E-Posta: bilgi@gh.org.tr

Kep Adresi: guvencehesabi@hs02.kep.tr

Güvence Hesabı Kapsamındaki Sigortalar

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu madde 14’te Güvence Hesabı kapsamındaki sigortalar yer almaktadır. Güvence Hesabı kapsamındaki zorunlu sigortalar için kaza tarihi itibari ile geçerli olan teminat limitleri dahilinde ödeme yapmaktadır. Buna göre Güvence Hesabı kapsamındaki sigortalar şunlardır;

 • Sigortalının tespit edilememesi halinde meydana gelen bedeni hasarlar,
 • Zorunlu sigortayı yaptırmayan kusurlu kişilerin neden olduğu bedeni hasarlar
 • Sigorta şirketinin ruhsatının iptal edilmesi veya iflası durumunda ödemekle mükellef olduğu maddî ve bedensel hasarlar,
 • Bir aracın çalınması veya gasp edilmesi durumunda çalınan aracın sebep olduğu kaza nedeniyle oluşan bedeni hasarlar (araç sahibi çalınma veya gasp olayında sorumlu olmamalıdır)
 • Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nun yeşil kart sigortası için yaptığı ödemeler şeklindedir.

Güvence Hesabına Başvuru Nasıl Yapılır?

Güvence hesabına mail üzerinden ve online site üzerinden başvura yapabilirsiniz. Güvence hesabı baş uru mail adresi: bilgi@gh.org.tr
Fiziki olarak başvuru yapmak istiyorsanız. Kurum adresine giderek evrak teslime başvuru dosyanızı bırakabilirsiniz. Ya da kargo ile gönderim sağlayabilirsiniz.

Güvence Hesabı Başvurusu Zorunlu Mu?

Sigortasız araçla meydana gelen kazalarda bedeni hasar ve ölüm tazminatı almak için güvence hesabına başvuru zorunluluğu vardır.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin