Eser Sözleşmesi İş Kazası

Eser Sözleşmesi İş Kazası

Eser sözleşmesi iş kazası; sonrasında meydana gelen kazalar iş kazası olarak değerlendirilmektedir. Alt yüklenici eser sahibine karşı sorumludur. Sözleşme yapılan kurum kaza sonrasında oluşan hasardan eser sahibine karşı sorumludur.

Eser Sözleşmesi İş Kazası Nedir?

Eser sözleşmesi iş kazası; Eser sözleşmesi iş kazası; Sözleşmesi yapılan kurum ile eser sahibi arasında kurulan ilişkiden doğan bir haktır. Maddi ve Manevi Tazminat Gerektirir. Eser sözleşmesi; eser meydana getirmeyi üstlenen yüklenici ve buna mukabil bedel ödemeyi üstlenen iş sahibi arasında kurulur. Tam iki tarafa borç yükleyen eser sözleşmesi, meydana getirilecek eser ve eser karşılığında ödenmesi gereken ücret hususunda tarafların anlaşmasıyla kurulur. Kural gereği zorunlu şekil şartına bağlı değildir. Eser sözleşmesinin kurulabilmesi için yazılı düzenlenmesine gerek olmasa da sözleşme ilişkisinin inkârı halinde, yazılı delille ispata ilişkin kurallar gereği, sözleşmenin yazılı düzenlenmesinde yarar vardır.

eser-sozlesmesi-is-kazalari
eser sözleşmesi iş kazaları

Eser Sözleşmesi İş Kazaları

Ücret, zaman ve bağımlılık unsurlarından vücut bulan hizmet sözleşmelerinde işveren; hizmet sözleşmesine bağlı çalıştırdığı işçinin bilumum eylem ve işleminden sorumludur. Bununla birlikte, işin ifası esnasında işçinin zarar görmemesi adına gereken her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. İşverence belirlenen zaman ve yer kapsamında iş ifa edilirken iş kazası yaşanır ve kaza dolayısıyla işçi fiziksel zarar görür ya da yaşamını yitirirse, belirli istisna haller hariç olmak kaydıyla, işveren işçisine yahut ölmüşse yakınlarına karşı sorumludur.

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası
Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası

Eser sözleşmesi iş kazaları, hizmet sözleşmesi iş kazalarından belirli yönlerde ayrılır. Hukuki bağımlılık unsurunun bulunmadığı eser sözleşmelerinde yüklenici, ifa ettiği işin uzmanıdır ve neticenin gerçekleşmesi yükümlülüğü altındadır. Bu itibarla, iş sahibine karşı bağımsızdır ve iş sahibinden emir almaz. İşin yerine getirilmesi için işçi çalıştırıyorsa, işçisine karşı işveren sıfatını haizdir. Bu itibarla eser sözleşmesinde yüklenici, işçi sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine göre iş yerinde gereken tedbirlerin tamamını almakla ve bu hususta denetim sağlamakla yükümlüdür.

Eser sözleşmesi iş kazası kapsamında işçi çalıştıran yüklenici, iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı kapsamında önlem almak ve denetlemek yükümlülüğü altında bulunduğu için işin ifası esnasında iş kazası yaşanırsa, iş kazası dolayısıyla iş sahibi değil, yüklenici sorumlu tutulur. Zira iş sahibi, yüklenicinin çalıştırdığı işçilerin işvereni durumunda değildir.

eser-sozlesmesinde-is-sahibinin-sorumlulugu
eser sozlesmesinde is sahibinin sorumlulugu

Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Sorumluluğu

İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı çerçevesinde gereken önlemleri almak ve denetlemekle yükümlü olan yüklenici, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı kapsamında sorumludur. Eser sözleşmesinde iş sahibinin sorumluluğu, iş güvenliği mevzuatı dışında kusurlu olduğu hallerle sınırlıdır. Bu itibarla, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı kapsamında iş sahibi sorumlu tutulamaz. Öte yandan iş sahibi, eser sözleşmesinde, işin yerine getirilmesi esnasında üçüncü kişilere verilen zarardan da sorumlu değildir. Nitekim Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin E. 2006/7446 K. 2007/5841 ve 09.10.2019, E. 2019/516 K. 2019/3842 kararları bu yöndedir.

eser-sozlesmesinde-is-guvenligi
eser-sozlesmesinde-is-guvenligi

Eser Sözleşmesinde İş Güvenliği

Eser sözleşmesinde iş güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatı kapsamında, yüklenici, işyerinde gereken tüm önlemleri almak ve bu konuda denetim sağlamakla yükümlüdür. İşin ifası için işçi çalıştıran yüklenici, işçilere karşı işveren statüsündedir. Dolayısıyla, iş güvenliğinin sağlanması ve denetlenmesi yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Temerrüdü
Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Temerrüdü

Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Temerrüdü

Eser sözleşmesi iş kazasında iş sahibinin asli borcu, bedel ödeme borcudur. Eserin teslim edilmesiyle birlikte, bedel ödeme borcu muaccel olur. Ancak bedelin ödenme zamanına ilişkin farklı bir düzenleme getirilebilir. Eser sözleşmesinde bedelin ödenmesine ilişkin farklı bir düzenleme mevcut değilse, eser teslim edildiği anda bedel ödeme borcu muaccel olur. Şayet eserin teslimi parça parça gerçekleştirilecek ve parçalara göre bedel belirlenmişse, her parçanın bedeli o parçanın teslim edilmesi sırasında muaccel olur. Eseri teslim alan iş sahibi bedel ödeme borcunu yerine getirmediği takdirde, yüklenici, iş sahibini temerrüde düşürebilir.

Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Borçları
Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Borçları

Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Borçları

Eser sözleşmesinde ücret ödeme borcu; eser sözleşmesinin zorunlu unsuru ve iş sahibinin asli edim yükümüdür. Ücret miktarına ilişkin taraflar bir anlaşmada bulunmamışsa, Türk Borçlar Kanunu m.481 uyarınca, işin değeri ve yüklenicinin masrafları göz önünde bulundurularak ücret tayin edilir. İşbu borç, sözleşmede aksine hüküm olmadığı takdirde, eserin teslim edilmesiyle birlikte muaccel olur.

Eser Sözleşmesi Yargıtay Kararları
Eser Sözleşmesi Yargıtay Kararları

Eser Sözleşmesi Yargıtay Kararları

Eser sözleşmesi İş Kazası Yargıtay Kararları, eser sözleşmesi dolayısıyla yaşanan uyuşmazlıklarda, uyuşmazlık taraflarınca merak edilen, somut olayın ne yönde sonuçlanacağına ilişkin fikir vermesi açısından başvurulan önemli kaynaklardandır. Eser sözleşmesine ilişkin Yargıtay Kararları:

Eser Sözleşmesi Yargıtay Kararı 1

Eser Sözleşmesi Yargıtay Kararı PDF

Eser Sözleşmesi Yargıtay Kararı 3

Estetik Ameliyat Eser Sözleşmesi

Estetik ameliyat öncesinde imzalanan sözleşme aslında bir anlamda eser sözleşmesidir. Bu anlamda estetik operasyonlar eser sözleşmesi iş kazası olarak değerlendirilmektedir. Bir anlamda hekim hastasına vaat ettiği sonucu gerçekleştirmek zorundadır. Eğer ki gerçekleştirilen operasyon sonrasında istenilen görüntü olmamış ise hekim burada sorumludur.

>İlginizi Çekebilir: Trafik Kazası Estetik Tazminat <

Estetik Ameliyat Eser Sözleşmesi Yargıtay Kararı

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin