Gümrük Cezasına İtiraz 

Gümrük Cezasına İtiraz

Gümrük cezasına itiraz için önce size ne sebeple ceza kesildiğini bilmelisiniz.  Cezanın mahiyetini öğrendikten sonra itirazlarınızı ona göre yapmalısınız.

Gümrük Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır?

4458 sayılı Gümrük Kanunu 8. maddesinde gümrük vergisi için kanunda belirlenen mevzuatlara göre eşyaya uygulanan ihracat vergileri ve ithalat vergilerinin tümü olarak tanımlanmaktadır.

 GÜMRÜK VERGİ TÜRLERİ

Örnek olarak gümrük vergi türleri ise:

 • Katma Değer Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi
 • Tek ve Maktu Vergi
 • Dampinge Karşı Vergi
 • İlave Gümrük Vergisi
 • Ek Mali Yükümlülük
 • Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu
 • Çevre Katkı Payı
 • Toplu Konut Fonu
 • Tütün Fonu
 • Telafi Edici Vergi
 • Ek Fon
 • TRT Bandrol Ücreti

 GÜMRÜK CEZALARI

Bu cezalar ise Gümrük Kanunu’nun 241. maddesinde yer almaktadır. İlgili Kanun maddesi Gümrük Cezaları için şunları söyler: ‘Bu Kanunda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üzere, bu Kanuna ve bu Kanunda tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş olması kaydıyla altmış TL usulsüzlük cezası uygulanır.

 1. 1 inci fıkrada belirtilen miktar, her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır, bu hesaplamada 1.000.000 TL’sına kadar olan tutarlar dikkate alınmaz’.

 

 1. Gümrük cezalarının 2 kat uygulanmasına sebep olan usulsüzlükler:

  • Bilgi ve belgelerin yanlış olarak verilmesi
  • Satış işlemi gerçekleşmiş olması ve beyan edilmemiş olması
  • Yabancı limanlardan gelen ve ya giden gemilerin, geliş ve gidişlerinde yönetmelikte belirli olan süreye tabi acente ve ya işleteni tarafından gümrük idaresine bilgi verilmemesi
  • Özet beyanları, ticari ve ya resmi belge süresi içerisinde verilmemiş olması
  • Transit eşya taşıyan araçların Türk Gümrük Bölgesi Karayolu’nda verilen süreyi 24 saat aşması
  • Gümrük antrepolarının teknik donanımlarının eksik olması
  • Eşyaların, antrepolara konulma tarihinin kayıta işlenmemesi
  • Türk Gümrük Bölgesi, geçici olarak çıkarılan eşyanın verilen süreyi geçirerek geri getirmesi
  • İhracı yapılan eşyanın, belgelere göre cins ve miktarına göre %10’dan fazla çıkması
  • Kanunlarca serbest bölgelerde çalışanların kurallara uymaması

 

 1. Gümrük cezalarının 4 kat uygulanmasına sebep olan usulsüzlükler:

  • Yetkisi olmadığı halde başkasının adını ve hesabını iş takibinde kullanılması
  • Gümrük idaresinin izni olmadan yolcu-yük taşımak
  • Transit eşya taşıyan araçların Türk Gümrük Bölgesi Karayolu’nda verilen süreyi 48 saat aşması
  • Antrepolarda bulunan araçların gümrük idarelerinin izni olmadan elleçmelere tabi tutulması

 

 1. Gümrük cezalarının 6 kat uygulanmasına sebep olan usulsüzlükler:

  • Transit eşya taşıyan araçların Türk Gümrük Bölgesi Karayolu’nda verilen süreyi 72 saat aşması
  • Türk Gümrük Bölgesine gelen taşıtların kendilerine verilen süre bitiminden 3 ayı geçmeyen sürede tekrar ihracı ve gümrük tarafından işlem ve kullanımı

 

 1. Gümrük cezalarının 8 kat uygulanmasına sebep olan usulsüzlükler:

  • Araçların daha önce belirlenmiş yollar dışında kullanılması
  • Türk Gümrük Bölgesinde gemilerin durması, diğer gemilere teması, rota değiştirmesi için gümrük idaresi olmayan yerlere yanaşması; yükü yok ise yük olmadığının, yükünü başka limana çıkarıldığı ispatlanamaması
  • Transit eşya taşıyan araçların Türk Gümrük Bölgesi Karayolu’nda verilen süreyi 72 saatten daha fazla olması
  • Saklanması gereken belgelerin gümrük kontrolünde ibraz edilmemesi

 

 GÜMRÜK CEZASI HESAPLANMASI

Gümrük vergileri tek bir tanımda toplanmış olsa bile hepsinin aynı hesaplanması mümkün olmamaktadır.

Bu vergi türü, gümrük yükümlülüğündeki tarifeye göre (ithalatın gerçekleştiği tarih) kullanılan genel formül:

 

Eşya Bedeli (CIF) + Uluslar arası Taşıma Bedeli (Navlun) + Sigorta

 

Örneğin; uluslar arası taşıma bedeli 5.000 TL, sigorta 3.000 TL ve malın değeri 10.000 TK üzerinden Gümrük Vergisi Matrahı: 5.000+3.000+10.000 = 18.000TL

 

Vergi borcu hesaplamasında esas alınacak değer matrah demektir. Örneğin gümrük vergisi oranı %10 olan malının değeri 10.000 TL ise gümrük vergisi 2.000 TL’dir.

 

Matrah vergisi türüne göre değişmektedir. Örneğin matrah, Katma Değer Vergisinde; vergiler, masraflar, kur farkı ve fiyat farkı toplamıdır.

Verdiğimiz örnek üzerinden malın değeri 10.000 TL, gümrük vergisi 2.000 olması durumunda Katma Değer Vergisi matrahı 10.000 + 2000 = 12.000 TL’dir.

KDV oranı ise %5 olması durumunda 12.000 / 0.05 den 6000 TL’dir.

 

GÜMRÜK VERGİLERİ TÜRLERİMATRAH
Gümrük VergisiCIF Kıymeti
İlave Gümrük VergisiCIF Kıymeti
Tek ve Maktu VergiEşya Değeri
Dampinge Karşı VergiCIF Kıymeti
Subvansiyona Karşı Telafi Edici VergiCIF Kıymeti
Katma Değer VergiCIF Kıymeti + Vergi ve Masraflar
Özel Tüketim VergisiCIF Kıymeti + Vergi ve Masraflar
Ek Mali YükümlülükCIF Kıymeti
Toplu Konut FonuCIF Kıymeti
Tütün FonuMiktar / Paket
Kaynak Kullanımı Destekleme FonuMal Bedeli
Çevre Katkı PayıCIF Kıymeti
Telafi Edici Vergi (ihracat)FOB Kıymet
TRT Bandrol ÜcretiKDV Matrahı (ÖTV Hariç)

 

 İTİRAZ

Gümrük vergilerinde gümrük cezalarına itiraz hakkı kanunlarca onanmış bir haktır. Yükümlü olanlar cezalarının her birine ayrı olarak itiraz etmeleri gerekmektedir.

Gümrük cezalarına itiraz için Gümrük Kanunu 242. maddesine göre tebliğ edilen cezalar, karşı tebliğ tarihi itibariyle 15 gün içerisinde üst makama verecekleri dilekçe ile itiraz edebilirler. İdareye gelen itirazlar 30 gün içerisinde karara bağlanır ve kişiye tebliğ edilir.

Gümrük cezası itirazları için dilekçe Gümrük Müsteşarlığı’na yazılmaktadır. İtirazlar süresi içerisinde yanlış makama yapılmış olsa bile itiraz süresi dahilinde sayılarak yetkili makama ulaştırılır.

İtiraz başvurusu red cevabı olmasından sonra işlemin görüldüğü yerde olan idari yargı mercilerine başvurulabilir.

Gümrük Cezasına itiraz Dilekçesi
Gümrük Cezasına itiraz Dilekçesi

 Gümrük Cezasına İtiraz Dilekçesi

İtiraz dilekçesi, Gümrük Kanunu 242. maddesinde tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde üst makama yazılmaktadır. İtiraz dilekçesinin yasal süre içerisinde verilmesinin ardından 30 gün içerisinde cevap verilerek ilgili kişiye tebliğ edilmektedir.

Yasal süre içerisinde yazılarak verilen dilekçe yanlış makama verilse bile, ilgili makama ulaştırılarak dikkate alınmaktadır.

Gümrük Cezası İtiraz Dilekçesi PDF İndir

Nelere İtiraz Edilir?Nereye İtiraz Edilir?Hangi Sürede İtiraz Edilir?
Düzeltme talebine ilişkin kararlar

Gümrük vergilerine

Cezalara

İdari kararlara

İtirazı ve itirazın gerekçelerinin açıkça yazıldığı dilekçe ile kararın verildiği Gümrük İdaresine bağlı bulunan Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne başvuru yapılır. 

 

 

7 gün içerisinde

Düzeltme talebine ilişkin kararlar

Gümrük vergilerine

Cezalara

İdari kararlara

Kararın verildiği ilk idarenin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü olması durumunda itiraz ve itirazın gerekçelerinin yazıldığı dilekçe ile Gümrük Müsteşarlığına başvuru yapılır. 

 

 

15 gün içerisinde

  

"<yoastmark

Gümrük Cezası Dava Dilekçesi

Gümrük cezası dava dilekçesi, Danıştay’ın yazılı bildirim yapması tarihinden itibaren 60 gün; İdari Mahkemelerin yazılı bildirim yapması tarihinden itibaren 30 gün; Vergi Mahkemelerinin yazılı bildirim yapması tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvuru yapılmalıdır. Bu mercilerde ret kararlarına karşı işlemin yapıldığı Gümrük Müdürlüğü’nün ve ya Gümrük Başmüdürlüğü’nün idari yargı mercilerine başvurulabilir.

Gümrük cezası dava dilekçesi, vergi kaybından kaynaklanan cezalara usulsüzlüklerine ilişkin cezalarda 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesi’ne 2 nüsha olarak verilmelidir.

Gümrük cezası dava dilekçesi, Sulh Ceza Mahkemelerinin vereceği kara ilişkin ise; Ağır Ceza Mahkemesi’ne 7 gün içerisinde verilmelidir.

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne itiraz Dilekçesi

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin